HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Warsztaty » Tematy zajêæ

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964457
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Programy zajêæ obejmuj¹ jeden weekend (2 dni) lub okres 3-4 dni (dla zaawansowanych tak¿e d³u¿sze sesje) z naukami i æwiczeniami, praktyk¹ w krêgach i parach. Wszystkie zajêcia obejmuj¹ podstawowe i niezbêdne elementy wiedzy i praktyki staro¿ytnych lajów indyjskiej linii Himalaya (Parvata) dla postêpowania staro¿ytn¹ autentyczn¹ drog¹ duchowego rozwoju. Wymieniono najczêœciej wystêpuj¹ce tematy i programy zajêæ warsztatowych (seminaria i spotkania).

Rudrajana - medytacyjna praca z duchami przyrody i ¿ywio³ami (BhutadŸaja). Wchodzenie w œwiadomoœæ anio³ów przyrody (lasów, jezior, rzek, gór etc.) oraz w œwiadomoœæ duchów ¿ywio³ów. Inicjacje w duchowe moce ¿ywej przyrody, intuicyjne rozwijanie œwiadomoœci potrzeb ducha przyrody, kierownictwo duchów przyrody.

Nauka o Æakramach i kuadallni - jak budziæ i rozwijaæ kwiaty lotosu oraz ich moce, koncentracja na æakramach, lotosy podstawowe i tajemne, indywidualny æakram urodzeniowy, autentyczna indyjska æakroterapia, krija i budzenie kundalini.

Tantra - zwi¹zki mi³osne i ¿ycie intymna, transformacja si³y rozrodczej, eros, filos i agape, kreowanie zwi¹zku opartego na szczêœciu, przyjaŸni i wolnoœci, zwi¹zki tantryczne monogamiczne (cherubinowe) i poligamiczne (wolne) oraz zasady ich funkcjonowania, seks partnerski, przemiana uczuæ i emocji, leczenie ran starych zwi¹zków, metody wstrzemiêŸliwoœci i seks uœwiêcony, swoboda ekspresji ¿ycia intymnego, bliŸniacze p³omienie i odnajdywanie doskona³ego partnera, ¿ycie intymne a rozwój duchowy, si³a seksualna w rozwoju duchowym i oœwieceniu.

Tantra dobrobytu, pomyœlnoœci i powodzenia - boskie zasady dobrego prosperowania, przyci¹ganie odpowiednich wspó³pracowników, zasady samoutrzymania i samowystarczalnoœci, afirmacje dobrobytu, rytua³ sukcesu (Lakszmi PudŸa).

Joga klasyczna wg PatañdŸalego - pe³na œcie¿ka instrukcji i praktyki, opanowanie umys³u, ¿ywio³ów i zmys³ów, wyciszanie mentalnych wra¿eñ, stan spokojnej i twórczej œwiadomoœci i jego pog³êbianie, podstawowe metody pracy z oddechem, dŸwiêkiem omkara, œwiat³em, tattw¹ (¿ywio³em), œnieniem i afirmatywn¹ wizualizacj¹, poszerzanie œwiadomoœci, stany przebudzonej œwiadomoœci, dwanaœcie œcie¿ek klasycznej jogi.

Symbolika Znaków Mocy stosowanych w duchowej podró¿y, tajemna moc mistycznych znaków, magia znaków mocy; podró¿ do wy¿szej jaŸni, ods³anianie sfery intuicji; jantra i mandala; cudowna moc leczniczych znaków i symboli.

Moc i potêga dŸwiêku - wibracje sylab i s³ów, znaczenie i dzia³anie dŸwiêków, mistyczne g³oski s³u¿¹ce duchowemu rozwojowi, magiczna moc inwokacji i recytacji (mantra i dŸapas), modlitwa ró¿añcowa i jej potê¿ne efekty, alikwota, œpiewy.

Odradzaj¹ca moc oddechu - nauka po³¹czonego oddychania, oddechy ¿ywio³ów, usuwanie napiêæ i bloków psychicznych z pomoc¹ æwiczeñ oddechowych, relaksacja i odstresowanie, oddychanie lecznicze (respiroterapia), oddech w rozwoju duchowym, afirmacja i rytm oddechu, ³adowanie kana³ów energii (nadi), sztuka ¿ycia z pomoc¹ metod oddechowych.

Praktyki œwiadomego umierania - techniki przenoszenia œwiadomoœci w wy¿sze wymiary egzystencji, etapy mistycznej œmierci, brama œmierci w rozwoju duchowym, zjawisko œnienia a œmieræ, anio³y œmierci, oczyszczanie poci¹gu do œmierci i uwalnianie od zdarzeñ fatalnych (kl¹tw), oczyszczanie doznañ sennych i astralu (kamamanasu).

Anio³y i niebiosa - anio³y tradycji wedyjskiej i judejskiej, sposoby przywo³ywania i zjednywania anielskich istot, metody pracy z anio³ami, duchowymi mistrzami i œwiêtymi, niebiañskie przewodnictwo duchowe, sfery i hierarchie niebiañskie, nauki wedyjskie o lokach (œwiatach zamieszka³ych) i ich mieszkañcach.

Rozwój duchowy - pojêcie guru i praca pod przewodnictwem guru, znaczenie inicjacji w duchowy rozwój, kierownictwo duchowe, trening rozwoju osobowoœci i transformacji ego, etapy budzenia wy¿szej œwiadomoœci, metody samorealizacji, odwieczna œcie¿ka prawoœci, równowaga wody i ognia, chrzest duchowy i stopnie mistycznej œcie¿ki, budzenie mocy duszy, duchowa droga wojowników Szambali, b³êdy w praktykach i metodach, metody jogi starochrzeœcijañskiej.

Ayarweda - podstawy wiedzy o zdrowym ¿yciu, joga uzdrawiania i d³ugowiecznoœci, medytacje samouzdrawiania, masa¿e, zio³a, afirmacje, rytua³y uzdrawiania, inicjacje na œcie¿kê duchowych uzdrowicieli, raj zdrowia i pomyœlnoœci. W Jednoœæ Nauk Wszystkich Religii - zjednoczenie wszystkich religii, jedna wiara i jeden cel, odmiennoœæ metod szczegó³owych, wspólne podstawy wszystkich religii, celebracja jednoœci wszystkich religii, zasada zjednoczeniowa, synteza duchowa, czystoœæ przekazu nauk i domieszki demoniczne, uniwersalne praktyki duchowe ka¿dej religii, wspólne Ÿród³o.

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3