Hatha Joga :: Biblioteka Hatha Jogi :: Asany :: Hatha Warsztaty
» Hatha Joga » Biblioteka Hatha Jogi » Œodhana - Szeœæ Rytua³ów Oczyszczania

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971295
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Indyjskie i Tybetañskie Æwiczenia Dobrego Zdrowia

W autentycznej Hatha Jodze opisywanej w staro¿ytnych traktatach (m.in. „Hatha Joga Pradhipika”), jako podstawê treningu wymienia siê Szeœæ Rytua³ów Oczyszczenia, zwanych w oryginale Œodhana lub Szatkarman. Jest to szeœæ ró¿nych æwiczeñ oczyszczaj¹cych, które niestety rzadko zaleca siê do praktykowania w wiêkszoœci szkó³  jogi œwiata zachodniego, a przecie¿ s³u¿¹ one tak¿e do tego a¿eby prawid³owo wykonywaæ Āsany. Oczyszczaj¹ i wzmacniaj¹ cia³o, oraz oczyszczaj¹  szeœæ aspektów zmys³owej natury co powoduje rozpuszczanie sfer naszej ni¿szej, egotycznej natury. W niektórych tradycyjnych szko³ach Hatha Jogi nakazuje siê nawet oko³o trzyletni okres oczyszczania wedle tych metod i dopiero po ukoñczeniu tego  procesu mo¿liwe jest rozpoczêcie æwiczenia āsan. Metodami tymi s¹: Neti, Dhauti, Nauli, Basti (Vasti), Kapālabhāti i Trataka.1. Neti

w doskona³y sposób oczyszcza kana³y nosowe do takiego stopnia, ¿e to co jest nieczyste zostaje ca³kowicie wyp³ukane. S¹ trzy sposoby wykonywania neti:
- wci¹gamy wodê lub wlewamy za pomoc¹ dzbanuszka do lewego nozdrza, a wypuszczamy prawym i odwrotnie: wci¹gamy prawym- wypuszczamy lewym,
- wci¹gamy wodê nozdrzami a wypuszczamy ustami,
- nabieramy wodê ustami a wypuszczamy nosem.

Najlepiej do tego stosowaæ wodê Ÿródlan¹, nie zimn¹, w temperaturze cia³a, lekko osolon¹. Stosuje siê te¿ neti za pomoc¹ wprowadzenia do nozdrzy cienkiej taœmy bawe³nianej, ale wymagana  jest przy tym uprzednia konsultacja z Nauczycielem, gdy¿ jest to zaawansowana praktyka wymagaj¹ca ostro¿noœci. Praktyki te lecz¹ m.in. z alergii, katarów, nie¿ytów nosa i gard³a oraz migreny.2. Dhauti

jest to obmywanie ca³ego cia³a, zarówno zewnêtrznie jak i wewnêtrznie.

K¹piel zewnêtrzna
cia³a najlepiej zalecana jest wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci: polewamy wod¹ okolice pêpka wraz z podbrzuszem i narz¹dem p³ciowym, potem tylne okolice pêpka z ca³ym obszarem lêdŸwi, nastêpnie polewamy szczyt g³owy w taki sposób, ¿e woda sp³ywa nam po plecach, a na koñcu przystêpujemy do mycia  reszty cia³a zaczynaj¹c od górnych partii. Nie zaleca siê k¹pieli w pozycji stoj¹cej lecz kucznej jako podstawowej. W gor¹cych okresach roku zaleca siê stosowanie k¹pieli ch³odnych, a w okresach zimnych k¹piele ciep³e, rozgrzewaj¹ce cia³o. Mo¿na te¿ zastosowaæ k¹piele na przemian, raz zimn¹ raz ciep³¹ wodê zakañczaj¹c je odpowiednio do danego okresu, co pomaga w leczeniu chorób kr¹¿enia. Opisany sposób k¹pieli zwany jest Wjaapaka Œauæa.

Wewnêtrzne p³ukanie
dzieli siê na dwa ró¿ne warianty, które mo¿na wykonywaæ po sobie, zachowuj¹c jednak miêdzy nimi przerwê oko³o pó³torej godziny - bierzemy rano od 0,25 do 2 litrów wody, zwykle lekko osolonej lub z cytryn¹, i powoli p³uczemy gard³o gulgocz¹c i wypluwaj¹c, - powy¿ej 1,5 litra wody pijemy  do oporu, po chwili kurczymy ¿o³¹dek wk³adamy dwa palce na jêzyk i wymiotujemy ca³oœæ.  Oczywiœcie æwiczenie to wykonujemy tak¿e rano, przed posi³kiem. Do wewnêtrznego p³ukania te¿ dobrze stosowaæ wodê lekko osolon¹. Æwiczenie ze zwracaniem wypitej wody robi siê wy³¹cznie po konsultacji z Nauczycielem.3. Nauli

s¹ to tzw. Bandha,  które wykonuje siê najlepiej bezpoœrednio po k¹pieli. Bandha s¹ to æwiczenia napinania i rozluŸniania brzucha, wzmacniaj¹ce przy tym ca³y pas przepony, lecz¹ce wszystkie choroby wewn¹trz brzucha, wzmagaj¹ce si³ê trawienia. Oprócz metod dla zaawansowanych stosuje siê powszechnie dwa warianty wykonywania nauli:
- siedzimy w siadzie klêcznym (virāsana) z g³ow¹ pochylon¹, jêzyk mamy wytkniêty tak aby dotyka³ brody i robimy gwa³towny wdech wci¹gaj¹c brzuch i wydech rozluŸniaj¹c go. Æwiczenie to bardzo dobrze czyœci jelita i wzmacnia miêœnie przepony, zapobiega przepuklinie i wielu chorobom jamy brzusznej,
- siedzimy jak uprzednio i przesuwamy miêœnie brzucha raz w lewo raz w prawo, anga¿uj¹c przy tym pêpek i doln¹ oraz górn¹ czêœæ brzucha jednoczeœnie.

Popularne æwiczenie Uddhijana Bandha z unoszeniem przepony i wci¹ganiem miêœni brzucha, nale¿y do klasycznej grupy æwiczeñ typu Nauli, podobnie i Agnisana robiona w rytmie szybszego oddychania i kurczenia miêœni, pêpka na wydechu. Æwiczenia Nauli wykonuje siê te¿ w pozycji lotosu oraz stoj¹c w pozycji JeŸdŸca (Aœvasanghalam).4. Basti (Vasti)

s¹ to wszelkie rodzaju lewatywy s³u¿¹ce oczyszczeniu dolnej czêœci uk³adu pokarmowego od odbytnicy a¿ do ¿o³¹dka. Jedn¹ z g³ównych metod stosowania lewatywy jest wlewanie do odbytnicy 2x 2,5 litra wody, siedz¹c w pozycji klêcznej. Wodê po wlaniu nale¿y dobrze „wymieszaæ” i wydaliæ na zewn¹trz. Lewatywy s³u¿¹ odm³odzeniu, pokonaniu wszelkich chorób i staroœci, a p³ukanie jelita grubego zapobiega rakowi tego jelita! Znane s¹ czêste przypadki kiedy to starzy ludzie przykuci do ³ó¿ka przez wiele miesiêcy, po kuracjach lewatyw¹ wstawali o w³asnych nogach niczym nowonarodzeni, gdy¿ masy ka³owe zalegaj¹ce jelito grube przyœpieszaj¹  rozk³ad organizmu oraz starzenia. Stosuje siê lewatywy wod¹ lekko osolon¹ oraz w postaci wlewów zio³owych w wypadku konkretnych dolegliwoœci.5. Kapālabhāti

s¹ to æwiczenia oczyszczania g³owy za pomoc¹ oddechu lub wody, dziêki czemu aura wokó³ naszej g³owy jaœnieæ bêdzie niczym u Œwiêtych Bo¿ych:
- bierzemy wdech przez lewe nozdrze i wydychamy docelowo nawet czterokrotnie d³u¿ej przez prawe naœladuj¹c miech kowalski i odwrotnie, wdech prawym - wydech lewym. Jest to Vama – Krama, Oddech Naprzemienny,
- wdychamy powietrze przez oba nozdrza i wydychamy docelowo nawet cztery razy d³u¿ej na wzór miecha kowalskiego ustami. Mo¿na wyobraziæ sobie przep³ywaj¹c¹ przez nas (z góry w dó³) wodê. Ten sposób bardzo uporz¹dkowuje wszelkie zaburzenia emocjonalne,
- wdech nabieramy przez usta a wydech docelowo nawet czterokrotnie d³u¿szy wykonujemy przez nos. To æwiczenie harmonizuje myœli. Dodatkowo mo¿na jeszcze wyobraziæ sobie przep³ywaj¹cy przez nas w trakcie oddychania ogieñ, który rozchodzi siê od pêpka a¿ do koñczyn. Rytm oddechu na pocz¹tku jest równy, a potem stopniowo coraz bardziej wyd³u¿amy wydech6. Trātaka (Wpatrywanie)

jest to wpatrywanie, skupienie, zogniskowanie,  koncentracja na obiekcie. Znane s¹ ró¿ne sposoby wykonywania trataki takie jak wpatrywanie w p³omieñ œwiecy, b³yszcz¹cy punkt, w³asny palec czy punkt na czubku w³asnego nosa, lub te¿, co bardziej polecane,  koncentracja na zdjêciu Guru, Mistrza Hatha Jogi. Ró¿ne formy Trātaka u¿ywane s¹ przez buddystów Zen oraz w kontemplacjach chrzeœcijañskich,
- siedzimy wyprostowani, p³omieñ œwiecy znajduje siê na wysokoœci naszych oczu oko³o  pó³ metra przed nami. Wpatrujemy siê w p³omieñ jak najd³u¿ej nie zamykaj¹c powiek i kiedy oczy nasze siê zmêcz¹ zamykamy je i odprê¿amy. Wykonujemy to æwiczenie 15- 20 minut. Dziêki temu æwiczeniu znika chaos myœli, oczyszcza siê zmys³ widzenia, nabieramy przejrzystoœci myœlenia, a co najwa¿niejsze stopniowo poprawia siê wzrok i znikaj¹ depresje,
- wykonujemy trātakê na wschodzie lub zachodzie s³oñca. Jest to potê¿na antydepresyjna lecznicza praktyka,
- koncentrujemy siê na wysuniêtym przed siebie kciuku, przybli¿aj¹c go i oddalaj¹c, zatrzymujemy kciuk i staramy siê patrzeæ niejako przez niego jak najdalej. Jest to przyk³ad æwiczenia wzmacniaj¹cego miêœnie ga³ek ocznych i zapobiegaj¹ce os³abieniu wzroku...Powy¿szy pobie¿ny opis praktyki Œodhana ma na celu raczej jedynie przybli¿enie  metod tradycyjnej œcie¿ki Nathsampradaja Hatha Jogi, niŸli s³u¿yæ  jako œcis³y instrukta¿ do wykonywania tych praktyk, chocia¿  po dok³adnej konsultacji z Nauczycielem mo¿e okazaæ siê przydatn¹ lekcj¹ przypominaj¹c¹ te praktyki. Nale¿y te¿ mieæ na uwadze, ¿e praktykê Œodhana wykonuje siê w ró¿nych cyklach czasu, o które te¿ nale¿y spytaæ osobê prowadz¹c¹ nas na Œcie¿ce. Czêsto us³yszeæ mo¿na z ust ró¿nych pseudoinstruktorów, ¿e s¹ to elementy Jogi przedawnione, zupe³nie niepotrzebne zachodniemu cz³owiekowi. Nic bardziej mylnego i zwodz¹cego! W³aœnie dla cz³owieka zachodniego, którego zdrowie psychiczne i fizyczne jest ju¿ od najm³odszych lat doœæ mocno zszargane, takie procesy oczyszczania s¹ wrêcz niezbêdnym i koniecznym elementem dla zbudowania w³aœciwych podstaw, fundamentów na Œcie¿ce Hatha Jogi. Kroczenie Œcie¿k¹ bez tych podstaw jest jak stawianie domu bez fundamentów na ruchomych piaskach niestety.

Om Namaœsiwāja Adîœwarāja!

The Himalaya Master

Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
15
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3