HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» Medytacje Laja Jogi w Warszawie

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964484
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Zapraszamy na cotygodniowe, popo³udniowo-wieczorne
spotkania medytacyjne Wedyjskiej Laja JogiWarszawa,

ka¿dy PONIEDZIA£EK i CZWARTEK
godz. 19.30 – 21.00

Szczegó³owe informacje:

tel. kom. 502 493 555
e-mail: dakszan@gmail.comWarsztaty prowadzone w oryginalnym Duchu Indyjskiej Jogi. W programie m.in.: rozwój duchowy, nauki o Duszy i JaŸni, odnajdywanie sensu ¿ycia, rozwijanie si³y woli, mocy wewnêtrznej, spokoju, twórcze medytacje, afirmacje, æwiczenia oddechowe, praca nad oczyszczaniem subtelnych oœrodków energii (æakramów), wyzbywanie siê negatywnoœci (zazdroœci, lêku, strachu, z³oœci i wielu innych), rozwijanie œwiadomoœci dobrego prosperowania, bogactwa, pomyœlnoœci, zdrowia i d³ugowiecznoœci.

Program zajêæ cotygodniowych obejmuje  podstawowe i niezbêdne elementy wiedzyi praktyki staro¿ytnych lajów indyjskiej linii Parvata Tirtha dla postêpowania staro¿ytn¹ autentyczn¹ drog¹ duchowego rozwoju.

Rudrajana – medytacyjna praca z duchami przyrody i ¿ywio³ami (BhutadŸaja). Wchodzenie w œwiadomoœæ anio³ów przyrody (lasów, jezior, rzek, gór etc.) orazw œwiadomoœæ duchów ¿ywio³ów.

Nauka o æakramach i kuadalini – jak budziæ i rozwijaæ kwiaty lotosu (æakry) oraz ich moce, koncentracja na æakramach, lotosy podstawowe i tajemne, indywidualny æakram urodzeniowy, autentyczna indyjska æakroterapia, krija i budzenie kundalini.

Tantra dobrobytu, pomyœlnoœci i powodzenia – boskie zasady dobrego prosperowania, przyci¹ganie odpowiednich wspó³pracowników, zasady samoutrzymania i samowystarczalnoœci, afirmacje dobrobytu.

Joga klasyczna wg PatañdŸalego – pe³na œcie¿ka instrukcji i praktyki, opanowanie umys³u, ¿ywio³ów i zmys³ów, wyciszanie mentalnych wra¿eñ, stan spokojnej i twórczej œwiadomoœci i jego pog³êbianie, podstawowe metody pracy z oddechem, dŸwiêkiem omkara, œwiat³em, tattw¹ (¿ywio³em), œnieniem i afirmatywn¹ wizualizacj¹, poszerzanie œwiadomoœci,stany przebudzonej œwiadomoœci.

Symbolika Znaków Mocy stosowanychw duchowej podró¿y, tajemna moc mistycznych znaków, magia znaków mocy, podró¿ do wy¿szej jaŸni, ods³anianie sfery intuicji, jantra i mandala, cudowna moc leczniczych znaków i symboli.

Moc i potêga dŸwiêku
– wibracje sylabi s³ów, znaczenie i dzia³anie dŸwiêków, mistyczne g³oski s³u¿¹ce duchowemu rozwojowi, magiczna moc inwokacjii recytacji (mantra i dŸapas), modlitwai jej potê¿ne efekty, alikwota, œpiewy.

Odradzaj¹ca moc oddechu – nauka po³¹czonego oddychania, oddechy ¿ywio³ów, usuwanie napiêæ i bloków psychicznych z pomoc¹ æwiczeñ oddechowych, relaksacja i odstresowanie, oddychanie lecznicze (respiroterapia), oddech w rozwoju duchowym, afirmacjai rytm oddechu, kana³y energii (nadi), sztuka ¿ycia z pomoc¹ metod oddechowych.

Anio³y i niebiosa – anio³y tradycji wedyjskiej, sposoby przywo³ywania i zjednywania anielskich istot, metody pracyz anio³ami, duchowymi mistrzami i œwiêtymi, niebiañskie przewodnictwo duchowe.

Rozwój duchowy – trening rozwoju osobowoœci i transformacji ego, etapy budzenia wy¿szej œwiadomoœci, metody samorealizacji, odwieczna œcie¿ka prawoœci, budzenie mocy duszy, duchowa droga wojowników Szambali.

Ayarweda – podstawy wiedzy o zdrowym ¿yciu, joga uzdrawiania i d³ugowiecznoœci, medytacje samouzdrawiania.Na treningi proszê zabraæ ze sob¹: œpiwórlub koc do siedzenia i relaksu na le¿¹co. Przydatne s¹ tak¿e chusty do okrywania cia³a podczas medytacji.

Spotkania prowadzi: Mohandas Dakszan - nauczyciel Laja Jogi w tradycji Himalaya Tirtha. Jogê praktykuje od 1996 roku, kiedy otrzyma³ wtajemniczenie z r¹k swojego Guru. W 2001 roku zosta³ wyœwiêcony na Aæarjê (nauczyciela jogi), otrzyma³ pozwolenie na przekazywanie nauk oraz prowa- dzenie warsztatów medytacyjnych. Od tego czasu propaguje i promuje Œiwaick¹ Jogê na terenie Europy. Aktywnie rozpowszechnia Duchowe OrêdzieHimalajskich Mistrzów M¹droœci. Promuje zdrowy wegetariañski styl ¿ycia i g³êbok¹ duchow¹ ekologiê
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3