WadŸrasattwa :: Biblioteka WadŸrasattwa :: Medytacja Pokoju :: WadŸrasattwa Warsztaty
» WadŸrasattwa

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964434
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28MORYA SANGHA, SZAMBALA, DOBRA WOLA
Œwiat³o, Mi³oœæ i Moc, S³u¿ba Ludzkoœci
Medytacje Transmisyjne, Trójk¹ty Œwiat³a


WADRASATTWA (Vajrasattva Marga) oznacza Dobr¹ Wolê, Wolê Bo¿¹ lub Diamentow¹ Dobroæ i jest Œcie¿k¹ rozwijania p³omiennej i promienistej Potêgi Boskiej Woli i Mocy. WadŸralaja jak inaczej zwiemy tê Odwieczn¹ Œcie¿kê jest czterostopniow¹ œcie¿k¹ Laja Jogi ustanowion¹ przez Duchowego W³adcê Promienia Boskiej Woli i Mocy dla dusz wstêpuj¹cych do Jego niebiañskiej œwi¹tyni znanej w ezoteryce Wschodu jako Paksala, która jest dla dusz wêdruj¹cych Œcie¿k¹ (Marga) stacj¹, etapem podró¿y ku Szamballi (Agartha). Wszyscy inicjowani w Œcie¿kê Diamentow¹ stanowi¹ razem wspólnotê duchow¹ zwan¹ WadŸrasattwa Sangh¹ czyli Wspólnot¹ Dobrej Woli.

Istniej¹ cztery wielkie Krêgi czy poziomy wtajemniczenia ezoterycznego tej wspólnoty opisywane czterema kluczowymi ideami wiod¹cymi nad jakimi pracuj¹ uczniowie tej Œcie¿ki: Prema (Mi³owanie, Agape), Satja (Prawda), Dharma (Obowi¹zek, Zadanie Duszy), Œaantih (Pokój, Pacyfikacja). Dusza nauczywszy siê Mi³owania zmierza ku Prawdzie, a poj¹wszy Prawdê otrzymuje od Boskiej Hierarchii Obcowania Œwiêtych Zadanie do wykonania na ziemi, które spe³niwszy staje siê Stra¿nikiem Planety, Œantidew¹, Anio³em Pokoju.

Pierwsz¹ jogê dla pierwszego stopnia wtajemniczenia nazywamy tak¿e Abhawa Jog¹ czyli stopniem B³ogoœci i Pró¿ni, drug¹ jogê zwiemy Chohan Morja Guru Jog¹ i s³u¿y ona ustanowieniu wewnêtrznej ³¹cznoœci z Duchowym Zwierzchnikiem Aœramu Mocy i Woli Boga, z Panem Morja. Trzeci poziom to Wielka Joga czyli Mahaa Joga Czohan Morja bêd¹ca œcie¿k¹ Poddania Woli Bo¿ej, a ostatni stopieñ stanowi Joga Ognia i Œwiat³a czyli AGNI JOGA, bêd¹ca œcie¿k¹ Stra¿ników Planety przed atakami si³ kosmicznego z³a. WadŸrasattwa Sangha jest drug¹ fili¹ Himalaya Tirtha Sangham czyli Himalajskiego Bia³ego Bractwa indyjskiego zakonu Parwata Tirtha.

CZOHAN EL-MORYA – METATRON

Przysz³y Manu - Prawodawca, Tajemny Mistrz Mistrzów, Mistrz i Duch Himalaya, Wielki Ksi¹¿ê RadŸputanu, Hierarcha Œwi¹tyni Œigatse Promienia Woli i Wszechmocy Bo¿ej (El-Szaddaj), Kierownik Dewów Pokoju, Zwyciêstwa i Panowania! Wy¿szy Mistrz i Wewnêtrzny Kierownik duchowych przywódców, reformatorów, ruchów i organizacji duchowych, ezoterycznych oraz okultystycznych na ca³ej planecie Ziemia! Duchowy Ojciec Wielkich Awatarów, Mistrzów, Œwiêtych i Proroków Ludzkoœci, Niebiañski Ojciec i Mistrz Rady Darjeeling, Metatron, El-Szaddaj, Jahwe Katan! Kierownik Siedmiu Najwy¿szych Mistrzów, W³adców Planety, jak St. Germain, Kuthumi, Hilarion, Serapis! Duchowy Ojciec i Hierofant Zarathuszthry, Moj¿esza, Buddhy, Jezusa, Muhammada, Moinuddina... Premier Rz¹du SZAMBALI, wykonawca Woli Sanat Kumara (JHWH). Mistrz Morya znany jest w historii jako Prorok Henoch (Idris Szach) kiedy dost¹pi³ Wniebowziêcia, oraz z licznych emanacji jako Cesarz Morya Gupta czy Akbar Wielki... W³adca Siódmej Sfery Niebios, Jahwah Katan – Mniejszy Bóg, Ksi¹¿ê Szambali, WadŸrasattwa! Przez uduchowionych ludzi planety odczuwany jako Wewnêtrzny Kierownik, Wielki i Uniwersalny, Niebiañski Guru (Archanio³ Jahuel)! Wszelkie Przekazy Mistrza Himalaya to ¯ywa Etyka, Nauka Czohan Morya podobnie jak Przekazy Agni Jogi Heleny Roerich, Teozofii Heleny B³awatskiej, Nauki Bo Yin Ra czy Przekazy Tybetañczyka Alicji Bailey.

ŒWIÊTO URODZIN CZOHAN EL-MORYA

Znanego jako HENOCH, HERMES, IDRIS, METATRON, EL-SZADDAJ) to sta³y Dzieñ 13 Grudnia w kalendarzu solarnym lub w Dzieñ Ksiê¿ycowej Pe³ni, Purnimy Znaku Strzelca (pomiêdzy 21 listopada, a 21 grudnia) na pami¹tkê Pe³ni w czasie urodzin jako Proroka Henocha-Idrisa w kalendarzu ksiê¿ycowo-solarnym! Dzieñ celebrowany jest przez szko³y henochiañskie, czyli hermetyczne, okultystyczne, ezoteryczne!

DZIEÑ PRZESILENIA ZIMOWEGO
MISTERYJNY NOWY ROK – MAKARA SANKRANTI

Dzieñ Wejœcia S³oñca w Znak Kozioro¿ca (Makara) w XXI  stuleciu e.ch. astronomicznie wypada oko³o 20-22 grudnia w zale¿noœci od tego czy jest rok zwyczajny czy przestêpny w kalendarzu. Jest to Wielkie Œwiêto Narodzin Œwiat³a i pocz¹tek Czohaniyya – rozpoczêcie Uttarayana - wêdrówki s³oñca na pó³noc od Zwrotnika Kozioro¿ca! Pocz¹tek S³onecznego Roku Ezoterycznego w duchowych kalendarzach misteryjnych!

MORYA SANGHA – WSPÓLNOTA DUCHA

Wtajemniczeni w Œwiadomoœæ El-Morya, WadŸrasattwy, Henocha to zarówno wszyscy inicjowani w takie sekretne, ezoteryczne praktyki duchowe jak GURU YOGA, Abhava Yoga, Morya Deva Yoga czy Agni Yoga, w Narayana Deva Yoga, Sanat Kumara Deva Yoga, Dyaus Deva Yoga, Varuna Deva Yoga, w SUBUDH, SAÆINDHAM, Ibadhat Khana (Powszechne Nabo¿eñstwo) czy tak zwanej Jogi Planet (Navagraha Yoga) lub Jogi ¯ywio³ów (Bhutajaya Yoga). Duchowi Liderzy rzeczywiœcie aktywnie pracuj¹cy nad reformacj¹ i przebudow¹ œwiata na ka¿dym polu ludzkiej aktywnoœci w szczególnoœci przynale¿¹ do Tajemnej Lo¿y Morya! Kodeks Praw MANU Waiwaswata jak i Ksiêgi Objawione Henocha stanowi¹ najstarsze ¿ród³owe Przekazy.
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3