HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» Rejestracja

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874362
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Witaj w panelu rejestracyjnym na korespondencyjne studia duchowe Uniwersytetu Himalaya! Do wszystkich zarejestrowanych studentów wysy³amy 1-2 razy w tygodniu lekcje i wyk³ady opracowane m.in. przez Himalaya Master L.M. z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Wiedzy o Æakramach, Zdrowym Stylu ¯ycia, WegetarianiŸmie, G³ebokiej Ekologii, Duchach Przyrody, Anio³ach, ¯ywio³ach, Medycynie Ayurwedyjskiej etc.

¯eby siê zarejestrowaæ, wype³nij starannie poni¿szy formularz. Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie wys³any e-mail z proœb¹ o potwierdzenie autentycznoœci wpisu. Odeœlij go do nas z powrotem (REPLY TO) - dopiero tak zweryfikowana osoba zostaje wpisana na listê studentów. Za ka¿dym razem kiedy chcesz siê wypisaæ – prosimy o wys³anie informacji na ten temat pod adres: university@himalaya-tirtha.org. Nie pobieramy op³at za studia na Uniwersytecie Himalaya. Ale skromne dotacje czy wolne datki na rozwój Uniwersytetu oraz na wsparcie finansowe Himalaya Master L.M. – autora wyk³adów – bêd¹ zawsze mile widziane (wiêcej na ten temat w dziale WP£AÆ DOTACJÊ)Sugerujemy pozostawienie formatu wysy³anych lekcji jako HTML (po pierwsze nie ma problemów z polskimi znakami w treœci, a po drugie lekcje s¹ ciekawiej opracowane graficznie).
Imi  
Nazwisko  
Adres do korespondencji  
Adres email  
Chc otrzymywa lekcje w formacie  
     
  W zwizku z ustaw z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 882) o ochronie danych osobowych, wyraam zgode na umieszczenie moich danych osobowych w bazie Himalaya Tirtha Sangham
   
   
     
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3