HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Gâthâ » Credo Duchowej Wiary

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874329
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Credo Duchowej Wiary
by Sadaœiwa Yogi of Himalaya TirthaWierzymy w Trójcê Przenajœwiêtsz¹
Guru jest Ojcem, Drogi piewc¹;
Dharma - M¹droœci¹ niezg³êbion¹
Sangha - Wspólnot¹ poœwiêcon¹!

¯yrzec rozpala Ogieñ Œwiêty
Wrzuca sza³wiê i trochê miêty;
Niechaj kadzid³a snuj¹ sw¹ woñ
Bóg poda wiernym pomocn¹ d³oñ!

Guru jest Œwiêtym Przewodnikiem
¯ycia i œmierci Kierownikiem;
Guru zbawieniem, potêpieniem
Pszenicy, plewów rozdzieleniem!

Dharma Duchem Guru Przedwiecznym
Wyrokiem Niebios przeciw niecnym;
Bacz cz³eku byœ nie by³ potêpion
Kl¹tw¹ Guru z Ziemi wytêpion!
Kult Trzech Klejnotów Œwiêtej Trójcy
Precz wytrzebieni wszyscy zbójcy;
Dharmy, Guru, Sanghi zniewaga
Ziemi zachwiana równowaga!

Przychodzimy og³aszaæ Dharmê
Pomóc ludziom wypaliæ Karmê;
Zbudziæ Ducha Nieœmiertelnego
Zgubiæ, straciæ niemoralnego!

Nie b¹dŸcie g³usi, My wzywamy
Terminy s¹du ludziom damy;
Wyroki nasze ostateczne
Prawem – S¹dy Bo¿e, Przedwieczne!

Nie mo¿na grzeszyæ Nieskoñczenie
Gwa³townie spada rozliczenie;
S¹d Bo¿y jak z³odziej wœród nocy
Œmierci¹ kosi – rzekli Prorocy!
Czemu¿ wy ludzie nie s³uchacie
Z Praw Bo¿ych siê naigrywacie;
Ludziom kazano czciæ Sobotê
Szeœæ dni im dano na robotê!

Nów i Sobota jest Dniem Œwiêtym
Rozkazem Boga nieugiêtym;
Bóg dotrzymuje swych obietnic
Temu, kto dochowa Tajemnic!

Rajskie Przymierze Dnia Soboty
Ka¿dy, kto z³amie ma k³opoty;
Jedzeniem Owoc i Warzywo
Œwiêtego cia³a to tworzywo!

Kto nie pracuje przy niedzieli
Tego Bóg pa³k¹ zaraz zdzieli;
Kto nie uœwiêca siê w Soboty
Ciê¿kie od ¿ycia ma ³omoty!
Bóg ustanowi³ Œwiêty Zakon
Guru – Przymierza Boski Diakon;
Sobota Œwiêtem B³ogos³awieñstw
Doœæ wszystkich niecnych, ludzkich b³azeñstw!

Rozpocznij miesi¹c Œwiêtem Nowiu
Nie bêdziesz nigdy na pustkowiu;
Zakoñcz Tydzieñ Œwiêtem Soboty
Niedziel¹ weŸ siê do roboty!

Kto siê sprzeciwia Bogu – Stwórcy
Podzieli los obrazoburcy;
Poœród niedoli m¹k czyœæcowych
Zazna kary bóli goœæcowych!

Susze, powodzie i zarazy
Kary za nienawiϾ, urazy;
Plag¹ z Niebios, wrzody z³oœliwe
Bóg karze narody k³ótliwe!Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
2
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3