HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Prezenty dla sponsorów

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874234
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Sukha Sutra
Kurs Œwiadomoœci Dobrobytu
Autor: The Himalaya Master
p³yta AUDIO CD wydana w jêzyku
hiszpañskim na podstawie

bestselleru "SUKHA SUTRA"
autorstwa Himalaya Master

Czas nagrania: 62:45
Minimalna dotacja: 60 PLN (plus koszty wysy³ki)
Nowa p³yta audio "Sukha Sutra Kurs Œwiadomoœci Dobrobytu" to 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i bogactwa materialnego. Polecamy ka¿dego dnia pracowaæ z jedn¹ afirmacj¹. Mo¿na s³uchaæ w samochodzie i podczas snu. WeŸ ¿ycie w swoje rêce, podnieœ poczucie w³asnej wartoœci, zbuduj w naturalny sposób optymizm ¿yciowy i osi¹gaj sukces ka¿dego dnia. Dwa dodatkowe utwory umacniaj¹ jeszcze bardziej Twoje poczucie bogactwa duchowego i materialnego.

Wokal: Inmaculada Ortiz
S³owa: Himalaya Master
Muzyka, wokal: Sebastian Kabir Forenc
Instrumentacja: Marcello Frajmowicz
Wydawca: Sebastian Kabir Forenc

P³ytê mo¿na zamówiæ tutaj:
kontakt w Hiszpanii:
sukhasutra@himalaya-tirtha.org
telefon +34 617 884572
kontakt w Polsce:
hridaya@himalaya-tirtha.org
telefon (PL): +48 503 921204

Pos³uchaj kilku przyk³adowych
utworów-afirmacji z tej p³yty:7. Valgo mucho ... (PLAY)

Valgo mucho. Cuanto mas valgo, la gente me aprecia mas y aprecia mas mi trabajo. Jestem wartoœciowy. Im bardziej jestem wartoœciowy, tym bardziej ludzie ceni¹ mnie i moj¹ pracê. Jest to droga do osi¹gania wzrostu w³asnych dochodów. Wartoœciowi ludzie maj¹ prawo do lepszego wynagrodzenia, do lepiej p³atnej pracy. Twoja wartoœæ przyci¹ga rodzaj Twojej pracy i wysokoœæ p³acy. Ceñ siebie lepiej, wzmagaj swoj¹ wartoœæ.


8. Me gusta ... (PLAY)

Me gusta lo que hago y hago lo que me gusta. Lubiê to co robiê i robiê to co lubiê. Ten¿e afirm ma dwie czêœci, z którymi mo¿esz pracowaæ osobno. Lubi¹c to, co robisz osi¹gniesz z tego najwiêksz¹ korzyœæ. Lubienie to energia mi³uj¹ca. Bóg wynagradza tylko mi³oœæ. Uczucia i intencje jakie przydajesz myœlom s¹ ich si³¹ stwórcz¹.


23. Recibo dinero... (PLAY)

Recibo dinero por lo que soy. Pieni¹dze otrzymujê za to kim jestem. Zauwa¿ swoj¹ identyfikacjê. Jeœli myœlisz: jestem tylko biednym robotnikiem, urzêdnikiem lub sprz¹taczk¹ albo ubog¹ wdow¹, krewnym etc., to Twoja identyfikacja z tym okreœla Twój standard ¿ycia. Jeœli zidentyfikujesz siê w taki sposób: "Jestem utalentowan¹ osob¹ zas³uguj¹c¹ na bogactwo", to Twoje dochody znacznie wzrosn¹. Skoñcz identyfikacjê z ubóstwem, przesuñ œwiadomoœæ do klasy bogatych. Otrzymujesz wynagrodzenie za stopieñ swojej boskoœci. Jesteœ osob¹ wartoœciow¹ i godn¹ bogactwa, dostatku.


42. Soy la verdad ... (PLAY)

Soy la verdad, el amor, la prosperidad y la alegria. Soy el reflejo de la plenitud de la divina abundancia. Jestem Prawd¹, Mi³oœci¹, Szczêœciem i Radoœci¹. Jestem przejawieniem pe³ni Boskiej Obfitoœci. B¹dŸ obfity we wszelkie wspania³e cechy i w³aœciwoœci. S¹ one gwarantem trwa³oœci materialnych dóbr. Nefesz i Ruach to osobowoœæ duchowa, silna w oddech ¿ycia (praña) i silna w cechy duszy przejawiaj¹ce siê jak kwiaty na gruncie osobowoœci (apana).Chcieæ to móc, a wierzyæ to osi¹gn¹æ.

"Oto dewiza staro¿ytnych mêdrców i œwiêtych, kwintesencja nauki o sile wiary, czyli sile umys³u we wszystkich religiach. Ca³y kurs 42 afirmacji zmierza do uczynienia z Ciebie œwiadomoœci funkcjonuj¹cej w pe³ni pomyœlnoœci i dobrobytu. Dostatek i dobroæ zawsze id¹ w parze. Dzieci otrzymuj¹ od swoich rodziców wszystko dobre, co jest im potrzebne. Boscy rodzice, Ojciec i Matka, s¹ wszechbogaci i staæ ich na wszystko. Bóg ma moc spe³niæ ka¿de ¿yczenie ludzkiego dziecka. Tyle tylko, ¿e ludzkie dziecko potrzebuje przekonaæ samo siebie o swej potrzebie i prosiæ uczciwie Boga o spe³nienie swych ¿yczeñ w duchu i prawdzie. Potrzeba tylko wytrwale chcieæ i d¹¿yæ, uczciwie i w zgodzie z sob¹. Efekt jest zapewniony. BÓG DA TO, CO DOBRE, TYM KTÓRZY GO PROSZ¥.

Afirmowanie to druga strona medalu w podstawowej pracy odrodzicielskiej. Jest to kodowanie we w³asnym umyœle podœwiadomym, czyli wewn¹trz swej duszy myœli, które maj¹ za zadanie stworzyæ dla nas now¹, pomyœln¹ rzeczywistoœæ. Ka¿d¹ bezu¿yteczn¹ lub szkodliw¹ myœl mo¿na nazwaæ chwastem na polu naszego umys³u, a ka¿d¹ myœl u¿yteczn¹ i dobr¹ nazwiemy w³aœciw¹ roœlink¹. Zobaczmy wiêc pole naszego umys³u i oceñmy czy s¹ tam zasadzone ziarna myœli mog¹ce przynieœæ po¿ytek nam samym jak i ca³ej ludzkoœci? Zwykle u ludzi rosn¹ na tym polu tak chwasty jak i dobre roœlinki. Potrzeba tylko Ciebie jako ogrodnika, aby chwasty wyplewiæ, a wtedy ogród czy pole umys³u bêdzie mia³o w³aœciwy wygl¹d i wyda w³aœciwy dla nas plon.

Poniewa¿ pole umys³u stwarza pole cia³a, czyli kreuje faktycznie twoje ¿ycie i zdrowie, warto dbaæ o jakoœæ swego w³asnego myœlenia. Myœl jest twórcza, a myœlenie tworzy twoj¹ rzeczywistoœæ. Jest to jedna z podstawowych nauk ca³ej tzw. wiedzy tajemnej. Czy chcesz wiêc mieæ w ¿yciu chwasty bólu, cierpienia, stresu, choroby czy te¿ wspaniale roœlinki pe³ne radoœci i szczêœliwoœci? Jeœli pozwolisz Bogu uprawiaæ twój przenoœny rajski ogród duszy, wtedy cierpienie, choroba, staroœæ i œmieræ na pewno szybko znikn¹ z ca³okszta³tu twojego ¿ycia.

Dzisiaj Ty jesteœ tym, co by³o pomyœlane wewnêtrznie w twoim sercu przez ca³e twoje obecne ¿ycie, a tak¿e poprzednie wcielenia. Jest to suma wypadkowa, coœ jakby wektor kierunkowy. Prawo rozwoju powiada zaœ, ¿e to, na czym skupiasz dzisiaj swoj¹ uwagê i to wszystko o czym teraz myœlisz stanie siê w przysz³oœci jakoœci¹ i doœwiadczeniem twojego ¿ycia. Dzisiaj s³owem i myœl¹ siejesz ziarno, które zbierzesz w przysz³oœci.

Wszystko to, co jest dzisiaj kodowane w umys³ach ludzi tworzy nasienie dla ich przysz³oœci. Dlatego czytaj, myœl, mów, œpiewaj i ogl¹daj wszystko to, co jest o szczêœciu, mi³oœci, radoœci, o prawdzie, prostocie, sprawiedliwoœci i wszystkich Bogactwach Boga..."

fragment z ksi¹¿ki:
SUKHA SUTRA – Œwiadomoœæ Dobrobytu
autor: Himalaya Master
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3