Laja Joga :: Tantra :: Laja Marga :: Biblioteka Laja Jogi :: Laja Warsztaty
» Laja Joga » Biblioteka Laja Jogi » Tañce i Œpiewy LAYA

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964423
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
ŒRUTI-LAYA BHAJANS AND MANTRAS!
I. PIEŒNI OGÓLNODUCHOWE

JAM ŒWITANIEM, ŒWITU WITANIEM
JAM ŒWITANIEM, ŒWITU POWITANIEM!

NAMASTE!
NIECH BÊDZIE POCHWALONE
IMIÊ TWE! NAMASTE! NAMASTE!

LIGHT WE ARE LIGHT, LIGHT WE ARE LIGHT;
LIGHT WE ARE LIGHT ALL TOGETHER WE ARE LIGHT!

ŒWIAT£EM, JESTEŒMY ŒWIAT£EM
ŒWIAT£EM, JESTEŒMY ŒWIAT£EM;
ŒWIAT£EM, JESTEŒMY ŒWIAT£EM
WSZYSCY RAZEM JESTEŒMY ŒWIAT£EM!

THERE IS NO OTHER WAY OF LIBERATION
THAN FULL DEVOTION TO THE ŒRI-GURUJI’S FEET!

NIE MA ¯ADNEJ INNEJ DROGI WYZWOLENIA
NI¯ ODDANIE STOPOM MISTRZA PE£NE POŒWIÊCENIA!

THERE IS NO DEITY
ABOVE THE HOLY ONE;
THERE IS NO LOVE
ABOVE THE SELF-SURRENDER!
I AM SURRENDER
SURRENDER, SURRENDER;
I AM SURRENDER
TO THE HIGHEST LOVE!

NIE MA(SZ) BÓSTWA,
OPRÓCZ ŒWIÊTEJ JEDNI;
NIE MA(SZ) MI£OŒCI
NAD POŒWIÊCENIE SIEBIE!
JAM JEST PODDANYM (¥)
PODDANYM, PODDANYM;
JAM JEST PODDANYM (¥)
NAJWY¯SZEJ MI£OŒCI!

PRZYJD DUCHU ŒWIÊTY
PRZYJD DUCHU ŒWIAT£A
PRZYJD NAPE£NIJ NAS!

ZAPAL LAMPÊ UWIELBIENIA
ZE MN¥ JAKO OLIW¥!
MI£OŒÆ JEST ŒWIAT£EM,
A P£OMIEÑ WIELBIENIEM!

LISTEN, LISTEN, LISTEN
TO MY HEART SONG;
I WILL NEVER FORGET YOU
I WILL NEVER FORSAKE YOU!

S£UCHAJ, S£UCHAJ, S£UCHAJ G£OSU MEGO SERCA;
NIGDY CIÊ NIE ZAPOMNÊ NIGDY CIÊ NIE OPUSZCZÊ!

CI, KTÓRZY MISTRZA OSKAR¯AJ¥
WSZYSCY DO PIEKIE£ SIÊ UDAJ¥;
NIE BÊDZIE DLA NICH ZMI£OWANIA
NI Z£EGO LOSU ODWO£ANIA!

WE LOVE EVERYONE
BUT WE’RE READY TO FIGHT;
SUFI IS OUR SHIELD
SUFI IS OUR SHIELD!
WE ARE COMING TOGETHER
UNITING OUR MINDS;
WE SHALL NEVER YIELD
WE SHALL NEVER YIELD!

HUMAN FAMILY IS ONE; IS ONLY ONE;
HUMAN FAMILY IS ONE; FOREVER ONE!

LUDZKA RODZINA JEDN¥ JEST; TYLKO JEDN¥!
LUDZKA RODZINA JEDN¥ JEST; (NA) ZAWSZE JEDN¥!

OM HAM-SAH; SAU-HAM OM!
I AM YOU AND YOU ARE ME!
JAM JEST TOB¥ TYŒ JEST MN¥!

MAY THE LONG TIME
SUN SHINE UPON YOU
ALL LOVE SURROUND YOU
AND THE PURE LIGHT WITHIN YOU
GUIDE YOUR WAY HOME!

COME BACK ŒIWAH
COME BACK TO MY HEART;
AND WITH YOU LOVE WILL RETURN;
I’M SINGING ABOUT LIFE AND LOVE;
HAPPINESS IS IN MY HEART!

I LOVE WHAT COMES;
I LOVE WHAT COMES;
AND I LOVE WHAT GOES!

KOCHAM, CO PRZYCHODZI
KOCHAM, CO PRZYCHODZI;
I KOCHAM, CO ODCHODZI!

IF YOU REMEMBER ME
I WILL REMEMBER YOU!
IF WE REMEMBER YOU
YOU WILL REMEMBER US!

JEŒLI TY PAMIÊTASZ MNIE
BÊDÊ PAMIÊTA£ CIEBIE!
JEŒLI MY PAMIÊTAMY CIEBIE
TY PAMIÊTA£ BÊDZIESZ NAS!

FROM YOU WE RECEIVE
AND TO YOU WE GIVE;
TOGETHER WE SHARE
AND FROM THIS WE LIVE!

OD CIEBIE DOSTAJÊ
I TOBIE DAJÊ;
RAZEM DZIELIMY
BY Z TEGO ¯YÆ!

BE YE BLAZING FIRE OF TRUTH;
BE YE BEAUTEOS BLOSSOM OF LOVE;
AND BE YE SOOTHING BALM OF PEACE!
ALL MY ŒIŒYAH (MY ÆELAKAH)!

LET MY HEART REFLECT
THY LIGHT ŒIVAH;
AS THE MOON REFLECTS
THE SUNSHINE;
IN LOVE, ALWAYS IN LOVE!

NIECH ME SERCE ODBIJA
TWOJE ŒWIAT£O, ŒIVAH (GURU-JI);
TAK JAK KSIʯYC ODBIJA
S£OÑCA BLASK!
W MI£OŒCI, ZAWSZE W MI£OŒCI!

SPIRIT I LOVE YOU
O HOW I ADORE YOU
LAY MY LOVE BEFORE YOU!

DUCHU KOCHAM CIÊ
ACH, JAK¯E WIELBIÊ CIEBIE;
SK£ADAM ME ¯YCIE PRZED TOB¥!

THE RIVER IS FLOWING,
FLOWING AND GROWING;
THE RIVER IS FLOWING,
BACK TO THE SEA!
MOTHER EARTH CURRIES ME;
HER CHILD I WILL ALWAYS BE!
MOTHER EARTH CURRIES ME;
BACK TO THE SEA!

POD¥¯A W DAL RZEKA;
P£YN¥C WCI¥¯ WZBIERA
POD¥¯A W DAL RZEKA;
Z POWROTEM DO MÓRZ
NIEΠMATKO ZIEMIO MNIE;
DZIECKIEM TWYM ZAWSZE BÊDÊ
NIEΠMATKO ZIEMIO MNIE;
Z POWROTEM DO MÓRZ.

SPIRIT OF PEACE
FOR YOUR SAKE  WE GIVE OUR STRENGHS;
LET LOVE IS GROWING AND WAR MAY CEASE!
PEACE TO THE EARTH (WORLD)!

DUCHU POKOJU!
DLA TWEJ SPRAWY ODDAJÊ SI£Ê
NIECH MI£OŒÆ WZRASTA, A WOJNA ZAGINIE!
POKÓJ TEJ ZIEMI!
(POKÓJ DLA ŒWIATA!)

BLESS US O MOTHER, SISTER AND LOVER
TAKE US TO YOUR HEART;
TEACH US YOUR MERCY, STRENGHS AND COMPASSION
FOLD US IN YOUR LOVE!

B£OGOS£AW NAS MATKO, SIOSTRO, KOCHANKO
WE NAS DO SERCA SWEGO;
UCZ NAS TWEJ £ASKI, SI£Y I WSPÓ£CZUCIA
Z£Ó¯ NAS W SWEJ MI£OŒCI!

O JAK DOBRZE, JAK WSPANIALE
JEST TO DLA BRACI I DLA SIOSTRZYCZEK
ZAMIESZKAÆ RAZEM! (Bis)
BÊDÊ MIESZKAÆ W DOMU BOGA;
BÊDZIESZ MIESZKAÆ W DOMU BOGA;
ZAMIESZKAMY W DOMU BOGA;
TERAZ I NA ZAWSZE!

RETURN AGAIN, RETURN AGAIN;
RETURN TO THE HOME OF YOUR SOUL!
RETURN TO WHO YOU ARE;
RETURN TO WHAT YOU ARE;
RETURN TO WHERE YOU WERE BORN
AND BE BORN AGAIN!

POWRÓÆ ZNÓW, POWRÓÆ ZNÓW;
POWRÓÆ DO DOMU SWEJ DUSZY!
POWRÓÆ DO TEGO, KIM JESTEŒ;
POWRÓÆ DO TEGO, CZYM JESTEŒ!
POWRÓÆ GDZIEŒ ZRODZONYM BY£(A);
BY NARODZIÆ SIÊ ZNÓW!

I AM THE LOVE THAT LOVES TO LOVE
LIVES TO LOVE, LOVES TO LOVE!

ALL I ASK OF YOU
IT’S FOREVER TO REMEBER ME
AS LOVING YOU!

O TO PROSZÊ CIÊ
BY NA ZAWSZE ZAPAMIÊTAÆ MNIE
¯E KOCHAM CIÊ!

PRINCE OF PEACE SHINE YOUR LIGHT;
THROUGH THE DARKNESS OF THIS NIGHT!

ŒWIAT£EM ŒWIEÆ POKOJU KSI¥¯E;
POPRZEZ CIEMNOήNOCY TEJ!II. ŒRUTI LAYA BHAJANS AND MANTRAS!

JAM JEST OM, JAM JEST OM
OM, OM, JAM JEST OM
OM, OM! DO MNIE PRZYJD 
DO MNIE PRZYJD, ACH! DO MNIE PRZYJD!

GĀYATRĬ
OM BHŬR-BHUVAH SVĀH!
TAT SAVITUR VARENYAṀ
BHARGO DEVASYA DHĬMAHI;
DHĬYO YO-NAH PRAÆODAYĀT!

ŒĀNTIDEVĀYAH!
OM ŒĀNTI NAM, ŒĀNTI NAMAH OM
NAMAH OM ŒĀNTIH!

NAMAH ŒIVĀYA OM NAMAH SIVĀYAH!
GURUDEVĀYA, NAMAH ŒIVĀYAH!

HYMN DO GURU:
GURUR-BRAHMA GURUR-VISHNU GURUR-DEVO MAHEŒVARAH;
GURUREVA PARAMBRAHMA, TASMAE ŒRI GURAVE NAMAH!

ŒIVA OM! GURU OM! BABA OM! HARI OM! (Po 4x)

ŒPIEWAJ CHWA£Ê!
BHAJORE MANA, RATORE MANA, JAY(A) SUNDARĀM!
(Œpiewaj Chwa³ê Zwyciêskiemu Piêknu ca³ym swoim sercem!)

ŒIVAH; ŒIVAH, ŒIVAH;
I SEEK REFUGE IN YOU!
ŒIVAH, ŒIVAH; ŒIVAH, ŒIVAH
I RESORT TO YOU!
ŒIVAH, ŒIVAH; ŒIVAH, ŒIVAH;
I TAKE REFUGE IN YOU;
ŒIVAH, ŒIVAH; ŒIVAH, ŒIVAH;
I SURRENDER YOU!

ŒIVOHAM, ŒIVOHAM, ŒIVOHAM!
SAU-HAM!
SAU-HAM OM!
OM HAM-SAH!
OM HAM-SAH; SAU-HAM OM!

ŒIVAH, ŒIVAH, ŒIVAH
ŒIVAH, ŒIVAH; ŒIVAH
ŒIVAH, ŒIVAH; ŒIVAH, ŒIVAH
ŒIVAH, ŒIVAH; ŒIVAH!

LET ME DO THY WILL, ŒIVAH;
ŒIVAH, ŒIVAH!

RUDRA-GĀYATRI!
TAT-PURUSHĀYA VIDMAHE
MAHĀ-DEVĀYA DHĬMAHI
TANNO RUDRAH PRAÆODAYĀT!

ŒANTIDEVO!
ŒANTIDEVO, ŒANTIDEVO
SANTIDEVO NAMAH OM!

ŒIVAH, ŒIVAH; NAMAH ŒIVA OM
NAMAH ŒIVĀYA NAMAH OM!

ŒIVA-TAKBIR:
ŒIVAH, ŒIVAH; ŒIVĀYAH
ŒIVAH, ŒIVAH; MAHĀDEVĀYA!

HUM-KARAM:
ŒIVA HUNG, ŒIVA HUNG
ŒIVA HUNG, SIVA HUNG;
ŒIVA HUNG, ŒIVA HUNG
ŒIVA HUNG, ŒIVA HUNG!

GURU-NAMAH!
OM ŒRI ŒIVĀYA MAHĀ-GURU OM
OM ŒRI ŒIVĀYA SURYA-GURU OM;
OM ŒRI ŒIVĀYA MAHA-GURU OM
OM ŒRI ŒIVĀYA LALIT-GURU OM;

MAHĀMRTYUNJAYA MANTRA
OM!
TRYAMBAKAM YAJAMAHE SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM!
URVĀRUKAMIVA BANDHANĀN MRTYORMUKSHĬYA MĀMRTĀT!

ARYA ŒAIVITA MAHĀMANTRA!
HARA ŒIVA, HARA ŒIVA;  HARA HARA, ŒIVA SIVA!
ARYA ŒIVA, ARYA ŒIVA; ARYA ARYA, ŒIVA ŒIVA!

OM MANI PADME HUNG HRĬH!

PREMA-SATYA-DHARMA-ŒĀNTI OM!

OM! BRAHMA-DHARMA-SANGHANAM!

PREMA-LALITA!
PREMĀNANDĀYA, PREMĀNANDĀYA
PREMĀNANDĀYA JAY(A) LALITA OM!
VISHVĀNANDĀYA, VISHVĀNANDĀYA
VISHVĀNANDĀYA JAY(A) LALITA OM!
VISHVĀTMAKĀYA, VISHVĀTMAKĀYA
VISHVĀTMAKĀYA JAY(A) LALITA OM!

JAY MOHANA, JAY MOHANA, JAY MOHANA
JAY MOHANA, ŒIVA MOHANA NAMAH OM!

JAGAD-GURU, JAGAD-GURU, BABA ŒIVĀNANDA
JAGAD-GURU, JAGAD-GURU, BABA MOHANĀNANDA!

OM AH HUM HRIH!ZOROASTRYJSKIE:

ASHEM VOHU, ASHEM VOHU
ASHEM VOHU, ASHEM VOHU!

ARMAITI, ANAHITA, ATTAR, VAYU
AHURA MAZDA; AHURA MAZDA!¯YDOWSKIE:

SHEMA ISRAEL
YAHUWAH ELOHEYNU YAHUWA EHAD

SHALOM ALEHEM, SHALOM ALEHEM
SHALOM, SHALOM!

KADOSH, KADOSH, KADOSH
YAHUVA TZEVAOT
MELO KOL HA’ARETZ KEVODO

HEVENON SHALOM ALEHEM;
HEVENON SHALOM SHALOM
SHALOM ALEHEM!MUZU£MAÑSKIE I SUFICKIE

BISMILLAH!
ISHQ ALLAH MAH’BUD ’LLAH! (4x)
LA ILLAHA ILLA 'LLAH!

SUFI OFIEL AHMAD CHISHTY
SHAKUR ALLAH, SHAKUR!
SHAKUR ALLAH SHAKUR ALLAH;
SHAKUR ALLAH, SHAKUR!CHRZEŒCIJAÑSKIE:

ABWUN D’BWASHMAYA
NETHQADASH SHMAKH!
TEYTEY MALKUTAKH;
NEHWEY TZEVYANACH
AYKANNA D’BWASHMAYA
APH B’ARHA!
HAWVLAN LACHMA
D’SUNQANAN YAOMANA!
WASHBOQLAN KHAUBAYN (WAKHTAHAYN)
AYKANA DAPH KHNAN
SHBWOQAN L’KHAYYABAYN!
WELA TAHLAN L’NESYUNA;
ELA PATZAN MIN BISHA!
METOL DILAKH’IE MALKUTHA
WAHAYLA WATESHBUKHTA
L’AHLAM ALMIN!
AMEYN!


© TORUÑ 1984 by Himalaya Tirtha Sangham
COPYRIGHT FOR POLISH TRANSLATIONS TEKST
by The Himalaya Master
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
4
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3