HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Gematria

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964503
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Wiedza numerologiczna oparta na cyfrach i liczbach jest ezoteryczn¹ nauk¹ o wiele szersz¹ i g³êbsz¹ niŸli ludzie powszechnie s¹dz¹ i nie nale¿y jej traktowaæ jedynie jako zabawy z przymru¿eniem oka. Mêdrcy staro¿ytni w kulturze Europy i Azji, a tak¿e Egiptu dobrze znali nauki o zamianie liter alfabetu na cyfry i gematrycznym odczytywaniu ukrytych w nich znaczeñ. Gematria jest g³êbok¹, mistyczn¹ numerologi¹ dziêki której mo¿liwe jest pe³ne obrazowanie ludzkich osobowoœci, szczególnie do celów duchowych. Iloœæ informacji, które mo¿na odczytaæ z zapisu numerologicznego imion i nazw jest ogromna, porównywalna z iloœci¹ danych z kosmogramu i tranzytów astrologicznych. Gematria jest bardziej matematycznie œcis³a i dopracowana od strony interpretacyjnej. Podstaw¹ analizy jest Gematryczny Kosmogram obliczaj¹cy NOUS (Ducha/G³êbiê), PSYCHE (JaŸñ/Umys³) i SOMA (Cia³o/¯ycie).

Kosmogram Gematryczny
Kalkulator do automatycznego wyliczania tabel Kosmogramu Gematrycznego.
Podstawy liczenia, has³owa interpretacja cyfr, cykle rozwoju, liczby mistrzowskie, liczby diabelskie, zasady interpretacyjne ...

Poszczególne alfabetyczne systemy zapisu imion i nazw jak grecki, ³aciñski czy hebrajski maj¹ swoje w³asne wibracje numeryczne i zmiana zapisu imion czy nazw zmienia wiele z otoczki somatycznej, psychicznej i duchowej. Przyk³adowe wyliczenia i analiza dla imion KRYSZNA, KRISZNA, KRSZNA i KRISHNA w zapisie ³aciñskim.

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3