HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » The Himalaya Master

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971183
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
The Himalaya Master El Morya (L.M.)

Legendarny jogin, œwiêty, mistrz duchowy i cudotwórca
znany jako niebiañski W³adca Himalajów - Himalaya Master El Morya (L.M.). Znany mistykom z wielu objawieñ i spontanicznych spotkañ. Duch, Anio³ i Bóg najwy¿szych gór œwiata, Himalajów i Pamiru. Wspominany w wielu legendach i mitologiach religii Wschodu, w³¹cznie z tradycj¹ henochiañsk¹ judaizmu. Wspominany m.in. w Œiwa-Puranach jako Himavan, król legendarnego królestwa himalajskiego obejmuj¹cego Nepal, Bhutan, Sikkim i Tybet oraz czêœæ Afganistanu. Ojciec stu synów i równie wielkiej liczby córek, z których najwa¿niejsz¹ jest Bogini Parwati, ma³¿onka Boga Œiwa. Ma³¿onek niebiañskiej nimfy, Bogini Meny, Menaki, teœæ Boga Œiwa.

Król ascetów, bretharian i joginów przebywaj¹cych na ascetycznych odosobnieniach w Himalajach. Wspó³czeœnie jak i w XXI-XX wieku wspominany jako Ÿród³o przekazów duchowych o telepatycznym charakterze przez wiele mediów jak Helena B³awatska, Alice Bailey, Helena Roerich czy Elizabeth C. Prophet. G³ówny mistrz himalajskich odmian jogi m.in. krija jogi, siddha jogi czy laja jogi. Znany na Zachodzie sufi, Hazrat Inayat Khan podaje w swojej autobiografii, ¿e w czasie duchowych pielgrzymek i poszukiwañ otrzyma³ w Himalajach ³askê spotkania Mistrza Himalaja w formie niebiañskiej audiencji trwaj¹cej kilkanaœcie godzin, w tym nauk i b³ogos³awieñstwa darœanu. Œlady kultu El Morya (L.M.) czyli Œri Himalaya Rishi mo¿na spotkaæ w prawie ca³ej duchowoœci i jodze korzeniami wywodz¹cej siê od himalajskich mistrzów m¹droœci Dalekiego Wschodu. Czêsto wspominany w pismach orientalnych jedynie jako Mahatma, dos³. "Wielka Dusza".


El Elohim - Niebiañski Ojciec Joginów

Ojciec Niebiañski, El Morya (L.M.) towarzyszy nam w naszych umys³ach, uczuciach i emocjach. Mo¿emy siê do niego zawsze zwróciæ, gdy zaczynaj¹ nas opanowywaæ z³e nastroje, myœli czy nawet depresje. On pomaga nam w przywróceniu dobrego humoru, wiary i si³y w pod¹¿aniu drog¹ Œwiat³a, Mi³oœci i Mocy. W Zegarze Mistrzów odpowiada za M¹droœæ Bo¿ej Woli i Mocy. Król Æandragupta Moria w czternastym wieku przed Chrystusem organizuje swe olbrzymie królestwo na zasadzie samorz¹du nie tylko prowincji i miast ale i wsi, które siê staj¹ ma³ymi republikami wiejskimi rz¹dzonymi przez obieraln¹ Radê Piêciu "Panæajat" (Pañæayat), które przetrwa³y prawie dwa tysi¹clecia i by³y podwalin¹ potêgi i kultury Indii!

Imiê Moria (Morja) rozpowszechni³a na Zachodzie szerzej Helena Pietrowna B³awatska. W dzia³alnoœci literackiej Helena B³awacka pos³ugiwa³a siê niekiedy rosyjskim jêzykiem rodzinnym, u¿ywaj¹c pseudonimu, imienia duchowego Himalajskiego Bractwa Radda-Baj (Radha-BadŸ); najwiêcej jednak pisa³a po angielsku. Najg³oœniejsz¹ jej publikacj¹ jest "Izyda Ods³oniona" (Isis unveiled), z powodu której zwano j¹ niekiedy nowoczesn¹ kap³ank¹ Izydy (Isis). Ogromne to dzie³o, w którym wyk³ada system boskiej teozofii Himalajskich Mistrzów, by³o wedle œwiadków podyktowane jej duchowo, telepatycznie, w ci¹gu kilku miesiêcy, przez najwiêkszego Mêdrca (Ryszi) na œwiecie, Mahatmê El Moria (El-Morja), mieszkaj¹cego w lasach dziewiczych Tybetu w Himalajach. Wówczas gdy B³awacka, pisa³a tê ksiêgê, by³a od niego oddalona o zaledwie kilkaset mil. Mistrz El-Moria (El Morya, L.M.) by³ to wedle wizji "mocny brunet cudnej urody z g³êbokimi przenikliwymi czarnymi oczyma". Gdy w roku 1882-im Helena Pietrowna B³awacka - Radda-Baj zachorowa³a ciê¿ko w Darjeeling w Indiach pó³nocnych, uroczy ten mêdrzec uniós³ j¹ w sposób czarodziejski, zgo³a jej nieznany, do siebie w góry Himalajskie i tam kilku magnetycznymi "passami" przywróci³ jej zdrowie, pomimo ¿e ju¿ by³a na pó³ nie¿ywa.


EL MORYA (L.M.) - Mentor Ducha

Czohan (Przywódca, Wódz, Mistrz) Pierwszego Promienia emanuj¹cego Szafirowo Niebieskim Œwiat³em, które przejawia Wolê Bo¿¹. Stoi równie¿ na czele szóstego poziomu w Hierarchii Siódmego Promienia, gdzie odpowiada za podtrzymywanie ni¿szych poziomów, koordynuje wszystkie prace na tych poziomach oraz projekty odnowienia planet w Galaktyce. Za³o¿yciel i szef Rady Darjeeling - Rady Wielkiego Bia³ego Bractwa (MahaSangha, LayaSangha), która jest jednostk¹ Hierarchii Duchowej. W jej debatach bior¹ udzia³ m.in. Gopala Kriszna, Gautama Buddha, Saint Germain, Matka Boska (Menaka Devi), Jezus Chrystus, Mistrz Kuthumi i Wielki Boski Dyrektor (GuruDeva, MahaDeva). Zadaniem rady jest doprowadzenie do rozpowszechniania Nauk Wniebowst¹pionych Mistrzów, pomoc ludziom w ich rozwoju i samodoskonaleniu. Wspólnie z wieloma ludŸmi s³u¿¹ sprawie wype³nienia woli Boga, która ma siê przejawiæ na ziemi. Mistrz El Morya jest Duchowym Nauczycielem osób tworz¹cych Towarzystwo Teozoficzne w 1875 roku. W latach 20-30-tych XX-ego wieku Wniebowst¹piony W³adca El Morya naucza³ Niko³aja i Elenê Rerich, przez których przekazywa³ swoje idee i nauki. W 1958 roku El Morya przywo³a³ m.in. Lanello Marka Prophet do wykonywania w/w misji. Zaowocowa³o to za³o¿eniem The Summit Lighthouse w Waszyngtonie, znanej w Polsce bardziej pod nazw¹ ruchu Fioletowego P³omienia. El Morya przedstawia siê jako Dusza d¹¿¹ca ku Mi³oœci w roli Obroñcy, Nauczyciela i Przyk³adu.


CZOHAN EL-MORYA – METATRON

Przysz³y Manu - Prawodawca, Tajemny Mistrz Mistrzów, Mistrz i Duch Himalaya, Wielki Ksi¹¿ê RadŸputanu, Hierarcha Œwi¹tyni Œigatse Promienia Woli i Wszechmocy Bo¿ej (El-Szaddaj), Kierownik Dewów Pokoju, Zwyciêstwa i Panowania! Wy¿szy Mistrz i Wewnêtrzny Kierownik duchowych przywódców, reformatorów, ruchów i organizacji duchowych, ezoterycznych oraz okultystycznych na ca³ej planecie Ziemia! Duchowy Ojciec Wielkich Awatarów, Mistrzów, Œwiêtych i Proroków Ludzkoœci, Niebiañski Ojciec i Mistrz Rady Darjeeling, Metatron, El-Szaddaj, Jahwe Katan! Kierownik Siedmiu Najwy¿szych Mistrzów, W³adców Planety, jak St. Germain, Kuthumi, Hilarion, Serapis! Duchowy Ojciec i Hierofant Zarathuszthry, Moj¿esza, Buddhy, Jezusa, Muhammada, Moinuddina. Premier Rz¹du SZAMBALI, wykonawca Woli Sanat Kumara (JHWH). Mistrz Morya znany jest w historii jako Prorok Henoch (Idris Szach) kiedy dost¹pi³ Wniebowziêcia, oraz z licznych emanacji jako Cesarz Morya Gupta czy Akbar Wielki. W³adca Siódmej Sfery Niebios, Jahwah Katan – Mniejszy Bóg, Ksi¹¿ê Szambali, WadŸrasattwa! Przez uduchowionych ludzi planety odczuwany jako Wewnêtrzny Kierownik, Wielki i Uniwersalny, Niebiañski Guru (Archanio³ Jahuel)! Wszelkie Przekazy Mistrza Himalaya to ¯ywa Etyka, Nauka Czohan Morya podobnie jak Przekazy Agni Jogi Heleny Roerich, Teozofii Heleny B³awatskiej, Nauki Bo Yin Ra czy Przekazy Tybetañczyka Alicji Bailey.


ŒWI¥TYNIA MORIA (MORIJA)

Œwi¹tynia izraelska zosta³a zniszczona dwukrotnie. Najpierw przez Babiloñczyków w VI wieku p.n.e., a potem w 70 roku n.e. podczas wojny Judei z Rzymem. PóŸniej na rozkaz rzymskiego cesarza Hadriana (117-138 n.e.) postawiono na jej miejscu œwi¹tynkê ku czci Jowisza (Jupitera), Ojca Bogów w religii Rzymu. Od IV wieku e.ch., miejsce to jednak popad³o w ruinê. Wstyd, ale w czasach chrzeœcijañskich s³u¿y³o nawet za latrynê, bo chrzeœcijañstwo plugawi³o kulturê ¿ydowsk¹. Dopiero w 638 roku muzu³mañski kalif Omar kaza³ je gruntownie oczyœciæ i rozpocz¹³ budowê Domu Ska³y (arab. Qubbet as-Sakhra), któr¹ ukoñczy³ w 691 roku kalif Abd al-Machalek. Muzu³manie wierz¹, ¿e z tej ska³y Mahomet, czyli Muhammad wzniós³ siê do Nieba na swym koniu Al-Burak'u. Ska³a zaœ tak bardzo chcia³a pod¹¿yæ za nim, ¿e anio³ Gabriel musia³ j¹ si³¹ trzymaæ w miejscu, pozostawiaj¹c na jej zachodniej stronie œlady swoich palców.

Po jednej stronie opoki wy¿³obiono szyb, który prowadzi w g³¹b do podziemnej jaskini. Muzu³manie nazywaj¹ j¹ Bir el-Arweh, czyli Studnia Dusz. Tradycja ¿ydowska mówi, ¿e pod t¹ jaskini¹, g³êboko we wnêtrzu ziemi, Salomon kaza³ zbudowaæ sekretn¹ komnatê. Przed najazdem Babiloñczyków w niej ukryto Arkê Przymierza, gdzie spoczywa do dnia dzisiejszego, ponoæ strze¿ona przez potê¿nych anio³ów. Czy do tej jaskini odnosz¹ siê s³owa znalezionego w Qumran Miedzianego Zwoju? Ten jedyny w swoim rodzaju rulon (wykonany z niemal 100% czystej miedzi) wymienia 64 schowki ze sprzêtem œwi¹tynnym oraz z³otem i srebrem o wadze blisko 200 ton! Ostatni fragment Miedzianego Zwoju mówi o ukrytym w jaskini rulonie, który zawiera dok³adny opis schowków oraz ich inwentarz. Niektórzy s¹dz¹, ¿e t¹ jaskini¹ jest w³aœnie Studnia Dusz pod Fundamentem Ska³y. Nie przypadkiem szczytowa ska³a wzgórza Moria by³a obiektem zainteresowania wielu poszukiwaczy skarbów, o których przygodach du¿o siê opowiada.


SZAMBALA, ŒAMBHALA - Królestwo Moryah - Mistrza Himalaya

Zaprawdê powiadam ci, ¿e ludzie zamieszkuj¹cy Szambalê wychodz¹ czasem na powierzchniê ziemi. Spotykaj¹ siê z ziemskimi pomocnikami Szambali. Dzia³aj¹c dla dobra ludzkoœci, przesy³aj¹ cenne podarunki, godne uwagi pami¹tki. Móg³bym ci opowiedzieæ wiele historii o tym, jakie cudowne dary otrzymywano. Nawet sam Rigden-Jyepo ukazuje siê od czasu do czasu w ciele ludzkim. Pojawia siê nagle w œwiêtych miejscach, klasztorach i o wyznaczonych porach wypowiada proroctwa... --- Rozmowa z Wysokim Lam¹ Tsa-Rinpoche (Miko³aj Roerich, "Szambala", 1930 r.)

Szambala (Shambhala) czy Œangri-la to g³ówne centrum duchowe Ziemi, które po³o¿one jest w Himalajach. Ukszta³towanie geograficzne, ciê¿ki górski klimat, oraz ochrona si³ nadprzyrodzonych czyni¹ to miejsce trudno dostêpnym. Szambala jest bram¹ ³¹cz¹c¹ ziemski œwiat fizyczny ze œwiatem duchowym, jest krain¹ woln¹ od cierpieñ i konfliktów. Miejsce tworz¹ce ten œwiat duchowy nie jest ska¿one problemami œwiata materialnego. Szambala jest krain¹ Œwiat³oœci któr¹ zamieszkuj¹ duchowi nauczyciele œwiata z czyst¹ karm¹, którzy podczas procesu reinkarnacji nie musz¹ siê wcielaæ na poziomie ziemskim. ¯ycie ich polega na medytacji i pog³êbianiu najwy¿szych praktyk duchowych, oraz kierowaniem losami ludzkiej Rasy. Karma to prawo przyczyny i skutku, w dos³ownym t³umaczeniu znaczy dzia³anie, i jest wynikiem naszych wczeœniejszych dzia³añ z przesz³ego lub teraŸniejszego ¿ycia. Je¿eli dzisiaj napracujemy jakiœ potencja³ energii pozytywnej lub negatywnej bêdzie ona mia³a okreœlony skutek w przysz³oœci.

Nazwa Szambala wywodz¹c siê z Wschodu, szybko zaw³adnê³a wyobraŸni¹ wielu ludzi Zachodu. Ma to byæ kraina wielkiego podziemnego królestwa stolic¹ którego jest miasto o nazwie Agharti (inne wersje nazwy to Asgartha, Agartha, Agarthi). Mityczna kraina Szambali ma znajdowaæ siê gdzieœ na kontynencie azjatyckim, a pamiêæ o niej jest silna szczególnie w przekazach buddyjskich i bon. Jak pisze Sungma Lama w swojej ksi¹¿ce "Agartha" (1951): "Historia Agarthy zaczê³a siê 60.000 lat temu, kiedy to pewne plemiê pod przewodnictwem œwiêtego cz³owieka zniknê³o pod ziemi¹. Mówi siê, ¿e mieszka tam wiele milionów ludzi, nauka zaœ przewy¿sza wszystko, co w tej dziedzinie znamy na powierzchni ziemi...". Przywódca, o którym mowa w tym fragmencie w buddyzmie nosi nazwê Rigden Jyepo - Król Œwiata (D¿agat-Rad¿a). Ma to byæ cz³owiek niesamowicie rozwiniêty duchowo, który kontaktuje siê z bytami z "wy¿szego œwiata", opiekuj¹c siê ¿yciem na Ziemi. W swojej ksi¹¿ce "Le Spiritisme dans le Monde" (1875) Francuz Louis Jacolliot opisuje swoje spotkanie z braminami w pewnej œwi¹tyni. Œwiêci mê¿owie mieli mu pokazaæ prastary manuskrypt, zapisany na liœciach palmowych, nosz¹cy tytu³ "Agrouchada Parikshai" - Ksiêga Duchów. Opisany w niej by³ mityczny podziemny œwiat, na czele którego sta³ Najwy¿szy Przywódca - Brahma-Atman, znaj¹cy najwiêksze sekrety nauk tajemnych.

Szambala czy Œambhala jest symbolem duchowej krainy opartej na mi³oœci, m¹droœci i wewnêtrznej mocy. Tajemna Droga Szambali wyra¿a podró¿ do ukrytych skarbów naszego wnêtrza, zachêca i prowokuje do odkrycia w sobie Spokoju i Tajemnicy. Aghartê zamieszkuje lud pochodz¹cy ze staro¿ytnej Atlantydy, który dziêki tajemniczej mocy Vril dysponuje technologi¹ znacznie przewy¿szaj¹c¹ nasze techniczne osi¹gniêcia. Jest to moc telepatyczna, która w powa¿nym stopniu mo¿e wp³ywaæ na zmiany materii. Warto tu raz jeszcze powo³aæ siê na pani¹ B³awatsk¹, która pisze: "Istnieje straszliwa moc astralna, znana Atlantom i nazwana przez nich Masz-mak. (...) Jest to w³aœnie moc Vril, której u¿ywa Nadchodz¹ca Rasa. (...) nazwa Vril jest byæ mo¿e fikcyjna, jednak w istnienie samej tej si³y nikt w Indiach nie w¹tpi. (...) ta si³a wibracji by³a wycelowana w armiê wroga z dzia³a umieszczonego w maszynie lataj¹cej, na przyk³ad w balonie. Zmienia³a w popió³ sto tysiêcy ludzi i s³oni tak ³atwo, jak zdech³ego szczura. Si³ê tê przedstawiono w Wisznu Puranie, w Ramajanie i innych dzie³ach... Co by by³o, gdyby tê si³ê pozwolono naszej generacji dodaæ do jej zestawu anarchicznych zabawek - bomb zegarowych, wybuchaj¹cych pomarañczy, "koszy kwiatów" i innych morderczych cacek pod niewinnie brzmi¹cymi nazwami? Czy ta si³a ma siê kiedyœ staæ w³asnoœci¹ wszystkich bez wyj¹tku?"

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3