HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Jogasutra

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874386
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Traktat Œri Patañjali, Mêdrca Jogi, znany powszechnie jako czteroczêœciowa "Ksiêga Jogi", czyli Jogasutra jest klasycznym, staro¿ytnym podrêcznikiem, który werset po wersecie przypomina adeptom Jogi czego siê maj¹ uczyæ i jak praktykowaæ. Pradawni Ryszi (Rsi, Rishi) u¿ywali ekskluzywnych instrukcji Œcie¿ki Jogi dla praktyki duchowej, dla osobistego rozwoju i pracy ze swoimi licznymi uczniami, duchow¹ inteligencj¹ i awangard¹ ludzkoœci.
ATHA YOGÂNUŒÂSANAM: "Jogi nauczanie inicjuje siê w âsanie" - to zwiêz³a treœæ pierwszej instrukcji praktyki, a powszechnie wiadomo, z pokolenia na pokolenie, ¿e siad skrzy¿ny lotosowy s³u¿y do s³uchania wszelkich instrukcji i nauk praktycznych. Kandydaci na uczniów Jogi s³uchaj¹ instrukcji i wyk³adów Nauczyciela siedz¹c w pozycji lotosowej takiej, jak Padmâsana (Pe³en Lotos), Siddhâsana (Doskona³e Siedzenie) czy Sukhâsana (Siad Skrzy¿ny, Wygodny). Âsana w ogólnoœci znaczy "SIEDZENIE" i jest to podstawowe znaczenie pojêcia wszêdzie tam, gdzie nie wyró¿nia siê, ¿e chodzi o jak¹œ inn¹ pozycjê ni¿ Siad Skrzy¿ny, powiedzmy, zmierzaj¹cy do Pe³nego Lotosu, idealnej, królewskiej Âsany...

YÔGAŒ ÆITTAVRTTINĪRODHAH!: Druga lekcja Jogi wyjaœnia, co jest nazywane Jog¹, jaki to rodzaj treningu, co jest przedmiotem zainteresowania, na unikanie i eliminowanie czego k³adzie siê nacisk. Nirodhah to powœci¹ganie, eliminowanie, nierodzenie czy niepowstawanie, które odnosi sie do Vrtti, które s¹ wszelkim negatywnym, szkodliwym i demonicznym naruszeniem œwiadomoœci, Æitta! Œwiadomoœæ obejmuje aktywnoœci cia³a, mowy, zmys³ów, organów dzia³ania, myœli i emocji z naciskiem na wszelkie stany prze¿yæ myœlowo-emocjonalnych. Jogi szukamy bardziej tam, gdzie naucza siê i praktykuje jak sobie radziæ ze wszelkimi zak³ócaj¹cymi funkcjonowanie wytworami umys³u w najszerszym jego pojêciu, bo Vrtti to wszystko, co os³abia skupienie i zak³óca intuicyjn¹ odbiorczoœæ, uniemo¿liwia rozumny tok myœlenia, wiedzie do konfabulacji, zmyœlania czy fa³szowania odbioru rzeczywistoœci...

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3