HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Spis PMH

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874241
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28


Kolorem POMARAÑCZOWYM oznaczyliœmy lekcje, które dostêpne s¹ tak¿e
jako AUDYCJA, s³uchowisko. Ka¿d¹ z nich mo¿esz ods³uchaæ bezpoœrednio
na naszej stronie, lub œci¹gn¹æ na swój komputer albo odtwarzacz MP3,
Audycje Przekazy Mistrza Himalaya dostêpne s¹ tak¿e w wersji PODCAST

I Mandala Pere³ M¹droœci

     1. Kim Jestem? Ods³anianie Swej Istoty i Celu ¯ycia!
     2. O Odwiecznej Zasadzie i Dobrostanie!
     3. O Przezwyciê¿aniu Samotnoœci!
     4. Podstawy D³ugowiecznoœci i Zdrowia
     5. Mitologia Miêso¿erstwa a Wegetarianizm!
     6. O Mleku i innych ¯ywieniowych Truciznach!
     7. O Z³otym Podziale i Wâstu!
     8. Medytacja – Sztuka ¯ycia, Zdrowia i Postêpu!
     9. Cztery Podstawowe Wartoœci Moralne Ludzkoœci!
     10. Ekologiczne Oznaki Rozwoju Duchowego!
      
II Mandala Pere³ M¹droœci
     11. O Szczêœciu, Zdrowiu, Mocy i Rozwoju!
     12. O Stawaniu Siê Jednoœci¹ z Wy¿sz¹ JaŸni¹!
     13. Sztuka Medytowania
     14. Elementarna Wiedza o Æakramach!
     15. Skutki Traktowania Zwierz¹t Domowych!
     16. O Pragnieniu Boga, Ducha i Wiary!
     17. Kakao jako Lek i Duchowy Napój Bogów!
     18. Tantra – Duchowa Praktyka Bia³ej Magii!
     19. Taniec, Duchowe Szczêœcie, Joga ¯ycia!
     20. Epoka Rozwoju i Postêpu!
    
III Mandala Pere³ M¹droœci
     21. O Dobrym Myœleniu, Poœcie i Odpoczynku Wielkiego Cz³owieka!
     22. Praktyka Harmonii i Równowagi Serca!
     23. Podstawy Praktyki Modlitewnej Mantra Jogi!
     24. Kszta³towanie Osobowoœci Geniusza!
     25. Królewska Sztuka Wewnêtrznego Rozwoju Cz³owieka!
     26. Wiedza, M¹droœæ i Moc Szamana!
     27. O Pod¹¿aniu Œcie¿k¹ Uczniostwa Siedmiu Lotosów!
     28. Jak skutecznie praktykowaæ duchowo?
     29. ¯ycie i Nauki Jezusa Chrystusa w Egipcie!
     30. Jak Zostaæ Uczniem Prawdziwej Duchowej Drogi?
     
IV Mandala Pere³ M¹droœci
     31. Jak ¯ycie i Œwiat Zacz¹æ Zmieniaæ na Lepsze
     32. Charakterystyczne Cechy Ludzi-Anio³ów
     33. O Pomocy i Wsparciu Ofiar Stresu, Terroru i Gwa³tu!
     34. Ochrona Przyrody a Cz³owieczeñstwo
     35. ¯ycie bez Raka, Demencji i Innych Ciê¿kich Chorób
     36. Prezentacja Mówców i Wyk³adowców a Zasady Sukcesu
     37. Indywidualny Nowy Rok - Œwiêtem Narodzenia
     38. Œladami Odwiecznej Kultury Duchowej Narodu Polan
     39. Czy UFO to Zjawiska Metafizyczne?
     40. Socjalne Pañstwo Prawa
     
V Mandala Pere³ M¹droœci
     41. Budowanie Nowego Œwiata Ca³ej Ludzkoœci
     42. PREMAN – Bo¿a Mi³oœæ i Jej Przejawianie!
     43. Zapobieganie Telomerazie, Zarazie Degradacji Ludzi!
     44. Sztuka Masowania – Wszechstronna Terapia
     45. Praca z Energi¹ ¯ywio³ów i Oczyszczania Æakramów!
     46. Waruna – Stra¿nik £adu i Porz¹dku Niebios
     47. Wiecznie ¯ywa Historia ¯ycia Adama i Ewy!
     48. Po³o¿enie Cywilizacji Atlantydów!
     49. Przewodnicy Duchowi, Kolory Dusz i Praktyki Drogi!
     50. Zmierzch Instytucjonalnych Religii Starego Œwiata!
      
VI Mandala Pere³ M¹droœci

     51. O Rozpowszechnianiu Nauki i Uczniostwie!
     52. Nauka o Tym Jak Rozmawiaæ z Bogiem!
     53. Odpowiedzialnoœæ Grupowej Karmy Ludzi
     54. Podstawy Naturalnej Medycyny i Dobrego Zdrowia!
     55. O Szarlatañskim Pseudoleczeniu Zwanym Psychiatri¹
     56. Pochodzenie Ludzi i Inne Byty Zielonej Planety!
     57. Myœli Œwiêtego Orêdownika, Proroka!
     58. Poznawanie Wy¿szych Sfer Œwiata i Bytu!
     59. Jak Zostaæ Uczniem Prawdziwego Duchowego Mistrza?
     60. Kszta³cenie Charakteru Narodowego
 
VII Mandala Pere³ M¹droœci

     61. Potêga Ludzkiej Podœwiadomoœci!
     62. Siedem Æakramów, Œwiête Planety i Rytm Tygodnia
     63. Ksiê¿ycowy Rytm Zdrowia, Postu i Oczyszczenia!
     64. Jak Skutecznie Wyleczyæ Cz³owieka z Raka!
     65. Samoskoordynowanie w Duchowej Wspólnocie
     66. Prawda o Straszliwych i GroŸnych Sektach!
     67. Uniwersalny Mistrz Duchowy
     68. S³owo o Pochodzeniu i ¯yciu Dusz Ludzkich
     69. Staro¿ytna Tantra i Mahāsandhi (Dzogczen)
     70. Ewangelia Henocha – Syna Bo¿ego Wniebowziêtego
      
VIII Mandala Pere³ M¹droœci

     71. Jak rozpoznajemy uduchowionych ludzi?
     72. O Przezwyciê¿aniu Z³a w Drodze Oœwiecenia!
     73. Stopnie Transformacji Ni¿szej JaŸni, Ego!
     74. Wiedza Astrologiczna o ¯ywio³ach i Æakrach
     75. Grupa Terapii Duchowej a Wspólnota Religijna!
     76. O Dwóch Rodzajach Wolnoœci i Wyzwolenia!
     77. Suficka M¹droœæ Staro¿ytnej Persji!
     78. Œwiadomoœæ Bycia i Stawania siê Bosk¹ Istot¹!
     79. Tajemnice ¯ycia Œwiêtego Hioba
     80. Podstawy Samnyāsa Yogi, Poœwiêcenia Bogu!
      
IX Mandala Pere³ M¹droœci

     81. Przes³anie Jednoœci ród³a i Celu Drogi!
     82. Kultura Aryan, a Demony Niegodziwoœci!
     83. Psychopatyczne Meandry Choroby Egoizmu!
     84. Dzieci Noah (Noe)
     85. Uzdrawianie a Rozwój Duchowy Cz³owieka!
     86. O Odrzucaniu Najgorszego Z³a!
     87. O Królewskiej Œcie¿ce Ognia i Œwiat³a
     88. ¯ycie i Mêczeñstwo Œwiêtego Savonarda!
     89. Cierpienie Mistrza z Powodu B³êdów Ucznia!
     90. ¯ywe S³owo Bo¿e!
      
X Mandala Pere³ M¹droœci

     91. Om Mani Padme Hum Hri!
     92. Dwa Podstawowe Poziomy Percepcji Prawdy!
     93. Charakter i Natura Proroka - Mity i Fakty!
     94. Buddha-Dharma-Sangha-Karma
     95. Zasady Duchowego ¯ycia Ludu Bo¿ego
     96. G³ówne Stacje Transformacji JaŸni, Ego!
     97. Mózg Ludzki Zbudowano dla Poznania Boga!
     98. Jak Postêpowaæ z Wrogami Duchowoœci?
     99. Zasada Ofiary w B³ogos³awieniu Abrahama!
     100. Apokaliptyczna Bestia i Falszywy Mesjasz!
   
XI Mandala Pere³ M¹droœci

     101. Granica Œwiat³a i Ciemnoœci
     102. Magiczna Wiedza Liczb – Numerologia
     103. Rozwój Wspó³czucia, Przewodnictwo i Œcie¿ka!
     104. Lêkowo-Depresyjna Psychoza Religijna!
     105. Budowa J¹dra Atomu, a Wy¿szy Œwiat Duchowy!
     106. Sk¹d Siê Bierze i Jak Dzia³a Sumienie?
     107. O Mi³oœci i Mniejszej Tablicy Szmaragdowej
     108. Sekretna Wiedza o Wybranych Anio³ach!
     109. Rola Przewodnika a Praca Ucznia Drogi
     110. Tajemnica Zag³ady Wielkiej Nierz¹dnicy!
      
XII Mandala Pere³ M¹droœci
     111. Budowanie Ochronnych Krêgów Œwiat³a!
     112. Rozwijanie Zdolnoœci Rozró¿niania Dobra Od Z³a
     113. B³êdy Demonicznych Uczniów
     114. O Z³ych Skutkach Choroby Zazdroœciowej!
     115. Wprowadzenie do filozofii Sānkhya!
     116. Rodzaje Cudownej Wiedzy i Mocy Siddhów!
     117. Si³y Lucyferyczne i Arymaniczne w Cz³owieku!
     118. W³aœciwe Nauczanie i Prowadzenie Ludzi!
     119. Tajemnice Wiedzy Henochiañskiej!
     120. Leczenie Duszy Narodu!
      
XIII Mandala Pere³ M¹droœci

     121. Stopnie Wtajemniczenia i B³ogos³awieñstwa
     122. Postêp Oczyszczaniem z Dogmatycznego Fa³szu i Wypaczeñ.
     123. Oznaki Nowego Przymierza Chrystusa
     124. Shat-Siddhi-Bala, czyli Szeœæ Pierwszych Mocy Ducha!
     125. Dlaczego Wielcy Mistrzowie Nie Uczyli Kobiet?
     126. Medytacja Ofiarowania Piêciu Zwierz¹t!
     127. Podstawy Staro¿ytnej Wiedzy o Wcieleniach Duszy!
     128. Ezoteryczne Krêgi Duchowego Rozwoju!
     129. Œwiêto Wszystkich Joginów – Mahaœiwaratri!
     130. Zapomniane Subtelne Przykazania!
      
XIV Mandala Pere³ M¹droœci

     131. Leczenie Dobr¹ Myœl¹!
     132. Œwiat³o i Mi³oœæ Podstaw¹ Istnienia!
     133. Budowanie Spo³eczeñstwa Timokratycznego!
     134. Profilaktyka zdrowia, d³ugowiecznoœci i dobrobytu
     135. Metafizyczne Przyczyny Depresji!
     136. Unia Europy - Celtycka Inkarnacja Mitra!
     137. Praktyka Duchowa a Zwi¹zek z Sādhu!
     138. Opêtania i Egzorcyzmy Z³ego Ducha
     139. O Uczniu, WoŸnicy, Rydwanie i Koniach.
     140. Nale¿yte Æwiczenie Hatha Jogi.

XV Mandala Pere³ M¹droœci
     141. Trzecie Oko – Podstawy Otwarcia i Rozwoju.
     142. Karmiczne Skutki Zaniechania Obrony Guru!
     143. Kszta³towanie Zwi¹zków Mi³osno-Erotycznych
     144. Pobudzanie i Rozprzestrzenianie Œwiat³a!
     145. Epoka Wodnika – Œwit Prawdy i Postêpu!
     146. Dzieci INDYGO – Idea³ Duchowego Oddania
     147. Gāyatrî - Pieœñ Œwiat³a Bogini Matki Ziemi!
     148. DRZEWO - Wielki Symbol Ezoteryki
     149. DHARMA - Trzy G³ówne Rodzaje Pracy
     150. Anio³y, Sfery Niebios i Ewolucja Ludzkoœci!

XVI Mandala Pere³ M¹droœci
     151. Gematria, Yantra i Bractwo Pitagorasa!
     152. Duchowa Œwiadomoœæ Ograniczeñ W³adzy
     153. Kroniki Akasha - Widzenie Bogów i Anio³ów!
     154. ¯ycie i M¹droœæ Mistrzów z Dachu Œwiata!
     155. Jak li Uczniowie Szkodz¹ Swoim Mistrzom i Sobie!
     156. Czy Psychodeliki S³u¿¹ Duchowemu Rozwojowi?
     157. Satya, Satya, Satya Nam – Pochwa³a Prawdy
     158. Fa³szywa Dharma, B³êdne Nauki!
     159. Czas w Procesie Duchowego Wzrostu
     160. Jogging, Bieg Transowy – Podstawy Praktyki!

XVII Mandala Pere³ M¹droœci
     161. Asury - Przezwyciê¿anie Szeœciu Rodzajów Mroku
     162. Przyczyny Niepowodzeñ u Praktykuj¹cych Magiê Dobrobytu
     163. Wolnoœæ Sumienia i Wyznania
     164. Asury – Jak Rozpoznawaæ Wcielone Demony?
     165. Pokonywanie Choroby jako Walka z Wrogiem!
     166. Nastawienie Lidera ku Duchowej Pracy Nauczania
     167. Waga Prawoœci i Sprawiedliwoœci Boskich Si³ Œwiat³a
     168. Podstawy Pod¹¿ania Œcie¿k¹ Ducha!
     169. Dlaczego i z Jakiego Powodu Cierpimy?
     170. Represjonowanie Hinduizmu a Prawo Karmana

XVIII Mandala Pere³ M¹droœci
     171. Duchowe Przyczyny Kryzysów Gospodarczych
     172. Psychologia Archetypowa Awatarów Wisznu
     173. Demokracja, Homoseksualizm i Dewiacje W³adzy
     174. Hinduizm - Sanatana Dharmah - Centrum Religii Boga
     175. O Mi³oœci, Karmie, Gniewie Bo¿ym i Cierpieniu
     176. Zasady ¯ycia Duchowego
     177. TANTRA – Duchowoœæ i Metafizyka Wschodu
     178. Prostowanie Ezoterycznej Ignorancji
     179. Sufizm – Duchowoœæ B³ogos³awiona przez Mahatmê
     180. Odwieczna Nauka o Guru i Awatarach

XIX Mandala Pere³ M¹droœci
     181. DHRUVA – Gwiazda Polarna, Precesja, a Pozycja Drzewa
     182. Irracjonalizm w Polityce
     183. Demony, diab³y, wojny oraz b³êdy religii
     184. Bóg ma wznios³e imiona w³asne
     185. Biblijne grzechy Adama i Ewy, Kaina oraz Chama
     186. Szósty Zmys³ i Trzecie Oko
     187. Rad¿a Joga – Królewska Œcie¿ka Zjednoczenia
     188. Przyjmowanie uczniów do szkó³ ezoterycznych i tajemnych
     189. Prawo Karmana, a Karma przodków i reinkarnacja
     190. Moralnoœæ jako podstawa duchowego wtajemniczenia

XX Mandala Pere³ M¹droœci
     191. Joga – jej etapy, metody i warunki praktyki
     192. O po¿yczaniu pieniêdzy i nieoddawaniu d³ugów
     193. Wibracje ¯ywio³ów a Krija Joga
     194. Œwiadome i Po³¹czone Oddychanie Laja Krija
     195. Egregory – chmury podobnych myœli, wierzeñ i przekonañ
     196. Dobrobyt i Œwiadomoœæ Prosperuj¹ca
     197. Imiona Boga, Serce, Karman, Atman i Rozwój Duchowy
     198. Rola mê¿czyzny w rozwoju i budowaniu wspólnoty duchowej
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3