HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971261
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Witamy na ezoterycznym portalu internetowym Himalaya Tirtha Sangham. Strona powsta³a z myœl¹ o wszystkich, którzy zainteresowani s¹ takimi zagadnieniami jak: Rozwój Duchowy, Laja Joga, RadŸa Joga, Joga Uzdrawiania Guru BhaiszadŸja - Medycyna Ajurwedyjska, Tajemna Wiedza Duchowa, Medytacja, Muzyka Duchowa i Religijna oraz Mantry, Ekologia, Era Wodnika - Z³oty Wiek Prawdy, Wegetarianizm, Duchy Przyrody, Anio³y, ¯ywio³y, Czakramy (Æakramy), Reinkarnacja, Zasada Guru, Mistrz Duchowy i Duchowe Przewodnictwo etc. Jednym s³owem - dla wszystkich podró¿uj¹cych Mistyczn¹ Œcie¿k¹ Jogi i Œwiat³a, zainteresowanych zg³êbianiem Tajemnej Wiedzy i M¹droœci Duchowej, której Ÿród³em by³y i s¹ góry Himalaya! Strona jest ogromn¹ skarbnic¹ duchowych nauk przekazanych przez  Awatara M¹droœci - Himalaya Swami

Co nowego na naszym portalu
Ranking najbardziej ulubionych artyku³ów
Do³¹cz do naszych
fanów na facebook'u
Joga – jej etapy, metody i warunki praktykiJoga to bardzo szerokie zagadnienie rozwoju duchowego. Joga jest istot¹ wszelkiej religii, istot¹ wszelkiego mistycyzmu, istot¹ wszelkiej duchowoœci i rozwoju duchowego.

Joga wyró¿nia osiem grup æwiczeñ, co przyjê³o nazywaæ siê asztang¹ – oœmioma cz³onami lub œcie¿k¹ oœmiorak¹ czy poósemn¹. Jama, Nijama, Asana, Pranajama, Pratjahara to piêæ bardziej podstawowych grup æwiczeñ czasem okreœlanych ni¿szymi aspektami Jogi, a w sumie ³atwiejszymi i bardziej ogólnodostêpnymi aspektami Jogi. Kolejne trzy grupy æwiczeñ zwane wy¿sz¹ czêœci¹ Jogi to Dharana, Dhjana oraz Samadhi czyli prace wewnêtrzne nad rozwojem zdolnoœci do koncentrowania uwagi, medytacji oraz skupienia w Najwy¿szym. Kiedy g³ówny ciê¿ar praktyki po³o¿ony jest na wy¿sze trzy aspekty Jogi, wtedy mamy do czynienia z metodami  duchowego rozwoju takimi jak Krija Joga, Rad¿a Joga czy Laja Joga. Oczywiœcie jakieœ powa¿ne podstawy ogólne praktykowania Jogi s¹ zawsze potrzebne dla skutecznego korzystania z tych bardziej wewnêtrznych metod duchowego urzeczywistnienia JaŸni czy Duszy, Atmana.

Wiêcej
MoralnoϾ jako podstawa duchowego rozwojuO tym, ¿e rozwój duchowy, samodoskonalenie, wzrost Œwiadomoœci czy podró¿ ku Oœwieceniu i Wyzwoleniu z ko³owrotu Samsary wymaga od ludzi stosowania siê do bardziej rygorystycznych norm moralnych nauczali wszyscy mistrzowie m¹droœci, jogini oraz magowie wszystkich czasów. Staro¿ytni mêdrcy, boscy Ryszi, œwiatli Pos³añcy Niebios czyli Awatarowie oraz charyzmatyczni, pe³ni cudownej mocy Siddhowie, a tak¿e Magowie pozostawili ludzkoœci kilka zasad moralnych dla podniesienia ludzi na wy¿szy poziom rozwoju tak, aby mogli zacz¹æ rozwijaæ siê duchowo. Ludzka zdolnoœæ do duchowego rozwoju, podniesienia czy poszerzenia Œwiadomoœci (Æittam) wprost zale¿y od ich moralnego poziomu udoskonalenia. Podstawowe zasady moralne ludzkoœci znane s¹ zwykle w formie krótkich aforyzmów moralnych, wskazañ lub przykazañ typu: nie zabijaj, nie kradnij, nie k³am, nie oszukuj, nie cudzo³ó¿, nie po¿¹daj, jednak¿e mistyczna droga duchowa ku Oœwieceniu wiod¹ca nadaje im zwykle g³êbszy, tak¿e wewnêtrzny sens oraz daje pewn¹ wiedzê o procesach oczyszczania z³o¿a karmicznego i oœrodków duchowej energii z powodu których owe zasady w samodoskonaleniu i rozwoju ludzkich dusz s¹ absolutnie konieczne do przestrzegania...

Wiêcej
Szósty Zmys³ i Trzecie Oko

Przekaz Mistrza Himalaya
Wiele powiedziano i napisano na temat Szóstego Zmys³u, chocia¿ czêsto powtarza siê te same bana³y bez g³êbszego rozeznania w przedmiocie rozwijania i pielêgnowania zdolnoœci opisywanych tym pojêciem. W Jodze szósty zmys³ to Manas, sam umys³-serce, wraz z funkcjami oczyszczonych ziemskich zmys³ów które staj¹ siê po sublimacji narzêdziami wy¿szego rodzaju poznawania. W zasadzie wszystko co wiadomo œrodowiskom ezoterycznym, okultnym i mistycznym na Zachodzie, w Europie i USA, na temat Szóstego Zmys³u, tak czy owak pochodzi z pradawnej himalajskiej jogi i tantry. Zachód nie wykszta³ci³ samodzielnej wiedzy w przedmiocie, a wszystkie powielane na temat Szóstego Zmys³u informacje pochodz¹ g³ównie z Jogi Królewskiej, która sama w sobie jest kompletn¹ metod¹ rozwoju wszelkich cudownych w³adz i mocy nadzmys³owych...

Wiêcej

Wiêcej Przekazów Mistrza Himalaya
Do³¹cz do fanów PMH na facebooku

Zapraszamy tak¿e do dzia³u MULTIMEDIA (a w nim audycje Przekazy Mistrza Himalaya i inne, podcasty, pieœni oraz mantry). Polecamy tak¿e kana³ YouTube Kadim1967 z duchowymi pieœniami i bhad¿anami.
Audycje Przekazy Mistrza Himalaya

Prezenty dla naszych sponsorów (nowoœci)
Lista Prezentów

Devanagari – blok do æwiczeñ kaligrafii sanskrytuBlok do nauki kaligrafii Niebiañskiego Alfabetu Sanskrytu opracowany na wzór znanych ze szko³y podstawowej zeszytów æwiczeñ do nauki pisowni. Na 52 stronach bloku w przystêpny sposób zilustrowano krok po kroku, jak rysowaæ podstawowe litery sanskrytu, które u¿ywane s¹ m.in. jako znaki magiczne (yantry, symbole) w tajemnych naukach Jogi, oraz do zapisu Œwiêtych Matr...


Wiêcej
Œwiat³o Mistyki, Poradnik Pielgrzyma Szambali – Himalaya SwamiPrawdziwy Klejnot Duchowej Wiedzy! Autor ods³ania tajemnice podró¿owania autentyczn¹ Œcie¿k¹ Ducha! Jedna z niewielu ksi¹¿ek na rynku, która ujawnia ca³¹ prawdê o rozwoju duchowym, mistyce Jogi, mistyce Sufi! Jak rozpocz¹æ Duchowy Rozwój? Jak poruszaæ siê po Œcie¿ce duchowego wzrostu i na co uwa¿aæ? To wszystko znajdziesz w tym niezwyk³ym podrêczniku duchowego rozwoju!...

Wiêcej
Czohanija – Swadhisztana – odosobnienie medytacyjne, 2010Zapis audio w postaci plików MP3 z intensywnego, 8-dniowego Warsztatu Medytacyjnego CZOHANIJA 2010, poœwiêconego Lotosowi/Æakrze SWADHISZTANA. Materia³ tylko dla osób inicjowanych....

Wiêcej
Wœród listy prezentów dla sponsorów, znajdziesz ksi¹¿ki, skrypty, ebooki oraz p³yty CD z zapisem audio z warsztatów medytacyjnych. Wyœlij dotacjê, a w zamian za ni¹ otrzymasz wybrany przez Ciebie prezent. Wybrane prezenty zostan¹ przes³ane do Ciebie po wp³aceniu odpowiedniej dotacji.


Rozpocznij Studia Duchowej Wiedzy i M¹droœci
Zapraszamy wszystkich do panelu Uniwersytet Himalaya (po lewej stronie), w którym zgromadziliœmy doœæ obszerne i cenne zbiory "Pere³ Duchowej M¹droœci": Sutry Hridaya (Apokryfy) (ponad 100 ezoteycznych lekcji dla pielgrzymów mistycznych œcie¿ek Jogi oraz dla poszukiwaczy Duchowej Drogi), zbiór ponad 150 Udana Przekazy Mistrza Himalaya dla poszukiwaczy Prawdy (dostêpnych tak¿e jako audycja radiowa – podcast oraz pliki do ods³uchiwania mp3). Udany PMH s¹ odpowiedzi¹ na ró¿ne tematy nurtuj¹ce wspó³czesn¹ ludzkoœæ, prostuj¹ce wiele zagmatwanych i wypaczonych zagadnieñ dotycz¹cych m.in. Rozwoju Ducha, Wegetarianizmu, Religii, Praktyki Jogi etc. Tajemna Wiedza o Æakramach to obszerny zbiór fachowych nauk i tekstów poœwiêcony Oœrodkom Œwiadomoœci i Duchowych Mocy (æakramom) oraz pracy z nimi. W zbiorach Uniwersytetu Himalaya znajduje siê tak¿e dzia³ z fachowymi komentarzami do czteroczêœciowego klasycznego, staro¿ytnego podrêcznika Jogasutra (Ksiêga Jogi), a tak¿e oryginalne i unikatowe nauki duchowe Listy od Mistrza. Z czasem opublikujemy w nim wszystkie zebrane listy z naukami, które przez ostatnie lata Himalaya Master pisa³ do swoich uczniów i nie tylko. Gâthâ to nauki duchowe i powiedzenia przekazane wierszem metrycznym rymowanym. Ka¿dy wers tych nauk stanowi spoetyzowany zapis Wznios³ej Prawdy wypowiedzianej przez wielkich Mistrzów M¹droœci. Zarejestrowanym na naszej stronie studentom rozsy³amy dwa razy w tygodniu za poœrednictwem poczty elektronicznej – Duchowe Orêdzie Himalajskich Mistrzów M¹droœci w postaci duchowych nauk i wyk³adów. Zapisz siê na korespondencyjne studia duchowe!

W ramach studiów zapraszamy tak¿e do odwiedzania Biblioteki Wiedzy Ezoterycznej i Duchowej (na stronie g³ównej oraz na podstronach poszczególnych filii Himalaya Tirtha Sangham). Zamieszczamy tam sukcesywnie wiele cennych Duchowych Dzie³, Traktatów, Nauk etc. dotycz¹cych m.in. Rozwoju Ducha, Praktyki Jogi, Numerologii, Mistyki, Ekologii, Wegetarianizmu. Zapraszamy tak¿e do jednego z naszych nowych serwisów: Himalaya-Wiki Encyklopedia Ezoteryczna

Sutry HRIDAYA
Spis tematyczny

  Przekazy Mistrza Himalaya
Spis tematyczny

  Biblioteki Wiedzy Duchowej
Spis tematycznyWarsztaty Medytacyjne – Seminaria i Spotkania
Joga - Warsztaty Medytacyjne: znajdziesz tu obszern¹, na bie¿¹co uaktualniani¹ informacjê dotycz¹c¹ organizowanych kursów, warsztatów, wyk³adów i prelekcji na terenie ca³ego kraju i Europy. Zarówno d³u¿szych odosobnieñ (chilli), zajêæ i warsztatów weekendowych jak i cotygodniowych 1-2 godzinnych spotkañ medytacyjnych prowadzonych w ró¿nych oœrodkach w kraju i za granic¹. W panelu po prawej stronie oraz w pasku menu znajdziesz informacje o wszystkich organizowanych warsztatach, spotkaniach cotygodniowych, rytua³ach, obchodach hinduistycznych œwi¹t duchowych, informacjê o warunkach uczestnictwa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnych praktyk!


Wedyjskie Mantry, Pieœni Duchowe, wyk³ady audio
Zajrzyj tak¿e do dzia³u Multimedia: Muzyka Duchowa, Muzyka Religijna, Audycje radiowe... Mo¿esz tutaj nauczyæ siê ze s³uchu wielu Wedyjskich Mantramów, Œiwaickich i S³owiañskich Pieœni Duchowych oraz Hymnów, pos³uchaæ wyk³adów i nauk Himalaya Master (zarejestrowanych podczas warsztatów medytacyjnych i d³u¿szych odosobnieñ na przestrzeni ostatnich 20 lat). Mo¿na tu tak¿e znaleŸæ nagrania œiwaickich pieœni duchowych zepo³u HAREŒA (mantry œpiewane przy akompaniamencie gitary oraz fletu). Gromadzimy tutaj nagrania audio w postaci plików MP3, które mo¿esz odgrywaæ bezpoœrednio na naszej stronie albo œci¹gaæ za darmo na swój komputer. Dla naszych czytelników i s³uchaczy uruchomiliœmy tak¿e podcast - radio internetowe


Ksi¹¿ki, p³yty CD, skrypty ...
Prezenty dla naszych sponsorów (panel po lewej stronie, poni¿ej Uniwersytetu). Znajdziesz tam aktualn¹ listê prezentów: KSI¥¯EK, SKRYPTÓW z Ezoteryczn¹ Wiedz¹ Duchow¹ oraz p³yt CD z nagraniami warsztatów medytacyjnych i wyk³adów prowadzonych przez Himalaya Master, które otrzymasz po wp³aceniu dotacji. Wszystkie prezentowane pozycje mo¿na zamówiæ za poœrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hridaya@himalaya-tirtha.org lub telefonicznie. Wysy³kê prezentów realizujemy drog¹ pocztow¹.


Galeria Ezoteryczna – znajdziesz tu wiele ciekawych zdjêæ i obrazków (mistrzów, anio³ów, form medytacyjnych, symboli medytacyjnych itd.)

S³ownik Pojêæ Duchowych
– znajdziesz tu opisy hase³ sanskryckich czêsto wystêpuj¹cych w literaturze Duchowej i Jogicznej.
Idei rozprzestrzeniania Duchowego Orêdzia Himalaya poœwiêcamy ca³y swój wolny czas,
dajemy wszystkie swoje umiejêtnoœci i zaanga¿owanie. Jeœli chesz przyczyniæ siê w jakiœ sposób
do rozprzestrzeniania tego Orêdzia M¹droœci – Pomó¿ nam i wesprzyj nas!
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3