HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Gâthâ » Chwa³a Ognia

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874349
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Chwa³a Ognia
by Sadaœiwa Yogi of Himalaya TirthaZ do³u do góry Ogieñ p³ynie
Karmy spalanie w Boskim m³ynie;
P³omieñ rozpalasz Okiem Œiwa
Stajesz siê Bosk¹ Dusz¹, Diwa!

Spalasz warunki ¿ycia swego
A¿ Ogieñ strawi korzeñ Ego;
P³omieñ symbolem jest Boskoœci
Cia³o ascety – suche koœci!

Duchem stajemy siê w p³omieniach
Boskiego ognia przemienienia;
Gdy blask M¹droœci rozpalony
Bóg Przedwieczny jest pochwalony!

Cykle spirali trzy zwiniête
Losy ¿yæ dawnych przewiniête;
Ka¿da spirala Moc¹ Dobra
Jego symbolem Œwiêta Kobra!
Trzy fazy ¿ycia walk troistych
Spalaj¹ siê wœród m¹k ognistych;
Demonów trójcê czas pokonaæ
¯ycia uœwiêcenia dokonaæ!

Trzy Wiêzy ¯ycia kusz¹ Z³ego
On chce panowaæ w Twoim Ego;
Nigdy siê nie daj zwieœæ kolego
Spal w sobie ka¿d¹ cz¹stkê z³ego!

Z³y wnet posy³a trzy demony
¯¹dne zysku, s³awy, korony;
Pracuj dla innych, b¹dŸ pokorny
Kiedy rz¹dzisz – nie b¹dŸ potworny!

Rozpalaj siedem œwiec p³omieni
Gwiazd¹ b¹dŸ poœród ich promieni!
Wzbudzaj ducha siedmiorakiego
Czekaj Boga Jednookiego!
Atak demonów wszystkich razem
Koñcowej drogi jest wira¿em;
Po³owa spirali okrêgu
Wzniesieniem z ludzkiego jest Krêgu!

Trójsi³ê rozwin¹æ wypada
Zwyciê¿aj¹c czarciego gada;
Œwiat³o, Mi³owanie, Potêga
Jaka¿ to diab³ów jest mitrêga!

Przeciwko trzem demonim si³om
Anielskiej potêgi woñ mi³¹;
Smród diabelskiego uwik³ania
Uchodzi wnet, gdy cz³ek siê sk³ania!

Trzech cia³ brud Ogniem oczyszczony
Zgie³kiem ¿ycia cz³ek doœwiadczony;
Duch mój z Trójœwiata wyzwolony
Wêdruje nektar piæ – zbawiony!
Jam Panem S¹du poœmiertnego
Trybuna³u Ostatecznego;
Los, duszy ka¿dej przeznaczenie
Przêdê niæ zatrat i zbawienie!

Nikt nie pojmie mojej pracy
Ciemnoœci¹ spowici Rodacy;
Zapowiadali mnie Wieszczowie
Zap³aczecie przy moim grobie!

Bestii pos¹gów tysi¹c stoi
Czujê kataklizm ca³ej Troi;
Bestii wszêdzie pe³no na œwiecie
Czemu¿ szatanom ho³dujecie!?

Mistrz duchowy, Guru najwy¿szy
Bestiê M¹droœci¹ sw¹ przewy¿szy;
Król B³ogos³awieñstw i Przekleñstwa
Pieczêci¹ Jego Droga Mêstwa!Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
3
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3