HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Æakramy » SWĀDHISZTHĀNA ÆAKRAM

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874372
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28


Drugi Lotos, osadzony jest w podbrzuszu, pomiêdzy pêpkiem a koœci¹ ³onow¹, ponad pêcherzem, a pomiêdzy nerkami, gdy¿ zawiaduje energi¹ wodn¹ i p³ynami organizmu. Na powierzchni brzucha, pod pêpkiem oraz z ty³u na krêgos³upie, s¹ akupresurowe punkty, obszary pomagaj¹ce stymulowaæ system p³ynów w organizmie, kontrolowany przez Drugi Lotos! Swādhiszthana to Lotos o szeœciu p³atkach, to jest szeœciu wibracjach dŸwiêku, szeœciu subtelnych kana³ach energii, która zasila podœwiadom¹ ludzk¹ JaŸñ, Ego, maj¹ce siedzibê w³aœnie w Kwiecie Lotosu! Swāh oznacza JaŸñ, Ego, Podœwiadomoœæ, a Dhi oznacza Œwiat³o, Blask, Jasnoœæ. Swādhi to JaŸni Œwiat³o, zaœ SHTHANA, w pisowni spolszczonej Szthana, to Siedziba, Miejsce. Swādhiszthana to dos³ownie „Siedziba Œwiat³a JaŸni”, a nazwa ta wskazuje, ¿e w zwi¹zku z tym Lotosem skupiamy siê w Œwietle W³asnej JaŸni, poszukujemy Œwiat³o Prawdziwej Natury. Skupienie w podbrzuszu, w oœrodku energii pod pêpkiem oraz p³yniêcie, d¹¿enie do Œwiat³a, ods³anianie Œwiat³a W³asnej JaŸni czy skupienie w punkcie Œwiat³a i d¹¿enie do Oœwiecenia jest podstawowym procesem praktyki na tym poziomie rozwoju.

S³owo Mocy, Mantram tego Lotosu to sylaba WAM o¿ywiaj¹ca i kontroluj¹ca ¿ywio³ elementu Wody, a ludzie urodzeni w ¿ywiole wodnym (Ryby, Raki, NiedŸwiadki) czêsto spontanicznie skupiaj¹ siê w tym Lotosie. Wdychamy sylabê OM, a wydychamy myœl¹c sylabê WAM, to bardzo prosta mentalna praktyka o¿ywiania i oczyszczania Lotosu Podœwiadomoœci, jak¹ wykonuje siê w rytmie oddychania! Mo¿na te¿ po prostu wdychaæ myœl¹c sylabê WAM oraz wydychaæ sylabê WAM, aby oczyszczaæ WARI-PITHAM, czyli Siedzibê Wody, Lotos Wody swego Wewnêtrznego Cia³a Duszy. Powtarzanie frazy OM WAM NAMAH te¿ nale¿y do podstawowych, recytacyjnych praktyk oczyszczaj¹cych, stosowanych we wszystkich autentycznych szko³ach duchowego rozwoju. Swadhiszthana to Lotos zwany Sercem Podœwiadomoœci albo instynktownym Sercem Brzucha.

Pó³ksiê¿yc albo Sierp Ksiê¿yca jest znakiem, symbolem tego energetycznego, astralnego czy emocjonalnego oœrodka, a przecie¿ wiadomo, ¿e Ksiê¿yc wp³ywa na Wody ca³ej planety i na wody ca³ego organizmu, ka¿dej ¿ywej istoty! ¯ywio³ Wodny i zwi¹zany z nim zmys³ smaku, tak kulinarnego jak i estetycznego maj¹ siedzibê w Lotosie Podpêpkowym o szeœciu p³atkach, które symbolizuj¹ szeœæ faz przemiany, szeœæ wyraŸnie odmiennych etapów rozwoju cz³owieka, który dociera w koñcu do Centrum JaŸni, poznaj¹c Prawdziwego Siebie jako Wewnêtrzne Œwiat³o Duszy JaŸni. Œwiat³o JaŸni, Dhi w Lotosie Swadhiszthana jest ostatecznie Œwiat³em Jasnym, Bia³ym, Kremowo-bia³ym, jak blask s³oñca, st¹d ciep³e, kremowo-bia³e œwiat³o jest najpopularniejszym znanym tematem pracy i metod¹ oczyszczania, przedmiotem d¹¿enia ludzi skupionych, skoncentrowanych, osadzonych sw¹ œwiadomoœci¹ w Lotosie Wody!

Swadhiszthana to oœrodek zmys³owoœci i namiêtnoœci, oœrodek seksualnoœci, przyjemnoœci i zadowolenia seksualnego, oœrodek osi¹gania erotycznych rozkoszy. St¹d duchowoœæ zwi¹zana z tym oœrodkiem jest czêsto przemieszana z w¹tkami erotycznymi, które albo id¹ w kierunku hiperseksualizmu, albo w kierunku celibatu i ascezy seksualnej. B³¹d typowy, sataniczny, to przeciwstawianie seksualnoœci i erotyzmu ¿yciu duchowemu i oœwieceniu, a taki rozdzia³ nie powinien mieæ miejsca, gdy¿ osoby neguj¹ce i odrzucaj¹ce w³asn¹ seksualnoœæ, zamiast duchowego œwiat³a Oœwiecenia osi¹gn¹ jedynie rozdwojenie jaŸni, to jest schizofreniê, z któr¹ bêd¹ siê odradzaæ w kolejnych wcieleniach.

Dobry smak, estetyzm erotyczny polega na wymianie i akceptacji w³asnej seksualnoœci, która w miarê podró¿y duchowej wysubtelnia siê i uwznioœla. ¯aden konflikt pomiêdzy prowadzeniem ¿ycia seksualnego, a d¹¿eniami duchowymi nie powinien mieæ miejsca, gdy¿ jest tylko oznak¹ psychoseksualnej choroby, schizofrenii. Kontrola ekspresji seksualnej musi opieraæ siê na akceptacji i wysubtelnianiu ¿ycia erotycznego, a nie mo¿e mieæ postaci t³umienia i wypierania potrzeb, budowania kompleksów winy, gdy¿ to powoduje powstawanie patologii takich jak pedofilia, sadomasochizm, transwestytyzm, awersje do p³ci przeciwnej, pederastiê, i tak zdeformowane osoby odradzaj¹ siê w kolejnych ¿yciach nie mog¹c osi¹gn¹æ Œwiat³a Duszy, Centrum W³asnej Pierwotnej JaŸni.

Wibruj czêsto wibracjê WAM, myœl czêsto wibracjê WAM, skupiaj¹c siê w bia³o-kremowym blasku JaŸni, a proces rozwoju nabierze dynamiki i staniesz siê osob¹ panuj¹c¹ nad podœwiadom¹, astraln¹ sfer¹ ksiê¿ycow¹. Oœrodek Podœwiadomoœci odpowiada za rozliczne zjawiska psychiczne, astralne i emocjonalne, w które nie nale¿y siê anga¿owaæ, a traktowaæ jako ma³o istotne i uparcie d¹¿yæ do odkrycia boskiego Œwiat³a Duszy.

Szeœæ WRTTI – Negatywnoœci trzeba oczyszczaæ i sublimowaæ, a s¹ to wszelkie s³aboœci, braki w empatii (wspó³czuciu), niszczycielstwo, z³udzenia i iluzje, pogarda oraz podejrzliwoœæ! Takie stany emocjonalne i cechy charakteru trzeba usun¹æ, a radosn¹ seksualnoœæ mêsko-damsk¹ pozostawiæ w spokoju i kultywowaæ z umiarem i w radoœci. Szeœæ p³atków tworzy dwa biegunowe trójk¹ty si³ mêskoœci i ¿eñskoœci, dziêki którym ludzie tworz¹ trwa³e czy d³ugotrwa³e wiêzi mi³osne, erotyczno–mi³osne pe³ne rozkoszy, szczêœcia i satysfakcji. Wiedza o tworzeniu zwi¹zków mi³oœci rodzi siê w coraz bardziej oczyszczonym i rozwiniêtym Lotosie Emocji, jakim jest serce podœwiadomoœci, Swâdhiszthana! Jest to oœrodek naturalnej ekspresji emocji i pierwotnych uczuæ, potrzeb ni¿szej jaŸni, ego, oœrodek ¿yciowego doœwiadczenia i m¹droœci ¿ycia na wy¿szych etapach rozwoju.

Biegunowe, binarne pary zachowañ i reakcji dualnego œwiata, takie jak po¿¹danie-t³umienie, pobudzanie-hamowanie, czy te¿ dawanie-branie albo przyjemnoœæ-przykroœæ wynikaj¹ z natury Lotosu Podbrzusza, którego dwie podstawowe si³y, to jest PRZYCI¥GANIE i ODPYCHANIE tworz¹ tego rodzaju biegunowe pary w ró¿nych uk³adach. Skupiamy siê w Œwietle Lotosu JaŸni w podbrzuszu i odpychamy, odsuwamy to, czego chcemy siê pozbyæ, wyzbyæ, a przyci¹gamy to, co chcemy mieæ. Z wydechem wyzbywamy siê wad i negatywnoœci, a w czasie wdechu przyci¹gamy to, co chcemy mieæ, nabieramy tego, czym chcemy siê staæ i byæ!

Ka¿dy z szeœciu p³atków lotosowego Wieñca uwalnia, oczyszcza jedn¹ z szeœciu Wrtti, skaz psyche, szeœciu Negatywnoœci emocjonalno-psychicznych ludzkiej jaŸni. Oczyszczaj¹co- uwalniaj¹cy, sublimuj¹cy kierunek duchowej pracy, to recytowanie lub kontemplowanie wibracji p³atków, energii w kolejnoœci BAM, BHAM, MAM, YAM, RAM, LAM, co bardzo szybko, nawet w przeci¹gu kilku lat ca³kowicie uwalnia od wszystkich astralnych negatywnoœci i zanieczyszczeñ.

Woda jest esencj¹ ¿ycia, a wodolecznictwo jedn¹ z podstawowych terapii, szczególnie dla wszelkich zaburzeñ ¿ycia emocjonalnego, erotycznego i zmys³owo-psychicznego. Psycho-odpa³y rodz¹ siê z zanieczyszczeñ Lotosu Swādhi, a stan totalnej HARMONII, ZROZUMIENIA i ZGODY le¿y w Centrum JaŸni, a to jest Siódmy Etap Transformacji Ego, JaŸni. WARUÑA, Anio³ Wód, Oceanów, Anio³ Stra¿nik Praw Kosmicznych i Zasad Sumienia oraz Magicznych Znaków Mocy czuwa nad rozwojem Lotosu Wody i Dobrego Smaku (Gustu, Estetyki). Wiszñu i Lakszmi to Anio³y, które s¹ W³adcami nad astraln¹, emocjonaln¹ przestrzeni¹, czwartym wymiarem, stanowi¹c doskona³¹ parê ¿yj¹c¹ w Mi³oœci, Harmonii i Dobrobycie. Wisznu jest symbolem Spe³nienia Marzeñ, a Œri Lakszmi jest nam Anielic¹ Obdarzania Dobrami, Anielic¹ Bogactwa i Dobrobytu.

Swādhi to Dom Œwiat³a Duszy, JaŸni, Dom uaktywnionej Kuñdalini Œakti (Mocy Wiary i Ufnoœci). Moc¹ tego Lotosu jest Moc usuwania ciemnoœci ignorancji, Moc rozpraszania mroków niewiedzy oraz Moc usuwania wrogów duchowoœci, tak wrogów i przeszkód wewnêtrznych, jak i Moc pokonywania wrogów zewnêtrznych! Integracja JaŸni, integracja podœwiadomoœci daje poczucie Pe³ni, poczucie cherubinowego hermafrodytyzmu, który bez przeszkód spe³nia siê w zwi¹zku mi³osnym kobiety i mê¿czyzny, ale ¿ycie w pojedynkê tak¿e doskonale znosi.

Barwa ¯ywio³u Wody czêsto przybiera postaæ przejrzystego wodnego Œwiat³a z domieszk¹ zieleni przyrody lub b³êkitu nieba, co daje zwykle kolor b³êkitno-zielonkawy, przejrzysty, szmaragdowy! Praca nad zwi¹zkami mi³osnymi czêsto wymaga zabarwienia p³atków Lotosu na kolor cynobrowy czy ró¿owo-czerwonawy, a praca uduchowiania zabarwia je w kolorze pomarañczowym, oran¿owym. Ka¿dy p³atek ma te¿ jednak swoj¹ w³asn¹, charakterystyczn¹ barwê, szczególny kolor w³asny, jaki stabilizuje siê dopiero w Siódmym Etapie, to jest w czasie pracy w Centrum JaŸni, na Oœwieconym poziomie duchowego rozwoju Kwiatu Lotosu Swādhiszthanam.

Œwiadomoœæ osadzona w tym szeœciop³atkowym Lotosie tworzy Kr¹g, Æakram ludzi, którzy dbaj¹ o dobry gust i smak, dbaj¹ o smak potraw tworz¹c duchow¹, wegetariañsk¹ sztukê kulinarn¹, ludzi, którzy d¹¿¹ do Œwiat³a Duszy, JaŸni, szukaj¹c i odkrywaj¹c siebie jako Istotê Œwiat³a! JaŸñ, duszê, kontemplujemy w postaci punktu czy kropli jaœniej¹cego, s³onecznego œwiat³a, które oœwieca ksiê¿ycow¹, astraln¹ naturê cz³owieka z góry! Krokodyl, Œwiêty Krokodyl, zwierzê ziemno-wodne symbolizuje ego, jaŸñ podœwiadom¹ i ni¿sz¹ naturê cz³owieka. Sen jest t¹ wodn¹, astraln¹ czêœci¹ ¿ycia cz³owieka, podczas gdy jawa, to czas, jaki Œwiêty Krokodyl spêdza na ziemi. Badanie snów, sfery wodnej, astralnej jest czêœci¹ duchowej pracy nad w³asnym rozwojem, podobni jak magia znaków i symboli oraz ich interpretacja, a raczej dog³êbne zrozumienie i poszerzanie zrozumienia.

Jednoœæ kobiety i mê¿czyzny, albo jednoœæ matki i ojca jest wiod¹cym tematem, a mistyczne podejœcie do prze¿ywania mi³oœci i pragnienie tworzenia zwi¹zku mi³osnego przeplata siê z duchowymi d¹¿eniami i aspiracjami ku oœwieceniu! Bia³a, kremowo-bia³a, czysta sylaba dŸwiêku WAM (VAM), której g³ówn¹ graficzn¹ czêœci¹ w Sanskrycie jest Okr¹g, pokazuje ca³y kierunek i metody pracy nastawione na Œwiat³o, Czystoœæ i Doskona³oœæ oraz wewnêtrzn¹ G³êbiê JaŸni. Kr¹g Œwiat³a jest te¿ wewnêtrzn¹ bram¹ do astralnego planu oraz bram¹ do œwiata wodnego, do sfery astralnych, podœwiadomych snów, marzeñ i pragnieñ! Osi¹gniêcie Œwiat³a JaŸni, Duszy, Swādhi, oznacza pokonanie samego czy samej siebie, pokonanie Ego i ca³kowite Zwyciêstwo nad w³asn¹, ni¿sz¹ natur¹.

Niechaj Dobry Duch, Anio³ Wody Chroni i B³ogos³awi Ciebie!
OM WAM NAMAH!

The Himalaya Master
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
13
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3