HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » O nas ...

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971254
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

W ka¿dej epoce istnienia œwiata byli tacy wielcy i nieliczni ludzie, którzy d¹¿yli do rozumienia Boga, JaŸni Najwy¿szej, przekraczaj¹c obiegowe, zwykle mocno podupad³e tradycje doktryn i dogmatów. Pobudzani przez szczer¹ wiarê, która zna wolnoœæ mi³oœci i kochaj¹cego mi³osierdzia, usi³owali poszerzyæ sw¹ œwiadomoœæ Boga zg³êbiaj¹c nieskoñczone wyrazy Jego Prawa (Rta) i dowodz¹c Jego Prawdy (Satya). Poprzez prawdziwie naukow¹ religiê przeniknêli "tajemnice" Ducha i Materii i doszli do doœwiadczenia Boga (Elohim, Allah, Brahman) jako Wszystkiego we wszystkim...

Odkrywszy klucz do jedynej rzeczywistoœci jaka jest, Ci synowie i córki Boga przyci¹gnêli do siebie uczniów, którzy zechcieli podporz¹dkowaæ siê prawom wszechœwiata (kosmosu) i wewnêtrznym naukom "szkó³ tajemnych", czy lepiej "misteryjnych" lub "duchowych". W ten sposób Jezus powo³a³ swych aposto³ów, Bodhidharma mnichów, a Pitagoras nowicjuszy w Krotonie, Gautama Buddha wezwa³ tak swych uczniów do utworzenia Sanghi (Wspólnoty), a Król Artur rycerzy Okr¹g³ego Sto³u do poszukiwania Œwiêtego Graala. Prawdziwie magnetyczne misterium Ducha, Zakon Misterium...
 

Himalaya Tirtha Sangha jest szko³¹ tajemn¹ dla mê¿czyzn i kobiet naszej epoki pragn¹cych poznaæ wielk¹ syntezê nauk wyzwolonych mistrzów - tych nielicznych, którzy triumfowali w ka¿dej epoce, a teraz stoj¹ licznie jako nasi starsi bracia i siostry na Œcie¿ce Duchowego Rowoju. Patronami Himalaya Tirtha Sangham s¹ takie osobistoœci duchowe jak Kaikin-Maitreja zwany te¿ Chrystusem lub Mesjaszem, DŸ³alkhul Khan, Pan Morja i Menaka, Padmasambhawa. Œhirdi Sai Baba, Baba Œiwananda, Archanio³ Raziel oraz Raphael, Archanio³ Uriel, sam Król Joginów - Œri Siwa Jogeœwara, a tak¿e wielki niebiañski t³um œwiêtych, mistrzów, proroków i anio³ów "odzianych w bia³e szaty" - Wielkie Bia³e Braterstwo, Obcowanie Œwiêtych. Temu uniwersytetowi Ducha u¿yczaj¹ oni swego p³omienia, rady, natchnienia, swego osi¹gniêcia i ¿ywej nauki tym, którzy chcieliby pójœæ ich œladami do Ÿród³a tej jedynej rzeczywistoœci, jak¹ oni ju¿ urzeczywistnili.

Zainicjowane w Polsce ponownie nauczaniem Swami Baba Œiwananda z Darjeeling w 1983r. e.ch., Himalaya Tirtha Sangham jest kontynuatorem obecnej od zawsze na naszych ziemiach, polskiej aryjskiej tradycji duchowej w sukcesji Himalaya maj¹cej swe Ÿród³o w duchowej stolicy naszej planety jak¹ jest Agartha. HTS prowadzi weekendowe spotkania z wiedz¹ duchow¹ ezoterycznej jogi, æakramami, naukami tantrycznymi i wieloma innymi aspektami podró¿y duchowego rozwoju, które dostêpne s¹ dla wszystkich zainteresowanych. W przeci¹gu roku odbywaj¹ siê przynajmniej trzy lub cztery 9-12 dniowe oazy pog³êbiaj¹ce rozmaite aspekty duchowoœci i mistyki. Wszystkie kursy stanowi¹ pewna zamkniêt¹ ca³oœæ i oparte s¹ na rozwijaniu wewnêtrznego potencja³u boskoœci, przebudzenia i duchowego oœwiecenia oraz wyzwolenia w takich archetypach jak Wielka Matka, Chrystus, Buddha, Œiwa. Dziêki naukom wyzwolonych mistrzów i œwiêtych, przekazywanym poprzez ich pos³añców, duchowi studenci Himalaya Tirtha Sangha pod¹¿aj¹ œcie¿k¹ wniebowst¹pienia (Ascension) w celu ostatecznego ponownego po³¹czenia duszy z Duchem Boga ¯ywego.

Program obejmuje studia nad œwiêtymi tekstami Wschodu i Zachodu prowadzone przez aæarjów, æwiczenia w opanowaniu energii æakramów i aury wed³ug tajemnych nauk mistrzów Laja Jogi, studia alchemicznej przemiany duchowej z pomoc¹ fioletowego p³omienia, elementy duchowego zegara kosmicznego s³u¿¹cego uwalnianiu od z³o¿a dawnych uwarunkowañ zapisanych w kosmogramie, naukê o S³owie mówionym wraz z mistyczn¹ modlitw¹, medytacj¹ i wizualizacj¹ jako kluczem do wyzwolenia duszy u zarania nadchodz¹cej epoki wodnika, œcie¿kê praktyk duchowego uzdrawiania ludzi i planety wed³ug jogi ajurwedy. Mo¿na tak¿e zapoznaæ siê g³êbiej ze œcie¿k¹ ryszich oraz z naukami o kierowaniu narodem i spo³eczeñstwami planety, tak jak przekazywali to wieszczowie naszego narodu oraz awatarowie planety jacy przyszli do ca³ej ludzkoœci jak Rama, Gautama, Jezus, Mohammad, Œankara, Morja, Œirdi Sai Baba i inni. Osoby bardzo g³êboko zainteresowane duchowym wyzwoleniem mog¹ podj¹æ indywidualne inicjacje w specjalne œcie¿ki ezoterycznej praktyki okultnej.

Himalaya Tirtha Sangha jest dziesiêciostopniow¹ spiral¹, po której jako po niebiañskiej drodze, wznosisz siê od œwiadomoœci swej ludzkiej jaŸni do œwiadomoœci swej Bo¿ej JaŸni, Puruszy). Gdy wspinasz siê po spirali, œwiat³oœæ potê¿nieje, a ciemnoœæ jest przemieniana w czyst¹ duchow¹ energiê. Dzieñ po dniu doœwiadczasz odrodzenia w miarê jak odrzucasz dawnego siebie (starego cz³owieka) i stajesz siê nowym cz³owiekiem, istot¹ duchow¹. Energie harmonizuj¹ siê, æakramy oczyszczaj¹, a dusza uzyskuje stan równowagi niezbêdnej do zwyciêskiego wype³nienia swego indywidualnego boskiego planu.

Oprócz przygotowania ucznia do wejœcia w zwi¹zek uczniostwa (Guru-czela) z wyzwolonymi mistrzami i podjêcia œcie¿ki inicjacji nakreœlonej w siedzibach mistrzów na wewnêtrznych planach, poziom duchowego naucza nia HTS przygotowuje studentów do podjêcia kursów rozwoju duchowego wy¿szych stopni, tak by mogli staæ siê wartoœciowymi cz³onkami spo³ecznoœci narodowej, ogólnoœwiatowej i planetarnej. Potrzebna jest wola poddania siê dyscyplinie duchowej edukacji i zwi¹zanej z ni¹ œcie¿ki samourzeczywistnienia jako pierwszego niezbêdnego kroku, wola stania siê uczniem Duchowego Braterstwa Mistrzów i ostatecznie uczniem Wielkiej Boskiej JaŸni (Brahman, Allah, Elohim) Jedynego Który Jest.

Himalaya Tirtha Sangha to najpierw duchowy sposób ¿ycia, który jest integraln¹ jog¹, istotn¹ czêœci¹ wszystkich religii i ka¿dej kultury duchowej realizuj¹cej siê jako zainicjowana ju¿ i rozwijaj¹ca siêmiêdzynarodowa spo³ecznoœæ Epoki Wodnika. Tu dawne prawdy staj¹ siê prawem codziennego ¿ycia dla setek pokrewnych dusz zgromadzonych w celu wype³nienia misji wszystkich proroków jacy przychodzili na ziemiê w uprzednich epokach w jednoœci œwiêtego boskiego Wszechducha (Siedmioducha).

Tym, którzy szukaj¹ nauk duchowych Himalaya mo¿emy poleciæ gor¹co studiowanie dzie³ inkarnowanego Aæarji znanego pod imieniem duchowym Bo Yin Ra, szwajcarskiego mistyka i ezoteryka kieruj¹cego duchowym rozwojem swoich uczniów a¿ po dzieñ dzisiejszy oraz studiowanie nauki ¯ywej Etyki czyli Agni Jogi przekazanych przez widz¹c¹ mistyczkê, tak¿e inkarnacjê Himalaya Helenê Roerich. Tak jeden jak i drugi cykl duchowych nauk wprowadza g³êboko w Zakon Misterium linii Himalaya oraz przekazuje swoiste i wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce kompetedium ezoteryki œwiat³a duchowego tak potrzebnego jako drogowskaz w ca³ej "królewskiej sztuce" duchowej Rad¿a Jogi i Laja Jogi. Wprowadzenia w indyjsk¹ duchowoœæ jogi mo¿emy tak¿e poszukaæ w tekstach Œri Umadewi G.K. czyli Wandy Dynowskiej, polskiej oœwieconej jogini i duchowej mistrzyni Himalaya Tirtha Sangha, która zainicjowa³a i rozwinê³a Bibliotekê Polsko-Indyjsk¹ oraz po³o¿y³a ogromne zas³ugi dla przybli¿enia nam naszej aryjskiej (indoeuropejskiej) kultury duchowej. Mo¿emy te¿ poleciæ dzie³a naszych rodzimych aæarjów, znanego pod inskrypcjami J.A.S - Józefa Aæarja Œwitkowskiego S.N. oraz twórcê Bractwa Elsów, Wincentego Lutos³awskiego S.N., którzy po³o¿yli w przesz³oœci ogromne zas³ugi dla popularyzowania w Polsce ezoterycznej Rad¿a i Laja Jogi...

The Himalaya Master

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3