Hatha Joga :: Biblioteka Hatha Jogi :: Asany :: Hatha Warsztaty
» Hatha Joga » Asany » Serie Asan (Juti Rupaka) » Strumieñ Si³y

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874340
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Czas 10-20 min  zajmuje wykonanie pozycji dla pocz¹tkuj¹cych. Zaawansowani: 80-100 oddechów. Mo¿na zrobiæ 4-5 serii po 20 oddechów! Dzia³anie: Kombinacja uelastycznia ca³e cia³o, stymuluj¹c jednoczeœnie wszystkie czakramy. Wzmacnia i poprawia samopoczucie. Eliminuje negatywne wzorce psychologiczne - takie jak niepokój i lêk; stabilizuje emocje.
1. WadŸra, Seizaho. Siedzimy w pozycji niez³omnej przez kilka sekund, oddychamy powoli i koncentrujemy siê na splocie s³onecznym - nieco poni¿ej dolnego spojenia piersiowego.
2. Garbhasana. Powoli pochylamy siê do przodu przyjmuj¹c pozycjê dziecka (zwan¹ te¿ pozycj¹, zamkniêtego liœcia). Ramiona spoczywaj¹ swobodnie obok cia³a.
3. Œasankasana.  Kontynuuj¹c powolny ruch, rozchylamy nieco kolana i wyci¹gamy ramiona i tu³ów do przodu, wchodz¹c w pozycjê otwartego liœcia.
4. Przenosimy ciê¿ar cia³a na rêce i stawiamy praw¹ stopê tu¿ za praw¹ rêk¹. Przenosz¹c ciê¿ar cia³a na lewe kolano, unosimy wysoko obie rêce i wyginamy siê do ty³u w rozci¹gaj¹cym pok³onie.
5. Ponownie pochylamy siê do przodu k³ad¹c d³onie na macie przed praw¹ stop¹. Unosimy biodra i wyprostowujemy praw¹ nogê w kolanie. Unosimy lew¹ nogê mo¿liwie jak najwy¿ej. Pozostajemy w tym po³o¿eniu przez dziesiêæ oddechów.
6. Zmieniamy nogi, opuszczaj¹c nogê lew¹ i przenosz¹c na ni¹ ciê¿ar cia³a. Podnosimy nogê praw¹ do góry i do ty³u. Trwamy w asanie przez dziesiêæ oddechów. Upewniamy siê, czy noga podtrzymuj¹ca jest wyprostowana.
7. Opuszczamy praw¹ nogê przechodz¹c do pozycji klêcz¹cej, analogicznej jak w fazie czwartej. Przenosimy ciê¿ar cia³a na prawe kolano. Unosimy obie rêce i wyginamy tu³ów w ty³.
8. Podci¹gamy lew¹ nogê pod tu³ów wracaj¹c do pozycji klêcz¹cej. Pochylamy siê do przodu przyjmuj¹c pozycjê otwartego liœcia. Wyci¹gamy ramiona przed sob¹.
9. £¹czymy kolana i przenosimy rêce w ty³ na matê. Przechodzimy w ten sposób do pozycji zamkniêtego liœcia.
10. Powoli wstajemy do pozycji niez³omnej. WadŸrasana. Pozycja Diamentu lub Pioruna!
11. K³adziemy siê na wznak i æwiczymy relaks zupe³ny (Œawaasanê), obserwuj¹c zmiany zachodz¹ce w ciele. W Ayurwedzie praktyka Wielkiego Obiegu Pranamaya –manakaœa!

Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3