HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Prezenty dla sponsorów

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964340
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Laya Joga i Tantra
warsztat weekendowy, luty 2009
Autor: Himalaya Swami, Œri MataJi
p³yta DVD z zapisam audio w postaci plików MP3 do odtwarzania na komputerach domowych PC/MAC lub odtwarzaczach MP3.

Czas nagrania: 2 dni
Minimalna dotacja: 100 z³ (50 z³ dla uczestników warsztatu) plus koszty wysy³ki. Materia³ przeznaczony tylko dla cz³onków Himalaya Tirtha Sangham

Jak otrzymaæ p³ytê?

Zapis audio z weekendowego warsztatu medytacyjnego: Laja Joga i Tantra, luty 2009. Materia³ przeznaczony tylko dla cz³onków Himalaya Tirtha Sangham.

Tematy poruszane na warsztacie:
 • Podstawowe æwiczenie Jogi – wibracja OM (dla jednoczenia z g³êbi¹ duszy)
 • Uœwiadamianie intencji, duchowych aspiracji
 • Jak zostaæ Szamanem
 • Pojêcie mi³oœci, czym jest mi³oœæ, poziom œwiat³a, mi³oœci i mocy, idea przeŸroczystego umys³u czystego postrzegania, polerowanie zwierciad³a umys³u
 • Problem poczucia braku postêpu na drodze rozwoju, braku p³yniêcia do przodu, jakie mog¹ byæ tego przyczyny i jak sobie z tym poradziæ
 • Jak emocje wp³ywaj¹ na nasze dzia³anie, co mo¿e zablokowaæ nasze dzia³ania, zaanga¿owanie w coœ, rytm funkcjonowania - aktywnoœæ i odpoczynek w³asnego organizmu
 • Jakie trudnoœci mo¿emy spotkaæ poszcz¹c, niespodzianki jakie mo¿e nam zgotowaæ psychika podczas postu
 • Ego, ja i funkcjonowanie naszej psychiki
 • Jak osi¹gn¹æ marzenie nie zakrêcaj¹c siê na nim
 • Trzy typy ego oparte na trzech gunach: tamas, rad¿as, satwa; jak funkcjonuj¹ w ¿yciu osoby o ró¿nych typach ego
 • Problem opisu œwiata duchowego w naszym œwiecie, opis istot wielowymiarowych przez mêdrców i trudnoœci jakie pojawiaj¹ siê w takim opisie
 • Opis z³o¿onoœci wy¿szych swiatów i istot, nasze pochodzenie od Boga
 • Doœwiadczanie wy¿szych i ni¿szych uczuæ, jaka jest ich natura
 • Zagadnienie cierpiêntnictwa w kulturze zachodu, jak traktuje zagadnienie cierpiêntnictwa fiozofia wschodu
 • Opowieœci duchowe                                          
 • Uroczystoœæ urodzinowa
 • D¿anman - sanskryckie pojêcie opisuj¹ce moment w którym umys³ przyobleka ludzk¹ formê bytu (urodziny, wcielenie); jak wygl¹da³em/am zanim wytworzy³a siê moja ludzka forma istnienia; wyjaœnienie pojêcia D¿ana, Mani, Æitamani - skarb skrywany w g³êbi œwiadomoœci
 • Cz³owiek pomiêdzy si³ami z³a i dobra, si³ami które chc¹ nim zaw³adn¹æ i si³ami które siê nim opiekuj¹, wspieraj¹; co cennego skrywa siê w cz³owieku, ¿e si³y dobra i z³a s¹ nim zainteresowane?
 • Wrytti, które przys³aniaj¹ nam wewnêtrzy skarb, utrudniaj¹ nam dostrze¿enie Mani w nas
 • Jak kontrolowaæ emocje, os³abiaæ negatywne emocje, oczyszczanie emocji
 • Jak wygl¹da funkcjonowanie w archetypie Satwy
 • Jak nie popadaæ w cudze emocje, pozbywanie siê wrytti
 • O cyklicznie pojawiaj¹cych siê koncepcjach zag³ady œwiata
 • Rytm wzrostu Duszy, oznaki dojrza³oœci Duszy; jak ludzie trafiaj¹ na zajêcia duchowe
 • Medytacja œwietlistego klejnotu wewn¹trz oœrodka Manipura, praktyka która oczyszcza umys³ z wrytti, idealizacja klejnotu Duszy
 • Wibracja OM, odczuwanie tego co Dusza i serce pragnie, jaka jest ró¿nica pomiêdzy pragnieniami serca i Duszy, osi¹ganie spe³nienia, d¹¿enie do piêkna, charmonii, mi³oœci, jako rdzenne d¹¿enia serca
 • Wizualizacja s³oñca w sercu, pieœñ OM ŒRI ŒIWAJA SURJA GURU OM, odkrywanie têsknot Duszy; istota odczuwania pieœni, mantr po praktyce
 • Duchowy wzór cz³owieczeñstwa w naszym sercu, ró¿ne opisy Duszy, trzy aspekty Duszy
 • Przekszta³canie, transformowanie ego – anawa (atom istnienia) to co p³ynie przez ¿ycie, ahamkara - narzêdzie w którym æwiczymy siê aby byæ, istnieæ, 6 aspektów ego w odniesieniu do emocji, przeciwstawne pary emocji jak gniew i mi³oœæ
 • Tumo Joga – ognista joga, praktyka sublimowania, oczyszczania gniewnych emocji poprzez wizualizacjê p³omienia u do³u t³owia, rodzaje gniewnych emocji i jak sobie z nimi radziæ
 • Emocjonalne przyczyny uci¹¿liwych, powtarzaj¹cych siê doœwiadczeñ w naszym ¿yciu
 • Instrukcja do wstêpnej praktyki Rad¿a Jogi, porz¹dkowanie wnêtrza
 • Samadhi Joga – wizualizacja œwiat³a sp³ywaj¹cego z góry, praktyka rozpuszczaj¹ca struktury ego zwi¹zane z tym co wywo³uje poczucie dyskomfortu, niezadowolenia
 • Pytania odnoœnie praktyki, 6 technik sublimowania ni¿szej jaŸni, ego
 • Odczuwanie g³êbi serca, badanie swego celu w ¿yciu, kim jestem, co mam do zrobienia by siê w pe³ni przejawiæ; kontemplacja dzwiêku misy tybetañskiej, odczuwanie wewnêtrznego dŸwiêku
 • Pieœñ ASATOMA..., idea pod¹¿ania za Œri Guru od fa³szu do prawdy, od ciemnoœci do œwiat³a, od œmierci do nieœmiertelnoœci; omówienie kolejnych etapów rozwoju Duszy podczas powrotu do Boga, 3 etapy opisane w pieœni Asatoma
 • O percepcji prawdy; b³êdy pope³niane w percepcji prawdy
 • Wskazówki do prawid³owego praktykowania i podró¿y duchowej
 • Wêdrówka dusz ku niebiosom i œwiatom demonicznym, Ziemia jako miejsce gdzie istoty wybieraj¹ pomiêdzy dobrem a z³em
 • Œraddha - pojêcie wiary w sanskrycie, kulturze wschodu
 • Œiunia Joga – Joga Pustki - odczuwanie siebie jako pustej przestrzeni, stawanie siê pust¹ przestrzeni¹, medytacja która wypró¿nia nas z myœli i emocji
 • ¯ycie Jezusa a zagadnienie cierpiêtnictwa w kulturze chrzeœcijañskiej, jak wygl¹da³y wyroki skazañców na krzy¿u w czasach ¿ycia Jezusa


Himalaya Swami i Œri Mataji prowadz¹c wiele bardzo interesuj¹cych wyk³adów, medytacyjnych warsztatów weekendowych i popo³udniowych z Laja Jogi, Ajurwedy, Rad¿a Jogi, WadŸrasattwy, Sufi i innych - przekazali cenn¹ i unikaln¹ wiedzê na temat istoty Jogi i jej praktyki.

zobacz tak¿e: Warsztaty Medytacyjne 1998-2005
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3