HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Æakramy » ANAHATA ÆAKRAM

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874331
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Przeczytaj tak¿e opracowanie: Anahata Æakra - Oœrodek Serca


Kr¹g Serca tworz¹ ludzie osadzeni w ¿ywiole wiatru, powietrza, a jest to jakoœæ mocno powi¹zana z æwiczeniem mistrzostwa, oddechu, czêsto zaabsorbowana osi¹gniêciem cudu lewitacji, gdy¿ zdolnoœæ ta przynale¿y do sfery ducha powietrznego. Czwarty Kwiat Lotosu zwany Oœrodkiem Serca liczy dwanaœcie p³atków powi¹zanych z meridianami jak i ze znakami zodiaku, ezoteryczn¹, wedyjsk¹ astrologi¹, a jego centralnym, o¿ywczym dŸwiêkiem, wibracj¹ daj¹c¹ falê, czy nastrój ludzi Serca jest sylaba Yam, wymawiana z wibruj¹cym, unosowionym dŸwiêkiem „M” na koñcu, jak zawsze w mantramach sylabicznych zakoñczonych tym specyficznym dŸwiêkiem.

Kr¹g Serca wyznacza dwanaœcie etapów rozwoju i budzenia siê Duszy, JaŸni (Atmana), a jest to czas dwunastu wcieleñ, w jakich osoba zdeterminowana rozpoczyna poszukiwania i stopniowo staje siê z powrotem istot¹ anielsk¹, duchow¹, bosk¹. Oœwiecenie na linii Serca to dwanaœcie gruntownych przemian wtajemniczaj¹cych, a tak¿e jowiszowy cykl dwunastu lat podstawowej, nauki, praktyki i s³u¿by pod opiek¹ starszego brata ludzkoœci, jakim jest doœwiadczony Mistrz, Œri Guruh, œwiêty przewodnik duchowy! Œcie¿ka Serca to zawsze Œcie¿ka z Przewodnikiem, z Mistrzem Duchowym, bez którego nie jest mo¿liwe g³êbsze wtajemniczenie Duszy, Przebudzenie Âtmana, zjednoczenie z Dusz¹ Wszechœwiata.

Œcie¿ka Rshi (Rishi, Ryszi) czy Sufi opisywana jest w kategoriach symboliki Lotosu Serca o dwunastu p³atkach kwiatu i tyle¿ stopniach czy etapach realnego Wtajemniczenia. Numerologiczna wibracja liczby 12 jest wibracj¹ symboliczn¹ Serca, które zawsze jest otwarte dla innych i stabilne w cnotach, które dobierane s¹ w³aœciwie Trójkami, podobnie jak Œwiête Trójce Bóstw i Bogiñ Nieba w panteonach wielu istniej¹cych religii i szkó³ duchowych! Rozwój Lotosu Serca kojarzy siê szczególnie z RadŸa Jog¹ (Raaya Yoga), Laja Jog¹ oraz z Sufi Tariqat, czyli z sufick¹ drog¹ duchowego rozwoju, realizacji i oœwiecenia!

Powiada siê od staro¿ytnoœci, ¿e ludzie serca stanowi¹ szczyt piramidki opartej na trójk¹tach w ka¿dym spo³eczeñstwie, stanowi¹c w ten sposób oko³o 1/16 spo³ecznoœci, co daje w skali planety, licz¹c od 6,3 mld ogó³u ludzkoœci, jakieœ 390-400 mln ludzi rozrzuconych po ca³ym œwiecie. Ludzie serca s¹ zwykle zaanga¿owani w rozmaite duchowe wspólnoty, ruchy i organizacje, pracuj¹c dla dobra innych w odpowiednich klasach wewnêtrznego wtajemniczenia. Serce jest prawdziwym naczyniem Wielkiego Wtajemniczenia Duszy. Znaki zodiaku czy domy w astrologii ezoterycznej s³usznie kojarzone s¹ z kolejnymi p³atkami Lotosu Serca!

Oœrodek Serca na œrodku piersi to siedziba ¿ywio³u powietrza, Vayu Tattvam, który sylaba YAM (JAM) reprezentuje, a tak¿e siedziba zarz¹dcy zmys³u dotyku (Sparœa) i naturalnego czucia (wyczucia). Piêkna szeœcioramienna Gwiazda (Szattara) malowana na diagramach obrazuj¹cych kwiat serca to po³¹czenie energii Nieba i Ziemi wyra¿ane tak¿e sylabami SAU-HAM, które stanowi¹ popularn¹ wœród joginów i tantryków mantrê, modlitwê serca, modlitwê duchowego serca! Odczuwanie nap³ywaj¹cych z otoczenia wra¿eñ i przeczuæ ca³¹ powierzchni¹ cia³a to dobra i w³aœciwa praktyka, jakby 12 kolejnych etapów coraz wiêkszej, bardziej doskona³ej umiejêtnoœci intuicyjnego wyczuwania w kolejnych wcieleniach na Œcie¿ce Serca! Pratyaya, odczuwanie czy wyczuwanie, odbieranie wra¿eñ to zasadniczy proces rozwoju intuicji serca czuj¹cego. Sau-Ham s³uchane i doœwiadczane w szumie wdechu i wydechu, w po³¹czeniu z doœwiadczaniem wewn¹trz ¿ywio³u wiatru, Vayu, poprzez akt oddychania to czêsto wiod¹ca, g³ówna praktyka ca³ych szkó³ jogicznych celuj¹cych w reintegracji z Bosk¹ Istot¹, z Duchem Œwiêtym!

Wiatr, Vayu to ¿ywio³ w szczególnoœci symbolizowany przez kolor b³êkitnego czystego nieba rozœwietlonego promieniami s³oñca w pogodny piêkny dzieñ. Szum drzew i ptaki szybuj¹ce wysoko pod niebem, czy piêkne widoki ze szczytów wysokich gór, rozleg³e przestrzenie – to wszystko typowe medytacje i kontemplacje odpowiednie dla sublimacji i rozwoju oœrodka sercowego! Ludzie serca czêsto nie znosz¹ ¿ycia czy pracy w zamkniêtych pomieszczeniach, wol¹ podró¿owanie, pracê na otwartej przestrzeni, górskie wspinaczki czy latanie w powietrzu. Zamkniêci w betonie cierpi¹ na coœ w rodzaju klaustrofobii duszy, która powoduje przygnêbienie i zmartwienie. Nauczyciel Dusz zawsze ludzi zachêca do wyjœcia ku przyrodzie i ¿ycia na otwartej przestrzeni przez mo¿liwie jak najwiêksz¹ iloœæ czasu!

Heksagram, szeœcioramienna gwiazda z³o¿ona z dwóch trójk¹tów, z których jeden symbolizuje ni¿sz¹, a drugi wy¿sz¹ Duszê, JaŸñ, jeden wyra¿a Materiê, a drugi Ducha to doskona³y motyw symboliczny do g³êbokiego rozmyœlania w oœrodku sercowym pod mostkiem, w obszarze, gdzie powietrze wp³ywa do p³uc! Heksagon, wewnêtrzny szeœciok¹t to pole œwiat³a serca, pole Himmah, pole mocy i energii Duszy mieszkaj¹cej w sercu cz³owieczym! Sztuka oddychania, zwi¹zana z powietrzem, to podstawowa praktyka dla lotosu sercowego. Zarówno oddychanie ko³owe, w pe³ni œwiadome, p³ynne i g³êbokie znane jako klasyczna Œwasapraœwasa, jak i wyd³u¿anie wydechu w celu oczyszczenia serca i p³uc oraz kana³ów oddechowych, czyli klasyczna Praæczardhana, stanowi¹ podstawowe techniki Sadhany, duchowej praktyki dla rozwoju oœrodka serca! Mantra SAU-HAM obrazuje proces jednoczenia wdechu i wydechu, tego, co wewnêtrzne i tego, co zewnêtrzne w jedn¹ cykliczn¹ i harmonijn¹ ca³oœæ. Podobnie te¿ ukazuje g³êbsz¹ jednoœæ kobiety i mê¿czyzny, Matki i Ojca, Ziemi i Nieba (Kosmosu). Wszystko to s¹ lekcje serca do powa¿nego praktykowania poprzez d³ugie kolejne wcielenia w cyklu przemian Serca!

Mo¿na rozumieæ dwanaœcie p³atków serca jako symbolicznych dwunastu aposto³ów, którymi otoczony jest Prorok Bo¿y, Awatara taki jak Jezus (Yeshuah) w czasie swego przyjœcia, zst¹pienia na Ziemiê do ludzkoœci dla prowadzenia tych, którzy stali siê jego Uczniami, w czasie, gdy ¿y³ i naucza³ jako realny, ¿yj¹cy fizycznie Mistrz, Przewodnik i Nauczyciel Duchowy! Z ide¹ GURUH, Mistrza Przewodnika Drogi trzeba siê dobrze oswoiæ od pocz¹tku Œcie¿ki Serca, i pamiêtaæ, ¿e kto nie ma fizycznie ¿yj¹cego Guruh jeszcze, ten nie jest na Œcie¿ce Serca i nie idzie ¿adn¹ duchow¹ drog¹, a jego czy jej dusza œpi w letargu bezbo¿noœci. Liczba 12 to te¿ liczba s³onecznych miesiêcy roku, najlepiej obrazowanych przez kolejne znaki zodiaku, pocz¹wszy od przesilenia zimowego w grudniu, w korespondencji do kolejnych p³atków lotosu serca w g³êbi piersi. Rok pracy z sercem rozpoczyna siê wraz z pocz¹tkiem pó³nocnej drogi s³oñca na niebosk³onie, czyli, gdy s³oñce odbija siê od zwrotnika Kozioro¿ca i wêdruje na pó³noc ku zwrotnikowi Raka, do przesilenia letniego w czerwcu!

Wieniec, Dala kolejnych dwunastu p³atków lotosu serca wyra¿a siê dŸwiêkami sylab KAM, KHAM, GAM, GHAM, N’AM, ÆAM, CZAM, DAM, DHAM, NYAM (ÑAM), TAM, THAM, które dobrze s¹ znane ludziom g³êboko praktykuj¹cym duchowoœæ u samych jej podstaw. DŸwiêki te to jakby 12 promieni solarnej ewolucji ka¿dej ludzkiej i anielskiej Duszy. Adepci zgromadzeni przy ka¿dym z kolejnych p³atków, niejako czêstoœci czy wibracji kwiatu lotosu, stanowi¹ osobn¹ kolejn¹ klasê w ewolucji œwiadomoœci, Æittamu, który jest niejako cech¹ Ātmana, boskiej Duszy mieszkaj¹cej w sercu i tworz¹cej kolejne ludzkie osobowoœci, czyli wcielenia. Ka¿dy lotos, æakram, ze wzglêdu na iloœæ p³atków w swej Dala, Wieñcu, wyznacza inn¹ iloœæ etapów rozwoju mierzonych cyklami wcieleñ oraz innymi rytmami jak epoki typu Yugi. Serce wyznacza rytm Œcie¿ki Wtajemniczenia Solarnych Mistrzów Mi³oœci i M¹droœci, która obejmuje 12 wcieleñ w czasie których dope³niæ siê musi proces wtajemniczenia duchowego i dlatego Uczeñ Inicjowany musi stale wytrwale pod¹¿aæ Drog¹ Serca, a¿ cel duchowy osi¹gnie. Mantra dwóch sylab tworz¹cych dwa obszary przenikaj¹cych siê trójk¹tów Gwiazdy, Sau-Ham jednoczy i syntetyzuje przeciwieñstwa rozwi¹zuj¹c te¿ moralne dylematy na granicy dobra i z³a, kobiecoœci i mêskoœci, ezoteryzmu i egzoteryzmu czy z pogranicza zjawisk Materii oraz Ducha!

Wiadomo, ¿e poziom serca oddziela trzy ni¿sze æakramy od trzech wy¿szych æakramów, bêd¹c przy okazji czymœ w rodzaju syntetyzatora pomiêdzy energiami i mocami dolnych æakr brzucha oraz górnych æakr zwi¹zanych z g³ow¹ i szyj¹! Dolne trzy æakry to obszar SAU, a górne trzy æakry to obszar HAM, dziêki czemu dwa trójk¹ty mocy s¹ widoczne i wyraŸnie widaæ, ¿e symbolika serca nakazuje po³¹czyæ obie dziedziny w jeden promienny obszar o charakterze Gwiazdy! Ka¿demu joginowi wiadomo, ¿e jak sama nazwa wskazuje, ANĀHATA to oœrodek postrzegania wewnêtrznego, subtelnego dŸwiêku, który powstaje bez grania na zewnêtrznych instrumentach i adepci duchowoœci celuj¹ w tym, aby w koñcu zacz¹æ tê subteln¹ muzykê wewnêtrznych œwiatów doœwiadczaæ, postrzegaæ czy wrêcz wewnêtrznym uchem zacz¹æ s³yszeæ. Adepci jogi duchowej, medytacyjnej, a tak¿e prawid³owo prowadzonej Hatha Jogi potrafi¹ doskonale s³yszeæ wewnêtrzn¹ muzykê sfer, pieœñ duszy, jaka dobywa siê przez ich doskonale nastrojony instrument cia³a i zmys³ów!

Atman, Dusza, kiedy ³¹czy siê z cia³em zwie siê Jiva (DŸiwa), co oznacza duszê ¿yj¹c¹ w ciele fizycznym, a czêsto jest to DŸiwaka, dusza zdegenerowana ziemskimi inkarnacjami, buntownicza i bezbo¿na, acz Mistrz Ducha zawsze liczy na poprawê i regeneracjê Dusz. Serce to oœrodek bezinteresownej S³u¿by Oddania, bezwarunkowej Mi³oœci, Bezegoistycznej Mi³oœci, oœrodek Ofiary, Oddania, Mi³oœci, Wspó³czucia, Empatii, PrzyjaŸni, Otwartoœci. Ludzie skryci, nie maj¹cy przyjació³ ani mi³oœci, na pewno nie s¹ ludŸmi z poziomu rozwiniêtego serca cz³owieczego! Skupienie g³êbiej w oœrodku serca zapewnia cz³owiekowi dobry i spokojny sen, to po jakoœci œnienia mo¿na wiele wywnioskowaæ o ludzkim stanie rozwoju Duszy. Recytowanie mantramu dla rozwoju serca, jak OM YAM NAMAH jest podlewaniem ogrodu, w którym szybciej i sprawniej wyrasta wszelki nagromadzone tam czy zasiane wczeœniej nasienie ludzkich d¹¿eñ i marzeñ.

Trójk¹t SAU zwrócony wierzcho³kiem do do³u symbolizuje realizacjê z pomoc¹ formy kultowej, postaci bóstwa, Samâdhi z pomoc¹ obiektu, czyli SabidŸa (Sabija), Sakala. Trójk¹t HAM symbolizuje realizacjê z pomoc¹ idei, bez formy, realizacjê ducha, œwiat³a i dŸwiêku, czyli NirbidŸa (Nirbija), a ca³a mantra Sau-Ham to jakby przypomnienie o ró¿nych mo¿liwoœciach i formach ostatecznego urzeczywistnienia Boskiej Duszy, która wszêdzie jest Obecn¹. Trzeba pamiêtaæ, ¿e bez praktykowania mantramów, wibracji dŸwiêku w g³êboki i pe³en znaczenia sposób, nie jest mo¿liwy jakikolwiek rzeczywisty postêp duchowy, gdy¿ u korzenia rozwoju ka¿dego z lotosowych krêgów ewolucji jest dŸwiêk, sylaba nasienna, taka jak monosylaba YAM dla wewn¹trz-piersiowego oœrodka serca!

Anio³y Opiekuñcze, Dewy, i Duchy Natury, Sury, to temat pracy praktycznej na Œcie¿ce Serca, ale nie mo¿e przes³aniaæ rangi po³¹czenia i oddania, poœwiêcenia siê Drodze (Marga) pod kierownictwem ¿yj¹cego Mistrza i Przewodnika, Nauczyciela Duchowego, Api Guruh! Im bardziej rozwiniêta jest osoba w krêgu otwartych serc, tym bardziej przejawiaj¹cy siê DŸiwātman, ¯yj¹ca Dusza, postrzega ca³y ten œwiat jako z³udny sen, iluzoryczn¹ sferê, sen w³asnej duszy, z którego w koñcu nadchodzi Przebudzenie do wy¿szej, niebiañskiej œwiadomoœci i ¿ycia w Królestwie Boga!

Niech wszyscy Mistrzowie Ducha b³ogos³awi¹ i wspieraj¹ Ciebie!
OM YAM NAMAH!

The Himalaya Master
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
21
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3