HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Prezenty dla sponsorów

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971188
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Per³y Duchowej Wiedzy
Autor: Himalaya Master
Minimalna dotacja: 25 PLN (plus koszty przesy³ki)
IloϾ stron: 160
Ok³adka: miêkka, lakierowana, klejona

Jak otrzymaæ ksi¹¿kê?
Kolejny, drugi tom z serii Przekazy Mistrza Himalaya, z których ka¿dy zawiera 30 drogocennych Przekazów Duchowych dla ka¿dego cz³owieka, który choæ trochê interesuje siê Duchowym Rozwojem. Przekazy s¹ odpowiedzi¹ na nurtuj¹ce ludzkoœæ pytania, poradami i wskazówkami jak radziæ sobie z problemami codziennoœci. Autor prostuje wiele zagmatwanych i zniekszta³conych przez wieki zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.Spis Treœci

PIERWSZA MANDALA SKARBÓW M¥DROŒCI
1. Jak ¯ycie i Œwiat Zacz¹æ Zmieniaæ na Lepsze
2. Charakterystyczne Cechy Ludzi-Anio³ów
3. O Pomocy i Wsparciu Ofiar Stresu, Terroru i Gwa³tu
4. Ochrona Przyrody a Cz³owieczeñstwo
5. ¯ycie bez Raka, Demencji i Innych Ciê¿kich Chorób
6. Prezentacja Mówców i Wyk³adowców a Zasady Sukcesu
7. Indywidualny Nowy Rok - Œwiêtem Narodzenia
8. Œladami Odwiecznej Kultury Duchowej Narodu Polan
9. Czy UFO to Zjawiska Metafizyczne?
10. Socjalne Pañstwo Prawa

DRUGA MANDALA SKARBÓW M¥DROŒCI
11. Budowanie Nowego Œwiata Ca³ej Ludzkoœci
12. PREMAN – Bo¿a Mi³oœæ i Jej Przejawianie
13. Zapobieganie Telomerazie, Zarazie Degradacji Ludzi
14. Sztuka Masowania – Wszechstronna Terapia
15. Praca z Energi¹ ¯ywio³ów i Oczyszczania Æakramów
16. Waruna – Stra¿nik £adu i Porz¹dku Niebios
17. Wiecznie ¯ywa Historia ¯ycia Adama i Ewy
18. Po³o¿enie Cywilizacji Atlantydów
19. Przewodnicy Duchowi, Kolory Dusz i Praktyki Drogi
20. Zmierzch Instytucjonalnych Religii Starego Œwiata

TRZECIA MANDALA SKARBÓW M¥DROŒCI
21. O Rozpowszechnianiu Nauki i Uczniostwie
22. Nauka o Tym Jak Rozmawiaæ z Bogiem
23. OdpowiedzialnoϾ Grupowej Karmy Ludzi
24. Podstawy Naturalnej Medycyny i Dobrego Zdrowia
25. O Szarlatañskim Pseudoleczeniu Zwanym Psychiatri¹
26. Pochodzenie Ludzi i Inne Byty Zielonej Planety
27. Myœli Œwiêtego Orêdownika, Proroka
28. Poznawanie Wy¿szych Sfer Œwiata i Bytu
29. Jak Zostaæ Uczniem Prawdziwego Duchowego Mistrza?
30. Kszta³cenie Charakteru NarodowegoPrzedmowa...

U œwitu nowej Ery Wodnika zaznacza siê coraz bardziej dynamiczna przemiana ca³ej ludzkoœci, która zmierza nieuchronnie ku zniesieniu wszelkich barier, ku zjednoczeniu ludów ca³ej planety w jedn¹ ogólnoziemsk¹ federacjê. Rozumiej¹ ten proces i jego potrzebê wszyscy dobrzy i œwiatli ludzie buduj¹cy wspólnoty ponadnarodowe, likwiduj¹cy bariery uprzedzeñ pomiêdzy rasami, narodami, p³ciami i kulturami. Najtrudniejsze i najwa¿niejsze do przezwyciê¿enia s¹ bariery fanatyzmów i podzia³ów religijnych, które w historii wywo³a³y najwiêcej wojen, przeœladowañ i religijnych rzezi, co musi ostatecznie przejœæ do historii, poprzez budowanie uniwersalnej kultury religijno – duchowej ludzkoœci bez dogmatu i fanatyzmu. Propagowanie mi³oœci miêdzyludzkiej oraz pokoju miêdzy narodami to dwa filary, dwie krocz¹ce naprzód nogi postêpu w dziedzinie zjednoczenia duchowego wszystkich ludzi.

Oferowana pozycja nauk jest doskona³ym drogowskazem ku przemianie indywidualnej œwiadomoœci ludzkiej i uwolnieniu jej od tragicznych obci¹¿eñ przodków oraz ca³ego baga¿u bolesnych prze¿yæ i podœwiadomych "zapisów przesz³oœci". Daje pomoc w ods³anianiu swojej prawdziwej istoty, w odnalezieniu sensu ¿ycia w g³êbi swej JaŸni czy Duszy, w zrozumieniu swojego w³asnego miejsca i roli w spo³eczeñstwie. Staro¿ytni jak i wspó³czeœni Mêdrcy polecali cz³owiekowi do rozwa¿añ, refleksji czy rozmyœlañ Trzy Wielkie Pytania - "Kim Jestem", "Dok¹d zmierzam", "Sk¹d Pochodzê"? Wielkie pytania studiowane s¹ jako rodzaj badania siebie tak przez mistyków chrzeœcijañskich w klasztorach, jak i przez adeptów buddyjskich zen czy te¿ przez medytuj¹cych joginów, a tak¿e w tradycji zarathrusztrañskiej. Uœwiadomienie sobie g³êbiej swej natury, tego kim siê jest i dok¹d zmierza ludzka Dusza, JaŸñ wyzwala cz³owieka z wielu problemów. ¯ycie czy los przestaje przeszkadzaæ, a zaczyna pomagaæ, jeœli cz³owiek staje siê sob¹, tym, kim naprawdê jest i spe³nia siê spontanicznie.

Nauki ods³aniaj¹ sfery ¿ycia najbli¿sze cz³owiekowi i pomagaj¹ zrozumieæ ich czêstokroæ bolesne przejawienie. Prezentuj¹ wiele wskazówek w³aœciwego stosunku do innych ludzi – skupianie si³y umys³u na tym co dobre, rozwijanie ¿yczliwoœci dla bliskich i przyjació³, cieszenie siê z sukcesu innych. Inspiruj¹ do zmiany stylu ¿ycia, do rozwijania humanitarnoœci – dzia³ania dla dobra drugiego cz³owieka. Pomagaj¹ zrozumieæ, dlaczego egzystencja cz³owieka na tej planecie czêsto przypomina d³ugotrwa³y test woli ¿ycia, test mocy przetrwania, czasem w skrajnych warunkach i ¿e najwa¿niejszym jest, aby wola ¿ycia i przetrwania uleg³a pozytywnemu wzmocnieniu i intestyfikacji.

Zawarta jest wiedza o g³êbokiej ekologii, d³ugowiecznoœci, szczêœliwym i zdrowym ¿yciu, o naturalnych metodach leczenia. Wskazuje, jak odnajdywaæ Harmoniê z Przyrod¹ i jej ¿ywio³ami, co jest równie¿ pierwszym krokiem do samouzdrawiania. U ludzi uwra¿liwionych na energiê ¿ywio³ów pojawia siê spontaniczny kult Matki Ziemi, potrzeba jednoœci z planet¹, potrzeba szacunku i wdziêcznoœci dla Ziemi za jej plony, trud przyrody w dziele karmienia i od¿ywiania cz³owieka a tak¿e potrzeba walki o ratowanie wszelkiego ¿ycia na planecie Gaja. Czytelnik odnajdzie tu równie¿ staro¿ytne dzieje Polan i s³owiañskiej, czystej duchowoœci i religijnoœci plemion, z których powsta³ dzisiejszy Naród Polski. Nasza rodzima duchowoœæ i kultura wyros³a z najlepszych wartoœci ca³ego obszaru indoeuropejskich wp³ywów i idei, a wszelkie formy kultu opiera³y siê na pokoju, zgodzie, honorze, tolerancji i poczuciu jednoœci ludzi z przyrod¹. Wielu z pewnoœci¹ zainteresuje tajemna wiedza o Anio³ach i o sposobach pe³niejszego przyjmowania B³ogos³awieñstw i Mocy, czyli psychoenergetycznego wsparcia p³yn¹cego od wielkich Oœwieconych i Uduchowionych ludzi, których przy³¹czono do Anio³ów, Bogów Nieba i zabrano do Raju, Krainy Szczêœliwoœci.

Ka¿da "lekcja" stanowi samodzielnà ca³oœæ, zawiera ¯ywe S£OWO Mistrza M¹droœci i dlatego bardzo mocno poruszy Twoje serce, obudzi uœpion¹ têsknotê do tego co piêkne, szlachetne i czyste. Studiowanie kolejnych Nauk poszerzaæ bêdzie twoj¹ œwiadomoœæ i intuicyjn¹ wiedzê ¿ycia, co pomo¿e Tobie uchroniæ siê przed b³êdami i nieszczêœciami, które przynosz¹ cierpienie, co jest bardzo istotne, jeœli jesteœ osob¹ szczerze zainteresowan¹ idea³ami Nowej Epoki Rozwoju i Postêpu – prac¹ nad podnoszeniem jakoœci swego ¿ycia i dobra ca³ej ludzkoœci.

W obecnym okresie przejœciowym, okresie gwa³townych przemian spo³ecznych, kulturowych i technologicznych, wprowadzaj¹cych ludzkoœæ w now¹ erê pokoju, zwan¹ powszechnie na œwiecie epok¹ wodnika, "Nauki Mistrza Himalaya" nios¹ ludziom wspania³¹ pomoc w duchowych i psychicznych kryzysach, w odnajdywaniu nowych celów i sensu ¿ycia.

Z wyrazami Wdziêcznoœci dla Himalaya Master
Agastini Devi, Delhi, grudzieñ 2004Ka¿dy kto czyta Przekazy Mistrza Himalaya znajdzie w nich klucz do duchowych prawd swej w³asnej religii; bowiem Prawda o której mówi¹ jest wszechogarniaj¹ca. Mistrz Himalaya w przystêpny sposób udziela odpowiedzi czytelnikowi na tak uniwersalne i odwieczne kwestie jak Kim Jestem, Sk¹d Pochodzê i Dok¹d Zmierzam, a tak¿e daje klucze do odnalezienia prawdziwej Duchowej Drogi. Jak Medytowaæ, by osi¹gn¹æ pe³niê cz³owieczeñstwa i wznieœæ siê na wy¿szy, niebiañski stopieñ ewolucji, jak staæ siê Uczniem Duchowym – te sprawy pog³êbiaj¹ce myœli czytelnika i rozszerzaj¹ce jego œwiadomoœæ porusza w swych wyk³adach. Ich nauka ma uniwersalizm Prawdy i mo¿e s³u¿yæ za podstawê dla powszechnej Religii Ducha.

Z tym wiêksz¹ radoœci¹ zachêcam ka¿dego do zag³êbiania siê w to dzie³o napisane w oryginalnym duchu jogicznej m¹droœci i odkrywania jego wielopoziomowego przekazu i znaczenia.

Acharya Andrew Marîchi Cwiekar
Launceston, styczeñ 2005
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3