HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Biblioteka » Prawo Przyczyny i Skutku

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964506
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Prawo Przyczyny i Skutku czyli jak kierowaæ swym przeznaczeniem

Wanda Dynowska

Wed³ug C. Jinarajadasy i A. Besant
Wydanie z 1960 roku.
Prawo karmy. Cel przyczyny i skutku
W miarê jak wiedza cz³owieka wzrasta, postrzega on, i¿ ca³ym œwiatem, w którym ¿yje, rz¹dzi prawo. Ka¿de nowo odkryte prawo natury wyzwala odrobinê naszej woli, choæ na pierwszy rzut oka mo¿e siê wydawaæ ¿e dzia³anie nasze ogranicza; a ¿e czyny s¹ tylko wypadkow¹ wielu si³ myœli i uczuæ, przejawiaj¹cych siê w niewidzialnych - dla fizycznych zmys³ów - œwiatach, przeto nieskoñczenie wa¿ne jest,  by cz³owiek zrozumia³, ¿e jego wewnêtrznym œwiatem rz¹dzi równie¿ prawo i aby pozna³ to niez³omne prawo sprawiedliwoœci i ³adu. Wielkie prawo Karmy, czyli dzia³ania, odkrywa cz³owiekowi coœ z tworzywa jego wewnêtrznej istoty, a wiêc pomaga mu zdobywaæ, choæ powoli i miarowo, w³adzê nad wszelkimi okolicznoœciami, a nie byæ ich niewolnikiem.
Karma i reinkarnacja
Dlaczego jeden cz³owiek przychodzi na œwiat utalentowany w doskona³ych dla swego rozwoju warunkach, pracuje na szerokim narodowym terenie, jest u¿yteczny, pomocny setkom wspó³braci, szanowany, wp³ywowy? Dlaczego drugi przychodzi na œwiat kaleki w okolicznoœciach utrudniaj¹cych mu wszelki rozwój, jest ca³e ¿ycie zamkniêty w obrêbie paru uliczek prowincjonalnego miasteczka, bez jakiejkolwiek pomocy w szerszym stopniu na œwiat, bez sposobnoœci udzielania innym czegoœ z wrodzonych darów charakteru i serca? Dlaczego jeden w najskromniejszych warunkach jest radosny, wszêdzie roztacza uœmiech i serdecznoœæ? Drugi z tego, co ma nie jest zadowolony  oraz pe³en goryczy i buntu, pretensji do losu i do ludzi za wyimaginowane niesprawiedliwoœci? Jeden ju¿ od wczesnego dzieciñstwa przejawia dobroæ, przywi¹zanie i szlachetnoœæ, drugi od najm³odszych lat jest chytry, przebieg³y, podstêpny, pe³en z³oœliwoœci i okrucieñstwa.
NiewzruszonoϾ prawa
Ka¿dy z nas wie, i¿ ¿yjemy w œwiecie rz¹dzonym przez prawo, ¿e otaczaj¹ nas zewsz¹d prawa przyrody, których nie da siê z³amaæ. A jednak, gdy po raz pierwszy ¿ywo i konkretnie zdamy sobie sprawê, i¿ dziedzina moralna - œwiat naszych myœli i uczuæ - jest rz¹dzona prawami równie niewzruszonymi jak otaczaj¹cy nas fizyczny œwiat nierzadko ogarnia nas przygnêbienie i bezradnoœæ, jakbyœmy siê nagle poczuli igraszk¹ w rêku jakiejœ nieznanej, ogromnej potêgi, która kieruje nami i rzuca tam, gdzie chce. Tymczasem w rzeczywistoœci jest odwrotnie, gdy¿ owa „potêga”, gdy j¹ zrozumiemy, zaniesie nas pos³usznie tam, gdzie zechcemy sami. Wszystkich si³ przyrody mo¿emy u¿ywaæ swobodnie i w³asnowolnie, gdy je dostatecznie poznamy i zrozumiemy ich dzia³anie.
Sfery wszechœwiata
Chc¹c zrozumieæ dzia³anie Karmy, musimy zdobyæ nieco wiadomoœci o trzech ni¿szych sferach wszechœwiata, jak i o odpowiadaj¹cych im trzech przewodnikach, czyli tzw. cia³ach cz³owieka. Za³¹czony tu wykres przedstawia te sfery oraz odpowiednie czynniki w psychicznej budowie cz³owieka. Nazwy ich wyra¿aj¹ stany, w jakich œwiadomoœæ dzia³a w ka¿dej z tych sfer. W szko³ach prawdziwej Jogi, w powa¿nych praktycznych studiach okultystycznych, ka¿dy siê uczy samodzielnie dzia³aæ w tych poszczególnych dziedzinach i sprawdzaæ w³asnym doœwiadczeniem zdobywane nauki, potwierdzaj¹c teoriê praktyk¹.
Tworzenie siê myœlo-kszta³tów
Nasza psychiczna natura - umys³ w po³¹czeniu ze wzruszeniowoœci¹ - dzia³a w swej w³asnej sferze, wœród lotnej i subtelnej materii wy¿szych regionów sfery astralnej i tworzy tam wci¹¿ obrazy, kszta³ty, wizerunki, które bêdziemy nazywali Myœlo-kszta³tami. WyobraŸniê nazywa siê - i s³usznie - stwórcz¹ zdolnoœci¹ naszej duszy; a jest to o wiele œciœlejsze i bardziej dos³owne, ani¿eli wiêkszoœæ ludzi u¿ywaj¹cych tych s³ów mo¿e przypuszczaæ. Owa zdolnoœæ tworzenia obrazów jest charakterystycznie twórcz¹ w³adz¹ umys³u; a s³owo jest nieporadnym usi³owaniem opisania owych obrazów. Pojêcie idea, obraz myœlowy to rzeczy z³o¿one, a bynajmniej nieproste. Ca³ego zdania potrzeba, aby mniej lub wiêcej dok³adnie je opisaæ; tote¿ wybieramy jak¹œ najbardziej charakterystyczn¹ ich cechê i nadajemy jej miano i owo imiê ma wyobra¿aæ - z koniecznoœci bardzo niedoskonale - ca³oœæ...
Dzia³anie myœlokszta³tów
Owe „zamieszka³e” przez Kama-dewata myœlo-kszta³ty trwaj¹ d³u¿ej lub krócej zale¿nie przede wszystkim od intensywnoœci pocz¹tkowego impulsu nadanego im przez cz³owieka - od sumy energii, która je na³aduje - a nastêpnie od zasilania jej poprzez powtarzanie tej samej myœli przez twórcê lub innych ludzi woko³o. ¯ycie mo¿e ich byæ wzmacniane nieustannie i utrwalane na d³ugi czas przez powtarzaj¹c¹ siê tego samego rodzaju myœl, np. gdy w medytacji ca³a uwaga skupia siê na wg³êbianiu siê i rozmyœlaniu nad jedn¹ ide¹, myœlo-kszta³t przez ni¹ stworzony w œwiecie psychicznym nabiera bardzo du¿ej trwa³oœci i mo¿e istnieæ szereg lat. Myœlo-kszta³ty o podobnym charakterze przyci¹gaj¹ siê i wzajemnie wzmacniaj¹, przez co intensywnoœæ energii o¿ywiaj¹cej je niezmiernie wzrasta i aktywnoœæ ich siê wzmaga...
Tworzenie siê karmy
Przestudiujmy teraz tworzenie siê i wyczerpywanie siê Karmy podczas jednego „¿yciowego cyklu”. Wyra¿enie zaznacza, i¿ nie chodzi tu ani o jedno ¿ycie na ziemi, ani te¿ o pojêcie ¿ycia w ogóle; pierwsze jest za ciasne i fragmentaryczne, drugie - za szerokie. Nam chodzi tu o cykl obejmuj¹cy jedno ¿ycia na ziemi, wraz z ¿yciem duszy po œmierci jej fizycznej pow³oki, w sferach emocjonalnej i myœlowej, - wedle innej terminologii astralnej i mentalnej - a¿ do powrotu ku nastêpnemu wcieleniu na ziemiê.
Koniec cyklu
Gdy ¿ycie Duszy w Dewaczanie dobiega koñca, tj. kiedy przyswoi³a ju¿ wszystko, co siê da³o z nagromadzonego materia³u doœwiadczeñ, zaczyna odczuwaæ pragnienie powrotu do ¿ycia w fizycznym ciele na ziemi, z któr¹ ³¹cz¹ j¹ silne wêz³y przywi¹zañ i upodobanie do tej formy istnienia. Ten ostatni okres zamykaj¹cy „cykl ¿ycia”, jakeœmy go nazwali uprzednio, zajmie jej ponowne budowanie sobie przewodników, tj. narzêdzi, które jej s¹ nieodzowne dla ¿ycia na ziemi, a zakoñczy siê wejœciem w nie przez narodziny.
Nasz stosunek do karmy
Nieraz siê zdarza, i¿ ludzie po raz pierwszy spotykaj¹cy siê z nauk¹ o Karmie jako o niez³omnym prawie przyrody, maj¹ uczucie bezradnoœci, jakby byli bezwolnymi niewolnikami „losu”. Jest to oczywiœcie wra¿enie nies³uszne oparte na powierzchownym i jednostronnym ujmowaniu ca³ego zagadnienia. Spójrzmy jak dzia³a „przeznaczenie" a jak „wolna wola”, wcale nie wykluczaj¹c siê wzajemnie.
Urabianie karmy
Gdy cz³owiek poczyna swobodnie i w³asnowolnie kszta³towaæ sw¹ przysz³oœæ wkrótce - w miarê pog³êbiania siê jego wiedzy wewnêtrznej - dostrzega, i¿ mo¿e nie tylko zmieniaæ sw¹ naturê i przetwarzaæ charakter, ale te¿ i wp³ywaæ na swe przeznaczenie. Jasnym mu siê te¿ staje, i¿ najwa¿niejszy decyduj¹cy oœrodek jak oœ centraln¹ staj¹cych siê zdarzeñ, stanowi on sam: ¿ywa, czynna i twórcza Istnoœæ, która ma moc wp³ywania nie tylko na w³asn¹ naturê, ale i na zewnêtrzny uk³ad si³, na zespó³ okolicznoœci i warunków...
Ustanie karmy indywidualnej
Nasza indywidualna Karma sprowadza nas niezliczone razy na ziemiê, przywi¹zuj¹c do „ko³owrotu narodzin i œmierci”. Tzw. Karma „dobra” przyci¹ga nas z powrotem na ziemiê równie nieub³aganie jak tzw. „z³a”. £añcuch, którego ogniwa sk³adaj¹ siê z cnót, trzyma nas równie mocno jak i ukuty z przywar, wad i nieprawoœci. Jak¿e wiêc mamy zatrzymaæ to wi¹zanie siê nowych powrozów, jak siê wyrwaæ z ich splotów, jeœli nie mo¿na nie czuæ i nie myœleæ póki siê ¿yje, a ka¿da myœl, ka¿de czucie stwarza nowe ogniwa Karmy, plecie dalsze wiêzy?
Zakoñczenie
Oto krótki zarys wielkiego prawa Karmy i jego dzia³ania, które znaj¹c cz³owiek mo¿e przyœpieszyæ znacznie sw¹ ewolucjê. A stosuj¹c je rozumnie mo¿e siê rych³o uwolniæ z wiêzów i pêt, wyprzedziæ rzesze ludzkie i staæ siê niebawem ich szczerym pomocnikiem, jedn¹ z dobroczynnych i zbawczych si³ wœród ludzkoœci.
Karma kolektywna
Istnieje Karma zespo³ów ludzkich: rodzin, grup, organizacji spo³ecznych czy religijnych jak i narodów, ras i grup etnicznych. I ka¿dy cz³onek tych zespo³ów bierze udzia³ w ich wspólnej, zarówno dobrej jak i z³ej Karmie...
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
106
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3