HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Æakramy » MANIPURAKA ÆAKRAM

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874235
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28


Praca rozwijania oœrodka œwiadomoœci zwanego lotosem nadpêpkowym rozpoczyna siê od wibrowania rdzennego dŸwiêku sylaby RAM oraz wizji piêknego kwiatu o dziesiêciu p³atkach. MANI oznacza Klejnot, Diament, a PURA oznacza Ca³oœæ, Pe³niê lub Ogród. Liczba 10 jest liczb¹ nadpêpkowego oœrodka rozbudzenia œwiadomoœci, a oœrodek ten jest nazywany g³ow¹ podœwiadomoœci lub mózgiem brzucha. Splot solarny ponad pêpkiem to fizyczny organ bêd¹cy wyrazem Manipura(ka), organ pozwalaj¹cy na koordynowanie i scalenie ca³ego systemu podœwiadomych czynnoœci brzucha i jego narz¹dów. Manipuraka bardzo wra¿liwa jest na œwiat³o oraz ogieñ, bardzo wra¿liwa na termikê, czyli poczucie zimna i gor¹ca! Przyczyny zwi¹zane ze zmys³em wzroku zwi¹zane s¹ z tym oœrodkiem i od jego funkcjonowania w szczególnoœci zale¿y si³a i jakoœæ wzroku. Osoby zogniskowane w tym oœrodku rozwoju s¹ wzrokowcami i bardzo wra¿liwe s¹ na to, co widz¹, bardzo polegaj¹ na zmyœle wzroku.

Negatywnoœci blokuj¹ce 10 kana³ów energii zwanych p³atkami lotosu z powodu aury, jak¹ tworz¹, mog¹ zaburzaæ i uszkadzaæ wzrok, a oczyszczony splot s³oneczny to przenikliwe spojrzenie i widzenie prawdy poza s³owami. Kult s³oñca, ognia i œwiat³a wyp³ywa jako spontaniczna potrzeba u osób, u których lotos ten jest mocno aktywny, czysty i rozwiniêty. Osoba z oczyszczonymi p³atkami i wibruj¹c¹ sylab¹ RAM uwielbia czas jasnego dnia, a szczególnie œwit i poranek, gdy wschodzi s³oñce oraz wieczór, gdy s³oñce zachodzi i czuwanie przy ogniu. Osoby mocno osadzone w tym lotosie dziesiêciu zasad musz¹ mieæ naturalny ogieñ w miejscach swego przebywania i uwielbiaj¹ ogniowe rytua³y, szczególnie takie jak Agnihotra, czy samo spokojne siedzenie, skupienie i rozmyœlanie przy ogniskach, œpiewanie w krêgach przy ¿ywym ogniu.

Poci¹g do b³yszcz¹cych w s³oñcu, naturalnych diamentów czy klejnotów, kryszta³ów, ca³a magia klejnotów wraz z magi¹ ognia i s³oñca, to cechy pokazuj¹ce, ¿e œwiadomoœæ podnios³a siê ju¿ do tego oœrodka i przejawia przez Oœrodek Klejnotu! Trójk¹t czerwonawych, roz¿arzonych wêgli, wierzcho³kiem skierowany do do³u, a podstaw¹ do góry, zwany jest Trójk¹tem ogniowym, graficznym znakiem Zasady Ognia, ¯ywio³u, który symbolizuje te¿ dŸwiêk „R” sylaby RA, RAM! Patrzenie w ¿ar ogniska, kontemplowanie p³omieni ogniska, wpatrywanie siê w blask wschodz¹cego lub zachodz¹cego S³oñca, to wszystko proste æwiczenia i praktyki dla oœrodka Manipura.

Dziesiêæ Wrtti, Negatywnoœci, z których trzeba oczyœciæ Manipuraka Æakram dla dalszego rozwoju to: duchowa ignorancja, zdradliwoœæ, zazdroœæ, wstydliwoœæ, z³udzenie (iluzorycznoœæ), wstrêt, strach, g³upota, niezadowolenie i smutek. Widzimy te negatywnoœci wyraŸnie u ludzi nieoczyszczonych, którzy nie rozwinêli dobrze oœrodka splotu solarnego ponad pêpkiem w pasie przepony czy nadbrzusza. Duchowa ignorancja to negowanie duchowej rzeczywistoœci, negowanie i ignorowanie subtelnych praw i zasad ¿ycia, jakie siê ludziom naturalnie przypominaj¹ podczas kontemplacji ognia czy blasku s³oñca. Z³udzenia, a raczej z³udliwoœæ, sk³onnoœæ do popadania w zwiedzenia, iluzje i b³êdy oraz wypaczenia, fa³sze, to brak czystoœci podœwiadomego umys³u, brak oczyszczenia Manipura. Cz³owiek naiwny, daj¹cy siê zwodziæ pozorom, niedostrzegaj¹cy prawdy, to cz³owiek omotany przez zabrudzenia w³asnej psychiki, zakodowane ciemne i negatywne wzorce iluzji.

Osoba silnie strachliwa powinna usuwaæ strach z pomoc¹ wibrowania sylaby RAM oraz wpatrywania siê w ogieñ, bo tchórzliwoœæ i strachliwoœæ nie idzie w parze z cz³owieczeñstwem. Œrodek ten to obszar rozwijania, poziom osi¹gania pe³ni Cz³owieczeñstwa, stopieñ ludzkich odruchów humanitaryzmu. Ostatecznie na tym poziomie, iluzoryczne omamienia i tchórzostwo oraz ignorowanie wznios³ych prawd musz¹ znikn¹æ. Depresyjne stany smutku, beznadziei oraz niezadowolenia, za³amania depresyjne, to wszystko odchodzi, jeœli ten lotos dziesiêciop³atkowy jest oczyszczony i utrzymywany w czystoœci oraz rozwijany!

Lotos 10-ciu p³atków to lotos budzenia œwiadomoœci dziesiêciu kierunków, jak cztery strony œwiata, czyli pó³noc, zachód, po³udnie i wschód, zenit, nadir, centrum oraz teraŸniejszoœæ, przesz³oœæ i przysz³oœæ! Odczuwanie i uœwiadamianie tych stron czy kierunków przestrzeni i czasu bardzo pomaga w rozwoju œwiadomoœci na stopniu trzeciego lotosu, licz¹c od œrodka. Liczba 10 to liczba pe³ni i pustki, jednoœci i nicoœci, liczba, o której mówi siê, ¿e reprezentuje œwiadomoœæ „wszystko albo nic”. Medytowanie nad znaczeniem g³êbszym liczby 10 tak¿e pomocne jest w rozwoju Ducha.

Jeœli Manipuraka jest oczyszczona i rozœwietlona, osoba jest wolna od rywalizacji i wspó³zawodnictwa, a skierowuje siê ku pomaganiu innym, wspó³czuciu i czynom mi³osierdzia. Si³a umys³u, zdolnoœæ osi¹gania myœl¹ tego, co siê chce zale¿y w istotny sposób od rozwiniêcia mózgu brzucha i jego subtelnego, solarnego oœrodka dziesiêciop³atkowego. Oœrodek ten zawiaduje procesami trawienia i przyswajania oraz spalania w ca³ym organizmie, jest to oœrodek przemiany pokarmowej z pomoc¹ ¿ywio³u ogniowego, odpowiedzialnego za spalanie spo¿ywanego pokarmu.

Sylaba RAM intonowana g³êboko, przeponowo oraz oddech przeponowy, pog³êbiony mog¹ zdzia³aæ cuda w dziedzinie samoleczenia i uzdrawiania ca³ego cz³owieka. Brudny splot solarny to z³oœliwa i niezdrowa rywalizacja, konkurencja, zwalczanie otoczenia, a szczególnie lepszych i m¹drzejszych od siebie. Czysty oœrodek splotu solarnego to stanowczoœæ i konsekwencja w d¹¿eniu do celu, wspó³dzia³anie i zdolnoœæ organizowania wsparcia oraz pomocy w sposób natychmiastowy. Manipuraka to lotos, miejsce skupienia, czucia i myœli ulubiony przez Wojowników, oœrodek duchowego Rycerstwa, oœrodek rycerzy Szambalah. Potê¿na, ogniowa dynamika wzrostu budzi siê z tego lotosu, a przemienne stany agresji i biernoœci, dominacji i uleg³oœci wyrównuj¹ siê i neutralizuj¹. Integracja p³atków, energii tego lotosu duszy przejawia siê dobr¹ adaptacj¹ i ³atwoœci¹ do wspó³dzia³ania w kliku czy kilkunastoosobowych zespo³ach, poczucie odpowiedzialnoœci za grupê i wspólne cele.

Równomierne oddychanie przeponowe ze skupieniem w okolicy pomiêdzy pêpkiem a mostkiem polepsza zdrowie i zmniejsza zachorowalnoœæ, a 0,5 Muhurty (12 minut) oddychania ka¿dego ranka pozwala na zdrowe, witalne, silne i dynamiczne funkcjonowanie przez ca³y dzieñ. Leczniczo w medycynie ajurwedy stosuje siê cztery sesje oddychania, siedz¹c prosto, po oko³o pó³ godzinki (tj. 0,5 Muhurty, 24 min.) w czterech kolejnych sesjach. Polecaj¹ to wszyscy mêdrcy, mistrzowie i uzdrowiciele ca³ej Euro-Azji.

Dziesiêæ mistrzowskich stopni dan wziê³o siê z g³êbokiego i gruntownego rozwoju mocy p³atków Lotosu Klejnotu w procesie kszta³cenia i rozwoju Mistrza – Wojownika. Nieustraszonoœæ, mêstwo, dzielnoœæ, poczucie zadowolenia, niezdolnoœæ do wstydu czy zazdroœci, honor niezdolny do zdrady, to czysty Lotos Manipuraka, o¿ywiony oœrodek splotu s³onecznego. Tak jak sylaba RA i nasienna mantra RAM jest wibracj¹ korzenia, centrum lotosu, tak dziesiêæ sylab, dŸwiêków matrycy dŸwiêkowej od DA do FA (PHA) pomaga oczyœciæ kolejne p³atki i spowodowaæ prawdziwy rozkwit tego kwiatu lotosu. Jasna, czerwonawa barwa p³omienia czy roz¿arzonych wêgli ogniska, czerwieñ wschodu lub zachodu s³oñca, to kolor ogniowej zasady, ¿ywio³u wewn¹trz tego lotosu. Kolor Agni Tattwam musi byæ jednak bardzo jasny, czysty, subtelny i œwietlisty, a nie ciemny ani nie mo¿e byæ czerwieñ przybrudzona.

Wdychanie sylaby OM, a wydychanie sylaby RAM, mentalnie, w g³êbokim myœlowo-czuciowym skupieniu pomaga o¿ywiæ umys³ i rozszerzyæ energiê zasady ¿ywio³u na otoczenie. Lato to sezon ¿ywio³u ogniowego, podobnie jak miesi¹ce znaków Barana, Lwa, Strzelca, kiedy ¿ywio³ ognia w tym lotosie bardziej pracuje. Ogieñ jest sercem piêciu ¿ywio³ów i w ogniu transformuje siê skutecznie podœwiadomy umys³ spalaj¹c dawne wzorce ¿ycia, myœlenia i zachowañ.

Recytowanie 10 sylab: ÏA, DH’A, ŅA, TA, THA, DA, DHA, NA, PA, FA (PHA) to generalnie bardo dobra praktyka dla ka¿dego, kto chcia³by pracowaæ nad rozwojem tego oœrodka, zwanego te¿ oœrodkiem perfekcji, mistrzostwa, doskona³oœci, rycerskoœci i kap³añstwa ogniowego. Sanskryckie dŸwiêki rozpoczynaj¹ce mandalê lotosu: ÏA, DH’A wymawiane s¹ s³abo, delikatnie, a ŅA jest nieco miêksze ni¿ zwyk³e polskie „N”, ale mniej ni¿ polskie „Ñ” w wymowie.

Siedzenie klêczne, pozycja WadŸra, Diament czy inaczej pozycja Rycerza lub Modlitwy to typowy siad jogiczny i praktyka dla wzmocnienia oœrodka solarnego. Prosta linia tu³owia, proste cia³o, ¿o³¹dek, obszar splotu lekko wypchniêty do przodu, to zdrowy sposób siedzenia, stania i poruszania, gdy¿ za³amywanie tu³owia na linii przepony i dolnych ¿eber sprzyja energetycznym blokadom i niezdrowym uciskom nerwów steruj¹cych brzuchem. Ognisty kolor pomarañczowy uwa¿any jest za sprzyjaj¹cy w leczeniu schorzeñ zwi¹zanych z przewodem pokarmowym, zaburzeniami trawienia i przyswajania oraz zmys³ów, a bardziej ¿ó³ty w leczeniu zaburzeñ umys³u i mentalnoœci, w uwalnianiu od na³ogów, opêtañ i obsesji. Generalnie barwy ogniska i p³omieni, czyli czerwonawe jasne, pomarañczowe i ¿ó³tawe, czerwonawo- z³ociste, to kolory lecz¹ce dla splotu solarnego i podleg³ej mu sfery zdrowotnej.

Kiedy lotos jest bardziej w energii S³oñca (RA), to jest bardziej ¿ó³tawy, a kiedy jest w energii ognia, mi³oœci, to jest bardziej czerwonawy. ¯ywio³ ogniowy jest ¿ywio³em mi³oœci, mi³owania, mi³oœci bezwarunkowej przejawiaj¹cej siê przez ¿yczliwoœæ, wspó³czucie, radoœæ, entuzjazm, mi³osierdzie i podobne mi³osne w³aœciwoœci. Brudny lotos Manipuraka to niezdolnoœæ do mi³oœci i mi³owania, co objawia siê atakami zazdroœci, zdradliwoœci¹, wstydliwoœci¹ czy tchórzostwem, tj. opuszczaniem osób bliskich czy duchowych grup, gdy pojawiaj¹ siê nawet niewielkie problemy czy trudnoœci. D¹¿enie do jednoœci, pe³ni i doskona³oœci duchowej, mê¿ne d¹¿enie to objaw o¿ywienia œwiadomoœci Manipurakam!

Niech Agnidewa, Anio³ Ognia B³ogos³awi Ciebie!
OM RAM NAMAH!

The Himalaya Master
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
12
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3