HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Warsztaty » Warunki uczestnictwa

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964391
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Na trening proszê zabraæ ze sob¹: œpiwór lub koc do æwiczeñ siedzenia i relaksu na le¿¹co, obuwie domowe. Przydatne s¹ chusty do okrywania cia³a w medytacji, a tak¿e w³asny sprzêt do spania. Wspólne posi³ki (w przerwie zajêæ) aran¿ujemy z w³asnego, czysto wegetariañskiego po¿ywienia. Podczas warsztatów wskazane jest wy³¹cznie jarskie od¿ywianie.

Koszt warsztatów dwudniowych znajduje siê w ofercie prowadzonych zajêæ. Mo¿liwe s¹ zni¿ki dla ma³¿eñstw, sta³ych par, rodzeñstwa, osób na wspólnym utrzymaniu, dla cz³onków Himalaya Tirtha Sangham z op³aconymi na bie¿¹co sk³adkami i sta¿em w praktykach duchowych (min. 10 dwudniowych warsztatów lub d³u¿sza Czilla). Osoby nie posiadaj¹ce funduszy na pokrycie kosztów uczestnictwa mog¹ staraæ siê o zni¿ki w zamian za pracê lub us³ugi. Proszê zg³aszaæ to u osób prowadz¹cych przed rozpoczêciem zajêæ.

Zajêcia weekendowe rozpoczynaj¹ siê w sobotê o godz. 10.00 i trwaj¹ do godz. 18.00, a w niedzielê rozpoczynaj¹ siê o godz 9.00 i koñcz¹ siê ok. godz. 16.00–17.00. Osoby prowadz¹ce zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoœæ czêœciowych zmian w programie w zale¿noœci od zapotrzebowania uczestników i w³asnego natchnienia. Proszê dowiadywaæ siê o miejsca zajêæ u organizatorów i zg³aszaæ uczestnictwo przynajmniej kilka dni wczeœniej przed warsztatem.

Uczestnictwo wy³¹cznie w ca³oœci programu!
Noclegi: zwykle na w³asnym sprzêcie na sali medytacyjnej (o szczegó³y pytaj organizatora)

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3