HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Zajêcia cykliczne

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971243
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28


BYDGOSZCZ


Laja Joga, Tantra, BhaiszadŸja
Ka¿dy czwartek - godz. 19.00-20.30
tel. 608 00 33 18
e-mail: rafaella@tlen.pl


CZÊSTOCHOWA

Hatha Joga
Ka¿dy poniedzia³ek - godz. 17.00-18.30
tel. 034 3636840

BhaszadŸja Joga, Joga Uzdrawiania, Ajurweda
Ka¿dy poniedzia³ek - godz. 19.00-20.30 - tel. 034 3636840
Ka¿dy wtorek - godz. 19.00 - 20.30 -  tel. 0609 542 044, 034 361 50 23
Ka¿dy czwartek - godz. 19.00-20.30 - tel. 034 3636840

Medytacja Pokoju
Ka¿da Pe³nia i Nów Ksiê¿yca
tel. 0609 542 044, 034 361 50 23


GDAÑSK - PRZYMORZE

Rad¿a Joga
ka¿dy poniedzia³ek, godz. 18.30 - 20.00
tel: 0506 684 182


Hatha Yoga
ka¿dy czwartek, godz. 18.30 - 20.00
tel: 0518 579 683GDYNIA

Rad¿a Joga
ka¿dy czwartek, godz. 19.00 - 20.30
e-mail: raja-yoga@himalaya-tirtha.org


Hatha Joga
ka¿dy poniedzia³ek, godz. 19:00-20:30
e-mail: raja-yoga@himalaya-tirtha.org

Medytacja Transmisyjna

Ka¿da Pe³nia i Nów Ksiê¿yca
e-mail: raja-yoga@himalaya-tirtha.org


Duchowe œpiewanie - Medytacje ze Œpiewem
spotkania raz w miesi¹cu w pi¹tki, godz. 19:00, proszê dowiadywaæ siê o terminy.
Zajêcia dla wszytskich lubi¹cych œpiewaæ i graæ na ró¿nych instrumentach.
Zapraszamy wszystkie chêtne osoby niezale¿nie od mo¿liwoœci wokalnych.
e-mail: raja-yoga@himalaya-tirtha.org


GLIWICE

Cotygodniowe zajêcia wieczorne
Ka¿da œroda - godz. 19.00-21.00
e-mail: sekretariat@himalaya-tirtha.org

Kr¹g Modlitwy Wstawienniczej
Ka¿dy wtorek, pi¹tek i niedziela -  godz. 21.30
e-mail: sekretariat@himalaya-tirtha.org

Medytacja Transmisyjna
Codziennie o godz. 22.00
e-mail: sekretariat@himalaya-tirtha.org

Rytua³y Wedyjskie Obmywania Lingamu
ka¿dy poniedzia³ek o godz. 19.00
Tajemna Ceremonia Uzdrawiania!
e-mail: sekretariat@himalaya-tirtha.org


OPOLE

Ayurweda - Sztuka Uzdrawiania dla ka¿dego.
Ka¿dy poniedzia³ek - godz. 18.00
tel. 0505 283066


PUCK

Hatha Joga
Ka¿da œroda - godz. 19.00-20.30
tel. 0517 311 775

Medytacja Transmisyjna
Ka¿da Pe³nia i Nów Ksiê¿yca

tel. 791 898 858


SZCZECIN

BhaiszadŸja Joga
Ka¿dy pi¹tek - godz. 18.00-20.00
tel. 091 4341164

Œiwaratri
raz w miesi¹cu w ka¿d¹ noc poprzedzaj¹c¹ NÓW Ksiê¿yca - ca³onocne praktyki poœwiêcone Mistrzowi i Patronowi wszystkich joginów - Œiwa. Praktyki rozpoczynaj¹ siê o godzinie 20.00
tel. 091 4341164


TRZEBIERZ SZCZECIÑSKA

Medytacje. Laja Joga. BhaiszadŸja.
Ka¿dy czwartek, godz. 17.30-19.30
tel. 091 3128711


WARSZAWA

Laja Joga, Æakramy, Medytacje
Ka¿dy poniedzia³ek i czwartek - godz. 19:30 - 21.00
tel: 502 493 555

Hatha Joga
Ka¿dy wtorek - godz. 17:00 - 18.00 (dla dzieci od 4 do 9 lat)
Ka¿dy wtorek - godz. 19:00 - 20.30 (dla doros³ych)
tel: 510 718 404; e-mail: dakszani@gmail.com

Cotygodniowe spotkania medytacyjne.

Ka¿da œroda - godz. 18:00 - 19.30
tel: 502-150-247; e-mail: grupa-modlitewna@home.pl
www.joga-uzdrawiania.pl


ZABRZE

Hatha Joga
Ka¿dy wtorek, godz. 18.30-20.00
tel. 0604 905 295ANGLIA - PLYMOUTH

Medytacja Transmisyjna, Laja Joga
Ka¿dy czwartek, godz. 20.00 - 21.30
tel. 0044 78 6225 9946,
mariici1008@gmail.com


HISZPANIA - BARCELONA

Nathasampradaya Hatha Joga, Tantra, Medytacje
Ka¿dy wtorek, godz. 18.30-20.00
sughriva@yahoo.es

Nathasampradaya Hatha Joga
Ka¿da œroda, godz. 17.30-19.00; 19.00-20.30; 20.30-22.00
Ka¿da sobota, godz. 7.00-9.00
sughriva@yahoo.es


SZWECJA - SZTOKHOLM

Nathasampradaya Hatha Joga
Ka¿dy pi¹tek, godz. 19.00-20.30
tel. +46 73 870 3690
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3