Laja Joga :: Tantra :: Laja Marga :: Biblioteka Laja Jogi :: Laja Warsztaty
» Laja Joga » Biblioteka Laja Jogi » Laja Joga w S³u¿bie ...

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874231
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Prawo Wzajemnoœci

Jest wa¿ne prawo, które wszyscy laja jogini powinni gruntownie poznaæ, doœwiadczyæ i zrozumieæ. Jest to prawo zwrotu albo inaczej zasada sprzê¿enia zwrotnego. Obowi¹zuje ona nie tylko pomiêdzy dwoma fizycznymi obiektami w sensie akcji i reakcji, ale te¿ w ca³ej dziedzinie psychologicznej. Co wiêcej, prawo to obowi¹zuje w relacji pomiêdzy dusz¹, a cia³em. Stare powiedzenie: „Co posiejesz w duszy, to w ciele ¿¹æ bêdziesz, a co posiejesz w ciele, to dusza zobaczy” – doskonale ilustruje tê zasadê. Funkcjonuje sobie ona jako ludowa m¹droœæ, a wspó³czesna fizyka i psychosynteza tylko j¹ na nowo odkrywa i potwierdza.

W ten sposób cia³o i psychika s¹ dla siebie zwierciad³ami. Co siê dzieje w duszy – odbija siê w ciele i odwrotnie. Stan zdrowotny twojego cia³a jest wiêc odbiciem stanu zdrowia twojej duszy (psychiki), Dlatego transpersonalna medycyna i psychologia mówi¹, ¿e wszelka choroba i nieszczêœcie jest istot¹ psychosomatyczn¹. Zniszczenie tej struktury z jednej tylko strony, wystarcza dla ca³kowitego uzdrowienia.

Zaiste, ca³y œwiat przejawiony podlega prawu sprzê¿enia zwrotnego, lub jak kto woli – zasadzie lustra. W jodze to prawo zwrotu nazywa siê prawem karmy, a równie¿ prawem przyczyny i skutku. Jezus wyra¿a je w s³owach: „Jak kto posia³, tak i ¿¹æ bêdzie”. Biblijna zasada wypowiedziana przez Proroka Abidiasza wydaje siê mieæ moc wszechobowi¹zuj¹c¹, a mówi ona ¿e: „Jak Ty uczyni³eœ, tak bêd¹ postêpowaæ wobec ciebie: odpowiedzialnoœæ za czyny twoje spadnie na twoj¹ g³owê.” Warto, aby ka¿dy przyswoi³ sobie to prawo natury potwierdzone przez wspó³czesn¹ fizykê. Wtedy ¿ycie w szczêœciu tutaj na ziemi bêdzie mo¿liwe do wytworzenia.

Istnienie tej relacji, tak w œwiecie cia³a, jak i w œwiecie psychiki, a tak¿e pomiêdzy nimi wzajemnie pokazuje, ¿e nawet wszystko to, co myœlisz w swym wnêtrzu wróci do Ciebie jakby bumerang i uderzy w Ciebie lub wspomo¿e Ciê. Dlatego warto siê zastanowiæ, jakie myœli o sobie, ludziach i o œwiecie wytwarzamy i podtrzymujemy. Wszystkie negatywne myœli spadn¹ na nas jako cierpienie i choroba, a wszystkie dobre myœli przynios¹ nam pomyœlnoœæ i wspania³e ¿ycie. W najzwyczajniejszy sposób dla w³asnego zdrowia i dobra op³aca siê myœleæ wy³¹cznie pozytywnie o ludziach, o sobie i o œwiecie. Podnosi to wskaŸnik ogólnoludzkiego dobra i tworzy Twoje lepsze jutro.

O ludzki œwiatku. Spójrz na swoje dzisiejsze ¿ycie i sytuacje, a zobaczysz, jakie myœli by³y w Tobie w przesz³oœci. Zobacz to, o czym myœlisz dzisiaj, a dowiesz siê, jaka bêdzie Twoja przysz³oœæ. Potêga naszych myœli i s³ów mo¿e daæ nam ¿ycie wieczne lub doprowadziæ do wyniszczenia. Podobnie i wszelkie nasze czyny, poniewa¿ ka¿dy czyn jest sprzê¿ony z jak¹œ myœl¹ lub uczuciem wewn¹trz duszy, a ka¿da myœl z jakimœ wczeœniejszym dzia³aniem. Tak samo sprzê¿one s¹ funkcje mowy i myœli. Dlatego staro¿ytni i wspó³czeœni mêdrcy ci¹gle nam przypominaj¹, ¿e kto panuje nad mow¹ i myœl¹, ten jest cz³owiekiem doskona³ym, zdolnym kierowaæ swym ¿yciem i zdrowiem dla swego w³asnego dobra i pomyœlnoœci.

Jeœli dzisiaj myœlisz o wojnie atomowej, o agresji ze strony innego kraju, o zabiciu cudzego ¿ycia – czasem w postaci w³asnego nienarodzonego jeszcze dziecka – to zobacz, czym bêdzie Twoje przysz³e ¿ycie!? Mo¿e lepiej, ¿eby te s³owa nie by³y pisane, ani mówione, choæ mo¿e trudno sobie czasem uzmys³owiæ ogrom tego, co wytwarzamy umys³em. Ty, myœlicielu, moc¹ prawa natury zwanego prawem odp³aty, tworzysz swoje przysz³e ¿ycie, a st¹d i w pewnym stopniu jako sk³adowa ca³oœci – wp³ywasz na los ca³ego œwiata, ca³ej ludzkoœci.

Podtrzymuj wiêc myœli o pokoju, wspó³pracy, o radoœci, zdrowiu i szczêœciu, o ¿yciu wiecznym i wzajemnej bratniej mi³oœci. Myœl i mów o tym, co dobre i pozytywne, ciesz siê z tego, co masz i dziêkuj za to. Twórz w umyœle potêgê bogactw i wszelk¹ obfitoœæ, a tak¹ bêdzie ziemia, Zawsze spodziewaj siê urodzaju i wszystkiego tego, co podtrzymuje ¿ycie, nie tylko ludzkie, ale i ¿ycie wszelkich form egzystencji – w tym szczególnie zwierz¹t. W ten sposób przez kszta³t dzisiejszych myœli ujrzysz przysz³oœæ swoj¹ i œwiata.

¯ycz innym tego, co chcesz mieæ dla siebie i z czego samemu jesteœ lub bêdziesz zadowolony. Czyñ innym to, co chcesz, aby Tobie czyniono – mawia³ Zoroaster, Jezus czy Budda. Mów o innych tylko dobrze, a na pewno pos³ane dobro wróci do Ciebie. Jest to u¿yteczna zasada tworzenia sobie dobrej, pomyœlnej, pokojowej i obfitej przysz³oœci. Rozmawiaj¹c z innymi zamknij uszy i oczy na z³o, a naucz ich otworzyæ serce i umys³ na dobro. Z³o i dobro s¹ bowiem tutaj jak dwa bieguny. Jeden Ciebie niszczy i wytraca, a drugi wspomaga i rozwija. Bieguny te s¹ jak wysoka góra, na szczycie której mieszka dobro. Fakt, ¿e z³o wtedy jest podstaw¹, na której dobro stoi w tym wzglêdnym œwiecie, ale trzeba wejœæ na szczyt góry, aby mieæ piêkny widok i byæ bli¿ej nieba!

Mo¿emy teraz zobaczyæ podnó¿ek góry i spojrzeæ na listê nieszczêœæ, jakie sobie tworz¹ ludzie wokó³ dwunastu potrzeb ¿ycia i zastanowiæ siê, czy chcemy ich doœwiadczaæ. Nieszczêœcia te s¹ wy³¹cznie skutkiem wadliwego u¿ytkowania wszelkich sk³onnoœci, instynktów, uczuæ i myœli przez ludzk¹ jednostkê. Ju¿ w tej chwili mo¿esz rozpocz¹æ naprawianie tego u siebie i w swoim otoczeniu. OM ŒIWAYE NAMAH!


Wypaczenia Zasady Wiecznego ¯ycia

1. Impotencja, oziêb³oœæ p³ciowa, zabijanie nienarodzonych dzieci, nadpobudliwoœæ, gwa³t, kradzie¿ cudzego partnera – czyli cudzo³óstwo (wy³¹czaj¹c przypadek zgody wspó³partnera), niszczenie w³asnego gatunku przez zabijanie innych ludzi – np. wojny, niszczenie innych gatunków (np. zabijanie i spo¿ywanie miêsa zwierz¹t, dewastacja roœlin etc.), rozbijanie zwi¹zków, szkodzenie parom m³odych ludzi (np. ingerencja teœciowej poprzez wzajemne szczucie ma³¿onków na siebie), etc.

2. Ospa³oœæ, ociê¿a³oœæ, lenistwo, gnuœnoœæ, bezczynnoœæ, sen nerwowy i niespokojny, sen zbyt d³ugi lub zbyt krótki i zmêczenie z tym zwi¹zane, bezsennoœæ, k³opoty z zasypianiem lub z budzeniem, przepracowanie, przemêczenie, bezmiar lenistwa.

3. Niedo¿ywienie lub przekarmienie, ob¿arstwo lub klêska g³odu, niew³aœciwy pokarm dla ¿o³¹dka, jak chocia¿by miêso zwierz¹t, drobiu i ryb – które jest zbyt toksyczne, gnij¹ce i kwasowe, niew³aœciwa pora spo¿ywania pokarmu, jedzenie wbrew potrzebom organizmu, brak procesu ¿ucia.

4. Zbyt p³ytki oddech powoduj¹cy niedotlenienie i obumarcie komórek cia³a, zbyt napiêty oddech powoduj¹cy rozedmê p³uc, oddychanie zatrutym chemicznie powietrzem, palenie papierosów i wszelkie intoksykacje wziewne, nieregularny i szarpany oddech etc...

5. Pijañstwo, czyli spo¿ywanie p³ynów toksycznych dla cia³a (np. alkohole, kawa), picie wody chemicznie zatrutej, susza i brak wody do picia, ogólnie zbyt du¿a, lub zbyt ma³a iloœæ p³ynów...

6. Zbyt rzadkie lub zbyt czêste mycie cia³a, stosowanie chemikaliów utrudniaj¹cych pocenie i oddychanie skór¹ (jak wiêkszoœæ kosmetyków), k³opoty z oddawaniem ka³u lub moczu, powstrzymanie potrzeby wypró¿niania etc.

7. Porzucenie dzieci przez rodziców, ucieczka od Boga w antyteizm i wszelk¹ bezbo¿noœæ, czyli ¿ycie wbrew prawom natury, zdeprawowane odczuwanie w formie znieczulicy, zagro¿enie cudzemu ¿yciu lub zdrowiu jak chocia¿by bandyckie napady, pobicia, kradzie¿e, terroryzm, kidnaping, zbrojenia, utrzymywanie armii etc...

8. Brak wspó³czucia i chêci pomocy innym, nieczu³oœæ na los i cierpienia zwierz¹t zabijanych w rzeŸniach dla w¹tpliwej i sztucznej przyjemnoœci podniebienia, sk³onnoœæ do zostawiania w³asnego dziecka spo³ecznym opiekunom lub babciom, mamkom, etc... Wszelkie z³e wywi¹zywanie siê z obowi¹zków rodzicielskich, dewastacja œwiata roœlinnego....

9. Niemo¿noœæ przebywania w samotnoœci lub ca³kowita izolacja od ludzkiego spo³eczeñstwa, ucieczka od funkcjonowania w spo³ecznoœci, niezdolnoœæ do ¿ycia w harmonii i zgodzie z otoczeniem, konfliktowoœæ, syndrom walki, rywalizacja i wspó³zawodnictwo etc...

10. Trudnoœci z wyra¿aniem w³asnej indywidualnoœci lub popadanie w egoistyczne formy funkcjonowania, brak samodzielnoœci lub niezdolnoœæ do wspó³pracy i przyjmowania pomocy od innych ludzi, lêk przed samotnoœci¹, egoistyczny terroryzm i samolubstwo.

11. Brak œwiadomoœci siebie, przytêpiona œwiadomoœæ, wszelkie stany oligofreniczne, narkomania i toksykomania, poczucie bycia niechcianym czy te¿ niegodnym, brak rozeznania w³asnej wartoœci i potrzeby chwili, brak kontaktu z otoczeniem – bezkontaktowoœæ, uciekanie œwiadomoœci od obecnoœci tutaj i teraz.

12. Poci¹g do œmierci, obsesja œmierci, apoteoza œmierci, sk³onnoœci samobójcze, sk³onnoœci do zabijania innych istot ¿ywych (œwiadomoœæ rzeŸnika), chêæ mordu, sadyzm, masochizm, wszelka sk³onnoœæ do zadawania bólu i cierpienia sobie i innym, wspó³cierpienie, lêk przed œmierci¹, wypadkiem lub chorob¹, sk³onnoœci do psychicznego lub fizycznego samoudrêczania, jak i wszystko, co w poprzednich punktach zosta³o ju¿ napisane.

***

Wyprostowanie wszystkich tych i innych wypaczeñ ludzkiego ¿ycia pozwoli Ci osi¹gn¹æ twój normalny wiek ¿ycia, czyli sto dwadzieœcia lat lub wiêcej. A g³êbsza praca nad oczyszczeniem tego wszystkiego pozwoli Ci siêgn¹æ do Ÿród³a wiecznego i osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne duszy, a w koñcu i cia³a. Od dzisiaj twoja œwiadomoœæ mo¿e zacz¹æ kszta³towaæ nowy byt i now¹ szczêœliw¹ egzystencjê.

Dotychczas twój byt i zdarzenia kszta³towa³y twoj¹ œwiadomoœæ, czyli tzw. ¿yciowe doœwiadczenie, Odwrotna droga jest ju¿ sprawdzona. Prawa obowi¹zuj¹ w dwie strony. Teraz œwiadomoœæ mo¿e zmieniaæ byt, bowiem wszelkie dotychczasowe ¿yciowe doœwiadczenie jest tylko wytworem Twojego wczeœniejszego myœlenia.¯ywio³y

Mówi¹c wstêpnie o laja jodze warto wspomnieæ o ¿ywio³ach, czy jak kto woli o elementach i ich symbolice w budowie cz³owieka. Ziemia symbolizuje cia³o w podobnym sensie jak hebrajskie s³owa adamah i adam. Woda – jest symbolem duszy (psychiki, prakrytu), a powietrze (wiatr) – symbolizuje ducha (pneuma). Nawet w Biblii s³owa duch i wiatr s¹ okreœlone jako ruah (hebr.) lub pneuma (gr.). Jest to ca³kowite pokrewieñstwo tych symboli. Ogieñ uzmys³awia nam obecnoœæ samego Boga. Jeœli duch jest matk¹, a Bóg Ojcem, to symbolicznie odpowiada temu powietrze i ogieñ. W ten sposób ziemia i woda tworz¹ cz³owieka psychosomatycznego, czyli cia³o i duszê.

Jezus mówi o ciele i duszy, jako o chlebie i krwi i jest to sens ofiarowania w czasie Wieczerzy Pañskiej. Oddaj¹c Bogu czeœæ w duchu ofiarujemy mu cia³o (chleb) i krew (wino), czyli cia³o i duszê. Krew u ¯ydów by³a bowiem zawsze symbolem duszy, ¿ycia, co jasno tutaj widaæ. Jest to wspania³a ofiara z samego siebie, na wzór ofiary Abrahama. Pokazuje to sens oddania siê boskiemu kierownictwu. Warto zdaæ sobie sprawê, i¿ uczestnictwo w Wieczerzy Pañskiej jest Twoim oddaniem siê Bogu.

Laja joga wiêc poprzez poddanie siê Wewnêtrznemu Przewodnikowi (Sadguru, Iœwara), Duchowi jako osobie Boga, pozwala Ci szybciej osi¹gn¹æ cel Twojej w³asnej religii, o ile jesteœ osob¹ jakkolwiek zwi¹zan¹ z chrzeœcijañstwem. Jest to sens praktykowania pranidhana (duchowego oddania).

Palenie ognia, chocia¿by w formie œwiec, przypomina nam w laja jodze o tym, ¿e ogieñ, czyli Bóg, jest centrum, istot¹ wszystkiego, a nasze ludzkie sprawy krêc¹ siê faktycznie wokó³ Niego. Oddech jako zwi¹zany z ¿ywio³em powietrza jest symbolem Ducha Œwiêtego i dlatego metody oddychania pracuj¹ w nas nad odblokowaniem duchowego kontaktu w naszych sercach. Obecnoœæ ognia i oddychania na zajêciach laja jogi jest wiêc fundamentem. Bez Boga i ducha wszelkie próby oczyszczenia niewielki przynosz¹ po¿ytek. Niech wiêc wszyscy pamiêtaj¹ o zapaleniu ognia w centrum okrêgu, który symbolizuje bosk¹ iskrê wewn¹trz naszego jestestwa.

W istocie swej jak cia³o jest cia³em, a dusza dusz¹, tak duch i Bóg same w sobie siê zawieraj¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e cia³o, dusza i duch to zewnêtrzne krêgi, które Bóg wyemanowa³ z siebie. Jeœli wiêc ¿yjemy teraz w najbardziej zewnêtrznym krêgu, maj¹c pewn¹ œwiadomoœæ tego, co psychiczne, to znamy ju¿ docelowy kierunek rozwoju naszej œwiadomoœci. To, co p³ynie pomiêdzy duchem a dusz¹ oraz pomiêdzy dusz¹ a cia³em i pomiêdzy cia³em a jego fizycznym otoczeniem – to wszystko wczeœniej wychodzi ze Ÿród³a, jakim jest Bóg. Wychodzi to wszystko z Ognia i wraca do Tego Ognia. Jest to prana, ¿yciowa energia dzia³aj¹ca na ró¿nych poziomach.

Si³ê ¿yciow¹ joga nazywa „pran¹”, sufizm nazywa j¹ „rochani” albo „baraka”, ¿ydzi mówi¹ o niej „nefesz” lub „el”, a Kahuni – „mana”. Japoñczycy mówi¹ „ki”, a Chiñczycy „chi”, germanie zaœ u¿ywaj¹ nazwy „orenda”. Jest to ci¹gle jedna i ta sama energia chocia¿ pod tak ró¿nymi nazwami ukryta. Jeœli dziêki oddechowi zaczyna ona w³aœciwie p³yn¹æ w naszym ciele, to podobnie zaczyna dziaæ siê w duszy i pomiêdzy nimi. I jeszcze jeden drobny krok wystarczy, a duch zaczyna posy³aæ tê energiê do duszy i do cia³a. Ten drobny krok – to Twoje otwarcie na Wewnêtrznego Przewodnika, otwarcie dla Sadguru.

To otwarcie to nasza wewnêtrzna samoofiara. Nasz oddech i si³a ¿yciowa wraz z uczuciem musz¹ zostaæ skierowane wprost do Boga. Z naszej w³asnej energii czynimy ofiarê dla Boga przez ducha, a wtedy Bóg przez ducha przesy³a nam pranê, czyli si³ê ¿ycia do naszego cia³a psychicznego i fizycznego. Jest to sens ofiarowania siebie Bogu, czy te¿ poddania Wewnêtrznemu Przewodnikowi. Nie ma w tym nic bardziej magicznego, ni¿ wype³nianie wszystkich praw natury. Jest to te¿ g³êboki sens Wieczerzy w chrzeœcijañstwie.

Ze wzglêdu na zasadê sprzê¿enia zwrotnego, mêdrcy ludowi dawno ju¿ orzekli, ¿e: „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie” – i jest to w tym momencie najbardziej twórcza m¹droœæ w laja jodze. Bóg odp³aca nam wed³ug naszego stosunku do Niego. Poniewa¿ zaœ ludzkie doœwiadczenia i sk³onnoœci we wcieleniach kodowane s¹ na p³aszczyŸnie ¿ycia cia³a duchowego, które jest sprzê¿one z Bogiem, z Centralnym Ogniem, wiêc wszelkie doœwiadczenie jakie spotyka cz³owieka jest tym, co spotyka Boga.

Mo¿emy wiedzieæ, ¿e wszystko, co czynimy innym – w istocie czynimy Bogu, który jest w nich obecny. Dlatego poznaæ Twój stosunek do Boga po Twoich relacjach z innymi ludŸmi. Twoje myœli o ludziach i o sobie s¹ wprost Twoimi myœlami o Bogu. Twoje czyny skierowane do innych ludzi, s¹ skierowane wprost do Boga. Cokolwiek zaœ mówisz jest w istocie swej modlitw¹, czyli s³owem skierowanym do Boga. Mi³oœæ do Boga objawia siê wiêc w mi³oœci do ludzi i tak jest ze wszystkim, poniewa¿ mieszka On w ka¿dym.

Mi³oœæ do siebie samego jest w istocie skierowana do boskiej istoty g³êboko w naszym wnêtrzu. Nie do naszych uczuæ, myœli i chêci, lecz nasze uczucia, myœli i d¹¿enia do Boga wewn¹trz nas. Samoakceptacja czy adekwatnoœæ, to tylko wynik urzeczywistnienia ducha w sobie, wynik dotkniêcia Wy¿szego. Dlatego wszelki brak i wszelka niedoskona³oœæ wynika tylko z tego, ¿e w chaosie myœli, emocji i d¹¿eñ, osobowoœæ zbyt s³abo odzwierciedla duchowe energie, wy¿sze œwiat³o. Dopiero d³u¿sza praca nad tym, pozwoli w pe³ni zlaæ siê (zjednoczyæ) osobowoœci i duchowi w jedn¹ ca³oœæ; poza myœleniem, poza emocjami i poza chêciami cia³a.

Praca nad ¿ywio³em wody, jest w istocie swej g³ównie prac¹ nad oczyszczaniem w³aœciwoœci duszy, a praca w ¿ywiole ziemi (taka jak jarstwo czy post) pozwala oczyœciæ fizyczny poziom naszego jestestwa. W ten sposób lepiej zrozumiemy ca³okszta³t laja jogicznej pracy i uniwersalne dzia³anie duchowego oddychania. Warto powiedzieæ, i¿ bez jarstwa i postu poziom wiecznego ¿ycia nie zostanie osi¹gniêty, albowiem dopiero te techniki prowadz¹ do g³êbszej przemiany cia³a. Dobrze jest jak od¿ywianie celuje ku spo¿ywaniu ziarna zbó¿, gdy¿ te maj¹ w sobie potê¿n¹ si³ê ¿ycia i najlepiej z pokarmów wp³ywaj¹ na poprawê zdrowia cia³a. Post zaœ przez przynajmniej jedn¹ dobê w tygodniu pozwala kosmicznej energii w istotny sposób przemieniæ cia³o.

Ukazuj¹c ¿ywio³y warto zauwa¿yæ podzia³ duszy i ducha na trzy elementy. Instynkty i popêdy osobowoœciowe nale¿¹ do ¿ywio³u ognia, bêd¹c odbiciem woli i zamiaru ducha, który te¿ jest ogniem, tyle, ¿e kosmicznym. Emocje i uczucia duszy przynale¿¹ do ¿ywio³u wody i s¹ odbiciem duchowego czucia i intuicji. Duchowy poziom, to ¿ywio³ wody ¿ycia i œwiat Buddy, Kriszny czy Chrystusa. Umys³ – ca³y poziom, gdzie dzieje siê nasze myœlenie – to element powietrza. Duchowy umys³ zaœ, do którego naszym ludzkim narzêdziem siê upodabniamy zwie siê „duchem wiatrem”. Tak wiêc duchowy ogieñ, woda ¿ycia i duch jak wiatr, to trzy aspekty Wewnêtrznego Przewodnika, do którego upodabniamy siê naszymi myœlami, uczuciami i sk³onnoœciami.

Inaczej mówi¹c, myœli, obrazy marzeñ i wszelkie intelektualne rozwa¿ania, to, co zwiemy wzorcami lub schematami myœli – a co nale¿y do ¿ywio³u powietrza – okreœla siê czasem w mistycyzmie jako „ptaki powietrzne” we wnêtrzu duszy. Skoro cz³owiek psychiczny i cz³owiek duchowy stanowi¹ swój wzajemny lustrzany wzorzec (odbicie), to potencjalnie jesteœmy doskona³ym duchem. Tylko z naszej strony a¿ebyœmy mogli staæ siê naprawdê odbiciem, potrzeba trochê uporz¹dkowaæ i naprostowaæ zwierciad³o. W³aœnie po³¹czenie pomiêdzy dwiema powietrznymi czêœciami umys³u, t¹ konkretnie myœl¹c¹ i t¹ wszystkorozumiej¹c¹ duchow¹ inteligencj¹ jest cienk¹ powierzchni¹ zwierciad³a, na którym mo¿e osi¹œæ kurz myœli, emocji i dzia³añ zanieczyszczaj¹cych lustro nawet tak, ¿e to, co duchowe nie bêdzie widoczne.

Zbytni intelektualizm, emocjonalizm lub nadmiar dzia³añ, potrafi tak zaciemniaæ powierzchniê zwierciad³a, i¿ ludzkoœæ traci z oczu duchowy cel. Wiêc podstaw¹ do po³¹czenia jest oczyszczenie zwierciad³a. Kiedy ginie chaos myœli i emocji, kiedy znikaj¹ sk³onnoœci i potrzeby cielesnego ¿ycia, wtedy duchowe œwiat³o mo¿e przenikn¹æ osobowoœæ. Dlatego spokój i g³êboka cisza wewnêtrzna to istotny krok pozwalaj¹cy Ci lepiej dostrzec i odzwierciedliæ wszystko, co duchowe. Metody laja jogi s¹ tylko œcierk¹ s³u¿¹c¹ do usuniêcia psychologicznych brudów z powierzchni lustra.

Ludzkie cia³o, czyli fizyczny cz³owiek jest odbiciem samego Boga. Jest to logiczne z punktu widzenia zwierciad³a. Cielesna œwiadomoœæ obejmuj¹ca fizyczny œwiat nie mo¿e jednak o sobie powiedzieæ, ¿e jest Bogiem, gdy¿ sama z siebie nic nie znaczy. Kiedy wchodzimy w dziedzinê duszy swoj¹ œwiadomoœci¹, a ona stopniowo jednoczy siê z duchem, wtedy mo¿na powiedzieæ o drodze uduchowiania. Stopniowo dusza, a póŸniej te¿ cia³o osi¹gn¹ tak wysoki poziom uduchowienia, i¿ bêd¹ tylko czystymi noœnikami ducha i Boga na ziemi. Wtedy ju¿ mo¿na powiedzieæ o praktycznym urzeczywistnieniu potencja³u boskoœci ludzkiej istoty.

Mówi siê o stworzeniu cz³owieka (cia³a i duszy) na obraz i podobieñstwo Bo¿e (Boga i ducha) oraz duchowej ludzkoœci, co hebrajczycy zw¹ adam kadmon. Duchowe królestwo ludzkoœci, to wszyscy ci, którzy na tyle oczyœcili zwierciad³o umys³u, aby zacz¹æ odbijaæ w duszy to, co p³ynie z ducha. Duchowe królestwo, to przygotowawcza klasa, awangarda uczniów, w której osoby pragn¹ce Boga, przygotowuj¹ siê, by wejœæ do Królestw Bo¿ego, czyli przy³¹czyæ do tych Mistrzów Mi³oœci i M¹droœci, którzy cieleœnie jednocz¹ siê z Bogiem. Jeœli tylko Wewnêtrzny Przewodnik dzia³a ju¿ w Tobie, to przynale¿ysz do królestwa duchowego ludzkoœci. Poznaæ to wszystko po owocach ducha, które przejawiaj¹ ci wszyscy, którzy urzeczywistniaj¹ duchowoœæ tutaj na ziemi.

Rozwiniêt¹ œwiadomoœæ duchow¹ poznaæ po tym, ¿e istnieje w stanie g³êbokiego spokoju i równowagi. Jest to wtajemniczenie Kiticzaka. Osoby emocjonalne mog¹ odczuæ to jako brak pok³adu emocji i myœli. Czasem maj¹ wra¿enie psychicznej pustki u osoby duchowo zaanga¿owanej. Jest tak z powodu braku emocji grubych i ciê¿kich z jednej strony, a tak¿e niemo¿noœci odczucia emocji niezwykle subtelnych z drugiej strony. W ka¿dym b¹dŸ razie dopóki wiele myœli przechodzi przez twój umys³, dopóki odreagowujesz i wyrzucasz pok³ady emocji, dopóki masz du¿o celów i chêci na tym œwiecie, dopóty na pewno daleko jesteœ jeszcze od królestwa duchowego. Dopiero przygotowujesz siê do tego, by œwiat³o duchowe mog³o wp³yn¹æ do Twojej osobowoœci. Psychologiczne oczyszczenie jest konieczne zanim rozpoczniesz duchow¹ pracê. Sta³y poziom ciszy i spokoju oraz brak pok³adów st³umionych uczuæ pozwoli ci na pewno otrzymaæ duchowy kontakt z Jedynym ¯yciem.

Twoja karma, obci¹¿enie przesz³ych czynów, emocji i myœli jest brudem, który trzeba zmyæ o wiele bardziej ni¿ drobne psychiczne zahamowania, dlatego Twórca laja jogi – Œiwa Babad¿i poleca pracê oddan¹ Bogu jako efektywny sposób zrównowa¿enia tego wszystkiego. Dziêki jednoczeniu siê z Bogiem poprzez Jemu ofiarowan¹ pracê, czyli dziêki karma jodze mo¿emy oczyœciæ powierzchniê naszego zwierciad³a ze wszystkich brudnych ziaren posadzonych w nas w przesz³oœci. Dlatego, drodzy laja jogini, pracujcie nie dla w³asnej korzyœci, nie dla zysku, nie dla efektu, ale po prostu dla Boga. Cz³owiek ¿¹daj¹cy zysku za wszelk¹ cenê lub pracuj¹cy dla zaspokojenia swej ambicji nie jest uczciwy wzglêdem Boga. Straci wszystko, co zdoby³ w ten sposób. Tylko pracuj¹c dla Boga mo¿emy otrzymaæ prawdziw¹ zap³atê. Dlatego laja jogin powinien utrzymywaæ siê dziêki Bo¿ej £asce, która zawsze jest adekwatna do jakoœci pracy wzglêdem Boga. Najwy¿szy zawsze odp³aca sprawiedliwie, dlatego warunki dyktowane przez £askê s¹ jedynymi do przyjêcia. Wszyscy ci, którzy w laja jogowej pracy postêpuj¹ inaczej, zamiast siê oczyszczaæ czyni¹ sobie okropne karmiczne zanieczyszczenie. I tak niech bêdzie z ka¿d¹ Twoj¹ prac¹ tutaj na ziemi. Bogactwo bowiem mo¿e byæ osi¹gniête nie poprzez pazernoœæ na pieni¹dze i chêæ zysku, ale przez oczyszczenie przynosz¹ce g³êboki zwi¹zek z Bogiem.

Religie nazywaj¹ duszê synem (córk¹) cz³owieczym. Duch zwany jest synem (córk¹) Bo¿ym, a œwiadomoœæ, która zainicjowa³a duchow¹ pracê i œwie¿o wesz³a do królestwa duchowego, jest dzieckiem Bo¿ym, albo te¿ wêdrowcem, pielgrzymem. Cia³o jest naczyniem tego wszystkiego. Syn cz³owieczy ma siê odrodziæ, przemieniæ i przyoblec w now¹ szatê jako Syn Bo¿y, a cia³o ma siê staæ emanacj¹ Boga. Jest to potencjalnie opisane w s³owach: „Ogieñ poch³onie ziemiê” i tak te¿ jest kiedy Bóg staje siê cia³em, czyli cz³owiek zaczyna ucieleœniaæ swoj¹ boskoœæ na ziemi. Tylko nieliczni to osi¹gnêli i zwie siê ich awatarami. Mo¿emy podaæ kilka imion: Rama, Kriszna, Budda, Zoroaster, Babad¿i z Herakhan, Satya Sai Baba, Jezus, Eliasz, Henoch, Moj¿esz, Muhammad, ¿e wymienimy tych kilka najbardziej znanych postaci.

Byæ mo¿e Tobie, jako laja joginowi wydaje siê to zbyt dalekosiê¿nym celem, ale wiedz, ¿e siedz¹c w krêgu ze swoimi przyjació³mi pokazujesz, i¿ razem stanowicie to, co chce siêgn¹æ do centrum, do ognia, który zawsze powinien byæ symbolicznie zapalony wewn¹trz tego ko³a, choæby to by³a jedna œwieczka.

Tworz¹c po³¹czony kr¹g z d³oni siêgasz do symbolu ludzkiej rodziny, do braterstwa mo¿liwego tylko na p³aszczyŸnie duchowej. Cia³a i osobowoœci, chocia¿ mog¹ siê ze sob¹ dotykaæ zawsze pozostaj¹ oddzielne. S¹ to naczynia Boga i ducha w formie indywidualnej. Dopiero duch ka¿dego z ludzi jest w jednoœci ze wszystkimi innymi i podobnie integralny boski potencja³ najg³êbszej sfery. Dlatego duchowa wspólnota trwa miêdzy sob¹ w harmonii i dlatego ludzie ducha tworz¹ ze wszystkimi zwi¹zki pe³ne harmonii i jednoœci. Dotyczy to nie tylko innych ludzi, lecz równie¿ i zwierz¹t. Poczucie oddzielnoœci pochodzi z cia³a i psychiki, tak samo jak konflikt i dysharmonia. Oczyszczona osobowoœæ przejawiaj¹ca ducha trwa w harmonii, tworzy jednoœæ ze wszelkim ¿yciem, bo sama jest Ÿród³em tego ¿ycia i wszêdzie funkcjonuje harmonijnie.

Jeœli ogieñ jest obecny wewn¹trz krêgu duchowej wspólnoty, to energia grupowa bêdzie p³yn¹æ w³aœciwie. Zawsze w uzdrawiaj¹cym krêgu energia grupy niech p³ynie od lewej strony cia³a, przez serce – do prawej strony cia³a. Tak¿e od ognia i do ognia w centrum krêgu, jeœli oddychamy na le¿¹co. Jest to wa¿ne, aby energia duchowa p³ynê³a przez g³owê z wdechem od œrodka krêgu i z wydechem wraca³a do ognia. W ten sposób symbolicznie otrzymujemy j¹ i oddajemy spowrotem Bogu.

Kiedy otwieramy siê na dzia³anie duchowej energii czy le¿¹c, czy siedz¹c, czy stoj¹c niech sp³ywa ona przez g³owê jako promieñ œwiat³a prosto do naszych serc. Dlatego, gdy siedzimy w krêgu, to patrzymy w ogieñ, symbolicznie zwróceni ku Bogu z otwartymi d³oñmi, co oznacza nasz¹ gotowoœæ oddania wszystkiego stwórcy oraz przyjêcia tego, co dla nas jest zgotowane u Niego.

Wa¿ne jest, aby laja jogin, czy nawet osoba chc¹ca byæ laja joginem zaznajomi³a siê dok³adnie z energetyk¹ aury, a tak¿e z przep³ywami subtelnych energii psychicznych. Znajomoœæ aury, a najlepiej zdolnoœæ jej bezpoœredniego widzenia bêdzie bardzo istotnym czynnikiem dla ka¿dego, kto chce skutecznie przekazywaæ i prowadziæ duchowe oczyszczanie ludzkoœci. Bez znajomoœci, czyli bez widzenia lub czucia aury ludzkiej i energii psychicznych lepiej nie próbowaæ pracy laja jogina, a tylko odradzaæ siê samemu.

Oprócz oczyszczania energi¹ nieba (ducha), która wchodzi i wychodzi przez g³owê wraz z oddechem istnieje jeszcze oczyszczanie energi¹ ziemi, która wchodzi i wychodzi przez nogi i p³ynie wzd³u¿ krêgos³upa. Joga nazywa to energi¹ macierzy lub kundalini œakti. Globalnie potrzeba potem, aby te dwie energie siê ze sob¹ zrównowa¿y³y i jest to potrzebne zarówno do osi¹gniêcia wewnêtrznego spokoju, harmonii, równowagi, a tak¿e do podniesienia naszej œwiadomoœci, by obudziæ siê nie tylko w œwiecie fizycznym, ale tak¿e w psychicznym i w koñcu w duchowym. Zapoznanie z energiami aury i metodami ich równowa¿enia jest jedn¹ z podstawowych lekcji, które doskonale musz¹ opanowaæ wszyscy ci, którzy chc¹ byæ odrodzicielami ludzkoœci. Jest to lekcja PRANA JOGI.

Zawsze, jeœli Babad¿i mówi, i¿ ogieñ zst¹pi na ziemiê i poch³onie j¹, wiedz, ¿e dotyczy to czasu, gdy ka¿dy cz³owiek w pe³ni zamanifestuje swoj¹ potencjaln¹ boskoœæ bêd¹c na ziemi nie tylko osobowym ucieleœnieniem Ducha, lecz jako œwiec¹ca ognista pochodnia i ¿ywa obecnoœæ Bo¿a. Babad¿i by³by wielce szczêœliwy, gdybyœ zrozumia³ jako laja jogin, czy krija jogin, swoje duchowe pos³annictwo na ziemi i usilnie pracowa³ nad jego realizacj¹. Kiedy w obecnych czasach Babad¿i mówi, ¿e chwila jest ju¿ bliska, by zst¹pi³ ogieñ i poch³on¹³ ziemiê, mówi do tych, którzy gotowi s¹ ju¿ wejœæ do Królestwa Boga, aby mogli znaleŸæ czas, miejsce i chwilê, kiedy sam Bóg Ojciec – Kosmiczny Ogieñ przejawi siê przez cia³o.

Idea ¿ycia wiecznego nie jest utopi¹, chocia¿ fizyczne ¿ycie wieczne – wcielenie Boga na ziemi – tak rzadko obecnie spotykane – mo¿e na to wskazywaæ. Droga ¿ycia wiecznego to droga do nieba na ziemi i do utworzenia raju tutaj i teraz, tak, jak by³o to ju¿ dawniej. Mówi o tym duchowa nauka (s³owo Bo¿e) ka¿dej religii, chocia¿ czêsto grzêŸnie to pod wieloma s³owami i skomplikowanymi teoriami. Droga ¿ycia wiecznego jest bardzo prosta i naprawdê wystarczy ni¹ tylko iœæ, a cel zostanie osi¹gniêty, byæ mo¿e, ju¿ nawet w tym wcieleniu.

Tylko od Ciebie zale¿y iloœæ wykonanej pracy. Zwyciê¿yæ œmieræ, to osi¹gn¹æ plon wiecznego ¿ycia. Cieleœnie zwyciê¿yæ œmieræ, to staæ siê Bogiem na ziemi i podobnie jak Babad¿i, Henoch, Eliasz, Jezus i wielu innych rozpuœciæ siê w œwiat³o i wst¹piæ do nieba, które jest na ziemi i byæ obecnym poœród ludzkoœci jako przedstawiciel nieœmiertelnych widocznych dla tych, którzy s¹ godni (arhata). Œiwa Babad¿i (dos³. „Czcigodny £askawy Ojciec”) odwiedza z przyjemnoœci¹ wszystkich tych, którzy zaawansowani s¹ w duchowej pracy dla Królestwa Duchowego.Praca z DŸwiêkiem

Warto to pamiêtaæ, ¿e odradzanie bez praktykowania mantry OM ŒIWAYE NAMAH nie jest wiele warte, nie wnosi wiele do duchowego rozwoju cz³owieka. Boska laja praktykowana jest w imiê Œiwy. Boska laja to w imiê Boga zintegrowana grupa poprzez mantrê twórcy i dawcy systemu – Guru Œiwy. Dlatego OM ŒIWAYE NAMAH powinno byæ œpiewane, powtarzane lub intonowane w czasie ka¿dych zajêæ laja jogi. Odtwarzanie mantry z taœmy te¿ mo¿e byæ stosowane. Œpiew lub intonacja nawet w dowolnym wykonaniu przez oko³o dziesiêæ minut na pocz¹tku i na koñcu ka¿dych zajêæ – do dobre na pocz¹tek pracy z grup¹.

Jeœli ktokolwiek chce byæ Laj¹ Œiwy Babad¿iego niech du¿o œpiewa, intonuje lub powtarza Jego boskie imiê – OM ŒIWAYE NAMAH. Wa¿ne jest te¿, aby przy ka¿dej praktyce, szczególnie przy powtarzaniu mantry utrzymywaæ wznios³¹ atmosferê. Lajowie w czasie sesji oddechowych powinni utrzymywaæ mantrê w swoich umys³ach, gdy¿ jest to dla nich najlepsz¹ ochron¹ przed negatywnymi energiami, które mog³yby przejœæ na nich z ich codziennoœci. Ogólnie, psychoterapia przez mantrê szybko i skutecznie oczyszcza umys³ i niszczy wszelkie wzorce myœli. Cz³owiek szybko osi¹ga w ten sposób wolnoœæ umys³u i wewnêtrzne zdrowie. Czysty umys³ jest podstaw¹ nowej duchowej przysz³oœci. Grupowe intonowanie mantry potê¿nie oczyszcza i pozwala szybko odblokowaæ nasz duchowy oddech, czyli wymianê energii pomiêdzy duchem a psychik¹ i cia³em!

Warto te¿ pamiêtaæ, i¿ laja joga jest szerokim systemem jogi. Metody oddychania to RAIJU JOGA, a metody pracy z dŸwiêkiem, to MANTRA JOGA. Sposób pracy to KARMA JOGA, a sposób od¿ywiania i praktyka postów do DALA/HRANI/JOGA. Praca z autosugesti¹ i potêg¹ myœli – to inaczej MANSA JOGA. Mamy te¿ DÑANA JOGÊ, która obejmuje jeszcze ca³¹ wiedzê ogóln¹ o jodze zawart¹ w ksiêgach.

W sumie ka¿dy aspekt jogi jest w jakiœ sposób obecny w laja. Wszystkiego tego mo¿na nauczyæ siê od Guru Œiwy lub jego odrodzicieli. Jeszcze lepiej studiowaæ z umys³u Maha Guru Baba Œiwanandy, który jest emanacj¹ samego Pana Œiwy. Chocia¿ wiele jeszcze mo¿na by powiedzieæ, spróbujemy dalej przyst¹piæ do komentarzy bardziej szczegó³owo wyjaœniaj¹cych pracê nad rozwojem potêgi umys³u poprzez æwiczenia oddechowe, pracê z dŸwiêkiem, zasady od¿ywiania i wiele innych technik samodoskonalenia. Ostatecznie otwarcie siê na £askê Boga i ca³kowite zjednoczenie z Nim – niech bêdzie celem dla ka¿dego. Praktykowanie oddychania, wibrowania dŸwiêku i wizualizowania œwiat³a niech zostanie zapamiêtane jako pojazd s³u¿¹cy podró¿y do celu.

OM ŒIWAYE NAMAH!!!Owoce Ducha Œwiêtego

Byæ mo¿e zastanawia³ siê ktoœ spoœród was jak poznaæ, czy w laja praca pod¹¿a w prawid³owym kierunku, czy oczyszczenie pod¹¿a we w³aœciwym kierunku, czy przynosi w³aœciwe owoce. Bez duchowego wgl¹du trudno to od razu rozpoznaæ. Jednak duch, kiedy zaczyna swoj¹ energi¹ (nefesz, prana) przenikaæ pok³ady duszy i cia³a pozwala poznaæ siê poprzez owoce, jakie wtedy rodz¹ siê w osobowoœci cz³owieka. Psychika i cia³o uzyskuj¹ pewne widoczne w³aœciwoœci bêd¹ce efektami duchowej przemiany. Doskonale znaj¹ to ci, którzy przeszli drogê oczyszczania i s¹ ju¿ oœwieceni.

Fundamentalne owoce ducha, jakie przychodz¹ dziêki w³aœciwie prowadzonemu odradzaniu w procesie laja, a które poznaæ mo¿na jako duchowe kwalifikacje tych, którzy s¹ faktycznie lajami, to:

Œwiat³oœæ, Mi³oœæ i Moc

Guru Œiwa wymienia œwiat³o, mi³oœæ i moc jako trzy filary bêd¹ce wytycznymi ca³ej pracy w tym systemie. Boskich odrodzicieli faktycznie wiêc poznaæ mo¿na po trzech cechach, które jawi¹ siê jako:

Œwietlistoœæ; Mi³osiernoœæ; Mocarnoœæ;

Bez tych kwalifikacji w osobowoœci nikt nie mo¿e byæ laja, mówi Guru Œiwa. Kurs œwiat³a, mi³oœci i mocy jest trzyletnim programem samodoskonalenia dla tych, którzy chc¹ byæ odrodzicielami trzeciej najni¿szej klasy, odrodzicielami prowadzonymi przez Wewnêtrznego Przewodnika (Sadguru, Iœwara) w codziennym ¿yciu.

Œwiat³o – to praca dla stopnia oczyszczenia. Jest to najbardziej fundamentalny rodzaj dzia³ania duchowego zmierzaj¹cego ku rozwojowi ludzkiej istoty. Zwiemy to DŸiotismati: Œwietlist¹ myœl¹ lub jasnym pogl¹dem.

Mi³oœæ – to stopieñ oœwiecenia. Rozœwietleni œwiat³em Boga pracuj¹ nad przebudzeniem wewnêtrznych pok³adów Mi³oœci drzemi¹cych w g³êbi duszy. Zwiemy to Æaturbrahmawihar¹ lub Boddhiæitt¹.

Moc Dobrej Woli – to manifestacja g³êbi naszej Istnoœci, która wiedzie nas teraz ku ¿yciu wiecznemu, ku nieœmiertelnoœci. W koñcu tego etapu rodzimy siê do ¿ycia nieœmiertelnego. To w tej klasie stajemy siê siddhami, w³adcami ¿ycia i œmierci, panami mocy maj¹cej swe Ÿród³o w Bogu.

Jest wiele innych owoców ducha, które pojawiaj¹ siê, gdy zaczniesz robiæ postêpy w laja. Jest to rozluŸnienie cia³a, swoboda wyra¿ania i funkcjonowania wœród ludzi z zachowaniem kultury i estetyki s³owa i czynu, odm³odzenie wygl¹du cia³a, du¿a si³a i energia do dzia³ania, wspó³czucie i mi³osierdzie do wszystkich stworzeñ, wysokie poczucie bezpieczeñstwa, harmonijne wspó³istnienie z innymi ludŸmi, samoakceptacja, samozadowolenie, du¿a radoœæ ¿ycia, skupienie œwiadomoœci na tym, co dobre i po¿yteczne, wysoka integracja si³ psychicznych i cielesnych czy te¿ prowadzenie zdrowego trybu ¿ycia.

Mo¿emy dalej wymieniæ lubienie siebie i innych ludzi w ka¿dej sytuacji oraz radosne i swobodne przyjmowanie wszystkiego, co przynosi ¿ycie. Jest tutaj zachowanie swojej indywidualnoœci, jej swobodne wyra¿anie, ale bez akcentowania siebie i daj¹c innym pe³niê przestrzeni i swobody do ¿ycia. Owoce duchowej przemiany przychodz¹ swobodnie i spontanicznie bez zmuszania siê do nich, jak ma to miejsce w na przymus wyuczonej, fa³szywej moralnoœci. Cechy wynik³e z owoców ducha jawi¹ siê jako naturalna czêœæ czy sk³onnoœæ osobowoœci. Owoce ducha s¹ zgodne z moralnoœci¹, ale s¹ prawdziwe, nie s¹ fa³szyw¹ poz¹. Œledz¹c wiêc owoce ducha mo¿emy ujrzeæ jak prawdziwa, duchowa moralnoœæ ma wygl¹daæ.

Owocami duchowej œwiat³oœci s¹ bowiem wszelkie w³aœciwoœci i cechy takie jak prawoœæ, sprawiedliwoœæ, uczciwoœæ, prawdomównoœæ, radoœæ, pokój, mi³oœæ, cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ, spokój, dobroæ, wiernoœæ, ³agodnoœæ, opanowanie, ufnoœæ, wspó³czucie czy te¿ mi³osierdzie. Byæ mo¿e wszystkie te cechy nie wydaj¹ siê komuœ dzisiejsze, ale œwiadcz¹ o tym, ¿e duch nape³nia duszê i cia³o, a twój zwi¹zek z Bogiem jest coraz bli¿szy. Owoce ducha œwiadcz¹ o postêpach na drodze wewnêtrznego oczyszczenia. Tylko wtedy, kiedy owoce ducha przyjd¹ w obfitoœci, pe³nia zdrowia psychicznego i fizycznego jest mo¿liwa na trwa³e do osi¹gniêcia.

Wszystko to nie jest jak¹œ sztucznie wymuszon¹ moralnoœci¹, lecz czyni co spontanicznie pojawia siê jako naturalna w³aœciwoœæ Twojej osobowoœci, dziêki systematycznej, najlepiej codziennej pracy nad odradzaniem. Jeœli te cechy nie s¹ w kimœ obecne, to znaczy, ¿e jego praca nad oczyszczeniem i samouzdrowieniem jest jeszcze w powijakach. Laja joga jest bowiem nazywana kursem œwiat³oœci, mi³oœci i mocy dobrej woli, a dopiero te trzy kwalifikacje s¹ wstêpem do laja joga jako do kursu wiecznego ¿ycia.

Kurs œwiat³oœci, mi³oœci i mocy woli, to przynajmniej trzyletni kurs codziennej pracy nad samym sob¹, a¿ wszystkie duchowe kwalifikacje same siê w nas pojawi¹, jako d¹¿noœæ obecnego w nas ducha. Kiedy bowiem duch jest w nas obecny, naturalnie d¹¿ymy do tego, co duchowe, Owoce mi³oœci pozwalaj¹ nam tworzyæ szczêœliwoœæ przysz³ego ¿ycia. Je¿eli bêdziemy postêpowaæ za „g³osem” Wewnêtrznego Przewodnika, to zawsze pójdziemy za tym, co duchowe i przejawimy owoce ducha spontanicznie.

Z innych pojawiaj¹cych siê owoców mo¿na zauwa¿yæ brak jakiejkolwiek troski, obfitoœæ wszystkiego, co do ¿ycia potrzebne i pe³niê szczêœliwoœci w ka¿dej chwili ¿ycia. Jeœli chcemy otrzymaæ to, co dobre, najpierw musimy daæ to, co dobre. Wtedy zwrot bêdzie zupe³nie naturalny. Jeœli poddajemy siê duchowi w ca³oœci, to ca³oœæ nas i naszego ¿ycia zostanie nape³niona duchowymi owocami. Wtedy wiemy, ¿e kierunek naszego ludzkiego ¿ycia jest w³aœciwy. Jeœli chcemy zaœ cokolwiek od Boga otrzymaæ, to potrzeba najpierw oddaæ to Jemu i ca³kowicie zawierzyæ. Jest to najg³êbszy sens ofiarowania, znany jako pranidhana.

Oznaki dzia³alnoœci ducha jawi¹ siê nie tylko jako braterska mi³oœæ i wszechakceptacja czy harmonijne ¿ycie w œwiecie i dostatek. Owocem ducha jest te¿ automatyczne porzucenie zwyczajów zanieczyszczania cia³a nieodpowiednim pokarmem b¹dŸ u¿ywkami. Pojawia siê naturalna tendencja do jarstwa, a oprócz tego do postu. Potrzeba czystego sposobu od¿ywiania jest dowodem, ¿e duch zaczyna przenikaæ cia³o. Znika jakiekolwiek zapotrzebowanie na alkohole, papierosy, narkotyki czy nawet na kawê, a stopniowo na inne u¿ywki i stymulanty jak czarna herbata, ostre przyprawy etc.

Pojawia siê dobre zdrowie psychosomatyczne i odm³odzony, œwie¿szy wygl¹d, zwykle najpierw twarzy, a potem ca³ego cia³a. Lekarze przestaj¹ byæ potrzebni, gdy¿ duchowa energia ¿ycia jest najlepszym lekarzem, podobnie jak w³aœciwy sposób u¿ytkowania umys³u i mowy. Ca³e leczenie bowiem polega na uzdrawianiu si³¹ woli, uczuciem myœli i energi¹ duchow¹. Znika te¿ tendencja do starzenia i zu¿ywania siê organizmu. Jeœli w ciele nie odk³adaj¹ siê toksyny, to nie mo¿e ono siê starzeæ. Cia³o bêdzie ci¹gle regenerowane przez duchow¹ moc ¿ycia.

Osoba uwik³ana w miêso¿erstwo, nikotynizm, spo¿ywanie alkoholu, narkotyki, choroby, spo¿ywanie leków, cierpienia psychiczne lub fizyczne na pewno nie jest odrodzona w sensie laja jogi. Dopiero wolnoœæ od tych uwik³añ w œmieræ najgorszego rodzaju, pozwala Ci byæ boskim joginem najni¿szej klasy. Doskona³ymi s¹ mistrzowie cia³a, psychiki i ducha jak Muhammad, Jezus, Budda, Zoroaster, Eliasz, Moj¿esz, Henoch, Œiwananda, Kriszna, Babad¿i, Sai Baba, Dattatreja, Rama, DŸi³al Khul i wielu innych, bez wzglêdu na rodzaj kultywowanej jogi.

Wolnoœæ od wszelkich psychologicznych obci¹¿eñ oraz od zwi¹zków z przesz³oœci¹, czyli od osobistej karmy powoduje, ¿e jest siê laja jogiem œredniej klasy. Twój w³asny stopieñ zaawansowania w odradzaniu determinuje klasê laja jogi jak¹ stanowisz. Podstawowy kurs œwiat³a, mi³oœci i mocy woli, jaki daje Babad¿i wraz z innymi Mistrzami, ma ci pozwoliæ w ci¹gu kilku lat staæ siê odrodzicielem najni¿szej, czyli trzeciej klasy. Wtedy mo¿esz iœæ do ludzi i przekazywaæ im metody duchowego oczyszczania albowiem duch bêdzie œwiadczy³ o Tobie poprzez owoce œwiat³oœci, jakie Ty manifestujesz sob¹.

Jeœli chcesz zmieniæ œwiat na lepszy, najpierw zmieñ siebie. Jeœli nie chcesz zmieniæ i ulepszyæ siebie, to znaczy, ¿e nie chcesz zmieniæ niczego ani dla siebie, ani dla innych. Tak mówi¹ mêdrcy i mistrzowie we wszystkich czasach. Uwa¿ajmy na to, co wp³ywa na nas z otoczenia. Twórzmy w sobie now¹ rzeczywistoœæ. Jako obrazy Boga, choæ zanieczyszczone, mamy moc tworzyæ swoje w³asne ¿ycie, los i swoje przeznaczenie. Otoczenie wp³ywa na Ciebie, ale Ty wybieraj z tego tylko to, co jest dobre i najlepsze i tylko to dostrzegaj. Oto jak byæ coraz subtelniejsz¹ istot¹ nowego, duchowego formatu.

Zmiana w otoczeniu powoduje zmianê w Twojej œwiadomoœci, w Twojej osobowoœci. Zmiana wewn¹trz Ciebie zawsze spowoduje zmianê w Twoim otoczeniu. W ten sposób mo¿esz sterowaæ swoim losem i nurtem ¿ycia, czyni¹c je duchowym, a¿ powróci dla Ciebie raj na ziemiê, a w koñcu i do wszystkich ludzi. Jest to marzenie wszystkich oœwieconych i œwiêtych ludzi, aby wszyscy inni z w³asnego wyboru zaczêli d¹¿yæ do zbudowania Królestwa Bo¿ego na ziemi, zwanego te¿ Satyayug¹ – Z³otym Wiekiem Prawdy. D¹¿enie to owocuje w budz¹cej siê œwiadomoœci Ruchu Z³otego Wieku, która to œwiadomoœæ jest niebiañsk¹, na podobieñstwo anio³ów (dewa). Warto pamiêtaæ, i¿ anio³y i anielice (dewi) nie myœl¹ dualistycznie lecz na sposób adwaita – co zwie siê filozofi¹ niedualn¹. Tak przybli¿aj¹c powiadamy, i¿ anio³y nie rozró¿niaj¹ dobra i z³a, gdy¿ same stworzone s¹ z czystego œwiat³a dobroci, a œwiat piekielny jest daleko odleg³y od ich wysokich i œwiêtych równin niebiañskiego œwiata Harmonii Sfer.

Jako lajowie stawajcie siê coraz doskonalszymi pod opiek¹ i ochron¹ Wewnêtrznego Przewodnika (Sadguru). Bóg pragnie waszego uœwiêcenia i waszej doskona³oœci i czeka, a¿ postawicie w tym kierunku pierwsze kroki. Duch, Wewnêtrzny Przewodnik, nauczy was mi³oœci bratniej, ¿yczliwoœci, uprzejmoœci, szacunku dla siebie wzajemnie, harmonii i piêkna. Wewnêtrzny Przewodnik pozwoli wam zd¹¿aæ ufnie i spokojnie do tego, co duchowe. Odnajdziecie harmoniê wewnêtrznego spokoju, szczêœcia i obfitoœci, które przez was bêd¹ mog³y przejawiaæ siê w œwiecie. Zachêcajcie siê wzajemnie do tego, co dobre i dobr¹ myœl¹ budujcie jedni drugich. Umacniajcie siê w duchu, w prawdzie – prostocie i potêdze mi³oœci.

Faktycznie, rozpoznawanie innych jako lajów (chodzi o rozpoznawanie stopni inicjacji na œcie¿ce) mog¹ prowadziæ ci tylko, którzy sami wydaj¹ ju¿ owoce ducha, a których psychika jest oczyszczona tak, ¿e p³ynie przez nich obficie duchowe œwiat³o. Myœli, emocje i ¿¹dze ju¿ musz¹ byæ rozpuszczone, a duchowa jednoœæ i mi³oœæ urzeczywistniona. Przez kontakt z Wewnêtrznym Przewodnikiem, z Wy¿sz¹ JaŸni¹, mo¿liwe jest dokonanie prawid³owego rozpoznania. W g³êbi spokoju i ciszy, w pe³ni mi³oœci mo¿e byæ poznana prawda o tym, czy osoba bêd¹ca kandydatem prowadzona jest duchem Boga. Jednoznacznoœæ i jednomyœlnoœæ decyzji lajów oznacza, ¿e powziêta jest z g³êbokoœci duchowych. Osoby, które nie posiadaj¹ kontaktu, nie powinny byæ odrodzicielami. Fa³szywi odrodziciele dzia³aj¹ tylko w oparciu o w³asne opinie i odczucia. Oni nie s¹ moimi – mówi Babad¿i. Wtedy s¹ konflikty i sprzecznoœci i ró¿ne racje czy d¹¿enia. Konflikt nie powstaje tam, gdzie wszyscy poddaj¹ siê przep³ywowi Ducha Œwiêtego. Konflikt wyp³ywa jedynie z natury ego. Plan Ducha zna jako swój owoc jedynie satwiczn¹ (pe³n¹ dobroci) Harmoniê, wspó³brzmienie.

OM ŒIWAYE NAMAH!
The Himalaya Master

Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
12
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3