HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Kalendarz Ezoteryczny

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964389
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

5126 r. Kali/Kryszny, 2577 r. Buddha Kalendarz na rok 2023, 2024, 2025
Z radoœci¹ udostêpniamy poni¿szy kalendarz ezotryczny. Zawiera on daty równonocy i przesileñ, wejœcia znaków zodiaku (z uwzglêdnieniem energii ¿ywio³ów z nimi zwi¹zanych), pory roku, nowie i pe³nie ksiê¿yca, wa¿niejsze œwiêta duchowe oraz aktualnie organizowane warsztaty jogi. Mamy nadziejê, ¿e oka¿e siê on pomocny dla wszystkich studentów jogi, ezoteryki i duchowoœci wszystkich œcie¿ek! Szczegó³owe informacje o zdarzeniu (np. godzina pe³ni) uzyskasz naje¿d¿aj¹c kursorem na ikonkê lub tekst w wybranym dniu. Legenda do kalendarza znajduje siê na koñcu.

Kalendarium
tabelaryczne 2012 r.


Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7

Urodziny Himalaya Swami

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Poniedzia�ek Wtorek �roda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Urodziny Czohan El-Morya

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Niektóre godziny (np. pe³ni i nowiów ksiê¿yca) wyliczane s¹ automatycznie dla strefy czasowej GMT (Greenwich) obowi¹zuj¹cej m.in. w Anglii. ¯eby wyliczyæ CŒE (czas œrodkowo europejski obowi¹zuj¹cy m.in. w Polsce, Hiszpanii) nale¿y dodaæ jedn¹ godzinê do czasu GMT. A w przypadku czasu letniego - dodaæ dwie godziny do GMT. Pozosta³e godziny (np. wejœæ znaków zodiaku czy pór roku) podajemy jako CŒE. Kiedy obowi¹zuje czas letni, naleŸy do podanej godziny CŒE dodaæ 1.


Legenda do kalendarza:

Pe³nia Ksiê¿yca (Purnima). Godzina pe³ni wyliczana automatycznie dla strefy czasowej GMT.
Nów Ksiê¿yca (Amawasja). Godzina nowiu wyliczana automatycznie dla strefy czasowej GMT.

Pierwsza i trzecia kwadra Ksiê¿yca. Godzina wyliczana automatycznie dla strefy czasowej GMT.
Œwiêto
• Mahaœiwaratri
Nazwa obchodzonego w danym dniu œwiêta
Laya Chilla
Warsztat Jogi zaczynaj¹cy siê w danym dniu. Jego d³ugoœæ wyznacza niebieska linia, która ci¹gnie siê przez wszystkie dni trwania warsztatu. Nazwa warsztatu jest tak¿e linkiem do szczegó³owych informacji na jego temat (np. program, kontakt do organizatora, koszt etc.)


Wejœcie poszczególnych znaków zodiaku (godziny wejœæ znaków podawane s¹ dla strefy czasowej CŒE)
• Znak Kozioro¿ca Nazwa znaku zodiaku
• Zima Równonoce i przesilenia wyznaczaj¹ce pocz¹tki pór roku

Kolory oznaczaj¹ce ¿ywio³y powi¹zane ze znakami zodiaku. (Odpowienio: ziemia, powietrze, woda, ogieñ)


Œwiêta Duchowe celebrowane w poszczególne Pe³nie:


Kozioro¿ec Œwiêto duchowych narodzin; wielcy duchowi kierownicy, tacy jak w³adcy Szambali, w³adcy ludzkoœci, Pan Jama – w³adca œmiertelnych istot
Wodnik Ca³a Duchowa Hierarchia, wszyscy duchowi mistrzowie, a w szczególnoœci ci, którzy pracuj¹ w uwalnianiu Ziemi od karmy
Ryby Ksiê¿ycowe moce; ofiara dla przodków; anio³y zwi¹zane z rol¹, ziemi¹; topienie, spalanie œmierci w nas
Baran Mahaczohan; steruj¹ mocami ducha; Wielkanoc
Byk Wesak – oœwiecenie; celebruj¹ dawcy oœwiecenia
BliŸniêta Pe³nia tych si³, które odpowiadaj¹ za misjonowanie, znajdywanie dusz, które maj¹ jak¹œ pracê do wykonania; Dzieñ Mitry, poœwiêcony Zbawicielowi
Rak Guru – Purnima – przewodnicy duchowi; widzialni i niewidzialni Guru
Lew Œwiêto królów i wielkich bohaterów
Panna Poœwiêcona Awatarom
Waga S³u¿ebnicy, ci, którzy udzielaj¹ siê charytatywnie
Skorpion (NiedŸwiadek) – ¿eñskie formy, ¿eñscy Guru; Guru Purnima dla tych form, które wystêpuj¹ w ¿eñskiej formie, ¿eñskich Awatar, Wielkiej Matki
Strzelec Œwiêto Kamy, Kamadewy; Œwiêto Gandarwów i Apsarasów (niebiañskich grajków i œpiewaków)
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3