HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Biblioteka

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971293
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Œwiat³o Zjednoczenia - Shirdi Sai Baba
Opracowanie autorstwa Himalaya Master zawiera zarys ¿yciorysu wielkiego Mêdrca i Œwiêtego Indii oraz czêœæ z Jego drogocennych klejnotów nauk przekazywanych adeptom praktykuj¹cym w ochronie Jego imienia. Œirdi Sai Baba uwa¿any jest powszechnie za pierwsz¹ inkarnacjê Adwentu Pana w postaci troistej inkarnacji Sai Awatara.
Yoga[h] - Istotne Pojêcia i Prawid³a Wymowy
S³ownictwo wielu indyjskich jêzyków, jak tamilski, telugu, hindi, kaszmiri, guarati, marathi, bengalski, oryjski, malayalamski, kannadyjski, assamski czy maithili zawiera bardzo wiele s³ów pochodz¹cych z prastarego jêzyka Niebian jakim jest Sanskŗt. S³owa maj¹ jednak czêsto zmienion¹ koñcówkê, a jedynie ten sam rdzeñ, a szczególnie czêstym jest pomijanie wystêpuj¹cego w sanskriti przydechowego [H] (:), które dope³nia pojêcia i daje im w³aœciw¹, niebiañsko-duchow¹ wibracjê odpowiedni¹ dla studiowania przedmiotów ezoterycznych takich jak yoga, tantra czy ayurveda! Osoby poszukuj¹ce dobroczynnych, pe³nych znaczeñ i wibracji powinny zwróciæ na to uwagê, gdy¿ czêsto w popularnych opracowaniach na tematy orientalne u¿ywa siê tych uproszczeñ i wariantów z potocznej mowy, z ludowych jêzyków INDII, z pominiêciem wa¿nych, istotnych niuansów
Kim jest siddha, rishi, deva i czym siê ró¿ni¹?
Siddha jako stan wy¿szej œwiadomoœci i osi¹gu duchowego jest przez tysi¹clecia atrakcyjnym tematem oddawanym po polsku s³owem cudotwórca. Jednak¿e Siddha to nie tylko „owocuj¹cy”, „spe³niony” czy „doskona³y” jak chc¹ ró¿ne s³ownikowe t³umaczenia. Siddha to rodzaj pó³boskiej czy lepiej pó³anielskiej duszy, która jest znacz¹co bardziej rozwiniêta i udoskonalona ni¿ najlepsi z ludzi. Opisuje siê w wielu ksiêgach siddhów jako istoty ponadludzkie, osoby o nadludzkich, pozazmys³owych mo¿liwoœciach, jako dzieci Boga o wielkiej mocy i m¹droœci, ucieleœnienia ³aski i potê¿nej woli...
Iœwarapranidhana - Duchowa Praktyka Oddania
Dziœ chcia³bym siê z wami podzieliæ tym, co mam najcenniejszego. ¯yciem w zgodzie z Wol¹ Boga (Sanskr. Iœwarapranidhana). Jak ¿yæ w Bogu, jak sprawiæ, aby Bóg prawdziwie mieszka³ w was wszystkich. Chcia³bym opowiedzieæ o tym, jak mo¿na doœwiadczyæ mocy Bo¿ej i jak rozpocz¹æ ¿ycie pe³ne uœwiêcenia i chwa³y Bo¿ej. Nawo³uj¹ do tego przywódcy ró¿nych religii i œwiêci ró¿nych czasów. Chcia³bym, aby wszyscy ludzie byli przyjació³mi Boga i znali Go, i doœwiadczali w swym codziennym ¿yciu.
Sadhana - Swami Wiwekananda
Przek³ad polski R.S. - 1981. Tytu³ orygina³u: "Sadhanas or preparations for higher live" (Advaita Ashrama, Calcutta 1978). S³owo wstêpne Wandy Dynowskiej (Madras 1962). 1. Sadhana – przygotowanie do wy¿szego ¿ycia; 2. Cel i metody urzeczywistnienia; 3. D¿niana joga
Prawo Przyczyny i Skutku
Prawo Przyczyny i Skutku czyli jak kierowaæ swym przeznaczeniem

Wanda Dynowska

Wed³ug C. Jinarajadasy i A. Besant
Wydanie z 1960 roku.
Prawo Ofiary i Nauka Serca
Szczêœcie Teraz Zaraz. ¯ycie Duchowe dla Cz³owieka w Zwyk³ym Œwiecie.
Wanda Dynowska. 1959.
Czy tylko raz ¿yjemy na Ziemi
rzecz o Reinkarnacji wedle danych Wschodu i Zachodu. Wanda Dynowska
Szepty z Wiecznoœci
by Paramahansa Yogananda. Edycja z 1949 roku.
Z j. angielskiego na j. polski prze³o¿y³ Mariæih Hari.

"W Szeptach z Wiecznoœci Paramahansa Joganandy, uczymy siê jak modliæ siê do Naszego Niebiañskiego Ojca ¿¹daj¹c zamiast ¿ebrania, a przez to jak nie ograniczaæ do prawa ¿ebractwa. Autor wyjaœnia na pocz¹tku dlaczego wszystkie nasze modlitwy nie s¹ wys³uchane. Wszelka w³asnoœæ nale¿¹ca do ojca mo¿e zostaæ za¿¹dana przez jego syna, ale nie przez ¿ebraka. To dlatego autor mówi nam, ¿e aby ¿¹daæ, musimy najpierw przez g³êbok¹ medytacjê uœwiadomiæ sobie nasz¹ zapomnian¹ to¿samoœæ z Ojcem, a nastêpnie musimy nauczyæ siê pamiêtaæ przez w³aœciwe ¿ycie, ¿e Bóg uczyni³ nas na Swój obraz..."
Rozwój Potêgi Woli
Wincenty Lutos³awski. Trzecie ulepszone wydanie nak³adem ksiêgarni
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. Wilno 1923 r.

Spis treœci: Dedykacja Apolinaremu Tarnawskiemu; Przedmowa do 3-go wydania; Z przedmowy do pierwszego wydania; Dopisek do drugiego wydania; I. Aryjskie tradycje; II. Warunki powodzenia æwiczeñ; III. Rytm oddychania; IV. Æwiczenia o¿ywcze; V. Umiejêtnoœæ odpoczynku; VI. Æwiczenia psychofizyczne; VII. Æwiczenia estetyczne; VIII. Rad¿a joga; IX. Zastosowania szczegó³owe; X. Posty; XI. Modlitwa; XII. S³u¿ba bo¿a; Krótka wiadomoœæ o autorze
Traktat o Bia³ej Magii lub Œcie¿ka Ucznia
Alice A. Bailey. Tytu³ w oryginale: „Traits sur la Magie Blanche eu le sentier du disciple”. Lucis Press – Genewa. T³umaczy³a z francuskiego J.P. w 1970 r.

Przedmiotem tego dzie³a jest magia Duszy, przez któr¹ uczymy siê stawaæ praktycznymi magami i lepiej ¿yæ ¿yciem duchowym. Ca³a podstawa tego traktatu, znajduje siê w s³owach Bhagavadgity, IV:6, „Choæ jestem Tym, który siê nie narodzi³, Dusz¹, która nie umiera, choæ jestem Panem Stworzenia, manifestujê siê jako Pan Mej w³asnej natury, przez moc magiczn¹ Duszy”.
Karma Joga
Swami Wiwekananda. Przek³ad: Wandy Dynowksiej. BIBLIOTEKA POLSKO-INDYJSKA,1962.

"Zaiste ten pracuje najlepiej kto dzia³a be¿ ¿adnej pobudki, nie spodziewaj¹c siê zap³aty, nagrody, s³awy, czy rajskich szczêœliwoœci, a nawet zbawienia; a gdy ktoœ z nas do tego poziomu siê wzniesie, stanie siê tak¿e jako Buddha i stworzy si³ê która dozwoli ludziom tak pracowaæ, ¿e przemieni siê œwiat." - Swami Wiwekananda
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3