HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Prezenty dla sponsorów

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971283
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Lista prezentów obejmuje ksi¹¿ki i publikacje drukowane, p³yty CD z zapisem audio z warsztatów medytacyjnych oraz z muzyk¹ i afirmacjami, oraz (wkrótce) ksi¹¿ki elektroniczne tzw. eBook w formacie ePub. Wp³aæ odpowiedni¹ dotacjê i wybierz prezent z poni¿szej listy, który wyœlemy Ci poczt¹. Z dotacji  utrzymujemy nasz serwis, op³acamy t³umaczy oraz inne aktywnoœci zwi¹zane z rozwojem tego serwisu. Wszystkim sponsorom serdecznie dziêkujemy.

P³yty CD z zapisem audio z warsztatów medytacyjnych wysy³amy wy³¹cznie uczestniokom warsztatów.

Ksi¹¿ki i publikacje drukowane


Devanagari - blok do æwiczeñ kaligrafii sanskrytu
autor: praca zbiorowa
Devanagari - blok do nauki kaligrafii Niebiañskiego Alfabetu Sanskrytu opracowany na wzór znanych ze szko³y podstawowej zeszytów æwiczeñ do nauki pisowni. Na 52 stronach bloku w przystêpny sposób zilustrowano krok po kroku, jak rysowaæ podstawowe litery sanskrytu, które u¿ywane s¹ m.in. jako znaki magiczne (yantry, symbole) w tajemnych naukach Jogi, oraz do zapisu Œwiêtych Matr. Blok do æwiczeñ dostêpny jest zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej (plik PDF)  do samodzielnego drukowania.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2 - Per³y Duchowej Wiedzy
autor: Himalaya Master
Kolejny, drugi tom z serii Przekazy Mistrza Himalaya, z których ka¿dy zawiera 30 drogocennych Przekazów Duchowych dla ka¿dego cz³owieka, który choæ trochê interesuje siê Duchowym Rozwojem. Przekazy s¹ odpowiedzi¹ na nurtuj¹ce ludzkoœæ pytania, poradami i wskazówkami jak radziæ sobie z problemami codziennoœci. Autor prostuje wiele zagmatwanych i zniekszta³conych przez wieki zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Œwiat³o Uzdrowienia - Wybór Nauk
autor: The Himalaya Master
Wybór 11 wyk³adów przeznaczonych do studiowania wiedzy ezoterycznej przez osoby zainteresowane g³êboko procesem duchowego uzdrawiania swojego ¿ycia, cia³a i umys³u. Wiedza pochodz¹ca od Wielkich Mêdrców ze Ÿród³a zwanego PRAWD¥ spisana przez Himalaya Master Wybrane lekcje mog¹ pomóc ka¿demu uwolniæ siê od choroby, cierpienia, goryczy, frustracji, samotnoœci, braku sensu ¿ycia, niedostatków i biedy oraz powracaæ do ród³a Odwiecznej M¹droœci, a wiêc stopniowo odnajdywaæ stan spokoju, spe³nienia i radoœci ¿ycia.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 1 - Per³y Duchowej Wiedzy
autor: Himalaya Master
Ksi¹¿ka otwiera seriê 4 kolejnych czêœci, z których ka¿da zawiera 30 drogocennych Przekazów Duchowych dla ka¿dego cz³owieka, który choæ trochê interesuje siê Duchowym Rozwojem. Przekazy s¹ odpowiedzi¹ na nurtuj¹ce ludzkoœæ pytania, poradami i wskazówkami jak radziæ sobie z problemami codziennoœci. Autor prostuje wiele zagmatwanych i zniekszta³conych przez wieki zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Œwiat³o Mistyki - Poradnik Pielgrzyma Szambali
autor: The Himalaya Master
Prawdziwy Klejnot Duchowej Wiedzy! Autor ods³ania tajemnice podró¿owania autentyczn¹ Œcie¿k¹ Ducha! Jedna z niewielu ksi¹¿ek na rynku, która ujawnia ca³¹ prawdê o rozwoju duchowym, mistyce Jogi, mistyce Sufi! Jak rozpocz¹æ Duchowy Rozwój? Jak poruszaæ siê po Œcie¿ce duchowego wzrostu i na co uwa¿aæ? To wszystko znajdziesz w tym niezwyk³ym podrêczniku duchowego rozwoju!

P³yty CD


Czohanija 2008 - Bhad¿any i Mantry
autor: Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008. Kompozytor: Kadim & Sati. Wykonanie: Himalaya Tirtha Sangha
Sukha Sutra - Kurs Œwiadomoœci Dobrobytu
autor: The Himalaya Master
Nowa p³yta AUDIO CD: "Sukha Sutra – Kurs Œwiadomoœci Dobrobytu" to 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i bogactwa materialnego. Polecamy ka¿dego dnia pracowaæ z jedn¹ afirmacj¹. Mo¿na s³uchaæ w samochodzie i podczas snu. WeŸ ¿ycie w swoje rêce, podnieœ poczucie w³asnej wartoœci, zbuduj w naturalny sposób optymizm ¿yciowy i osi¹gaj sukces ka¿dego dnia. Dwa dodatkowe utwory umacniaj¹ jeszcze bardziej Twoje poczucie bogactwa duchowego i materialnego. (Kilka przyk³adowych afirmacji piosenek do pos³uchania!)
Warsztaty Medytacyjne 1998-2002 - zapis cyfrowy na p³ytach CD
autor: Himalaya Swami
Himalaya Swami prowadz¹c wiele bardzo interesuj¹cych wyk³adów, medytacyjnych warsztatów weekendowych i popo³udniowych z Laja Jogi, Ajurwedy, Rad¿a Jogi, WadŸrasattwy, Sufi i innych - przekaza³ cenn¹ i unikaln¹ wiedzê na temat istoty Jogi i jej praktyki. Nagrania przez nas oferowane s¹ ich cyfrowym zapisem (Mp3) na p³ytach CD do odtwarzania na komputerach PC/MAC lub odtwarzaczach MP3.

eBook, publikacje elektroniczne


SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3