HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Z³oty Brzask

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971292
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28ZIMA – ¯YWIO£ ZIEMI – KWADRAT – ZNAK ¯Ó£WIA
KOLOR ¯Ó£TY – GWIAZDA FOMALHAUT – S£OÑ


W numerze: 1. Ruch Z³otego Wieku; 2. Œwit Epoki Wodnika; 3. Duchowe Braterstwo Ludzkoœci; 4. Oznaki Wy¿szych Poziomów Bytu; 5. Zimowa Gwiazda Fomalhaut; 6. Nowie i Pe³nie Ksiê¿yca; 7. Upadek Politycznych Religii; 8. Wyzwolenie Dzieci i Kobiet; 9. Powszechny Odwyk i TrzeŸwoœæ; 10. Naukowa Medytacja i Modlitwa; 11. Ewangelia Chrystusa a Joga; 12. Powszechnoœæ wiary w Boga a Laya Yoga; 13. Nowa Kultura Duchowa; 14. Braterska Organizacja Duchowa


RUCH Z£OTEGO WIEKU

Pocz¹tek nowego wieku, dwudziestego pierwszego stulecia kultury europejskiej stawia przed ludzkoœci¹ ca³kiem nowe cele, zadania i wymagania, do których wszyscy dojrzewamy. Ruch Z³otego Wieku w ka¿dym kraju œwiata przyci¹ga ludzi postêpowych, twórczych i inteligentnych, których jednoczy idea pokoju, prawdy, mi³oœci i sprawiedliwoœci, idea ustanowienia nowego, lepszego ³adu i porz¹dku w otaczaj¹cym œwiecie. Ludzie dobrej woli, prawi, uczciwi i postêpowi coraz chêtniej jednocz¹ siê i brataj¹ poszukuj¹c nowej wizji lepszego jutra w ka¿dej dziedzinie spo³ecznej. Wzrasta poczucie braterstwa i pilnie roœnie potrzeba znajdowania nowych przyjació³ na ca³ym œwiecie, który dziêki nowoczesnej, wodnikowej komunikacji sta³ siê globaln¹ wiosk¹, ma³¹ zielon¹ planet¹ ludzi. Jednocz¹ siê ludzie postêpu, mi³oœci i prawdy w ruchy i stowarzyszenia dbaj¹ce o zdrowie jednostki jak i o zdrowy, czysty przemys³ i zielon¹ technologiê przyjazn¹ ¿yciu przyrody.

Wzrost urbanizacji i ¿ycie w du¿ych miastach powoduje wzrastaj¹c¹ potrzebê powrotu do natury i przyrody oraz odkrywania g³êbokich praw wewnêtrznego ¿ycia. Stowarzyszanie w braterskich formach wspó³pracy i wspó³dzia³ania staje siê norm¹ splataj¹c¹ ludzi twórczo pracuj¹cych dla pokoju we wszystkich krajach œwiata.

Wiek XX i XXI to okres przejœciowy, okres gwa³townych przemian spo³ecznych, kulturowych i technologicznych, wprowadzaj¹cych ludzkoœæ w now¹ erê pokoju zwan¹ powszechnie na œwiecie epok¹ wodnika, a to w nawi¹zaniu do starego europejskiego kalendarza wielkich astronomicznych cykli opartych na roku i miesi¹cach cyklu platoñskiego trwaj¹cego bagatela 25 tysiêcy lat! RZW niesie ludziom pomoc w dynamicznie zmieniaj¹cym siê œwiecie, pomoc w duchowych i psychicznych kryzysach, w odnajdywaniu nowych celów i sensu ¿ycia.ŒWIT EPOKI WODNIKA

Wed³ug staro¿ytnego kalendarza helleñskiego, przekazywanego przez Pitagorasa, Platona i innych wielkich myœlicieli naukowych aktualnie dobiega koñca epoka Ryb, a rozpoczyna siê epoka Wodnika jako kolejny platoñski wielki, kosmiczny miesi¹c, trwaj¹cy bagatela, ponad 2100 lat. Œwit Epoki Wodnika rozpocz¹³ siê w ostatnich latach XIX wieku, a w³aœciwa epoka rozpocznie siê wedle naukowych, astronomicznych badañ w 2102 roku, co oznacza, ¿e XXI stulecie bêdzie coraz bardziej dynamiczn¹ przemian¹ ca³ej ludzkiej cywilizacji, która zmierza nieuchronnie ku zniesieniu wszelkich barier i granic, ku zjednoczeniu ludów ca³ej planety w jedn¹ ogólnoziemsk¹ federacjê!

Rozumiej¹ ten proces i jego potrzebê wszyscy dobrzy i œwiatli ludzie ca³ej planety buduj¹cy wspólnoty ponadnarodowe, likwiduj¹cy bariery uprzedzeñ pomiêdzy rasami, narodami, p³ciami i kulturami. Najtrudniejsze i najwa¿niejsze do przezwyciê¿enia s¹ bariery fanatyzmów i podzia³ów religijnych, które w historii wywo³a³y najwiêcej wojen, przeœladowañ i religijnych rzezi, co musi ostatecznie przejœæ do historii, poprzez budowanie uniwersalnej kultury religijno – duchowej ludzkoœci, bez dogmatu i fanatyzmu. Propagowanie mi³oœci miêdzyludzkiej oraz pokoju miêdzy narodami to dwa filary, dwie krocz¹ce naprzód nogi postêpu w dziedzinie zjednoczenia duchowego wszystkich ludzi.

Postêp przychodzi tak¿e poprzez propagowanie jednego, uniwersalnego jêzyka miêdzynarodowego opracowanego na œciœle naukowych podstawach jak bardzo ju¿ popularny wœród uczonych i artystów jêzyk Esperanto! Ludzkoœæ potrzebuje coraz wiêcej œwiat³a, zrozumienia, porozumienia, a narody wspó³dzia³ania i wspó³pracy, szczególnie w dziedzinie definitywnego usuniêcia g³odu, biedy i nêdzy we wszystkich zak¹tkach naszej ma³ej zielonej planety ludzi.

Ludzkoœæ coraz bardziej zdaje sobie sprawê z tego, ¿e nie jest sama we wszechœwiecie, a odkrywane w coraz wiêkszej iloœci planety wokó³ innych gwiazd naszej Galaktyki wskazuj¹ na powszechnoœæ istnienia ¿ycia i innych cywilizacji podobnych do ludzkoœci. Œwit Epoki Wodnika to zbudowanie masowej komunikacji, ale i otwarcie dla kontaktów z innymi cywilizacjami.DUCHOWE BRATERSTWO LUDZKOŒCI

Coraz wiêcej jednostek ludzkich i to wybitnych, uczonych zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e ca³a ludzkoœæ jest jednym ¿ywym, po³¹czonym ze sob¹, biologiczno – energetycznym, biofizycznym organizmem. Wiadomo ju¿, ¿e samopoczucie ogó³u wp³ywa na ka¿d¹ jednostkê, a chore zwyczaje i na³ogi odbijaj¹ siê genetycznie na przysz³ych pokoleniach. Dziœ uczeni i mêdrcy zachêcaj¹ do trzeŸwoœci i zdrowego stylu ¿ycia, gdy¿ ruch na œwie¿ym powietrzu, trening samodoskonalenia wyd³u¿a ¿ycie i znacznie poprawia zdrowie.

Rozwój techniki w kierunku leczenia œwiat³em czy pozyskiwania energii z pomoc¹ s³onecznych fotoogniw to tylko parê istotnych kierunków rozwoju ca³ej ludzkoœci, której najœwiatlejsze umys³y zdaj¹ sobie sprawê, ¿e organizm ludzkoœci to energetyczne zjednoczenie, a cz³owiek to przede wszystkim indywidualna dusza, a dopiero potem umys³ i cia³o. U¿ycie zarówno cia³a, mowy jak i umys³u wywo³uje okreœlone skutki dla ca³ego organizmu ludzkoœci i ka¿dy œwiadomy, odpowiedzialny cz³owiek bêdzie tak u¿ywa³ swoich psychicznych i mentalnych si³, aby to by³o z korzyœci¹ dla wy¿szego dobra ca³ej planety. Wszystko, co s³u¿y rozwojowi i postêpowi ludzi, a nikomu nie szkodzi jest niew¹tpliwie wy¿szym dobrem ludzkoœci. Popieramy wszystkie naukowe, kulturalne i spo³eczne inicjatywy dla poprawy ludzkiej doli i wszechstronnego rozwoju cz³owieka, a¿ do pe³ni cz³owieczeñstwa oraz pojêcia wy¿szego celu i sensu istnienia ludzkoœci.

Zjednoczenie ludzkiej œwiadomoœci w jednym, globalnym polu informacyjnym, energetycznym jest niew¹tpliwie podstaw¹ ca³ego globalnego braterstwa wszystkich ludzi. Ogarniêcie i synteza ca³ej ludzkiej kultury od staro¿ytnoœci, a¿ po wspó³czesnoœæ to niew¹tpliwie oznaki nowoczesnej edukacji przysz³oœci bez fanatyzmów i dogmatów, a z pe³n¹ akceptacj¹ intelektualnej, kulturowej i religijnej ró¿norodnoœci. Bioró¿norodnoœæ jest zreszt¹ podstaw¹ przetrwania i rozwoju gatunku, nie tylko w ludzkim królestwie ewolucji przyrody, choæ ludzkoœæ jest czymœ wyraŸnie odmiennym od królestwa zwierz¹t, roœlin czy minera³ów. Ludzi postêpu, pokoju, mi³oœci i prawdy jednoczy pragmatyzm dzia³ania dla dobra ca³oœci, a to jest w³aœnie oznaka woli s³u¿enia bliŸnim, dobra wola mi³oœci.OZNAKI WY¯SZYCH POZIOMÓW BYTU

Przez ca³y czas istnienia ludzkoœci pojawiaj¹ siê oznaki i dowody istnienia wy¿szych poziomów bytu oraz mo¿liwoœci kontaktów z mieszkañcami subtelniejszych sfer istnienia! Pojawienie siê istot z pozafizycznego wymiaru istnienia dociera ju¿ do wiêkszoœci ludzi na ca³ym œwiecie, a wiara w duchy staje siê ca³kiem akademick¹ nauk¹ o zjawisku umierania oraz dalszym ¿yciu po œmierci, co ka¿dy œwiat³y cz³owiek czuje te¿ intuicyjnie! Nauka o œwiecie ludzkich dusz w krainach poœmiertnego ¿ycia, nauka o anio³ach i demonach, dobrych i z³ych bytach z innych poziomów istnienia ni¿ ludzki staje siê ugruntowan¹ dziedzin¹ wiedzy nowej epoki i wyk³adana jest w wielu wy¿szych uczelniach.

U œwitu nowej epoki coraz wiêcej ludzi doœwiadcza tak transkomunikacji z wy¿szymi poziomami subtelniejszych, energetycznych istnieñ jak i bezpoœrednich kontaktów z istotami duchowymi zamieszkuj¹cymi ma³¹ zielon¹ planetê ludzi, która kr¹¿y na peryferiach Galaktyki Drogi Mlecznej jako jedna z miliardów podobnych œwiatów! Œwiatli ludzie planety zdaj¹ sobie sprawê z istnienia innych cywilizacji równolegle z ludzkoœci¹ i ta œwiadomoœæ bêdzie docieraæ do coraz wiêkszej liczby ludzi, a intuicyjne przeczucia istnienia duchów i innych bytów, ¿ycia po œmierci bêd¹ coraz bardziej naukowymi dziedzinami wiedzy, badanymi przez nowoczesne supertechnologie.

Mózg ludzki zawiera du¿e mo¿liwoœci rozwoju i udoskonalenia cz³owieka, a przecie¿ ju¿ wiadomo, ¿e jest tylko fizycznym odbiciem wy¿szej œwiadomoœci jak¹ jest cz³owiek, ¿yj¹cy tak przed urodzeniem jak i po œmierci. W œwietle postêpu musi rozpaœæ siê wszelki ciemny i bezmyœlny dogmat przecz¹cy odkryciom naukowej prawdy, a przecie¿ prawda ju¿ dawno uznana jest przez myœlicieli ludzkoœci za najwy¿szy rodzaj kultury i religii. Spo³eczno – religijne przemiany, wyzwolenie seksualnoœci ludzi z okowów ciemnoty i zabobonu oraz prokreacyjnego zezwierzêcenia, pe³na swoboda myœli, twórczoœci artystycznej i naukowej to zawsze oznaki duchowej rewolucji i postêpu ca³ej ludzkiej cywilizacji. Mo¿liwoœæ komunikacji z wy¿szymi bytami o ponadmaterialnym charakterze to prawdziwa rewolucja w œwiadomoœci wszystkich mieszkañców planety.ZIMOWA GWIAZDA FOMALHAUT

Energia sezonu zimowego, trwaj¹cego zwykle od 21/22 grudnia a¿ do oko³o 21/22 marca stymulowana jest nie tylko przez zimowe znaki zodiakalne jak Kozioro¿ec, Wodnik i Ryby, w istocie miesi¹ce zimy, ale szczególnie przez kosmiczne œwiat³o i subtelny wp³yw gwiazdy Fomalhaut! Wtajemniczeni powiadaj¹, ¿e Fomalhaut ³¹czy moce planety Merkury oraz S³oñca, a tak¿e Urana, dziêki czemu powstaje specyficzna aura i nastrój zimowej pory roku. Staro¿ytni Fomalhaut zwali Gwiazd¹ Powodzenia, a przecie¿ przemienienie ludzkiego losu w pasmo sukcesu i pomyœlnoœci jest celem ka¿dego rozs¹dnego cz³owieka. Wp³yw Fomalhaut to zainicjowanie wielkich dzia³añ i rozwiniêcie wspania³ych inicjatyw, moc dokonywania donios³ych, epokowych zmian, moc pokonywania trudów i przeciwnoœci jakie pojawiaj¹ siê ze strony si³ ciemnoœci, mroku i wstecznictwa w historii ludzkoœci. Œwiat³o i Dobro musi ostatecznie zwyciê¿yæ, chocia¿by opór mroku i fa³szu by³ d³ugi i uci¹¿liwy. Sta³e podtrzymywanie dobrej woli dla dobra ca³ej planety, ca³ej ludzkoœci niew¹tpliwie doprowadzi do zjednoczenia wszystkich narodów na jak najlepszych zasadach!NOWIE I PE£NIE KSIʯYCA

Œwiat³o i duch Ksiê¿yca, najbli¿szego cia³a niebieskiego jest ogromny, a podœwiadomy rytm ¿ycia cz³owieka opiera siê o fazy ksiê¿ycowego miesi¹ca, szczególnie takie jak Nów Ksiê¿yca oraz Pe³nia. We wszystkich kulturach obchodzi siê wigiliê i dzieñ nowiu jako pocz¹tek nowego miesi¹ca, który wyznacza naturalny rytm ludzkiej emocjonalnoœci i rytm ¿ycia psychicznego.

Wp³yw Ksiê¿yca na wody mórz i oceanów oraz wody podziemne jest naukowo oczywisty dla ka¿dego œwiat³ego rozumu, co zna chocia¿by oceaniczne przyp³ywy i odp³ywy. Poniewa¿ woda to 70-80% masy ka¿dej ludzkiej czy biologicznej komórki, oddzia³ywanie Ksiê¿yca ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania cz³owieka, a zgromadzenia spo³ecznoœci i wspólnot ludzkich w dniach Nowiu i w dniach Pe³ni Ksiê¿yca zawsze by³y podstaw¹ kultury i religii!

Szukajmy wspólnot Nowiu i Pe³ni, bo nawet najdawniejsze proroctwa mówi¹, ¿e oznak¹ zbli¿ania siê Epoki Wodnika bêdzie powstawanie awangardowych grup i wspólnot spotykaj¹cych siê szczególnie w czasie Nowiu Ksiê¿yca, dla odnowienia, pieœni i tañca, dla s³uchania muzyki i wspólnego obcowania w duchowy sposób. Dziœ grup i wspólnot nowej epoki jest ju¿ wiele, a ich zarzewie powoli ogarnia ca³y rodzaj ludzki!UPADEK POLITYCZNYCH RELIGII

Wieszczony przez adwentystów ju¿ w XIX wieku rych³y upadek politycznego systemu œwiata opartego na religii i imperialistycznym kapitalizmie staje siê coraz bardziej namacalnym faktem. Coraz wiêcej ludzi poszukuje uniwersalnych wartoœci etycznych, moralnych i duchowych, które s¹ proste i zrozumia³e dla ka¿dego, eliminuj¹ przemoc, krzywdzenie i fa³sz, a opieraj¹ siê na dobru i prawdzie pochodz¹cych z humanitarnych wartoœci kultury.

Bankructwo kapitalizmu i imperializmu jest oczywiste, a w³adza religijno – politycznej oligarchii skompromitowa³a siê wyzyskiem mas oraz ekonomiczn¹ nêdz¹ wielu krajów. Socjalny i wspólnotowy wymiar samorz¹dnoœci regionalnej to g³ówny kierunek rozwoju cywilizacji rozkwitaj¹cej dla dobra spo³eczeñstwa i ca³ej ludzkoœci. Partykularne interesy politycznych œwiatowych systemów religijnych i ich ciasnota umys³owa musz¹ ju¿ odejœæ bezpowrotnie do lamusa historii i przestaæ straszyæ widmem inkwizycji i ajatollachów. Œwiatowe rozbrojenie i swoboda ka¿dego, nawet najmniejszego narodu staje siê faktem i wszêdzie na œwiecie musi mieæ miejsce.

Prawdziwa duchowoœæ zawsze wiedzie do wzrostu dobrobytu spo³eczeñstwa i do postêpu dla dobra tak jednostki jak i ogó³u ludzi. Przewidywania o ataku inkwizycji koœcio³ów upadaj¹cych, ich zaciek³e niszczenie duchowej awangardy jak¹ s¹ powstaj¹ce coraz bardziej masowo ruchy nowej ery sta³o siê faktem, acz wkrótce przeminie wraz z upadkiem polityczno religijnych imperiów pañstwowych na jakich opiera siê ca³e fa³szywe imperium biznesowo – kultowe, które jest zainteresowane urodzinami, œlubem, pogrzebem i represjonowaniem seksualnoœci. Kultura europejska opiera³a siê zawsze na afirmacji piêkna nagoœci, swobodnej seksualnoœci i prawa do wyboru rodzaju mi³osnych zwi¹zków!WYZWOLENIE DZIECI I KOBIET

Wyeliminowanie przemocy i molestowania dzieci, szczególnie w kulturze europejskiej i amerykañskiej przybli¿a prawdziwy rozkwit wodnikowej Z³otej Ery, ale nie mo¿e oznaczaæ wyrzeczenia wszelkich pomocnych œrodków wychowawczych. Wyzwolenie kobiet oznacza rewolucjê religijn¹ z prawem do powszechnego kap³añstwa i kobiet i mê¿czyzn, na równych zasadach, a co siê nie chce zreformowaæ i przekszta³ciæ z duchem epoki nieuchronnie musi znikn¹æ z powierzchni Ziemi. Struktury nieodpowiednie dla nowych czasów po prostu wymieraj¹ wraz z tworz¹cym je niereformowalnym pokoleniem, a ludzie musz¹ siê skupiæ na tym, aby wiek emerytalny kobiet i mê¿czyzn oraz pe³noletnoœæ by³a naprawdê równouprawniona. Smoczy, 19-letni cykl dojrzewania emocjonalnego dotyczy obojga p³ci, a wiek przechodzenia na emerytury powinien byæ jednakowy dla zachowania równouprawnienia, podobnie jak i wp³yw na kierowanie spo³eczeñstwem na wszystkich szczeblach w³adzy.

Epoka Wodnika to epoka rz¹dz¹cych par, na wzór króla i królowej, którzy uzgadniaj¹ swoje decyzje! Powszechne wprowadzenie Praw Dziecka, szczególnie do wyboru w³asnej religii, szko³y, studiów i ograniczenia wszelkiego nadmiaru w³adzy rodzicielskiej granicz¹cej z tyrani¹ i terrorem musi siê szybko ziœciæ i bêdzie znamionowaæ wspania³¹ przysz³oœæ ludzkoœci. Nauka i rozwój inteligencji musz¹ trwaæ a¿ do 30 roku ¿ycia, kiedy to ostatecznie formuje siê w pe³ni dojrza³y i doros³y mózg jednostki ludzkiej!POWSZECHNY ODWYK I TRZEWOŒÆ

Rozwój wewnêtrzny cz³owieka zawsze opiera siê na odrobinie wstrzemiêŸliwoœci i umiaru oraz na dba³oœci o dobre zdrowie i ¿ycie, a to oznacza wyeliminowanie z masowej konsumpcji najgorszych narkotyków ludzkiej cywilizacji jakimi s¹ tytoñ i alkohol. Jest to wiadome od bardzo dawna, a patologie spo³eczne wynik³e z antykultury winopilstwa oraz nikotynizmu zostan¹ z pomoc¹ nowych odkryæ i edukacji zdrowego ¿ycia ograniczone do marginalnego zjawiska.

Duchowe zajêcia i refleksje filozoficzne nad sensem i celem ¿ycia w edukacji szkolnej, uœwiadamianie prawdy o niszczycielskim dzia³aniu dwóch najgorszych narkotyków, niew¹tpliwie pomaga je wyeliminowaæ ze spo³eczeñstwa, co jest podstaw¹ dla lepszego zdrowia, istniej¹ jedynie szkodliwe i tragiczne skutki narkotyzowania siê alkoholami czy nikotyn¹, a nie ma i nie by³o ¿adnych pozytywnych skutków ich za¿ywania! TrzeŸwoœæ bêdzie kultur¹ i religi¹ przysz³oœci, podobnie jak winopilskie pijañstwo by³o pseudoreligi¹ mijaj¹cej epoki Ryb, wedle astronomicznego kalendarza ewolucyjnych cykli ludzkiej cywilizacji.NAUKOWA MEDYTACJA I MODLITWA

Postêp nauki ukazuje ju¿ dobroczynnoœæ skupienia, wyciszenia, dobroczynnoœæ ¿arliwej modlitwy czy te¿ dobroczynnoœæ twórczej, kreatywnej medytacji, a wszystkie odkrycia pokazuj¹ce jedynie pozytywny i dobroczynny wp³yw medytacji i modlitwy na zdrowie, rozwój inteligencji, szybkoœæ uczenia, poprawê pamiêci oraz przed³u¿enie ¿ycia pozwalaj¹ wprowadziæ nowy system nauki i pracy w edukacji spo³eczeñstwa. Naukowy powrót szamañskich technik i praktyk wizualizowania czy skupiania to zwyciêstwo si³ œwiat³a, mi³oœci i prawdy nad zabobonem i ciemnot¹ chorego dogmatu.

Powszechnoœæ kursów i treningów technik rozwoju potencja³ów ludzkiego umys³u, rozwoju si³ twórczych i kreatywnych, rozwoju naukowej intuicji, interpretacji i programowania snów, szybkiego czytania i uczenia, wszystko to jest zwyciêstwem prawdy nad fa³szem i ciemnot¹ o inkwizycyjnym charakterze.

Powszechnie wiadomo, ¿e jeœli 7-10 osób czêsto modli siê w intencji wyzdrowienia cz³owieka, to jego wyleczenie jest znacznie szybsze, a szanse prze¿ycia znacznie wiêksze, wprost proporcjonalne do umiejêtnoœci osób wspieraj¹cych przez modlitwê czy medytacjê! Nowa kultura duchowa eliminuje wszelkie odchrzeœcijañskie poni¿anie kobiety, przemoc, represjê seksualn¹, a medytacja i modlitwa prowadzona na naukowych podstawach, w przewidywalny sposób, niew¹tpliwie przyczynia siê do postêpu ca³ej ludzkiej kultury duchowej.EWANGELIA CHRYSTUSA A JOGA

Odkrycia naukowe jasno dowodz¹, ¿e Jezus ¿yj¹c rzeczywiœcie w Palestynie, wiele podró¿owa³ po ca³ym Wschodzie, od Egiptu po Persjê, Indie i Tybet, ucz¹c siê bardzo wiele i poznaj¹c wszystkie tajemnice duchowoœci i religijnoœci Orientu. Nauka i cuda Jezusa opiera³y siê o rzetelnie i g³êboko praktykowane techniki duchowe dobrze znane pod ogóln¹ nazw¹ Joga, oczywiœcie w jej wymiarze autentycznym, medytacyjno – oddechowym.

To, co na Zachodzie znane jest jako Ewangelia to nauki g³oszone przez Jezusa, a wybrane z nauk wedyjskich Indii, fragmenty Bhagawadgita i Gurugita, dwóch podstawowych Pism Œwiêtych Orientu, co jest oczywiste dla ka¿dego, kto zna zarówno teksty Wschodu jak i Zachodu. Prawdziwe, oryginalne chrzeœcijañstwo to ezoteryczna i hermetyczna gnoza orientalna, a w szczególnoœci opieraj¹ca siê na Mi³owaniu Boga Stwórcy, dobrze znana Bhakti Joga, której Jezus jest zwyczajnie Mistrzem, Nauczycielem i Guru – Przewodnikiem. Prawdê tê udowodniono ju¿ naukowo na prze³omie XIX i XX stulecia, a fakty te powoli docieraj¹ do œwiadomoœci ka¿dego œwiat³ego i inteligentnego cz³owieka.

Istnienie chrzeœcijañstwa jako czegoœ odrêbnego od religijnoœci orientalnej jest fikcj¹ i fa³szem, a przedstawiciele religijnego establiszmentu politycznego od dawna doskonale o tym wiedz¹, tak¿e o tym, ¿e ¿ydowska spo³ecznoœæ to jedno z zagubionych plemion kaszmirskich semitów! Naukowa Joga to oczywista podstawa prawdziwego chrzeœcijañstwa w miejsce œredniowiecznego zabobonu i ciemnoty, przeciwko którym buntowali siê tacy œwiêci jak Jan Hus i wielu podobnych œwiat³ych i uduchowionych ludzi w ostatnim tysi¹cleciu!

Obrzêd chrztu przez zanurzenie lub skrapianie to staro¿ytny prahinduistyczny rytua³ oczyszczania nauczany przez Jezusa w Izraelu. Œwit Epoki Wodnika to coraz powszechniejsze zrozumienie prawdy historycznej, ¿e zarówno Kriszna, Buddha, Zaratusztra czy Jezus byli po prostu Mêdrcami – Joginami, o wielkiej Bhakti, Mi³oœci do Boga, ród³a Wszelkiego ¯ycia!POWSZECHNOή WIARY W BOGA, A LAYA YOGA!

Ludziom nauki, socjologom oczywistym jest, ¿e wiêkszoœæ ludzi wierzy w Boga, w si³ê czy moc wy¿sz¹ albo w wy¿sze istoty czy byty. Wiêkszoœæ wierz¹ca tak teistyczna jak i monistyczna to ponad 90% ca³ej ludzkoœci, zaœ pozostali to czêsto ludzie, którzy deklaruj¹ niewiarê jedynie z powodu koniunktur religijnych. Znamiona nowych czasów to poszukiwanie Boskoœci, ród³a ¯ycia jakby od podstaw, w nowy, niestandardowy sposób, z czystym umys³em, bez uprzedzeñ i bez dogmatów.

Ktokolwiek zna dobrze fizykê, chemiê i astronomiê, staje siê natychmiast przekonany, ¿e ca³oœci¹ wszechœwiata musi kierowaæ jakaœ wy¿sza rozumna i potê¿na si³a oraz inteligencja. Ka¿dy mo¿e nauczyæ siê szybko i prosto wielu metod wspó³dzia³ania z t¹ inteligentn¹ Istot¹ Najwy¿sz¹ i jej lokalnymi przedstawicielami, chocia¿by na ma³ej zielono-b³êkitnej planecie ludzi! Ka¿dy rodzaj Jogi generalnie wiedzie do poznawania Boskoœci, Wszechducha, Brahmana, jak od zawsze nazywano Inteligentn¹ Praistotê, Ducha Wszelkiego ¯ycia, tak w³aœnie, zarówno Ducha jak i Istotê, Osobowoœæ Twórcz¹!

Najpopularniejsze metody wewnêtrznego rozwoju i doskonalenia cz³owieka to Mantra Joga – naukowa œcie¿ka Modlitwy, Hatha Joga – naukowy trening fizyczno-oddechowy, Laya Yoga – ezoteryczna metoda pracy zwi¹zana z symbolik¹ oœrodków œwiadomoœci duszy, æakr, a tak¿e Rād¿a (Rāja) Yoga – œcie¿ka królewska, z której wywodzi siê teozofia, sufizm, ró¿okrzy¿ i wiele podobnych inicjacyjnych systemów nauki i praktyki samourzeczywistnienia! Ludzie generalnie opieraj¹ siê o jedn¹ z tych czterech form Jogi jako Drogi Bo¿ej, a Mantra Joga, Œcie¿ka Modlitwy i Ró¿añca nale¿y do najpopularniejszych i zasadniczych, jest podstaw¹ ka¿dej religijnoœci, bo nie ma religii bez proroka, bóstwa, kap³anów i Modlitwy! Laya Yoga jednak¿e zwana jest Jog¹ Epoki Wodnika, jako ¿e opiera siê na inicjacji, technikach wizualizacji, wibracji i oddechu, na kontemplacji symboliki, a to podstawa duchowoœci na ca³e ponad 2 tysi¹ce lat ludzkiej cywilizacji!NOWA KULTURA DUCHOWA

Epoka Wodnika przynosi now¹ kulturê duchow¹, nieuchronnie na gruzach poprzedniej, jak zawsze poœród okresów burzy i naporu cywilizacyjnych zmian. Spêdzanie dnia sobotniego na refleksji, zadumie, modlitwie czy kontemplacji dzisiaj w zasadzie nie dziwi ¿adnego nowoczesnego cz³owieka, który dba o swój wszechstronny rozwój i ewolucjê œwiadomoœci. Porzucenie szkodliwego dla zdrowia na³ogu miêso¿erstwa i od¿ywianie siê indywidualnie dobran¹, jarsk¹, wegetariañsk¹ diet¹ zdrowia i d³ugowiecznoœci to norma w ka¿dym postêpowym domu, normalnej szkole i w zdrowym, cywilizowanym spo³eczeñstwie jako ca³oœci!
Ogólna zgoda spo³eczna, co do zakazu napastniczej wojny, nieagresji, wyrzeczenia przemocy, likwidacji armii zaciê¿nych, powszechnego znoszenia i likwidacji kary œmierci acz z aprobat¹ jednostki do eutanazji w szczególnych warunkach, to oznaki ucywilizowania spo³eczeñstwa i otwarcia dla œwiat³a Nowej Epoki Kosmicznej na dwa tysi¹clecia. Pierwsze Tysi¹clecie Epoki Wodnika bêdzie up³ywaæ pod znakiem doprowadzenia ka¿dej jednostki ludzkiej do stanu ca³kowitego Pokoju poprzez rozwój uczuæ wy¿szych, a eliminacjê odzwierzêcego emocjonalizmu opartego na zazdroœci i zawiœci oraz fa³szu.

Œwiêtowanie duchowego doskonalenia w dniach Soboty, Nowiu oraz w czasie d³u¿szych, Tygodniowych sesji i zajêæ staje siê norm¹ ju¿ nie tylko poœród awangardy duchowej ludzkoœci jak¹ s¹ grupy hermetyczne i ezoteryczne, ale w ca³ym spo³eczeñstwie. Œwiadomoœæ, ¿e ca³a ludzkoœæ jest jednym ¿ywym organizmem pochodz¹cym od tego samego Boga jest udzia³em postêpowych przywódców religijnych ludzkoœci, którzy przestali siê ju¿ dawno zajmowaæ kontrol¹ kopulacji pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, ale maj¹ wizje bardziej wznios³ych zadañ dla dobra ludzkoœci!

Zjednoczenie i wspó³praca ró¿norodnych i swoistych, twórczych indywidualnoœci to oznaka nowych czasów i przysz³ych pokoleñ. Ruchy ekologiczno – spo³eczne bêd¹ zyskiwaæ na znaczeniu, szczególnie te, które rozwijaj¹ g³êboki psychoduchowy kontakt z si³ami ¿ycia przyrody na ca³ej planecie, zwanej przez staro¿ytnych Matk¹ – Ziemi¹.BRATERSKA ORGANIZACJA DUCHOWA

Przynale¿noœæ do jednej z braterskich organizacji duchowych, do wspólnoty Uczniów jednego z ¿yj¹cych wielkich Mistrzów Duchowej Hierarchii jest absolutn¹ podstaw¹ dla prawid³owego rozwoju wewnêtrznego, gwarantem postêpu i osi¹gu duchowego, gdy¿ praca ku oœwieceniu mo¿liwa jest w pe³nym wymiarze tylko w awangardowej wspólnocie duchowej. Duchow¹ podró¿, wewnêtrzne ¿ycie zawsze rozpoczyna siê od poszukiwania Drogi, a Droga Wewnêtrzna sk³ada siê z Trzech Klejnotów, z których pierwszym jest Sangha, co oznacza Bratersk¹ Wspólnotê, Spo³ecznoœæ Duchow¹, do której cz³owiek przynale¿y i jest organizacyjnie g³êboko zwi¹zany.

Jeœli jesteœ osob¹ prawdziwie i szczerze zainteresowan¹ idea³ami nowej epoki, prac¹ dla dobra ca³ej ludzkoœci, poszukaj zaraz stosownego Bractwa, Lo¿y, Szko³y lub Zakonu i przy³¹cz siê, przyst¹p do Wspólnoty jako ¿ywy i aktywny cz³onek czy cz³onkini. Idea³ ten by³ zawsze ¿ywy poœród ludzkoœci, czy to za czasów mistrza Kriszña, czy to za czasów Zarathusztra, Akhnetona, Gautama, Jezusa, Mohammada, Æaitanja, czy Œirdi Bāba. Aby bezpiecznie podró¿owaæ ku wzrostowi œwiadomoœci i studiowaæ wiedzê ezoteryczn¹, duchow¹, trzeba mocno zwi¹zaæ siê z duchow¹ spo³ecznoœci¹ w okolicy swego zamieszkania, w swoim kraju, a wtedy podró¿ po wewnêtrznej Drodze jest bezpieczna i cz³owiek ma szanse na prawdziwy, g³êboki osi¹g duchowy.

Oœwiecenie bez pomocy Mistrza i wielu innych Uczniów Drogi jest niemo¿liwe i coraz bardziej powiêksza siê wodnikowa spo³ecznoœæ, która doskonale to rozumie organizuj¹c medytacyjne grupy, oœrodki i wspólnoty. Duchowoœæ przysz³ego œwiata opiera siê na intuicji grupy i na zasadzie konsensusu jaki przynosi timokracja oparta na doradztwie ¿yj¹cych mistrzów – przewodników oraz woli i oddaniu cz³onków ka¿dej grupy. Psychologia procesu w ma³ej grupie, gruntowna psychoanaliza i psychosynteza to œwit nowej epoki w pracy cz³owieka nad sob¹, o ile obejmuje transcendentalny wymiar duchowy jednostki.

Zachêcamy ludzi poszukuj¹cych na ca³ym œwiecie do lokalnego ³¹czenia siê w silne i zwarte grupy ¿ycia wewnêtrznego, jogi modlitwy i medytacji, do poszukiwania liderów wodnikowej, oœwiecaj¹cej Laya Yogi, a liderów grup i oœrodków zachêcamy do czêstego spotykania siê i wymiany doœwiadczeñ, szczególnie gdy s¹ personalnie Uczniami ró¿nych Mistrzów Duchowej Hierarchii zwanej te¿ Wielkim Bia³ym Bractwem albo Himalajsk¹ Lo¿¹ Mistrzów Dalekiego Wschodu!

 Himalaya Master & Himalaya Tirtha SanghaJeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
39
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3