HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Spis HRIDAYA

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964474
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28SERIA I

     1. Samourzeczywistnienie Klejnotu W³asnej Pierwotnej JaŸni HRID!
     2. Klejnoty z R¹k Mojego Guru!
     3. Wybrane Aspekty Inicjacji!
     4. Dikszan - Jak rozpoczyna siê praktykê Jogi?
     5. O zjawiskach Œwiadomoœciowych i ich uspokojeniu.
     6. O Czterech Aspektach Praktyki Jogi.
     7. Wielkie Bia³e Braterstwo
     8. Wielkie Wtajemniczenie
     9. Podstawy Laja Margi - Œcie¿ki Wch³oniêcia
     10. Jak Rozwijaæ Duchow¹ Praktykê?
      
SERIA II

     11. Brahmawihara - Podstawy Etyki Jogi i Religii
     12. Laja Sadhana. Praktyki wprowadzaj¹ce w Prathjajê.
     13. Laja Joga – pojêcia wprowadzaj¹ce!
     14. Abhjasa Prathamakalpika - Praca Adepta Laja Jogi!
     15. Materialny Dobrobyt i Powodzenie. Misterium Obfitoœci i Dobrobytu.
     16. MANSA JOGA – Praktyka Opanowania Umys³u!
     17. MANTRA JOGA – Potêga Wibracji!
     18. Bhakti Sadhana Œri Rama
     19. Kalkin - Mesjasz, Zbawiciel, Chrystus
     20. RadŸa Joga - Sufi Tariqah. Królewska Œcie¿ka Wtajemniczenia Serca!
     
SERIA III
     21. Sztuka Konfirmowania
     22. Wielkie Wtajemniczenia
     23. GAJATRI - Narajana Mantra. Joga Œwiat³a i Wschodu S³oñca.
     24. Znaczenie Guru w Rozwoju Duchowym
     25. Joga o Koñcu Œwiata i o Tragicznej Zag³adzie Ludzkoœci
     26. Czym jest Joga Uzdrawiania Guru BhaiszadŸja
     27. Bractwo Czystoœæi i Praktyka Duchowego Oddania
     28. Dziewiêciostopniowa Klasyczna Laja Joga
     29. Agniloka - Niebiosa Ducha Ognia
     30. Ustanawianie Wewnêtrznego Przewodnictwa
      
SERIA IV

     31. Z³oty Wiek Prawdy w Naukach Proroka Izajasza
     32. Trataka - Fundament Skupienia
     33. Mahasandhi
     34. Oczyszczanie P³atków Serca
     35. Boska Wiara - Wiecznie ¯ywa Religia
     36. Tantrajana - Pojazd Wysubtelnienia
     37. O D¿inach i Karinach
     38. Œwiat³o Himalaya i Transmisja – Staro¿ytna Górska Szko³a Lajów
     39. Rozpoznawanie Guru
     40. Lila - Gra Staro¿ytnych Ryszich
      
SERIA V

     41. Kontrowersje Uduchowienia
     42. Wirat - Œcie¿ka Mahadewi
     43. Nauka o Æakramach
     44. Elohim to JAHWEH i SZEKINACH
     45. Laja Joga - Wersety Staro¿ytnuch Nauk
     46. Nathasampradaya Hatha Joga
     47. Medytacja Transmisyjna
     48. O B³êdach w Praktyce
     49. Czym jest Mudra?
     50. Wodolecznictwo a Terapia Moczem
      
SERIA VI

     51. Dlaczego Ego nie lubi Inicjacji!
     52. Kalarypajat - Œiwaicka Sztuka Walki
     53. Om Namaœœiwaja - Chwa³a £askawemu
     54. Lekarstwa Jogi Uzdrawiania
     55. Kultywowanie Duchowej Œcie¿ki Laja Margi
     56. Chrzeœcijañstwo
     57. Wedyjskie Regu³y Praktyki
     58. Wielkie Bia³e Bractwo. Zakon Misterium
     59. Praktyki Oddechu i Œwiat³a
     60. Nauki NagaradŸa Babad¿i
      
SERIA VII

     61. Okruchy Prawdziwej Ezoteryki (Okultyka, Upaniszada, Kalidewi)
     62. Lilith, Adam, Elohim i Stworzenie
     63. Pielgrzymowanie Ludu Bo¿ego
     64. Sen Œmierci
     65. Podstawy Agni Jogi
     66. Niektóre Aspekty Uduchowienia
     67. Przes³anie Archanio³a Gabriela
     68. Praktyki Czarnej Œcie¿ki
     69. Nauka i Praktyka Jogi Chrzeœcijañskiej
     70. Dusza Ksiêgi - Esencja Œwiêtych Imion
      
SERIA VIII

     71. Promienne Orêdzie Zakonu Sufich
     72. Sekciarstwo i Inne Demonizmy w Czystych Naukach Duchowych
     73. Hara Œiwa Hara Œiwa
     74. Celtowie, Druidzi, Mitra, a Unia Europy!
     75. Hatha Joga - Zasady i Podstawy Praktyki Natha Sampradaja
     76. Duchowa Wspólnota (Morya Sangham)
     77. Krótki Kurs Uduchowienia
     78. Spo³ecznoœæ Timokratyczna
     79. Droga do Pe³ni Oœwiecenia
     80. O Duchowej Organizacji
       
SERIA IX

     81. Duchowa M¹droœæ w Przypowieœciach
     82. Wêdrowanie Ludu Ksiêgi ¯ycia
     83. Ko³o 8 Grzechów Zatracenia
     84. Potêga Œwiat³a
     85. Om Prema – Œantih. Droga Uczniostwa i Lingamu
     86. Marana Tantra
     87. Tajemnica Ewangelii Chrystusa
     88. Toksyczne Idee Pseudoreligii
     89. Zasada Ognia i Niekrzywdzenia
     90. Ajurweda Radzi Wzmaganie Odpornoœci Umys³u
      
SERIA X

     91. Wegetarianizm a Cz³owieczeñstwo
     92. Œwiat³o Czohaniya
     93. Tajemnice Krzy¿a Egipskiego
     94. Wspólnota Œaiwita - Przymierze £aski
     95. Jazusa Chrystusa Kazanie na Górze
     96. Rozwój Duchowy a Zachowanie Ludzi
     97. Rozmowa z Anio³ami o Mi³oœci Bo¿ej
     98. Uwagi Mistrza o Praktyce Duchowej
     99. Filozofia Stanowienia Prawa
     100. Plejady, Astrologia i Gwiazdy Sta³e

SERIA XI
     101. Himalayan Spiritual Community (ang)
     102. Joga - Gimnastyka czy filozofia? Za co Zachód pokocha³ jogê i asany?
     104. Moralnoœæ jako podstawa duchowego rozwoju
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3