HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Prezenty dla sponsorów

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964385
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Czohanija 2008
Bhad¿any i Mantry
Autor: Himalaya Tirtha Sangha
p³yta DVD z zapisam audio w postaci plików MP3 do odtwarzania na komputerach domowych PC/MAC lub odtwarzaczach MP3.

Czas nagrania: 6 godzin i 30 min
Minimalna dotacja: 50 z³ (plus koszty wysy³ki)

Jak otrzymaæ p³ytê?

Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy
nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.

Kompozytor: Kadim & Sati
Wykonanie: Himalaya Tirtha Sangha

 1. Om Laja Nam Maha Guru Bodhi Swaha

  PLAY

 2. Om Jam Namah

 3. Gurur Brahma Gurur Wisznu
  Gurudewo Maheœwara
  Gururewa Parambrahma
  Tasmae Œri Gurawe Namah

 4. I Surrender To You O My Sweet Guru
  I Surrender To You O My Sweet Shiva
  We Are Surrendered To You Our Sweet Shiva
  We Are Surrendered To You Our Sweet Guru

  PLAY

 5. My Sweet Shiva My Sweet Guru
  I Am Surrendered Only To You
  Our Sweet Shiva Our Sweet Guru
  We Are Surrendered Only To You

 6. Bhaiszad¿ja Guru Om Samudgate Swaha

 7. Dhjana Mulam Gurur Murtim
  Pud¿a Mulam Gurur Padam
  Mantra Mulam Gurur Wakjam
  Moksza Mulam Gurur Krpa

  PLAY

 8. To Cia³o Mój Guru Ty Czynisz Sw¹ Œwi¹tyni¹
  To Cia³o Mój Guru Ty Nape³niasz Duchem Swym
  To Serce Mój Guru Twym O³tarzem x3

 9. Om Ma D¿aja Ma D¿aja D¿aja Ma

 10. Om Œiwa Œaranam Om Œiwa Œaranam
  Œaranam Œiwa Œri Babad¿i Œaranam Œiwa Babad¿i
  Babad¿i Babad¿i Babad¿i Babad¿i

  Om Œiwa Œaranam Om Œiwa Œaranam
  Œaranam Œiwa Œri Gurud¿i Œaranam Œiwa Gurud¿i
  Gurud¿i Gurud¿i Gurud¿i Gurud¿i

  PLAY

 11. Bhawani Bhawani Bhawanija Bhawani

 12. Om Namah Œiwaja Mahadewaja Sadaœiwaja Maheœwaraja

 13. Namah Œiwaja Om Namah Œiwaja Om

  PLAY

 14. Œri Mataji Tyœ Piêkna Bogini
  Twe Serce Olœni³o Mnie Znów
  Twe Oczy Lœni¹ Wci¹¿ Ciep³ym Blaskiem
  Jak Najpiêkniejszy S³oñca Wschód.

  Ref: Priyaœri Œri Mataji Pokój Mieszka W Sercu Twym
  Priyaœri Œri Mataji Mi³oœæ Mieszka W Sercu Twym

  Tyœ Ptakiem Jest Wolnym W Przestworzach,
  Twa Mi³oœæ Nie Zna Granic
  Tyœ Dla Nas Jest Darem Od Boga,
  By W Ramionach Twych Móc Siê Schroniæ.

  Ref: Priyaœri Œri Mataji ...

  Tyœ Nasz¹ Najœwiêtsz¹ Mateczk¹,
  M¹droœci¹ Co Nas Uczy ¯yæ,
  Jak Dzieci Za Rêkê Prowadzisz,
  Do Serca Œri Guruji.

  Ref: Priyaœri Œri Mataji ...

 15. Waju Dewo Waju Dewo Waju Dewo Namah Om

 16. Wajkuntha Wajkuntha Om Wajkuntha

 17. Jam Najwy¿szy Ptak Wêdrowny
  Gniazd Zmiana Znak Wymowny
  Jam Dostojny Ptak Na Niebie
  Niosê Œwiat³o Dla Ciebie

  Dzieci Bo¿e ¯yæ Umiej¹
  Tak Jak ¯yje Wolny Ptak
  Dzieci Bo¿e Tworz¹ Jednoœæ
  Jednoœæ To Nasz Wspólny Znak

  Raz Lecia³em Œrodkiem Nieba
  Jak Lœni¹ca Bia³a Mewa
  G³os Rozbrzmiewa³ Mój Spokojny
  My Nie Chcemy Wiêcej Wojny

  Grzechu Nie Mam i Nie Bêdê
  Nigdy W Sobie Grzechu Mia³
  Dziêki Temu Robiæ Bêdê
  To Co Tylko Bêdê Chcia³

 18. BhadŸore Mana Ratore Mana D¿aj Sundaram

 19. Om Œri Sarwa Marga Samadhaja Namah

 20. Pokój Dla Ciebie I Pokój Dla Mnie
  Pokój Dla Wszystkich, A Œwiat Bêdzie Wolny

 21. Human Family Is One, Is Only One
  Human Family Is One, Forever One

 22. Duchu Pokoju
  Dla Twej Sprawy Oddajê Sw¹ Si³ê
  Niech Mi³oœæ Wzrasta A Wojna Zaginie
  Pokój Dla Œwiata
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3