HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Æakramy » VIŒUDDHA ÆAKRAM

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964392
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28


Pi¹ty lotos umiejscowiony jest w obszarze podstawy szyi, a wi¹zany z gruczo³em tarczycowym w ciele fizycznym oraz z organem mowy i zmys³em s³uchu. ¯ywio³ pi¹ty to dŸwiêk, eter, duch czy dok³adniej wibracyjny przejaw ducha tworz¹cego przestrzeñ, w której manifestuje siê ca³y przejawiony wszechœwiat. Ākāœa, przestrzeñ, wakum, pró¿nia eteru to ¿ywio³ pi¹ty, kontroluj¹cy cztery ¿ywio³y, elementy buduj¹ce ca³y materialny œwiat. Duchowoœæ pobudzona w szesnastop³atkowym lotosie gard³a u podstawy szyi przejawia siê w æwiczeniu uwagi poprzez g³êbsze s³uchanie i ws³uchiwanie oraz w æwiczeniu u¿ywania s³ów i mowy. Modlitwa, dla której u¿ywanie organu mowy jest niezbêdne, zawsze jawi siê jako impuls zwi¹zany z duchowoœci¹ lotosu Nadczystoœci, jak mo¿na nazwê Viœuddha prze³o¿yæ jednoznacznie, aby pojêcie by³o zrozumia³e.

Impulsy p³yn¹ce przez ten lotos kieruj¹ czêsto ku skrajnej ascezie, przesadnej czystoœci, a na pewno ku intensywnemu porz¹dkowaniu ¿ycia i g³êbokiej transformacji. Siedem szyjnych krêgów krêgos³upa symbolizuje piramidê Siedmioducha, œcie¿ki nadziemskiej œwiadomoœci, poznania siedmiu œwiatów i siedmiu cia³, a przecie¿ liczba szesnastu p³atków daje numerologiczn¹ wartoœæ siedem. Pocz¹tkuj¹cy dobrze jak odczuwaj¹ ca³y obszar lotosu, obejmuj¹cy podstawê szyi, gard³o i kark z ty³u. Skupiamy siê u podstawy szyi, tu¿ nad grasic¹ dla rozwiniêcia czystoœci od nasion uprzedniej karmy. Poprzez rozwój i o¿ywianie tego lotosu poszerza siê horyzont zdarzeñ i mo¿liwoœci, rozwija siê potêga mowy i wibracji g³osu, cz³owiek staje siê coraz bardziej eteryczny i subtelny, a g³os przenikliwy i przeszywaj¹cy.

¯ywio³ Ducha, Eteru czy Przestrzeni, Ākāœa, reprezentuje wibruj¹ca, gard³owa sylaba HAM, zakoñczona unosowionym „M”, a tak¿e fraza do ró¿añcowej modlitwy OM HAM NAMAH w harmonijnym okrêgu, który jest wewnêtrznym symbolem ¿ywio³u. Ka¿dy z p³atków kwiatu lotosu reprezentuje jedna z szesnastu samog³osek niebiañskiego jêzyka Indoeuropejczyków, jakim jest Sanskryt, a sk³onnoœæ do nucenia i œpiewania samog³oskowych alikwot jest tak duchow¹ praktyk¹ jak i oznak¹ budzenia potencja³u Viœuddhi. Cechy charakteru takie jak otwartoœæ, twórczoœæ, poœwiêcenie, poddanie, zaufanie, gotowoœæ, kreatywnoœæ, inspiracja to promyczki wy³aniania siê substancji duchowej, oznaki dzia³ania Ambara-Deva, Ducha Œwiêtego na istotê ludzk¹ i ten jej organ Duszy.

Powszechnie wiadomo, ¿e jest to Æakra (Kr¹g) muzyków i artystów duchowo-religijnych, wznios³ych i mistycznych, bardzo awangardowych, wyprzedzaj¹cych swoj¹ epokê. Taniec i muzyka, wibruj¹cy œpiew chora³ów o anielskich g³osach kojarzy siê z Viœuddhi i Ambar¹, Duchem Kosmicznym, Czystym i Œwiêtym. Barwa Ākāœa, ¿ywio³u eterycznego, to kolor nieba i gwiazd u styku dnia i nocy, blask nieba w czasie œwitu i przedœwitu albo inaczej kolor nieba w blasku Pe³ni Ksiê¿yca i sam blask, specyficzne œwiat³o ksiê¿ycowe w czasie Pe³ni. ¯ó³tawo-ksiê¿ycowa poœwiata lub podobny poblask przedœwitu, to kolor promienia duchowej inteligencji, wy¿szego rozumienia i duchowej intuicji. Delikatna, œwietlisto-b³êkitna barwa nieba u styku dnia i nocy, to bardzo duchowo leczniczy i koj¹cy Duszê kolor, tak pokarm dla Duszy jak i balsam leczniczy, popularnie kojarzony z uduchowion¹ aur¹ i duchowym spokojem stoików, z ataraksj¹!

Lotos gard³a jest siedzib¹ tak zwanego uduchowionego, subtelnego ego i podczas pracy z tym oœrodkiem nale¿y bardzo uwa¿aæ, aby swoje w³asne potrzeby i d¹¿enia wolnoœciowe oraz poczucie samodzielnoœci w duchowoœci nie sta³o siê przyczyn¹ zaniechania dalszej nauki i praktyki, i odpadniêcia od Drogi oraz Mistrza (Guru). Mandala lotosu pokazuje generalnie 16 faz czy etapów (wcieleñ), które przechodzi Dusza w procesie sublimowania i wyniesienia, oraz najwyraŸniej widaæ siedem uczniowskich etapów, niejako kolejnych wcieleñ Duszy w nowej formie istnienia. Œwiadomoœæ Superczystoœci i zwi¹zane z tym czêsto subtelne, wewnêtrzne doœwiadczenia o anielskiej naturze, bardzo czêsto prowadz¹ do zadufania i subtelnej dumy, buty i pychy, która zamyka uszy powoduj¹c utratê pokory i pos³uchu wobec starszych w Drodze sióstr i braci. Wtedy Dusza zatrzymuje siê w rozwoju i staje bezu¿ytecznym, usch³ym drzewem figowym w Ogrodzie Dusz, gdy¿ bez czêstej i dobrej superwizji (NADZORU) osób z wiêkszym doœwiadczeniem, bez pomocy starszych sióstr i braci w Drodze, nikt nie mo¿e o w³asnych si³ach uczyniæ g³êbszego POSTÊPU w rozwoju duchowym. ¯ywio³ eteryczny, duchowy, to ¿ywio³ wzajemnego przenikania Dusz, bezinteresownej pomocy, wsparcia i wspó³pracy, etap treningu grupowego wiod¹cego do prawdziwej duchowej Wspólnoty i Braterstwa.

Wibrowanie sylaby Ham o¿ywia i pobudza lotos „Górnej Wody”, jak zwany jest czêsto wœród mistyków ten oœrodek, podobnie i ¿ycie w rytmie cyklu ksiê¿ycowych faz Nowiu i Pe³ni czy ws³uchiwanie siê w DŸwiêki i Wibracje Ciszy. Tattva, zasada czy ¿ywio³ Eteru, Ducha, Ākāœa rozpuszcza nasiona karmiczne z poprzednich ¿ywotów, z ¿ycia przed urodzeniem w tym ciele i pozwala na przeciwdzia³anie temu, co mog³oby nast¹piæ, ale si³¹ ducha mo¿e byæ powstrzymane. Tendencje do ¿ycia w ciszy i spokoju w harmonii z ¿ywio³ami Przyrody oraz dzia³alnoœæ, w której du¿e znaczenie posiada MOWA (VAÆ) jak nauczanie, œpiew czy deklamacje aktorskie s¹ wyraŸne, choæ mo¿e byæ i sk³onnoœæ do ca³kowitego milczenia lub d³ugich okresów nieu¿ywania mowy. Trening duchowy zwi¹zany z tym lotosem i faz¹ budzenia energii Ducha Œwiêtego wymaga bardzo œcis³ego kierownictwa duchowego, wsparcia Wspólnoty i rzeczywistej opieki ¿yj¹cego w œwiecie Mistrza, Przewodnika Duchowego, czyli ŒRI GURUDI.

Idea³ Œwiat³a, Kosmosu, Ducha, Pró¿ni, Eteru jako inteligencji nieskoñczonej istoty bardzo poci¹ga osoby w fazie Nadczystoœci, a przecie¿ cz³owiek w tym etapie rozwoju, który mo¿e trwaæ i szesnaœcie kolejnych wcieleñ w nowych ludzkich postaciach, jakie przyjmuje Dusza w swej wêdrówce, taki cz³owiek widzi, czuje, s³yszy i rozumie du¿o wiêcej, niŸli ogó³ otaczaj¹cego spo³eczeñstwa, które nie zmierza do Braterstwa Dusz. Przywo³ywanie Ambara Deva, Ducha Œwiêtego, Sadaœiwa, to jedna z mo¿liwoœci wzmagania swego doœwiadczenia, a ka¿dy z 16 promieni Ducha, Ambara daje jakiœ szczególny charyzmat, dar duchowy, który dzia³a efektywnie w s³u¿bie innych, w bezinteresownej pracy dla duchowej Wspólnoty. Autentyczne charyzmaty, dary duchowe, maj¹ to do siebie, ¿e manifestuj¹ siê, gdy s³u¿y siê nimi innym, a gasn¹ i s¹ t³umione przy próbie u¿ycia ich dla siebie i w³asnego zysku czy po¿ytku. Efektywna modlitwa wstawiennicza czyniona bezinteresownie w s³u¿bie dla innych jest pocz¹tkiem jednego z charyzmatów, który jest Moc¹ Wstawiennictwa, Odpuszczania i £aski.

Ca³¹ manïala samog³osek jak A, I, U, Ŗ, ¼, E, AI, O, AU, M, H, w³¹cznie z podzia³em na krótkie i d³ugie g³oski od A do ¼, to wibracje obrazuj¹ce rozmaite eteryczno-duchowe charyzmaty, fazy rozwoju, a nawet wcielenia na duchowej Œcie¿ce, w³¹cznie z zapisem ich karmy, nagromadzeñ wymagaj¹cych prze¿ycia, zadoœæuczynienia b¹dŸ oczyszczenia. Ludzkim istotom jak i uczniom Drogi nie jest dane wiedzieæ, w jakiej s¹ dok³adnie fazie rozwoju, choæ wiedz¹ to ich ¿yj¹cy mistrzowie, gdy¿ ca³¹ praca tej Æakry spowita jest zas³on¹ mistycznej mg³y, która ca³¹ Drogê czyni hermetyczn¹ i tajemn¹, ukryt¹ przed profanami, którzy nie maj¹ ¿yj¹cych Mistrzów-Nauczycieli i chcieliby podró¿owaæ sami w pysze swego niedoczyszczonego acz subtelnego ego. Wody Nieba czy Górne Wody (DŸāla) to symbol pokarmu ³aski otrzymywanej zawsze od istoty wy¿szej, za któr¹ jedynie mo¿na pod¹¿aæ, acz ci¹gle jest niedoœcigniona i niemo¿liwa do dogonienia. Jest to urok Podró¿y w Nieskoñczonoœæ, po Drodze Niebios.

Jālandhara (DŸālandhara) to proces zaciskania brody do szyi i piersi, co powoduje natê¿enie obszaru szyi w obrêbie lotosu gard³a, oczywiœcie w rytmie oddechowym, proces, który jako æwiczenie pobudza Viœuddhi do aktywnoœci, o¿ywia Eter Przestrzeni do pracy i dzia³ania. O ile osoby osadzone w oœrodku serca i ni¿szych skierowuj¹ siê do wnêtrza i szukaj¹ czegoœ istotnego w sobie, o tyle osoby osadzone w lotosie gard³a przyjmuj¹ to, co p³ynie z góry, niejako od wy¿szych istot i od b³ogos³awi¹cej d³oni Mistrza-Nauczyciela, bêd¹c w czystoœci wnêtrza. Energia Ducha, Eteru, Pi¹ty ¯ywio³ wypró¿nia wnêtrze tak, ¿e nie ma w nim nic swojego, a ludzka forma cielesna staje siê doskona³ym naczyniem dla duchowej, boskiej inspiracji i manifestacji charyzmatycznej mocy p³yn¹cej z góry.

Mistycy opisuj¹ to jako stan ³aski uœwiêcaj¹cej b¹dŸ duchowej twórczoœci, jako stan Pró¿ni i Pe³ni, bo wypró¿niony z siebie (ego) staje siê naczyniem odzwierciedlaj¹cym ca³y Kosmos, Pe³niê. W praktyce jest to trwa³a zdolnoœæ do bezinteresownych poœwiêceñ, zdolnoœæ do s³u¿enia czynem tak Wspólnocie jak Guru czy Dharmie i bez wystêpowania tych oznak absolutnie wiadomo, ¿e uduchowienie jest udawane lub fa³szywe, a pochodzi od astralnych duchów i demonów, które nie znosz¹ sta³ego zaanga¿owania i bezinteresownej s³u¿by na rzecz sióstr i braci Wspólnoty, Grupy czy Krêgu, Duchowej Organizacji. Wielka kreatywnoœæ, organizacja pracy, zdolnoœæ robienia rzeczy, które wydaj¹ siê niemo¿liwe dla innych i to w cichoœci, bez szumu i fanfar wokó³ swojej osoby, to s¹ oznaki prawdziwej duchowoœci, podobnie jak charyzmatycznoœæ w s³u¿bie innym czy naturalna sk³onnoœæ do medytacji w czasie Nowiu i Pe³ni Ksiê¿yca.

Poœród procesów zmys³owych, dla których s³uch jest koron¹, najwa¿niejsze staje siê postrzeganie przez uwa¿ne s³uchanie, coœ jakby czucie i widzenie otoczenia oraz t³a przestrzeni z pomoc¹ budz¹cego siê wewnêtrznego ucha, ale doœwiadczenia wewnêtrznych g³osów nie maj¹ zabarwienia patologicznego jak w przypadku chorób psychicznych z omamami s³uchowymi. Œwiadomoœæ Sadaœiva, Ardhanareœwara, wewnêtrznej istoty jako hermafrodyty, zjednoczenia pierwiastka kobiecego i mêskiego w jedn¹ istotê zaczyna dominowaæ, co daje zdolnoœæ do funkcjonowania tak samo w celibatowej i ascetycznej pustelni, jak i w zwi¹zku z osobami p³ci przeciwnej, zarówno monogamicznym jak i poligamicznym. Duch Bo¿y nie czyni ró¿nicy miêdzy zwi¹zkami poli- czy monogamicznymi, ale jednoczy wy³¹cznie p³cie biologiczni przeciwne, element ¿eñski z elementem mêskim, st¹d w czasie realnej podró¿y duchowej inne zwi¹zki biologiczne ulegaj¹ naturalnemu rozpadowi, choæ nie ma ¿adnego potêpienia dla wczeœniejszej sk³onnoœci, jeœli by³a oparta na ¿¹dzy i karmie, które Duch, Eter Kosmiczny stopniowo naturalnie eliminuje, wymazuje i oczyszcza.

Duchowa osoba w Krêgu Viœuddha mo¿e byæ w naturalnych zwi¹zkach, ale te¿ z drugiej strony nie musi i nie potrzebuje do ich tworzenia d¹¿yæ. Ākāœa jako zasada rozpoznawana jest po wielu takich objawach ¿yciowych i na d³u¿sz¹ metê nie jest mo¿liwa do podrobienia, dlatego udaj¹cy uduchowionych ludzi oszuœci szybko ulegaj¹ zdemaskowaniu po stylu ¿ycia, który nie opiera siê na zasadach Ākāœa, Eteru. Szesnaœcie Siddhis, Darów Charyzmatycznych dzieli siê generalnie na dziesiêæ mniejszych i szeœæ wiêkszych, tak, ¿e pierwsza dziesi¹tka tworzy ca³oœæ jako jeden charyzmat w stosunku do pozosta³ych szeœciu. Subtelne, nadczyste rozró¿nianie, Vijñāna (WidŸñāna) daje ogl¹d i œwiadomoœæ siedmiu niebios, siedmiu piekie³, œwiata tej Ziemi oraz œwiata Boga, co pokazuje aktywnoœæ wszystkich 16-tu zasad ¿ywio³u Eteru!

Wiele B³ogoœci w Œwiêtym Duchu Kosmosu!
OM HAM NAMAH!

The Himalaya Master
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
9
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3