Laja Joga :: Tantra :: Laja Marga :: Biblioteka Laja Jogi :: Laja Warsztaty
» Laja Joga » Biblioteka Laja Jogi » Laja Joga - Wprowadzenie

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874278
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
„Od niebytu prowadŸ mnie do bytu, z ciemnoœci ku œwiat³u,
od œmierci ku nieœmiertelnoœci" Bryhadaranyaka Upanishad 1,3,28

1. WPROWADZENIE

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku, Drodzy Czytelnicy!

Laya Yoga - byæ mo¿e stykasz siê po raz pierwszy w swym ¿yciu z takim pojêciem, choæ jest mo¿liwym, ¿e uszy twe s³ysza³y ju¿ coœ o pojêciu Yoga, które w polskiej pisowni przybiera formê: joga. S³owo Laya (w transkrypcji angielskiej) w spolszczeniu widzi siê mieæ zapis Laja, zastrzegam jednak, ¿e zgodnie z w³asnym odczuciem, bêdê u¿ytkowa³ obie jego formy. Najproœciej Laja Jogê przedstawia siê jako oczyszczenie æakramów i aury, gdzie znowu pojawiaj¹ siê dwa pojêcia: æakra(m) i aura.

Rozpocznê od aury lub inaczej mówi¹c biopola, o którym mo¿e Ci coœ ju¿ wiadomo. WyobraŸ sobie proszê, kszta³t fizycznego cia³a oraz na zewn¹trz jego powierzchni, kszta³tem zupe³nie analogiczne jak kszta³t biologicznej czêœci, jego pole energii. Czêœæ aurycznej pow³oki cz³owieka (w jodze linga-œarira) zosta³a wykryta i zbadana przez wspó³czesnych uczonych. Jeœli cokolwiek wiesz o fotografii kirlianowskiej: d³oni, liœci, stóp, ga³¹zek roœlin, to wiesz ju¿ wiele o aurze. Chocia¿ kiedyœ aura by³a przedmiotem pracy mistyków, dzisiejsza nauka o aurze stanowi bardziej czêœæ wspó³czesnej fizyki ni¿ mistykê. Aura to w³aœnie cia³o barwnego œwiat³a, a œciœlej promieniowanie, które dane cia³o ¿yj¹ce wypromieniowuje z siebie. Mo¿esz rozumieæ aurê jako energetyczn¹ strukturê stanowi¹c¹ Twoje subtelne cia³o ¿yciowe, pow³okê witaln¹.

W ten sposób otrzymaliœmy obraz podwójnej natury cz³owieka zawieraj¹cy znany dualizm materia - energia. Nauka Laja Jogi g³osi, ¿e materia jest zagêszczon¹ energi¹, a energia jest jakby rozrzedzon¹ materi¹. Uogólniaj¹c dostajemy jednolit¹ substancjê - tworzywo materialnego wszechœwiata.

Wyró¿niliœmy ju¿ dwie postacie cz³owieka, jakby dwie p³aszczyzny skupienia pewnego tworzywa w tym samym miejscu. S¹ to cia³o gêste, czy te¿ fizyczne (w jodze sthulla-œarira) i cia³o eteryczne czy energetyczne (linga-œarira). Takich coraz subtelniejszych poziomów skupienia Laja Joga rozró¿nia znacznie wiêcej. Ca³a nasza psychika (osobowoœæ, umys³) zbudowana jest z trzech takich pow³ok ³¹cznie. Mamy wiêc jeszcze cia³o pragnieñ, uczuæ i emocji zwane cia³em astralnym (kama-œarira) oraz cia³o myœli, wyobra¿eñ, cia³o pamiêci i skojarzeñ czyli cia³o mentalne (manas-œarira).

Ca³oœæ psychiki okreœla nasza joga terminem Prakriti (Przyroda, Psychika), co odpowiada nazwom takim jak zwierzêca dusza, psyche, ni¿sze „ja". Aby nazwaæ tê czêœæ natury ludzkiej wspó³czeœni u¿ytkuj¹ s³owo podœwiadomoœæ.

Linga-œarira, czyli energetyczna pow³oka ma g³êbokie zdrowotne znaczenie dla cia³a zarówno fizycznego jak i dla kama-manasu (umys³ pragnieniowy), czyli dla reszty psychiki cz³owieka. Otó¿ si³a ¿ycia p³ynie w substancji, z której zbudowane jest cia³o energii. Joga tê si³ê czy energiê nazywa terminem PRANA, co oznacza te¿ oddech albo odwieczne ¿ycie. Porównuj¹c na zasadzie analogii: w gêstszej czêœci cia³a wyró¿niamy tlen, a w subtelniejszej pranê. Laja Joga daje wiele sposobnoœci do œwiadomej pracy z oddechem i si³¹ ¿ycia.

Laja Joga przedstawia szczegó³owo budowê wszystkich cia³ cz³owieka. Przedmiotem Laja Jogi nie jest tylko aura lecz tak¿e pewne szczególne organy tego energetycznego cia³a nazywane w ogólnoœci oœrodkami energii, z sanskrytu æakra lub æakram. S³owo æakra dos³ownie znaczy okr¹g lub wir. W tradycji Laja u¿ytkuje siê s³owa ÆAKRA, gdy taki organ jest ledwie aktywny lub wcale nie jest uaktywniony, zaœ pojêcia ÆAKRAM u¿ywa siê do organu ju¿ aktywnego. Mo¿esz rozumieæ pojêcie æakra jako specyficznej budowy organ o kolistym kszta³cie, który znajduje siê jako odbicie w substancji cia³a eterycznego i jest Ÿród³em promieniowania (aury). Œciœlej, æakramy stanowi¹ organy Boskiej Duszy (Wy¿szej JaŸni), a ich eteryczny œlad jest ledwie ich jakby lustrzanym odzwierciedleniem w ciele naszej woli czy si³y ¿ycia.

Æakramy le¿¹ w pionowej lini wzd³u¿ tu³owia, a gdy cz³owiek stoi swobodnie mo¿na ich ujrzeæ - w tej centralnej, œrodkowej lini cia³a - nie mniej ni¿ trzynaœcie, gdy rozpoczniemy od przestrzeni nóg. Najwa¿niejsza dla praktyki Laja Jogi czêœæ rozpoczyna siê w okolicy krocza u do³u tu³owia, a koñczy kilka centymetrów powy¿ej szczytu g³owy.

Æakramy istniej¹ odbite w ka¿dym z cia³ i wp³ywaj¹ na typologiê psychologiczn¹ osobowoœci w zale¿noœci od stadium ich rozwoju i aktywnoœci. Determinuj¹ tak¿e ró¿ne rodzaje jogi, które wskazane s¹ dla danego cz³owieka i do których jest on przyci¹gany. Inaczej mówi¹c æakramy stanowi¹ zapis ludzkiej drogi do Boga, kana³y po których energia boskiej (anielskiej) duszy sp³ywa do cia³ psychicznych, do ni¿szej duszy zwierzêcej (prakrytu).

Droga rozwoju cz³owieka od stadium na pó³ zwierzêcego a¿ do stadium duchowego i boskiego wiedzie w³aœnie poprzez rozwijanie œwiadomoœci æakramów oraz pracê nad œwiadomoœci¹ w poszczególnych fazach cz³owieczeñstwa. Mistycy wszystkich wieków byli zgodni co do tej jednej sprawy, ¿e Droga do Boga jest jedna i ta sama, a cel cz³owieka: powrót do ród³a, do Raju, do Pierwotnej Natury, jest jeden i ten sam wskazywany przez wszystkie religie we wszystkich epokach. Bóg posy³a swoich pos³añców na Wschodzie jak i na Zachodzie aby przypominaæ cz³owiekowi Odwieczn¹ Drogê Osi¹gania Boga, nazywan¹ w Tradycji Laya - Brahmanah Pathi.

Techniki szkó³ mistycznych, duchowych i religijnych wskazuj¹ te¿ na jeden punkt: na gruntowne oczyszczenie ludzkiej psychiki tj. myœlenia, emocji i instynktów oraz na oczyszczenie fizycznego, gêstego cia³a. Wszelkie szczegó³owe postacie jogi s¹ podstawowymi metodami praktyk dla oczyszczenia i g³êbszego rozwoju cz³owieka. Dok³adne badanie æakramów ujawnia przynajmniej 1116 rodzajów takich szczegó³owych jog, w tym niektóre jak np: Hathajoga, DŸnanajoga czy Pranajoga nale¿¹ce do ogólniejszych. Mistrz znaj¹cy ca³¹ œcie¿kê i wszelkie odmiany jogi ucieleœnia sob¹ Laya Yogê, liniê przekazu Himalaya bêd¹c jej Karana Guru.


2. BRAHMANAH PATHI

Odwieczna Droga Osi¹gania Boga, Jednoczenia siê z Bogiem, Urzeczywistnienia Boga zwie siê w Laja Jodze BRAHMANAH PATHI. S³owo Pathi oznacza œcie¿kê lub drogê. Brahmanah oznacza, ¿e wiedzie ona do Brahmana czyli do Œwiêtego Ducha Bo¿ego zawieraj¹cego te¿ osobowy pierwiastek Boga jako Pana Brahma. Mo¿esz wiedzieæ, ¿e w³aœnie Brahmanah Pathi to przedmiot i ca³okszta³t tradycji staro-zakonnej Laya Yogi.

Droga cz³owieka do urzeczywistnienia Boga, do zbawienia (gr. soteria), Odwieczna Œcie¿ka Prawoœci i Œwiat³a realizowana jest w Laja Jodze w tradycyjny sposób poprzez b³ogos³awieñstwo przekazu praktyk (inicjacjê) w lini sukcesji wszystkich Guru.

Wyjaœnijmy w tym miejscu, ¿e termin Laja (wch³oniêcie, zaabsorbowanie) oznacza proces duchowy, maj¹cy miejsce w stosunku do indywidualnego „Ja" pracuj¹cego nad sob¹ z w³asnej woli, które zostaje wch³oniête przez œwiadomoœæ kosmiczn¹. Natomiast s³owo Guru oznacza Kogoœ, kto ma moc wyprowadzania z ciemnoœci ku œwiat³u, a w przybli¿eniu odpowiada temu znaczeniu s³owo Nauczyciel (Mistrz) lub Przewodnik Duchowy.

Praktyka Laja Jogi opiera siê na rozwoju zwi¹zku pomiêdzy Guru a czela (uczeñ, aspirant). Guru jest zawsze b³ogos³awion¹ dusz¹, która zna sposoby, praktyki i œcie¿kê na tyle, aby móc prowadziæ innych do Boga. Guru jest Pasterzem, który dba o swoje „stado" i prowadzi je tak d³ugo, a¿ owca ze stada sama staje siê Pasterzem czyli Guru.

W Indiach i Tybecie istnieje ZAKON SWAMI zrzeszaj¹cy tak fizycznie, jak i duchowo wszystkich wielkich mistrzów i nauczycieli jogi we wszelkiej postaci. Zakon podzielony jest na czêœæ mêsk¹ i ¿eñsk¹, które harmonijnie wspó³pracuj¹ ze sob¹ w ró¿nych epokach. Zakon ten czy Porz¹dek, nazywany jest BIA£YM BRATERSTWEM lub DUCHOW¥ HIERARCHI¥ i w jego rêkach le¿y opieka nad ka¿dym, kto ¿ywo pragnie poznaæ i urzeczywistniæ Boga. Zakon mêski zwany jest pierwszym, zakon ¿eñski drugim, zaœ zakon czy porz¹dek zakonny œwiecki jest zwany Trzecim Zakonem.

Pierwszym Guru, który jest Ÿród³em, za³o¿ycielem i najwy¿szym nauczycielem jogi na planecie Ziemi jest mistrz znany pod imieniem ŒIWA (Shiva), dziœ przez wiele milionów ludzi uwa¿any za wielkiego Mistrza i Œwiêtego, który ¿yje pe³ni¹ £aski Boga i przez wiele milionów ludzi jest te¿ czczony i wyznawany na œcie¿ce religijnoœci. Drugim Guru jest jego ma³¿onka PARWATI, której Œiwa przekaza³ æwiczenia jogi, szczególnie te zwi¹zane z utrzymaniem piêkna, m³odoœci i œwie¿oœci cia³ czy pow³ok dla ludzkiej istoty. Zarówno Œiwa jak i Parwati dziœ ju¿ nieomal legendarni ni¿ historyczni, chodzili po ziemi tak jak Ty czy ja. Obecnie s¹ istnoœciami wielce zawansowanymi na Duchowej œcie¿ce i pomagaj¹ adeptom ró¿nych form jogi. Œiwa i Parwati s¹ Duchowymi G³owami Zakonu Swami oraz ca³ej Tradycji Laya. Istnoœci te Laja joga tytu³uje Suryaguru czyli S³onecznymi Nauczycielami. Himalaya Tirtha Sangha opiera siê na Œiwie i Parwati jako na rdzennych Guru Parama Param (G.P.P).

W naukach mistyków mówi siê wiele o tym, i¿ Œiwa jest mistrzem-seniorem Duchowej Hierarchii, jakby Ojcem Mistrzów jogi. Ezoteryka zachodnia nazywa go Mistrzem Jupiterem, a mistyka ¿ydowska zna go pod imieniem Jahwe (Jehowa) i opisuje zwykle tetragramem (JHWH). Zaœ jego ¿eñski odpowiednik w mistyce hebrajskiej to Szekinah (Uosobienie Œwiat³oœci). Warto st¹d zapamiêtaæ, ¿e zarówno Œiwa jak i Jahwe to jedna i ta sama postaæ, która zwykle pojawia siê w towarzystwie ognia. Mistrz Œiwa, w swych kolejnych manifestacjach znany jest jako BabadŸi (Czcigodny Ojciec). Przychodzi w widzialnej dla ludzkoœci formie jako nauczyciel jogi (Jogaæaraja) zawsze wtedy, gdy potrzeba na Ziemi zainicjowaæ nowe formy i odmiany jogi lub przypomnieæ te a¿ tak staro¿ytne, ¿e ju¿ zapomniane.

Historycznie rzecz bior¹c Œiwa wraz z Parwati przebywaj¹ stale na górze Kailaœ w Tybecie. Jest to miejsce ich potê¿nego AŒRAMU (œwi¹tyni) za³o¿onego dla kultywowania jogi na planecie Ziemi oko³o 10-12 tysiêcy lat temu. Mistycy wiedz¹, ¿e Œiwa i Parwati s¹ tymi na planecie Ziemi, którzy w³adaj¹ moc¹ Ducha Œwiêtego, z Woli Boga stanowi¹c ezoteryczny trzeci aspekt czyli œwiat³o, ducha, energiê. St¹d te¿ szczerze poszukuj¹cy aspiranci ci¹gle kieruj¹ siê do Indii, do Tybetu. Na duchowym planie Œwiadomoœci Ducha Bo¿ego przebywaj¹ wielcy mistrzowie, œwiêci i prorocy, a ich œwi¹tynie s¹ domami i mieszkaniami Boga dla wyzwolonych, zbawionych istot.

W Aœramie na górze Kailaœ studiuje jogê wielu wybitnych adeptów, w tym równie¿ takich jak Mistrz Morja czy Guru Æaitanja. Studiuj¹ tam jogê wielcy Mêdrcy zwani Rishi ze œwi¹tyni Œigatse, a wœród nich Dwudziestu Czterech Starców znanych z Apokalipsy œw. Jana. Tam te¿ pobieraj¹ swoje lekcje tajemnej jogi najbardziej zaawansowani Guru Zakonu Lajów (Laya Sangham). Ogólnie mówi¹c, wielcy nauczyciele i g³owy ró¿nych jogicznych tradycji maj¹ jakiœ g³êbszy zwi¹zek z Siw¹, z Parwati i ich Aœram¹. Boska para Œiwa-Parwati dzieli swoje obowi¹zki nauczania jogi i prowadzenia Aœramu w ten sposób, ¿e gdy jedno zajmuje siê mê¿czyznami, to drugie kobietami, gdy jedno prowadzi zewnêtrzne metody duchowej pracy, to drugie wprowadza metody wewnêtrzne. Gdy Œiwa pojawia siê jako BabadŸi na zewnêtrznym planie, to jego ma³¿onka inspiruje go z wewnêtrznych planów.

Je¿eli masz inspiracje do powa¿nych studiów jogicznych, to mo¿esz przybli¿yæ siê do tych wielkich Guru przez ci¹g³e wspominanie ich jogicznych Imion. B¹dŸ otwartym i ¿yczliwym dla wszystkich, b¹dŸ w przyjaŸni ze wszystkimi istotami, zachowaj kryszta³ow¹ czystoœæ, pod¹¿aj ku wolnoœci od trosk, cierpieñ i wszelkiej niewoli z tego œwiata, zburz wszelkie bariery i granice w³asnych koncepcji i ograniczeñ, zniszcz wszelk¹ iluzjê i z³udzenia zastêpuj¹c je prawd¹, zachowaj powœci¹gliwoœæ od z³ego i wstrzemiêŸliwoœæ zmys³ów, praktykuj dyscyplinê i samoopanowanie. Filarów jogi jest du¿o wiêcej, tutaj s³yszysz tylko o kilku istotniejszych.

Mistrz Œiwa zainicjowa³ Laja Jogê jako jogê tajemn¹ od samego pocz¹tku swojej dzia³alnoœci. Jednak tylko nieliczni adepci maj¹ kompletny wgl¹d w ca³okszta³t 1116 podstawowych form jogi, które wynikaj¹ z nauk Zakonu Laja. Pierwotnie Zakon Laja Jogi by³ Zakonem Mistrzów i Nauczycieli, a przekazywana wiedza jogiczna by³a udzielana nielicznym tylko spoœród Wielkich Guru (Mahaguru, Paramaguru). Z czasem niektórzy Guru udzielali pewnych lekcji swoim zaufanym uczniom, a stopniowo Zakon Laja, chocia¿ jest Szko³¹ Tajemn¹ staje siê coraz bardziej znany i dostêpny dla ogó³u ludzkoœci. W coraz bli¿szej Epoce Wodnika Mistrz Œiwa przyjdzie osobiœcie ukazaæ ca³okszta³t jogi, a Jego Aœrama stanie na gêstym, fizycznym planie. Zainicjowane s¹ dzisiaj ruchy uproszczonej lajajogi pod nazw¹ "przekazywanie œwiat³a' czy te¿ "medytacji transmisyjnych'.


3. SADHANA I ABHJASA ZAKON LAYA

Mo¿na powiedzieæ, ¿e oba pierwsze tajemnicze s³owa oznaczaj¹ prawie to samo, gdy¿ ich podstawowy odcieñ znaczeniowy to praktyka duchowa, zaœ Zakon Laja, a œciœlej Zakon Misterium to ogó³ wszystkich inicjowanych w Lajam.

SADHANA to wykonywanie æwiczeñ, praktyka w najbardziej ogólnym sensie, w celach zapoznania z æwiczeniami i ich odmianami. W tym sensie sadhaka to ktoœ wykonuj¹cy jakiekolwiek æwiczenia jogi. Kiedy œpiewasz religijne pieœni, kiedy modlisz siê do Boga, kiedy modlisz siê do Kriszny, Ramy, Jezusa, Buddy czy Eliasza, zawsze wtedy wykonujesz sadhanê. Kiedy czytasz Pisma Œwiête jakiejkolwiek religii lub powtarzasz dŸapê (ró¿aniec), kiedy æwiczysz oddychanie lub uk³ad æwiczeñ cia³a to jest to wszystko sadhana, a ty jesteœ sadhaka, osob¹ wykonuj¹c¹ æwiczenia duchowe.

S³owo sadhana zawiera w sobie rdzeñ „dhi" wskazuj¹cy na œwiat³o Wewnêtrznej JaŸni, oraz rdzeñ „sa" otwieraj¹cy na energiê duchow¹. Wibracja „na" otwiera na p³aszczyznê ¿ycia wiecznego. Taka sadhana sk³ada siê zwykle z æwiczenia oddechowego, mantramu lub dŸapy oraz z praktyki skupiania w promiennym œwietle. G³êboki oddech jest zwykle polecany zainteresowanym, a tak¿e wibracje AUM (OM) i wizualizacja wschodz¹cego s³oñca w oœrodku serca (anahata). Ca³y ten zestaw w takiej kolejnoœci rozwija w Tobie potencja³ do zrealizowania podstawowego celu sadhany czyli otwarcia na œwiat³o. Oddech i dŸwiêk przygotowuj¹ do eksplozji œwiat³a boskiej œwiadomoœci, a dŸjotismati, czyli skupienie siê na promiennym œwietle, czyni proces eksplozji kontrolowan¹ przemian¹ „j¹drow¹", kontrolowanym procesem rozpadu osobowoœci w substancjê pierwotn¹. W procesie tym adept jogi staje siê istot¹ œwietlist¹ i promieniuj¹c¹.

Oto prosty sposób dla realizacji sadhany:
1. oddychaj powoli i g³êboko (kilka minut)
2. g³oœno wibruj A-U-M w oœrodku serca
3. myœlowo powtarzaj A-U-M
4. skup siê w œwietle serca lub g³owy

Sadhana ta mo¿e byæ elementarn¹ podstawa dla g³êbszego wejœcia w praktykê jogi.

ABHJASA ma inny odcieñ znaczeniowy i w odró¿nieniu od sadhany oznacza praktykê ze zobowi¹zaniami, mocniej ukierunkowan¹ na Samourzeczywistnienie JaŸni. Jest to postawienie pierwszego kroku w kierunku rozwoju zwi¹zku ze œcie¿k¹ i z Guru. Abhjasa zwi¹zana jest zawsze z przyjêciem inicjacji i wst¹pieniem do Zakonu Laja. Abhjasin to uczeñ jogi regularnie stosuj¹cy zalecone æwiczenia. Zakon Laja wi¹¿e œlubowaniem aspirantów tego krêgu, aby przestrzegali rytmu praktyki. Zapamiêtajmy, ¿e rytmiczna codzienna praktyka duchowa przynosi najrychlejsze owoce. Fundamentem abhjasy jest kultywowanie przyjêtych Klejnotów Schronieñ (Œaranama) oraz urzeczywistnienie œlubowañ. Schronienia s¹ to formu³y inwokacji duchowych energii o charakterze krótkiej modlitwy. Wzmacniaj¹ wewnêtrzn¹ ³¹cznoœæ ze ród³em, Lini¹ Przekazu. Œlubowanie (wskazanie, postanowienie, przyrzeczenie), to forma sugestywnych myœli, które pomagaj¹ podtrzymaæ i rozwin¹æ wiêŸ z przyjêt¹ praktyk¹, oraz rozwijaæ siê w kierunku moralnym. Osobista praktyka mantry zostaje zachowana w tajemnicy, tak samo jak i dodatkowe æwiczenia. Odnoœnie terminu MANTRA wiedz, i¿ s¹ to specjalnie dobrane s³owa (sylaby) maj¹ce potê¿n¹ moc dzia³ania, moc urzeczywistniania Boga. Mantra systematycznie powtarzana tworzy w nas w³aœciwoœci i si³ê potrzebn¹ do realizacji tego, co jest jej treœci¹.

Tradycyjnie aspiranci jogi maj¹ wskazane utrzymywaæ sta³oœæ æwiczeñ, najlepiej o œwicie i o zmierzchu. Zalecenie to pomaga rozwin¹æ g³êboki zwi¹zek ze œcie¿k¹, co jest podstaw¹ dla osi¹gniêcia duchowego owocu w postaci Samourzeczywistnienia. Abhjasin to ktoœ rozwijaj¹cy g³êboki zwi¹zek z Guru, z Bab¹, uczeñ zaprzysiê¿ony, który moc¹ b³ogos³awieñstwa i wysi³kiem praktyki z pewnoœci¹ osi¹gnie wysoki stopieñ samourzeczywistnienia w tym ¿yciu. Sadhaka to uczeñ d¹¿¹cy do œwiêtoœci i m¹droœci, do czystoœci i doskona³oœci.

Sadhanie i abhjasie towarzyszy b³ogos³awieñstwo przekazu czyli inicjacja. Inicjacja otwiera nas jako jednostki na dodatkowe Ÿród³o œwiat³a, czyli energii, które wchodz¹ do naszego wnêtrza i s¹ jak impuls, pchniêcie do g³êbszej intensywniejszej pracy. „To jak wiatr w nasze ¿ycie". W sensie duchowym przekaz czy transfer (inicjacja) oznacza b³ogos³awieñstwo i pomoc wszystkich Guru tak, aby uczeñ œcie¿ki (czela) móg³ osi¹gn¹æ cel praktyk w najkrótszym mo¿liwym czasie. B³ogos³awieñstwo linii przekazu oznacza, ¿e teraz wszyscy Guru Laja Jogi czuwaj¹ i modl¹ siê za ucznia szko³y tak, aby osi¹gn¹³ Samourzeczywistnienie i stan ³aski (sampradŸniata samadhi) w najkrótszym mo¿liwym czasie. Z tak¹ pomoc¹ mo¿na iœæ do celu ¿ycia bez mo¿liwoœci zb³¹dzenia.

Przekazu praktyk czyli inicjacji (diksza) udziela wys³annik Wielkich Mistrzów Duchowej Hierarchii, który jest uczniem Zakonu Swami. Samo s³owo diksza zawiera w sobie polskie znaczenie przekazu, transferu, b³ogos³awieñstwa, inicjacji i przyjêcia (do czegoœ). Inicjacja udziela osoba która jest Guru czyli nauczycielem Zakonu Misterium (Laja Sangham).

Kr¹g tych którzy udzielaj¹ b³ogos³awieñstwa przekazu zwie siê Krêgiem Aæarjów (Wys³anników, Aposto³ów). Aæarjowie dziel¹ siê na m³odszych i starszych. M³odsi aæarjowie to Sadguru oraz Layaguru. Nazwy poziomów inicjacji nie s¹ tytu³ami lecz okreœlaj¹ zakres uprawnieñ aæarji.

Sadguru mo¿e udzieliæ dikszanu inicjuj¹c innych jako sad-haków oraz jako abhjasinów i jest zwykle asystentem innych Guru. Czasami Sadguru jest tytu³owany per „Sad" lub nazywany „Dada", czasem u¿ywa siê s³owa „Sadhu"', co ogólnie znaczy „Mêdrzec". Sadguru to Aæarja Snataka.

Layaguru udziela wszelkich zewnêtrznych inicjacji w Zakonie Misterium, w³¹cznie do swojego poziomu dikszanu, inicjuj¹c wszelkie potrzebne uczniom formy jogi. Layaguru czasami jest tytu³owany per „Swami" lub per „Laya". Istnieje wiele szczegó³owych inicjacji do specjalnych jogicznych technik praktyki. Layaguru (Aæarjaæarja) mo¿e udzieliæ tych inicjacji jeœli uczniowie s¹ przygotowani, gdy jest taka potrzeba.

Wœród starszych aæarjów wyró¿niamy dwa poziomy, z których pierwszy to Siddhaguru czyli nauczyciel dysponuj¹cy cudown¹ moc¹ (siddhi) oraz moc¹ zbawczej ³aski. Taki aæarja tytu³owany jest zawsze per „Baba", co znaczy „Ojciec" albo „Starszy". Spoœród Siddhaguru w Zakonie Laja jest zwykle jeden Mahaguru dzier¿¹cy liniê sukcesji, i ten jest tytu³owany per „Guru". Obecnym Guru Zakonu Laja jest Swami Baba Œiwananda G.P. chocia¿ wielu wielkich Guru przyjê³o to imiê, ten przebywaj¹c pomiêdzy pó³nocnymi Indiami i pograniczem Tybetu na pó³noc od Darjeeling, naucza wed³ug oryginalnych instrukcji staro¿ytnych Ryszich (Mêdrców), których Liniê przekazu ma zaszczyt dzier¿yæ w tradycji tajemnych bractw jogi Zakonu Swami.

Mahasiddhaguru wraz z Suryaguru wspomnianymi wczeœniej stanowi¹ ostatni, pi¹ty kr¹g i rozpoczynaj¹ Hierarchiê tych którzy nauczaj¹ z niewidzialnych dla zwyk³ego oka planów egzystencji. Nauczyciele Zakonu Swami, którzy stoj¹ na czele ró¿nych jogicznych ruchów i organizacji, a posiadaj¹ cudown¹ moc i zbawcz¹ ³askê, pochodz¹ zwykle z krêgu Siddhaguru i s¹ tytu³owani „Baba".

Wszystkich praktykuj¹cych Laja Jogê okreœla siê mianem Laja Sangha czy Bractwem Œwiat³oœci. W szerszym znaczeniu wszyscy inicjowani aæarjowie Zakonu Laja stanowi¹ Kr¹g Guru, a uczniowie Kr¹g Sadhany. Laja Joga bazuj¹c na inicjacyjnym przekazie praktyk z nauczyciela (Guru) na ucznia (czela) nie organizowa³a, ani nie formowa³a siê w typowy dla innych szkó³ sposób (aœramy). Na codzieñ lajajogini nawi¹zuj¹c do ¿ycia staro¿ytnych Ryszich prowadz¹ normalne ¿ycie. Równie¿ najbardziej tradycyjnym sposobem nauczania Laja Jogi jest, ¿e nauczyciel zabiera uczniów w jakieœ sympatyczne i naturalne miejsce na ró¿ne o-kresy nauk i praktyk.


4. SIEDEM G£ÓWNYCH OŒRODKÓW ENERGII

Cia³o aury (linga-œarira) jest tym cia³em, w którym oœrodki energii (æakramy) siê faktycznie znajduj¹, chocia¿ s¹ te¿ na ciele fizycznym miejsca, przez które ³¹cz¹ siê one jakby z poziomem gêstej materii. Mówimy wtedy w Laja Jodze o „drzwiach" do æakramów, które w Rzeczywistoœci s¹ narz¹dami Duszy. Oprócz aspektów energetycznych istotn¹ i ¿ywotn¹ czêœci¹ nauk Laja Jogi dotycz¹cych oœrodków energii s¹ zwi¹zki pomiêdzy æakramami i odmianami jogi praktykowanymi dla ich rozwoju.

MULADHARA (mula - korzeñ, adhara - zbiornik) to oœrodek le¿¹cy u podstawy tu³owia, w okolicy krocza, a bram¹ do niego jest punkt witalny na koœci ogonowej. Jest to oœrodek ¿ywio³u ziemi, a tak¿e macierzyñstwa. St¹d inspirowana jest mistyka Matki Ziemi oraz kult p³odnoœci. Jest to pierwszy oœrodek ludzkiej œwiadomoœci. Cz³owieka, który osi¹gn¹³ skupienie œwiadomoœci w tej æakrze, mo¿na nazwaæ cz³ekozwierzem, gdy¿ natura zwierzêca bêdzie u niego przewa¿aæ. Oœrodek ten jest celem rozwoju œwiadomoœci dla zwierz¹t i podstaw¹ dalszego rozwoju dla cz³owieka. Podstawow¹ barw¹ jego aury jest niebieski. Praca Muladhary odpowiada za kontakt z planem eterycznym.

Oœrodek ten dla widz¹cego ukazuje siê jakby podobny do kwiatu o czterech p³atkach, z których ka¿dy jest zal¹¿kiem jednej z odmian jogi: Hatha jogi, Bhakti jogi, DŸñana jogi i Agni jogi. Pierwsza joga dla oœrodka Muladhary jest jog¹ pracy, czynu, dzia³ania i zwie siê Karma jog¹. Hatha joga jest jej g³êbokim rozwiniêciem w sensie rozwoju si³y i intensywnoœci, jak¿e potrzebnych do codziennej pracy. Wiele treningów jogicznych opiera swoje podstawy w³aœnie na Karma jodze i na Hatha jodze. Zal¹¿ek tych dwóch jóg jest wiod¹cym nurtem œwiadomoœci skupionej w Muladharze. Jak ju¿ mo¿esz siê domyœlaæ mamy wiêcej jóg, które wystêpuj¹ parami i stanowi¹ techniczn¹ stronê fundamentów zarówno religii jak i mistyki. Religia jest szat¹ dla mistyki, która jest jej wewnêtrzn¹ treœci¹. Z punktu widzenia oœrodków energii i ich kolejnoœci rozwoju, pierwsze potrzebne jogi to Karma i Hatha, czyli praca i æwiczenia z cia³em.

Charakterystyczn¹ cech¹ Hatha jogi jest doprowadzenie do równowagi cia³a i psychiki poprzez æwiczenia cia³a i oddechu. Hatha joga ma swój g³êbszy, bardziej energetyczny wymiar, kiedy od cia³a fizycznego przejdziemy do cia³a energetycznego (aury), którego œwiadomoœæ budzi siê wraz z rozwojem pierwszego æakramu. Jest to Prana joga czyli praca z energi¹ poprzez oddech. Ogólnie zaœ techniki oddechowe jako ta subtelniejsza czêœæ Hatha jogi stanowi¹ Raiju jogê. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e joga oddechowa to Raiju, a kiedy budzi siê czucie energii i rozpoczynamy g³êbsz¹, œwiadom¹ pracê z cia³em linga-œarira, to wtedy chodzi nam o Prana jogê. Drugim oœrodkiem, le¿¹cym wewn¹trz brzucha na wysokoœci kilku centymetrów poni¿ej pêpka jest tak zwana SWADHISZTANA, co znaczy „mieszkanie œwiat³a jaŸni", czyli ni¿szego „ja". Tutaj jest siedziba ni¿szego „ja", tutaj jest Ÿród³o emocji, pasji i namiêtnoœci. Jest to oœrodek ¿ywio³u wody, a tak¿e Ÿród³o kultu Wielkiego Ducha i Ojca Nieba. Oœrodek ten ³¹czy cz³owieka z cia³em astralnym. Jego kwiat, mówi¹c symbolicznie, posiada szeœæ barwnych p³atków, oraz jako podstawow¹ - czerwon¹ barwê aury. Bram¹ do Swadhisztany jest punkt pomiêdzy krêgami krzy¿owymi, a koœci¹ ogonow¹.

Bhakti joga chocia¿ ma swoje nasienie w najni¿szym oœrodku, to jest wiod¹cym nurtem pracy w drugim oœrodku. W Bhakti jodze fundamenty to modlitwa i œpiew, w szczególnoœci zaœ œpiewy i intonacje dŸap (formu³ modlitewnych lub œwiêtych Imion). Bhakti joga jest religi¹, a religia jest Bhakti jog¹. Jedno z nich bez drugiego zdaje siê byæ martwym. Jeœli nie ma w religii oddania i uwielbienia dla Boga poœród pieœni i tañców chwalebnych, to religii brakuje elementu bhakti, który te¿ jest ¿arliwoœci¹ i zapa³em wierz¹cych. Dlatego religia i Bhakti poruszaj¹ tak emocjonaln¹ natur¹ cz³owieka, jak¿e wymagaj¹c¹ transformacji i wysubtelnienia. Bhakti joga jest wiêc bardzo uczuciowa i wi¹¿e siê z poruszeniem serc i emocji poprzez drugi oœrodek, poziom Bhakti jogi, czy religijnoœci zwany jest poziomem czysto ludzkiej egzystencji.

Dla Bhakti jogi istnieje równie¿ g³êbsza forma bardziej technicznej jogi i jest ni¹ Mantra joga u¿ywaj¹ca wiedzy o dŸwiêku i wibracji dla rozwiniêcia jogicznych mocy. Trzeci oœrodek le¿y na wysokoœci ¿o³¹dka, czy te¿ linii w¹troba i œledziona-trzustka, to MANIPURA(KA) co znaczy „ogród klejnotów". Powi¹zany jest z ¿ywio³em ognia, konkretnym umys³em (manas) oraz ze splotem s³onecznym i ¿o³¹dkiem. Wejœcie do niego znajduje siê pomiêdzy krêgami piersiowymi i lêdŸwiowymi. Ciep³o oraz dobroæ i harmonia to o-znaki w³aœciwego rozwoju tego oœrodka. Æwiczenia postu, g³odówki, a tak¿e odpowiedni sposób od¿ywiania rozwija znacznie ten oœrodek. Posiada on w sumie dziesiêæ p³atków, a podstawow¹ barw¹ aury jest ¿ó³ty. Jest to æakram do pracy ze œwiatem mentalnym.

Manipura jest siedzib¹ umys³u konkretnego (manas), st¹d joga, która zal¹¿kowe rozwija siê w pierwszym z oœrodków, tutaj przyjmuje swój pe³en okaza³oœci kszta³t. Jest to oczywiœcie DŸniana joga, czyli œcie¿ka wiedzy i poznania. DŸniana dotyczy tego co zwykle znane i poznawane jest zarówno z ¿ywego s³owa, ¿ycia, serca jak i ksi¹¿ek. Ogólnie t¹ liniê pracy adepta jogi nazwano gnoza lub weda. Wa¿ne w tej jodze jest czytanie Œwiêtych Pism lub s³uchanie nauk oœwieconych istot.

Dla trzeciego oœrodka jog¹ pomocnicz¹, bêd¹c¹ równoczeœnie g³êbsz¹ form¹ pracy, jest Rad¿a joga, czyli joga królewska albo joga m¹droœci. W niej to wiedza przemienia siê w praktyczn¹ pracê. Podstaw¹ Rad¿a jest rozwijanie wizji i wizualizacje, wiêc wszelkie æwiczenia wyobra¿eniowo myœlowe wchodz¹ pod zakres Rad¿a jogi, której g³ówn¹ nut¹ jest rozwój potêgi woli.

ANAHATA (serce, dŸwiêk, dzwon) to czwarty oœrodek. Jego nazwa pochodzi od subtelnej wibracji jak¹ s³ysz¹ w nim bardziej zaawansowani adepci jogi. Nazywany jest oœrodkiem serca, gdy¿ le¿y po prawej stronie fizycznego serca, na œrodku mostka. Bramê Anahaty stanowi¹ dwa wra¿liwe punkty, jeden z przodu na œrodku mostka (tzw. przednie serce), a drugi z ty³u (oko³o 6-7 krêgu) piersiowego odcinka krêgos³upa (tzw. tylnie serce). Anahata zaœ znajduje siê po œrodku pomiêdzy oboma punktami „wjazdu" w Wy¿sz¹ Œwiadomoœæ. Æakram ten ma dwanaœcie p³atków i z³otawo-¿ó³t¹ barwê aury. S³u¿y zarówno do kontaktów z planami psychicznymi jak i duchowymi. Harmonizuje z ¿ywio³em powietrza i Duchem Niebios.

Czwarty oœrodek ogniskuje wokó³ siebie dwie jogi, s¹ to Hridaja joga i Agni joga. Pierwsza jest naturaln¹ drog¹ rozwoju œwiadomoœci, a druga jest jej centraln¹ czêœci¹ zwi¹zan¹ z rozpalaniem Boskiego P³omienia w sercu duchowym, czyli w Anahata Æakrze. Obie te jogi maj¹ swój oczywisty zal¹¿ek w czwartym p³atku Muladhary. Anahata jest koron¹ i zwieñczeniem oraz w³adc¹ poprzednich trzech, a tak¿e fundamentem dla rozwoju trzech wy¿szych oœrodków w gardle i g³owie.

Kolejnym oœrodkiem jest WIŒUDDHI, æakram czystoœci mowy i r¹k oraz s³uchania. Jego korzeñ to ostatni kr¹g szyjny i pierwszy piersiowy. Znajduje siê on z ty³u za jêzykiem, w dolnej czêœci gard³a. Rozwiniêcie tego oœrodka o szesnastu p³atkach, przez g³êbokie praktyki powoduje bezpoœrednie po³¹czenie z cia³em przyczynowym (sutrama), z cia³em Boskiej Duszy. ¯ywio³ eteru (œwiat³a) jest w³adany przez ten oœrodek. W g³êbszych studiach Laja jogi k³adzie siê wielki nacisk na Prana-, Mantra- i Rad¿a jogê oraz na Agni jogê. Wspominaj¹c tu o jeszcze bardziej zaawansowanych formach, w zwi¹zku z oœrodkiem gard³a, mamy chocia¿by Mouna jogê pracuj¹c¹ z milczeniem i s³uchaniem.

Kolejny oœrodek, to tzw. Trzecie Oko, po³o¿ony wewn¹trz g³owy. Jego nazwa to ADNA, co oznacza rozkaz lub stan „nie wiem" w odniesieniu do ziemskiej wiedzy lub praw. Rozkaz to tak¿e w³adza woli przez psychiczny wp³yw adepta. AdŸna, okreœlona jako æakram o dziewiêædziesiêciu szeœciu p³atkach, ³¹czy siê bezpoœrednio z planem buddhi i kieruje ¿ywio³em ¿ycia! Z prac¹ na tym poziomie zwi¹zana jest Dhjana joga. Stan Nie-Wiem' to podstawa mi³uj¹cej wszechm¹droœci. Dziewiêædziesi¹t szeœæ p³atków tworzy szeœæ pêków po . szesnaœcie p³atków daj¹c mistyczn¹ analogiê do oœrodka Swadhisztany oraz Wiœuddhi. Oczyszczenie tych oœrodków jest wstêpn¹ praktyk¹ s³u¿¹c¹ rozwojowi Trzeciego Oka. AdŸna to siedziba szóstego zmys³u, zmys³u wewnêtrznego i psychicznego. Liczba 96 jest liczb¹ pe³ni cudownych mocy magicznych które mog¹ siê manifestowaæ przez ten oœrodek.

SAHASRARA, czyli oœrodek tysi¹ca liœci lub tysi¹ca p³omiennych S³oñc, to najwy¿szy z podstawowych æakramów, le¿¹cy ponad szczytem g³owy. Sahasrara zwana te¿ jest Koron¹ i ³¹czy nas z Wol¹ Boga. W istocie jest ona zwi¹zana z wiêkszoœci¹ z 1116-tu jóg, bo dotycz¹ jej a¿ 972 rodzaje jogi, w tym dwanaœcie ca³kiem tajemnych.

Poza wymienionymi, istniej¹ te¿ inne systemy jogi, jak na przyk³ad DŸala (Hrani) joga, która jest zwi¹zana z trzecim o-œrodkiem, a dotyczy sfery pracy ¿o³¹dka, procesu trawienia, spalania i transformacji. Jest to ognista postaæ jogi, gdy¿ wi¹¿e siê z postem, g³odówk¹, diet¹, sposobem spo¿ywania pokarmów oraz z ich transformacj¹. Mamy wiêc wiele jóg!

Rozwojowi ka¿demu z æakramów towarzyszy odpowiednia pozycja podczas snu oraz okreœlony czas trwania snu. Aby wspomagaæ rozwój Anahaty najlepiej zasypiaæ na lewym boku, œpi¹c 5-6 godzin na dobê. Odpowiednio najni¿szemu oœrodkowi tu³owia odpowiada okres snu oko³o 12 godzin. Swadhisztanie - 10, Manipurze do 8 godzin. Dla rozwoju oœrodków powy¿ej Anahaty zalecane okresy snu s¹ jeszcze krótsze.

Pe³ny rozwój ka¿dego z oœrodków w brzuchu wymaga w³asnej woli i solidnej pracy nad nimi, najlepiej pod okiem nauczyciela bêd¹cego ekspertem w dziedzinie mocy i potêgi Boskiej Energii (Œakti). Warto wiedzieæ, ¿e oczyszczenie aury æakramów nie oznacza obudzenia ich, lecz przygotowanie oœrodków do tego. Od Anahaty wzwy¿, rozwój æakramów zachodzi dziêki Mistrzom, którzy s¹ wys³annikami Duchowej Hierarchii, a adept pod¹¿a drog¹ inicjacji i wtajemniczeñ duchowych.

Oto fundamenty wiedzy o budowie eterycznego cia³a aury, czy raczej o poddaniu naszych cia³ psychicznych boskiemu wp³ywowi Mocy Ducha Œwiêtego (Brahmana) poprzez kana³y sp³ywu jakimi w istocie s¹ tak zwane æakramy, krêgi mocy.


5. PLANETARNE ISTNOŒCI A ÆAKRAMY

Praktyka Laja Jogi zawiera specjalny trening rozwijaj¹cy w nas œwiadomoœæ wp³ywu duchowych energii zale¿nych od cia³ niebieskich. Podstaw¹ tej pracy jest skupianie siê na okreœlonym oœrodku (æakramie) wewn¹trz nas, a nastêpnie na odpowiednim duchu planetarnym, czyli istocie odpowiadaj¹cej danej planecie.

W pe³ni bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ z planetarnymi istnoœciami posiadaj¹ tylko wielkie urzeczywistnione istnoœci tej planety, a wszyscy pozostali za ich poœrednictwem. Istnieje nawet specjalna grupa Mistrzów Duchowej Hierarchii, którzy utrzymuj¹ t¹ ³¹cznoœæ.

Zwykle dla potrzeb kultywowania takiego treningu w Muladharze medytuje siê nad planet¹ Saturn, w Swadhisztanie zaœ nad duchem Ksiê¿yca a w Manipurze nad planet¹ Mars. Anahata jest miejscem pracy w œwiadomoœci ducha Wenus. Skupienie w Wiszudhi odpowiada Merkuremu, w AdŸnie pracuje siê z Jowiszem, a w Sahasrarze ze S³oñcem.

Charakterystycznym jest to, ¿e skupianie uwagi na œwiadomoœci istnoœci duchowej Ksiê¿yca i odbieranie p³yn¹cej energii poprzez medytacjê powoduje, ¿e tak praktykuj¹cy adept rozwija g³êbok¹, intuicyjn¹ wiedzê o uk³adach gwiazd, o ich w³aœciwoœciach i cechach. KSIʯYC wtedy odbierany jest jako Ÿród³o g³êbokiej wiedzy astrologicznej o planetach i gwiazdach. Zodiak odzwierciedla dwanaœcie p³atków lotosu serca.

Równie owocna mo¿e byæ praca z duchami planet. Przyk³adowo medytacja w œwiadomoœci planety WENUS przynosi g³êbokie zrozumienie poprzez kosmiczny umys³, rozwija w nas PREMÊ czyli bosk¹ mi³oœæ i przynosi g³êboki kontakt z Wy¿sz¹ JaŸni¹ (Purusza). PURUSZA to Klejnot Jutrzenki, to Twoja Prawdziwa Pierwotna Natura. Osi¹gniêcie premy jest mo¿liwe dla istot które pielêgnuj¹ w sobie takie cechy jak otwartoœæ, bliskoœæ, serdecznoœæ i szczeroœæ. G³êboka medytacja (sanyama) w œwiadomoœci planety Wenus jest praktyk¹ skupienia œwiadomoœci w umyœle wielkiej i wznios³ej istoty, któr¹ jest LALITA, duch opiekuñczy wszelkiej premy czyli wszelkiej mi³oœci. Osi¹gniêcie premy rozpoczyna siê z chwil¹ ustalenia œwiadomoœci w ródle Wiecznej Szczêœliwoœci. Lalita oznacza Odwieczn¹ Szczêœliwoœæ czyli anandê. Jest to niezm¹cony niczym stan b³ogoœci i radoœci o sta³ym charakterze. Mogê poleciæ rozmyœlania nad znaczeniem w³aœciwoœci Wenus lub odczuwanie energii p³yn¹cej od tej cudownej planety. Skupienie na AUM w oœrodku serca jest bardzo pomocn¹ sadhan¹ przy rozpoczynaniu takiej pracy. Poprzez pog³êbione medytacje z planet¹ Wenus odchodzi od Ciebie i rozpuszcza siê w Tobie wszystko, co nie jest mi³oœci¹.

S³oñce czyli SURYA jest najwiêksz¹ duchow¹ istnoœci¹ do kontemplacji w Uk³adzie S³onecznym. Staro¿ytni mistycy i kap³ani wiele medytowali ze S³oñcem. Pe³nia pracy medytacyjnej ze S³oñcem przynosi wiedzê o wewnêtrznych w³aœciwoœciach S³oñca, o innych systemach gwiezdnych i budowie wszechœwiata od jego pocz¹tków, oraz wiedzê o strukturze duchowej Uk³adu S³onecznego. Wszelka ciemnoœæ niewiedzy zostaje rozpuszczona i zast¹piona przez jasnoœæ absolutnie czystego, promiennego œwiat³a Boga. Jogin staje siê sam jakby ma³ym S³oñcem.


6. JOGA MISTRZA MORJA

Wspomnia³em wczeœniej o wielu szczegó³ach i ogólniejszych rodzajach jogi praktykowanych na Odwiecznej Drodze Osi¹gania Boga Zakonu Laja. Napisa³em wczeœniej o za³o¿eniach pracy z duchami planetarnymi. Niech teraz za przyk³ad jednego z ogólniejszych kierunków pracy pos³u¿y nam joga Mistrza EL MORJA KHAN (Pir Akbar).

Na pocz¹tku wiedzmy, ¿e istnieje tylko jedna œcie¿ka duchowego rozwoju, tylko jedna droga. Jest to œcie¿ka anihilacji, rozpuszczenia czy te¿ spalenia fa³szywego ego, wszelkiej iluzji, grzechu, cierpienia, choroby i œmierci w P³omieniu Boga, w Jedynej Rzeczywistoœci. Jest to œcie¿ka zjednoczenia z Najwy¿szym. Wiele jest sposobów na które mo¿emy to uczyniæ i najlepszym jest ten, który nam odpowiada, poprzez który osi¹gnêliœmy ten cel.

Wielu zaczyna duchowe studia, œwiête praktyki, i wielu przychodzi spojrzeæ na Mistrza. Ilu¿ jednak cierpliwie pod¹¿a drog¹ a¿ do zwyciêstwa? Poprzez tysi¹c drobnych zwyciêstw a¿ do absolutnego zwyciêstwa. Systematyczna praca daje systematyczny wzrost œwiadomoœci ucznia a¿ on sam stanie siê Mistrzem Duchowym, panem nad zmys³ami.

Praktykowanie jogi Mistrza Morji wymaga pracy nad rozwojem w swoim wnêtrzu i w swoim ¿yciu cech boskiej mocy, woli, potêgi, si³y, zwyciêstwa i wszelkiej doskona³oœci. To prawdziwa szko³a hartu ducha. To szko³a wojowników dla których duch jest orê¿em na drodze zwyciêstw unicestwiaj¹cych ego. Wielu mistrzów sztuk walki, wielu rycerzy ducha by³o i jest bliskimi uczniami Mistrza El Morja. Przyjmuje On do swojego Zakonu, do swojej ezoterycznej szko³y tych, którzy pragn¹ iœæ œcie¿k¹ gdzie takie atrybuty jak ca³kowite pos³uszeñstwo, oddanie, panowanie nad sob¹ i powœci¹gliwoœæ s¹ cechami godnymi pracy uczniów. Jeœli i Ty chcia³byœ pod¹¿aæ t¹ drog¹, rozpoznaæ Wolê Boga, Mistrz bêd¹cy tylko jego foremnym przedstawicielem przyjmie Ciê i pomo¿e w tym. Ogieñ przemiany trawi uczniów Morji a¿ osi¹gn¹ ca³kowite o-œwiecenie, zbawienie.

Jeszcze jedno powinni wiedzieæ kandydaci do Zakonu Morji, i¿ wszyscy Mistrzowie s¹ wyrazicielami jednego, wszechobecnego Boga i s¹ zanurzeni w Jednym Duchu. Ka¿da religia mówi coœ o Bogu i posiada jakiegoœ Mistrza, osobê za³o¿yciela. Ka¿dy z tych g³osicieli by³ Jedynym i Niepowtarzalnym w czasie i miejscu w którym dzia³a³. Ka¿dy wyra¿a³ wielkoœæ Boga, choæ poprzez ludzkie cia³o i ka¿dy z nas ma tak¹ sam¹ szansê byæ tak jak oni. Wszyscy ludzie s¹ jednym boskim duchem i ka¿dy w swej drodze duchowego rozwoju wejdzie tam, gdzie bêdzie to jasno zrozumia³e - poza uczuciem i poza myœleniem.

Pierwszym szczeblem praktyki w Zakonie Morji dla ziemskich uczniów jest ABHAWA JOGA dla oczyszczenia umys³u. Warunki inicjacji zalecaj¹ jarski system od¿ywiania, posty, spo¿ywanie posi³ków tylko od wschodu do zachodu S³oñca o-raz porann¹ i wieczorn¹ praktykê. Podstawow¹ praktyk¹ w Abhawa jodze jest okreœlone inicjacj¹ powtarzanie mantry OM ŒANTI NAM(O). Mantra ta oczyszcza umys³ i przybli¿a do Morji poprzez wewnêtrzny rozwój cech przyci¹gaj¹cych nas i ³¹cz¹cych z Mistrzem. Om znaczy moc lub si³a Boga, Œantih to pokój Boga, a Nam to dzia³anie w imieniu Boga, w imieniu Mi³oœci, któr¹ jest Bóg. Mantra ta znaczy wiêc tyle co „Bóg jest Potêg¹, Pokojem i Mi³oœci¹" lub inaczej „W Imiê Boga Pokoju i Potêgi". Wewnêtrzny i zewnêtrzny spokój jest potrzebny do tego, aby us³yszeæ g³os Boga w swoim wnêtrzu i aby Jego Moc zaczê³a przez nas dzia³aæ. S³owo OM oznacza moc i prostotê, potêgê woli, a tak¿e wszechmoc i symbolizuje aspekt Boga Ojca na planie dualnym. Mantra Om podnosi energiê kundalini œakti od Muladhary - oœrodka podstawy tu³owia, a¿ do AdŸny czyli oœrodka wewn¹trz g³owy. Om jest skróceniem trójdŸwiêku AUM, który przynale¿y do najg³êbszych komnat serca i Sahasrary - oœrodka na szczycie g³owy. DŸwiêk Om poprzez wibrowanie go doprowadza nasze ¿ycie do stanu naturalnej prostoty i do ekonomii w mowie i czynach polegaj¹cej na oszczêdnoœci energii. Om mo¿e symbolizowaæ barwê b³êkitn¹ i morze absolutnej ciszy.

ŒANTI (Œhantih) to s³owo œwiat³a prawdy, zrozumienia, pokoju, matki lub ducha opiekuñczego. Œantih to energia duchowa tolerancji i przebaczenia. Pokój pamiêta wszystko ale brak mu urazy i mœciwoœci. Przebaczenie rozpuszcza wszystko w œwietle. St¹d œantih przynosi oczyszczenie i jest to energia Ducha Pokoju, który przynosi te¿ poczucie wszechobecnoœci.

NAM(O) pisane te¿ i wymawiane jako Namah, to s³owo mi³oœci czyli boskiego prawa i sprawiedliwoœci. Kto dzia³a w mi³oœci, ten dzia³a w Imieniu Boga. Dlatego s³owo Nam znaczy tyle co imiê. Nam uosabia te¿ bosk¹ m¹droœæ opart¹ na prawie mi³oœci. Jest to symbol Ducha Mi³oœci i Wszechwiedzy. Jego symboliczn¹ barw¹ jest rozjaœniony, czysty ró¿, tak jak odcieniem i symbolem Œantih jest kolor z³otawo-¿ó³ty.

W ezoterycznej szkole Mistrza Morji istnieje specyficzna forma pracy, szczególnie z t¹ postaci¹ mantry w ramach inicjacyjnej œcie¿ki przygotowuj¹cej do inicjacji wprowadzaj¹cych w Duchow¹ Hierarchiê. Drugim stopniem w Zakonie Morji jest poddanie siê, ofiarowanie serca Mistrzowi El Morja Khan poprzez praktykê GURU JOGI. Treœci¹ tej inicjacji jest przekaz od Morji poprzez pomocnika, który nastêpuje duchowo prosto do serca kandydata, a istotn¹ klauzul¹ inicjacji s¹ s³owa otwarcia i inwokacje czynione przez pomocnika. S³owa te oznaczaj¹ przyjêcie kandydata na ucznia do Zakonu Morji. Pomocnik czyli Hierofant jest widzialnym aæarj¹, duchowym nauczycielem i wys³annikiem Duchowej Hierarchii, który ma moc udzielania b³ogos³awieñstwa w Imieniu Morji. Guru joga i praca w Zakonie Morji to inicjacja zobowi¹zuj¹ca i objêta tajemnic¹. Zaprzestanie praktyki po otrzymaniu tej inicjacji mog³oby spowodowaæ nieprzyjemne dla ucznia powik³ania bêd¹ce skutkiem nienaturalnego przerwania zachodz¹cego procesu. Charakter takich powik³añ mog³yby obrazowo oddaæ perypetie podró¿nego opuszczaj¹cego przez okno poci¹g ekspresowy. Kandydatom pragn¹cym wykonywaæ Guru jogê bez inicjacji udziela siê b³ogos³awieñstwa na ich ¿yczenie. Jest to ³agodna forma inicjacji, która ma moc strze¿enia i ochraniania kandydata.

Stopniowy postêp ucznia w jego systematycznej, codziennej pracy na pewno doprowadzi go przed oblicze Hierofanta, a w koñcu przed oblicze Pana Morji, którego osobista zgoda jest wymagana do inicjacji w praktykê MAHA JOGI. Jest to g³êboka forma praktyki duchowego oddania, która rozwija jeszcze potê¿niej zwi¹zek z Maha Guru Zakonu Laja, którym jest Mistrz Morja.

Inicjacja do Maha jogi jest przyjêciem abhjasina na ucznia (syna, córkê) Morji i oznacza wprowadzenie do Zakonu Swami, co zwykle po³¹czone jest ze œlubami sanjasy (samowyrzeczenia). Uczeñ Laja jogi staje siê osobistym uczniem Morji w Zakonie Laja. Odt¹d Morja staje siê jego wewnêtrznym stra¿nikiem. W ten sposób urzeczywistnia siê Jogê.

AGNI JOGA to czwarta i ostatnia czêœæ praktyki dla tych, którzy zechc¹ kroczyæ œcie¿k¹ abhjasy Zakonu Morji. Udzielona zostaje specjalna inicjacja. Tradycje ezoteryczne mówi¹ tutaj zwykle o wtajemniczeniach planetarnych. Tajemnicza Agnijoga zwykle przekazywana jest po okresie 7 -12 lat praktykowania Guru jogi i Maha jogi. W czasie inicjacji nastêpuje przekaz wewnêtrznego ognia i musi byæ ona prowadzona w odpowiednich do tego warunkach kosmicznych. St¹d czas inicjacji, a tak¿e jej miejsce jest wyznaczone z kilkuletnim wyprzedzeniem! Agni Jogi nie mo¿na poznaæ z ¿adnej ksi¹¿ki ani w ¿aden inny sposób zg³êbiæ jak tylko poprzez wêdrowanie inicjacyjn¹ œcie¿k¹ do Paksali - Œwi¹tyni Czohan Morja.

Milczenie, rytm i intensywnoœæ s¹ cechami wymaganymi przez Morjê. Œwiat³o Woli i Potêgi p³yn¹ce wraz z przekazem Morji otwiera przed nami œcie¿kê œwiêtych i proroków Boga. Abhawa, po³¹czenie b³ogoœci i pustki kosmicznej œwiadomoœci duchowej przestrzeni jest zasadniczym fundamentem.


7. TAJEMNA LAJA JOGA (KANDHA JOGA)

Kiedy uczeñ jogi urzeczywistni ju¿ podstawowe sadhany Laja jogi, przychodzi czas, aby rozpocz¹³ takie formy praktyki, które s¹ esencj¹ technik Zakonu Laja. Jest to œcie¿ka podzielona na cztery fazy i prowadzi do realizacji jogi, czyli zjednoczenia (kaiwalja) poprzez coraz g³êbsze stopnie medytacyjnego skupienia (samadhi). Œcie¿kê tê opisa³ za pomoc¹ sentencji (sutr) w poradniku dla nauczycieli jogi o tytule „Jogasutry"', staro¿ytny Mêdrzec (Ryszi) PatañdŸali. Pierwsza faza praktyk dotyczy pracy z aspektem oœrodka serca, czyli Anahaty. Droga serca i jej wy¿sze fazy stanowi¹ œcie¿kê inicjacji (dikszan), a przygotowaniem do nich s¹ wszelkie zewnêtrzne inicjacje i wtajemniczenia oraz œlubowania i schronienia przyjête przez a-depta od swego Guru.

Oczyszczenie i rozwiniêcie w³aœciwoœci oœrodka serca jest pierwsz¹ lekcj¹, preludium na g³êboko duchowej œcie¿ce. Rozwój Anahaty nastêpuje poprzez powtarzanie Œwiêtych Imion, z g³êbok¹ czci¹, uczuciem i œwiêtoœci¹, poprzez œpiewanie i recytowanie œwiêtych tekstów, poprzez rozwijanie odczucia g³êbi oœrodka serca, poprzez kontemplowanie wewnêtrznego dŸwiêku Anahat Nadam, przez æwiczenie technik oddychania, przez powtarzanie formu³ modlitw lub mantr, itp. Archetypem praktykowania dla Anahaty jest dŸwiêk A-U-M wskazuj¹c na: praktykê g³oœn¹ (œpiew, recytacja, wibrowanie, powtarzanie) wykonywan¹ jako pierwsz¹, na praktykê mentaln¹ jako drug¹, w której powtarzamy dŸwiêki myœlowo w rytmie oddechu, zaœ na g³êbokie i skupione odczuwanie, które jest trwaniem w energii poprzednich praktyk, jako czêœæ trzeci¹. O-trzymujemy wiêc trzyczêœciow¹ sadhanê, która archetypicznie przedstawia nam A-U-M, w nastêpuj¹cej postaci:

1. Œabdhamantra - praktyka dŸwiêku, Imienia, wibracji.
2. Arthamantra - praktyka mentalna, oddech, pamiêtanie.
3. Pratjajamantra - odczuwanie energii, bycie, s³uchanie, odczuwanie reakcji pojawiaj¹cej siê z g³êbi wnêtrza. Mo¿esz wiêc u³o¿yæ sadhanê dla Anahaty zgodnie z powy¿szymi zasadami. Powtarzaj Œwiête Imiona, np. Imiê Œiwa (Shiva) lub Parwati, g³oœno z czuciem wibracji dŸwiêku w g³êbi klatki piersiowej, za „mostkiem", potem myœl Imiê w czasie wdechu i w czasie wydechu, a nastêpnie trwaj w milcz¹cej kontemplacji, aby przywo³ana przez mantrê energia ogarnê³a ca³¹ Twoj¹ istotê. Taki sposób praktykowania mantr nazywa siê Mahamantra jog¹.

Kultywowanie praktyki serca rozwija jego ciep³o. Szczególnie wibrowanie i powtarzanie mantr ogrzewa serce duchowe. Im bardziej serce jest „gor¹ce" tym bardziej budzi siê jego wra¿liwoœæ i intuicyjnoœæ. Mantra recytowana lub œpiewana usuwa ch³ód serca i niszczy „klatkê" ciemnych zanieczyszczeñ, w niewoli których znajduje siê serce. Usuwamy tak ciemnoœæ z umys³u, uczuæ i duszy. Prze³amanie skorupy wokó³ serca czyni nas wolnymi, dusza staje siê wolnym niebiañskim ptakiem. Szczególnie œpiew mantr czyni ten proces ³agodnym i bezpiecznym, dlatego jest to bardzo polecana technika pracy z Anahat¹. Uczyñ Twoje serce ¿ywym i p³omiennym, oto przes³anie dla osi¹gniêcia podstaw wolnoœci i zbawienia. Niebiañski ptak wylatuje ze swej ziemskiej zniewalaj¹cej klatki osi¹gaj¹c wolnoœæ i ekstazê szczêœliwoœci - oto cel dla realizacji! Œpiewaj frazy mantramów, które nazywane s¹ wielkimi lub ogólnymi, MAHAMANTRA, gdy¿ przynosz¹ one moc b³ogos³awieñstwa Wielkich Mistrzów i s¹ wielk¹ pomoc¹ dla wstêpnej pracy z oœrodkiem serca. Oto kilka przyk³adów Mahamantr dla Ciebie:

1. OM ŒIWAJA NAMAH! - (Moc¹ Imienia Œiwy/£aski)
2. OM BRAHMA NAMAH! - (Moc¹ Imienia Boga)
3. HARE RAMA RAMA HARE - (Przywo³ywanie Ramy)
4. OM ÆAITANJA OM - (Moc¹ Œwiat³a Œwiate³)
5. OM ŒANTI NAM/AH! - (Moc¹ Imienia Pokoju)
6. BABA NAM KEWALAM - (Zjednoczeni w Imieniu Ojca Niebieskiego)
7. OM RAM NAM - (Moc¹ Imienia Ramy)
8. OM BABA ŒIWANANDA OM GURU OM - (Moc Imienia
    Mahaguru Zakonu Laja tradycji Himalaya)

Niech melodia p³ynie z g³êbi Twego serca, pozwól unieœæ siê fali wyzwolonej melodii, zachowuj¹c jednak ca³kowit¹ przytomnoœæ i czujnoœæ umys³u. Zapamiêtaj, ¿e trans jest stanem zachwytu i ekstazy, ale tylko wtedy gdy jest prawid³owy i przynosi g³êbok¹ korzyœæ, gdy jesteœ w pe³ni œwiadomy i ca³kowicie przytomny. Gdy skoñczysz œpiew Mahamantry s³uchaj tych s³ów w umyœle, jak gdyby œpiewaj¹c w milczeniu. Niech w ciszy t¹ mantr¹ œpiewa Twoje serce. PóŸniej wejdŸ w trzeci¹ fazê i kontempluj energiê w ciszy i pustym od myœli umyœle.

Wielu aæarjów poleca obecnie tak¹ formê duchowej praktyki jak œcie¿kê serca. Czêsto œpiewan¹ czêœæ ³¹czy siê z tañcem, co daje postaæ praktyki zwan¹ kirtan(a). Jest to taniec i œpiew a potem milczenie. Dynamiczny wariant praktyki pozwala czêsto lepiej pracowaæ energii w obszarze ca³ego cia³a i ca³ej aury. W ten sposób energia serca rozprzestrzenia siê, a nastrój wokó³ staje siê promienny, integruj¹cy wszystkich wokó³. Niebo na ziemi, dziêki anio³om Bo¿ym.

Powracaj¹c do treœci „Jogasutr", w pierwszej czêœci ("Samadhi padah") PatañdŸali poleca zaawansowanym adeptom g³êbszej pracy od rozbudzenia oœrodka serca (Anahaty), aby w drugiej fazie poszerzyæ praktyki o oœrodki Manipura i Wiœuddhi. Trzecia czêœæ "Jogasutr" („Wibhuti padah") dotyczy ju¿ fazy pracy na poziomie æakr Swadhisztany i AdŸny, natomiast ostatni rozdzia³ „Kaivatya padah" adresowany jest do joginów pracuj¹cych nad Muladhar¹ i Sahasrar¹.

Poprzestanê tutaj na podaniu podstaw wiedzy i praktyk wprowadzaj¹cych w pierwsz¹ fazê pracy, rozwijaj¹cych Anahata æakrê, zachêcaj¹c do ponownego przestudiowania tej publikacji. Je¿eli masz ochotê poznaæ i praktykowaæ elementy stanowi¹ce ci¹g dalszy takiego procesu, to serdecznie zapraszamy na zajêcia, warsztaty i obozy Laja jogi. Mo¿esz te¿ spróbowaæ odszukaæ jeden z polskich przek³adów i komentarze "Jogasutr" Mêdrca PatañdŸalego. Doskona³e rozwiniêcie podstaw i przewêdrowanie œcie¿ki siedmiu inicjacyjnych stopni powoduje dotarcie duszy do punktu w którym otwieraj¹ siê wrota Tajemnej Laja Jogi, któr¹ praktykuj¹ nieliczne œwietliste dusze.


8. G£ÊBIA WSZELKIEJ JOGI

Ten skrótowy szkic paru aspektów jogicznej pracy w niczym nie zast¹pi rozwoju poprzez w³asn¹, g³êboko wewnêtrzn¹ praktykê, ale byæ mo¿e uzmys³awia Ci orientacyjnie kilka kierunków w kultywowaniu g³êbszych wymiarów jogi. Byæ mo¿e zechcesz staæ siê czêœci¹ Aœramu Siwy i Parwati i zanurzyæ siê w jogê, czyli zjednoczenie z Bogiem, w najœwiêtsz¹ Komuniê poprzez Samourzeczywistnienie i £askê. Wiedz ¿e œcie¿ka Twojej w³asnej pracy jest procesem samourzeczywistnienia, zaœ œcie¿ka £aski jest œcie¿k¹ dikszanu, czyli inicjacji i b³ogos³awieñstwa.

Ufam, ¿e taka krótka publikacja stanie siê dla Ciebie inspiracj¹ do kultywowania sadhany, zarówno z w³asnego wyboru, jak i z przekazu Guru. Kiedy ju¿ zechcesz zanurzyæ swe serce i umys³ w kosmicznym oceanie ¿ycia i œwiat³a, w jedynej œwiêtej ciszy, wtedy g³êbia jogi sama zacznie ukazywaæ Ci swoje podwoje, uchylaæ je, a wewn¹trz Aœramu dotrzesz do wszelkiej wiedzy i m¹droœci staro¿ytnych Ryszich.

Do Ÿród³a boskiej m¹droœci nikt jeszcze nie dotar³ bez wyciszenia i bez mi³oœci, a wiedza wypraktykowana bez ciszy i mi³oœci nie jest z Tego Ÿród³a. Czy zajmujesz siê æwiczeniami postaw (asan) Hatha, czy te¿ uwielbieniem Bhakti, czy wiedz¹ DŸnani, czy jog¹ Ognia (Agni), cokolwiek wybierzesz - pamiêtaj o Jedynym Bogu, który stoi za ca³ym wszechœwiatem i pamiêtaj o linii przekazu wszelkiej jogi poprzez Ÿród³o objawienia jakim jest ŒIWA i PARWATI.

The Himalaya Master


Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
17
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3