HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Æakramy

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964378
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Æakramy, to temat wielkiego zainteresowania wœród wszystkich ludzi, którzy wznosz¹ siê w swej subtelnoœci w wy¿szy, niematerialny wymiar postrzegania rzeczywistoœci, w subtelne sfery duchowe, mistyczne. Nie ma zaawansowanych poziomów samorozwoju bez pracy z Æakramami, bez pracy z 7, 9 lub 12-toma podstawowymi Oœrodkami Œwiadomoœci w ludzkim, subtelnym ciele. Æakramy przynale¿¹ do subtelnej rzeczywistoœci, w której co bardziej œwiatli ludzie doœwiadczaj¹ œnienia, wizji, eksterioryzacji czy doœwiadczeñ zwi¹zanych ze œmierci¹ kliniczn¹. Pow³oka zwana eteryczn¹, witaln¹ czy lingamiczn¹ jako swe g³ówne organy posiada w³aœnie æakramy, a szczególnie Siedem z nich, pocz¹wszy od do³u tu³owia, a¿ po szczyt g³owy i obszar ponad g³ow¹, po³o¿one w œrodkowej linii wyprostowanego tu³owia stanowi¹ najwa¿niejsze organy Psyche, Duszy czy JaŸni ka¿dej ludzkiej, a tak¿e zwierzêcej istoty, która oddycha i porusza siê.
Kr¹g Zbiornika Podstawy, jak mo¿na prze³o¿yæ tytu³, otwiera nam pracê z Lotosami, z oœrodkami œwiadomoœci, poczynaj¹c od samego do³u tu³owia, od miejsca poœrodku, pomiêdzy ³onem a koœci¹ ogonow¹. Mula – oznacza Korzeñ, Podstawê lub Spód, st¹d nazwa odnosi siê do dolnej partii cia³a, która w pozycji siedz¹cej, na ziemi jest spodni¹ i przypomina miejsce, gdzie z pnia drzewa w g³¹b ziemi zapuszczane s¹ korzenie. Wibracyjnie s³owo Mula oznacza pracê rozpuszczenia i wysubtelnienia wszelkich trucizn i zanieczyszczeñ materialnej œwiadomoœci. Adhara to naczynie, zbiornik, oczywiœcie czara energii, a t¹ w³aœciw¹ czar¹ jest umiejscawiana w tym Lotosie, tak zwana Swajambhu Liñga, która jest zbiornikiem energii zasilaj¹cej jaŸñ, daj¹c¹ si³ê psychiczn¹, a tak¿e przechowuj¹c¹ pamiêæ pozaœwiadomych wzorców zachowañ.

Drugi Lotos, osadzony jest w podbrzuszu, pomiêdzy pêpkiem a koœci¹ ³onow¹, ponad pêcherzem, a pomiêdzy nerkami, gdy¿ zawiaduje energi¹ wodn¹ i p³ynami organizmu. Na powierzchni brzucha, pod pêpkiem oraz z ty³u na krêgos³upie, s¹ akupresurowe punkty, obszary pomagaj¹ce stymulowaæ system p³ynów w organizmie, kontrolowany przez Drugi Lotos! Swādhiszthana to Lotos o szeœciu p³atkach, to jest szeœciu wibracjach dŸwiêku, szeœciu subtelnych kana³ach energii, która zasila podœwiadom¹ ludzk¹ JaŸñ, Ego, maj¹ce siedzibê w³aœnie w Kwiecie Lotosu! Swāh oznacza JaŸñ, Ego, Podœwiadomoœæ, a Dhi oznacza Œwiat³o, Blask, Jasnoœæ. Swādhi to JaŸni Œwiat³o, zaœ SHTHANA, w pisowni spolszczonej Szthana, to Siedziba, Miejsce. Swādhiszthana to dos³ownie „Siedziba Œwiat³a JaŸni”, a nazwa ta wskazuje, ¿e w zwi¹zku z tym Lotosem skupiamy siê w Œwietle W³asnej JaŸni, poszukujemy Œwiat³o Prawdziwej Natury.

Praca rozwijania oœrodka œwiadomoœci zwanego lotosem nadpêpkowym rozpoczyna siê od wibrowania rdzennego dŸwiêku sylaby RAM oraz wizji piêknego kwiatu o dziesiêciu p³atkach. MANI oznacza Klejnot, Diament, a PURA oznacza Ca³oœæ, Pe³niê lub Ogród. Liczba 10 jest liczb¹ nadpêpkowego oœrodka rozbudzenia œwiadomoœci, a oœrodek ten jest nazywany g³ow¹ podœwiadomoœci lub mózgiem brzucha. Splot solarny ponad pêpkiem to fizyczny organ bêd¹cy wyrazem Manipura(ka), organ pozwalaj¹cy na koordynowanie i scalenie ca³ego systemu podœwiadomych czynnoœci brzucha i jego narz¹dów. Manipuraka bardzo wra¿liwa jest na œwiat³o oraz ogieñ, bardzo wra¿liwa na termikê, czyli poczucie zimna i gor¹ca!

Czwarty Kwiat Lotosu zwany Oœrodkiem Serca liczy dwanaœcie p³atków powi¹zanych z meridianami jak i ze znakami zodiaku, ezoteryczn¹, wedyjsk¹ astrologi¹, a jego centralnym, o¿ywczym dŸwiêkiem, wibracj¹ daj¹c¹ falê, czy nastrój ludzi Serca jest sylaba Yam, wymawiana z wibruj¹cym, unosowionym dŸwiêkiem „M” na koñcu, jak zawsze w mantramach sylabicznych zakoñczonych tym specyficznym dŸwiêkiem. Kr¹g Serca tworz¹ ludzie osadzeni w ¿ywiole wiatru, powietrza, a jest to jakoœæ mocno powi¹zana z æwiczeniem mistrzostwa, oddechu, czêsto zaabsorbowana osi¹gniêciem cudu lewitacji, gdy¿ zdolnoœæ ta przynale¿y do sfery ducha powietrznego.

Przeczytaj tak¿e opracowanie: Anahata Æakra - Oœrodek Serca

Pi¹ty lotos umiejscowiony jest w obszarze podstawy szyi, a wi¹zany z gruczo³em tarczycowym w ciele fizycznym oraz z organem mowy i zmys³em s³uchu. ¯ywio³ pi¹ty to dŸwiêk, eter, duch czy dok³adniej wibracyjny przejaw ducha tworz¹cego przestrzeñ, w której manifestuje siê ca³y przejawiony wszechœwiat. Ākāœa, przestrzeñ, wakum, pró¿nia eteru to ¿ywio³ pi¹ty, kontroluj¹cy cztery ¿ywio³y, elementy buduj¹ce ca³y materialny œwiat. Duchowoœæ pobudzona w szesnastop³atkowym lotosie gard³a u podstawy szyi przejawia siê w æwiczeniu uwagi poprzez g³êbsze s³uchanie i ws³uchiwanie oraz w æwiczeniu u¿ywania s³ów i mowy. Modlitwa, dla której u¿ywanie organu mowy jest niezbêdne, zawsze jawi siê jako impuls zwi¹zany z duchowoœci¹ lotosu Nadczystoœci, jak mo¿na nazwê Viœuddha prze³o¿yæ jednoznacznie, aby pojêcie by³o zrozumia³e.

Lotos AJÑA (AdŸña) zwany te¿ oœrodkiem Trzeciego Oka, choæ bardzo popularny, to jednak ma³o znany w g³êbszych aspektach, wyznacza szósty kr¹g ewolucyjnego rozwoju duszy w ciele ludzkim. Terminem AdŸña (czyt. adŸnja) okreœla siê z jednej strony kwiat lotosu o dwóch p³atkach, dwóch biegunach czy kana³ach energii, a z drugiej strony zespó³ piêciu a nawet wiêcej oœrodków subtelnych wewn¹trz g³owy, powy¿ej linii oczu. Dwup³atkowy kwiat lotosu znajduje siê na poziomie linii brwi i œrodka g³owy, oczywiœcie wewn¹trz g³owy, w okolicy przysadki mózgowej, na œrodkowej linii cia³a, wyprostowanej piêknie sylwetki tu³owia i g³owy. Dwup³at jest podstaw¹ ca³ego systemu AdŸña-Padma, niejako korzeniem subtelnego systemu lotosów g³owy.

Siódmy, najwy¿szy lotos czy oœrodek spoœród siedmiu œwieczników bywa najbardziej ezoteryczny, gdy¿ niewiele o nim powiedziano, a jeszcze mniej napisano, aby nie dokonywaæ profanacji Sacrum. Obszar Korony ponad szczytem g³owy w istocie sk³ada siê z trzech wielkich lotosów, z trzech zwojów p³atków daj¹cych obraz kwiatu, chocia¿ najczêœciej mówi siê o œrodkowym z nich, którego liczb¹ p³atków jest 1000, Sahasra!

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3