HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » S³ownik

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964432
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Jest to robocza wersja S³ownika Pojêæ Duchowych. Nie ma tu oczywiœcie wszystkich duchowych pojêæ ale z czasem bêdziemy dodawaæ nowe s³owa, pojêcia i frazy.
A

ABHAWA
- Pustka, Pró¿nia
ABISZEKAM - ceremonia obmywania pos¹gu bêd¹cego podobizn¹ anio³a, dewaty;
ADHIBUDNIA jedna z postaci Pana Indry (Indra Dewa) – jako Króla Mórz i Oceanów, W¹¿ G³êbin, Król Ras Wê¿owych.
ADITJA DEWA/ADITI DEWI - Dewy z Orszaku Surji (Surja Dewa), Syn Œwiat³oœci, Dziecko Œwiat³oœci. ADITI –Nieskoñczona, Nie-ograniczona Wolna, Wieczna, symbolizuje Nieskoñczonego Boga w ¿eñskiej formie.
AD¯EKAPAD - jedna z postaci Pana Indry (Indra Dewa), Kozio³ na jednej nodze, patron Magii i Rytua³ów.
AGNI DEWA - Wielki Ognisty Anio³
AGNI DEWA/AGNAJA DEWI Agni – Ogieñ, Energia ognista. Je-den z najwa¿niejszych anio³ów tradycji wedyjskiej. Jego imiê jest pierwszym s³owem Rygwedy. Duch Ognia, w³adca Pierwszych Niebios (1–3 Chóry), okreœla prawa istot podziemnych. Oczyszcza, spala przesz³oœæ. W³adca oœrodka Splotu S³onecznego. Jest „Sercem ¯ywio³ów”. Ostatni Stra¿nik Œwi¹tyni Pana Morja (Agni Joga).
AGNI - Ogieñ
ĀKĀŒA - Pró¿nia, Przestrzeñ
AMBA - Matka Boska, ¿eñski aspekt i ma³¿onka Pana Œiwa;
AMBARA DEWA/AMBARI DEWI (AMMA, AMMARIA, AMMARI) - Duch Eteru, Œwietlistej Przestrzeni, Pustki (AKAŒA). Spala materiê. Duch wszystkich zasad, Król ¿ywio³ów, w³adca ¿ywio³ów, który rz¹dzi tattwami. Najwy¿sza forma Ducha Œwiêtego. Pierwsza substancja, z której wy³ania siê Œwiat³o. Energia i Moc oœrodka Gard³a, w³adca Mowy, zapisuje ka¿de s³owo, które wypowiadamy i tak kszta³tuje nasz¹ przysz³oœæ. Daje w³adzê nad s³uchem i mow¹.
AMŒA - Dziel¹cy, obdzielaj¹cy, dostarczaj¹cy czystoœci, doskona³oœci, nieœmiertelnoœci. Jest s³u¿ebnikiem innych, ma zmys³ sprawiedliwoœci, estetyki, odpowiedzialnoœci. Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse (VI).
ANANDA - duchowa b³ogoœæ, radoœæ i zadowolenie; dar B³ogostanu; dar duchowej radoœci i b³ogoœci towarzysz¹cy urzeczywistnionym joginom (mistykom); ekstaza radoœci duchowego b³ogos³awieñstwa odziedziczonego od w³asnego guru.
ĀNANDA - Stan Szczêœcia, B³ogoœci
ANAWA - Ego
APA DEWA/APA DEWI - Jedno z imion Waruny (Waruna Dewa). Duch Wody, odpowiada za ¿arliwoœæ w d¹¿eniu do celu.
APAMNAPAD - edna z postaci Indry (Indra Dewa), Syn Wód Niebiañskich. Wysubtelnia, transformuje energiê.
ARANJA DEWA/ARANJANI DEWI - Anio³ Opiekun lasów i puszcz, leœnych ostêpów, dzikich, dzikich zielonych miejsc w Naturze.
ARDUNA - wojownik i rycerz, bohater Bhagavadgity; uczeñ Kryszny;
ARHAT - Doskona³y, Wyzwolony Cz³owiek
ARIEL - Archanio³ opiekuj¹cy siê Œwi¹tyni¹ Ognia – Boga. Cherubin strzeg¹cy Niebiañskiego Jeruszalaim.
ARJAMAN - Anio³ Stró¿ plemion aryjskich (Arjów), opiekun Wed. Szlachetny, nobliwy, dostojny. Dos³ownie – towarzysz. Sprawuje s¹d i opiekê nad ras¹ Arjów, od Niego zale¿y co bêdzie siê z Ni¹ dzia³o. Inspiruje te¿ duchowych nauczycieli, podsuwa pomys³y najlepsze dla na-rodów aryjskich. Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse (II). Archetyp wiernego i lojalnego przyjaciela.
ARKA DEWA/ARKANI DEWI - Anio³ z orszaku Surji (Surja Dewa) – 11–ty. Uwielbiany, rozmodlony, daje takie w³aœciwoœci, sprzyja pobo¿noœci i modlitwie.
ARUEL - P³omieñ Pokoju, Œwi¹tynia Pokoju, Chwa³a Boga.
ASURA - Z³y Duch
AŒRAM - miejsce odosobnienia, gdzie ¿yj¹ razem, najczêœciej prowadzeni przez guru, osoby pod¹¿aj¹ce œcie¿k¹ duchow¹;
AŒRAMA - œwi¹tynia, pustelnia, erem, rodzaj klasztoru dla rozwoju ¿ycia duchowego; siedziba boskiego pos³annika, wieszcza, proroka czy guru.
AŒWINOWIE (AŒWINAU) - Dwóch dewów. BliŸniêta. Koñscy Bracia. Dwa niebiañskie konie. Jeden jest czarny, a drugi bia³y. S¹ zaprzyjaŸnieni z Ratri (Dewi Ratri) i Uszas (Dewi Uszas), s¹ tak jak One, patronami BliŸniaczych P³omieni. Tak¿e braterstwa, zw³aszcza duchowe-go; dwoistoœci, biegunowoœci. Mêskie formy Œwitu.
ATMA DNIANI - znajomoœæ Ja, wiecznej i niepodzielnej duszy;
ATMA - pierwiastek woli i dusza jednostkowa zarazem;
ĀTMAN - Dusza, Boska Iskra
AWATARA - dos³. 'zst¹pienie, zejœcie', zniebazst¹pienie, wcielenie Boga w ludzkiej postaci, zst¹pienie Boskoœci, Syn Bo¿y przywracaj¹cy boski ³ad i porz¹dek; Mesjasz Bo¿y; istota bêd¹ca ucieleœnieniem Brahmy (Ojca, Stwórcy), Wisznu (Syna) i Œiwy (Ducha), zwykle obdarzona wieloma nadnaturalnymi darami Boskiej Wszechmocy, w tym tak¿e potê¿n¹ moc¹ leczenia.
AWATÂRA - wcielenie s³owa Bo¿ego w ludzkie cia³o; zst¹pienie Syna Bo¿ego na ziemiê;
AWĀTARA - Zst¹pienie Boskoœci, Inkarnacja Œwiêtej Duszy na Ziemi
AWIÆI - Zag³ada, Zatracenie Duszy
AZRAEL - Archanio³ Œmierci. Archanio³ pilnuj¹cy Piekie³, pomaga te¿ Je omin¹æ!

B

BACHULIKA (Plejady) - Dewy Kosmiczne, gwiezdne, w³adczynie Gwiazdozbioru Plejad. S¹ w Najwy¿szej Sferze Niebios. Bardzo transformuj¹ i wysubtelniaj¹ plan astralny.
BHADAN - pieœñ duchowa zawieraj¹ca mantramy;
BHAGA DEWA - Hojny, hojnie obdzielaj¹cy duchowymi darami. Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse.
BHAGAWADGITA - Pieœñ Wielbiciela, czêœæ Mahabharaty, w której Kryszna na polu walki daje uczniowi ArdŸunie instrukcje dla ¿ycia duchowego;
BHAKTA - wielbiciel jedynego Boga oddany œcie¿ce i guru;
BHAKTI - uwielbiaj¹ca mi³oœæ do Boga, adoracja;
BHANAWA DEWA/BHANAWI DEWI - 4–ty anio³ z orszaku Surji (Surja Dewa). Ten, który oœwieca, daj¹cy oœwiecenie.
BHASKARA DEWA/BHASKARANI DEWI - 12–ty anio³ z orszaku Surji (Surja Dewa). Prowadz¹cy do oœwiecenia, prowadz¹cy po stopniach oœwiecenia, g³ównie na szczycie Niebios: od oœwiecenia duszy do realizacji Boga.
BHAWA DEWA/BHAWANI DEWI - Anio³ dobrej zabawy, poczucia, ¿e wszystko jest zabaw¹. Wytwarza B³ogoœæ i Pustkê z której p³ynie tworzenie zabawy w ¿ycie. Daje zadowolenie i b³ogoœæ, p³yn¹c¹ z kontaktu z Natur¹. Nie znosi t³umionych emocji, pobudza do ich uzewnêtrznienia.
BHUTALOKA, BHUTAKAŒA - Niebiosa Ziemi, Natury, Niebiosa Œwiat³a (D¯IOTI), Niebiosa we w³adaniu Agniego (Agni Dewa), dewy ¿yj¹ tu wed³ug praw Dharmy, Ryty; kszta³tem przypominaj¹ czêsto formy zwierzêce ze wszystkich przesz³ych i przysz³ych epok, tak¿e formy roœlinne, ska³y, minera³y, kamienie. Zbudowane s¹ z czystego Œwiat³a energii, barwy. Panuj¹ nad materialnym planem bytu. Jest to najni¿sza sfera Dewaczanu, w sk³ad której wchodz¹ trzy wewnêtrzne Chóry we w³adaniu kolejno: Indry (Indra Dewa); Waruny (Waruna Dewa); Agniego (Agni Dewa);
BRAHMA - Niezmierzona Istota, imiê Boga Stworzyciela, z którego narodzi³ siê Wszechœwiat. Brahma jest Ÿród³em wszelkiej wiedzy, a jego ma³¿onka Saraswati jest personifikacj¹ wiedzy. To Brahma da³ ¿ycie prawu, Wszechœwiatowi, Wedom, mêdrcom i ryszim;
BRYHASPATI (GURU) - Dewa kosmiczna, planetarna. W³adca planety Jowisz. Podlegaj¹ Mu anio³owie stró¿e. Pierwotny Niebiañski Kap³an, archetyp Najwy¿szego Kap³ana.
BUDDHA - Doskona³y, Oœwiecony Cz³owieka
BUDHA - Dewa kosmiczna, planetarna. W³adca planety Merkury. Oznacza Pos³añca. Patronuje wszystkim Awatarom, pos³añcom z Niebios.

C

ÆAMUNDA DEWI - Straszliwa; Strach i Groza. Ma³¿onka Nirryti (Nirryti Dewa).
ÆANDRA DEWA (SOMA) - Dewa kosmiczna, w³adca Ksiê¿yca.
ÆITLOKA - Niebiosa Œwiadomoœci, Najwy¿sze Prawdziwe Niebiosa, Niebiosa Niebios, Niebiosa we w³adaniu Surji (Surja Dewa). S¹ to te¿ Niebiosa Mocy (Œakti) i Woli (HITEÆCZA). Moc¹ pos³uguj¹ siê tu anio³y i dziêki Niej siê rozwijaj¹. Stanowi¹ w³adzê nad œwiatem, rzadko mamy z Nimi kontakt, choæ wiêkszoœæ modlitw kieruje siê do Nich. Maj¹ jednoczeœnie dostêp do wszystkich pozosta³ych w³aœciwoœci niebiañskich, jak Œwiat³o i Mi³oœæ. Jest to Najwy¿sze, prawdziwe Niebo.
ÆITRAGUPTA - Anio³ S¹du po Œmierci. Zna ca³¹ karmê i terminy œmierci wszystkich ludzi.
ÆITTAM - Œwiadomoœæ

D

DAKSZA DEWA - Reprezentuje zdolnoœci i talenty duszy. Uzdolniony, ten, który wszystko potrafi. Adaptuje siê do ka¿dych warunków, zawsze sobie umie poradziæ, w ka¿dej sytuacji. Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse (V).
DARPANA - Zwierciad³o Œiwa
DARŒANA - obecnoœæ œwiêtej, boskiej osoby; widzenie z kimœ kto jest przedstawicielem Boga na ziemi; pozostawanie w uœwiêconej obecnoœci guru; wpatrywanie w ¿yj¹c¹ œwiêtoœæ.
DATAR - Za³o¿yciel, twórca, gwiezdny dawca. Daje moc twórcz¹ i zdolnoœæ tworzenia podstaw. Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse (IX). Od tego poziomu pochodz¹ za³o¿yciele szkó³ duchowych.
DEVA - Anio³
DEWA - Anio³ zamieszkuj¹cy Niebiosa
DEWA/DEWI (sanskr.) - stota œwietlista, pe³na œwiat³a, promienna, zbudowana z „materii” œwietlistej, mieszkaniec/mieszkanka Dewaczanu (Niebios). Nieuosobowiony anio³ jest przymiotem Boga Anio³y nie tworz¹ struktur biegunowych Dobro – Z³o, w œwiadomoœci dewaicznej nie ma ocen ani ¿adnych dualizmów, dwoistoœci.
DEWAANGRA (sanskr.) - Z³y anio³, upad³y anio³
DEWACZAN (sanskr.) - Niebiosa, „miejsce zamieszkania”, pobytu dew, stan œwiat³oœci, promiennoœci, dos³. mieszkanie anio³ów. Sfera Przyczynowa. Sfera o odmiennej ni¿ nasza (materialna) substancjalnoœci, zbudowane ze Œwiat³a – Œwiadomoœci.
DEWACZAN - Niebiosa zape³nione przez Anio³y
DEWANGARI - forma pisma u¿ywana przez dewy w Niebiosach, odzwierciedla Mowê Niebian, najg³êbsze idea³y zwi¹zane z Wy¿sz¹ JaŸni¹.
DHANWANTARI - Niebiañski Lekarz.
DHARANI - ¯eñska Moc Uzdrawiania. Postaæ o 6–ciu rêkach i 6–ciu twarzach.
DHARMA - religijnoœæ, pobo¿noœæ, prawoœæ, sprawiedliwoœæ, duchowy przekaz, ¿ycie w zgodzie z duchowymi prawami i zasadami Boga; boski £ad i Porz¹dek; chiñskie Tao, wedyjska Ryta; sufickie al-Qahhar.
DHARMA - odwieczne przeznaczenie cz³owieka, boski cel ziemskiej podró¿y;
DHARMA - Prawo, Sprawiedliwoœæ, równie¿ Duchowy Obowi¹zek
DJAUS - W³adca Niebios, pierwotne Niebo przed stworzeniem materialnych planów, które wy³oni³y siê z Niebios. Wielki Byk. Rozwija aspekt Woli i si³y rz¹dzenia.
DRAUPADI - wielbicielka Pana Kryszny, ca³kowicie Jemu oddana;
DURGA DEWI - Patronka rycerzy i rycerstwa. Straszliwa niszczycielka demonów. Niedostêpna, nieprzystêpna, straszna. Patronka egzorcyzmów. Kontroluje demony. Jedna z postaci Kaali.
DAI - zwyciêstwo z Bo¿¹ pomoc¹, zdolnoœæ pokonywania wszelkich przeszkód.
DIWA - Anio³ wcielony w ludzk¹ istotê, w cz³owieka
DIWATMAN - dusza jednostkowa zamkniêta w karmicznym wiêzieniu cia³a;
DIWATMAN - Dusza Ludzka
DJOTI (JYOTI) - Œwiat³o
DNIANA - cudowny dar Bo¿ej m¹droœci, przenikliwe zrozumienie boskich spraw i zasad;
D¯AJA DEWA - Anio³ Zwyciêstwa, zwyciêski zwyciê¿aj¹cy. Patron sukcesu. Niebiañskie imiê Wisznu.

G

GABRIEL (D¯IBRAIL) - Pos³aniec Bo¿y, Zleceniodawca, Inspirator, Archanio³ Ksiêgi, Moc Bo¿ej M¹droœci, Boska M¹droœæ dla ludzi. Patron religii i tradycji muzu³mañskiej, objawiciel Koranu.
GĀJA - Ziemia
GANGA DEWI - Obmywaj¹ca wszystko Rzeka ¯ycia. Jedna z form Œri Kumari Dewi (Brahmi Kumari) – Matki Œwiata, Ma³¿onki Stwórcy. £aska Pana Œiwy. Rzeka, Strumieñ £aski wyp³ywaj¹cy z Góry Kailaœ.
GAÒGĀ - Œwiêta Rzeka Ganges, symbol duchowego chrztu
GARUDA - Niebiañski Ptak, Orze³. Pojazd Pana Wisznu w Niebiosach.
GAURI DEWI - Jedno z imion Dewi Waæ, W³adczyni Mowy i S³ów.
GAYATRI DEWI - Ma³¿onka Narajany. Niebiañska Muzyka i Pieœñ.
GORAKSZA DEWA - pasterz dusz; ten, który karmi dusze i jest za nie odpowiedzialny. Rozwija odpowiedzialnoœæ duchow¹ za innych.
GURU DEWA - Anio³ Stró¿, Boski Opiekun i Przewodnik. Wys³uchuje wszelkich próœb, które zanosimy, zarówno do Niego, jak i do innych dew i do Boga. Pomaga nam obudziæ nasz¹ niebiañsk¹ formê, czuwa nieustannie nad nami. Jest zawsze najbli¿szym nam anio³em, do którego ze wszystkim mo¿na siê zwróciæ.
GURU PURNIMA - œwiêto guru, przypadaj¹ce w pe³niê ksiê¿yca (Purnima), gdy S³oñce jest w znaku Raka;
GURU W CZASIE MAHAŒIWARATRI -  Œwiêtej Nocy Œiwa przypadaj¹cej w czasie nowiu Wodnika
GURU - duchowy przewodnik, najwy¿szy nauczyciel; przedstawiciel Boga na ziemi; niewyczerpywalny rezerwuar œwiêtoœci, m¹droœci, wiedzy i mocy; charyzmatyczny jogin prowadz¹cy duchowych aspirantów odwieczn¹ œcie¿k¹ prawoœci; wcielenie Jogina Œiwy, gdy¿ zgodnie z duchow¹ tradycj¹ Indii, ka¿dy guru jest ucieleœnieniem Sadaœiwa, Prawdziwej £aski.
GURU - duchowy przewodnik, mistrz nauczyciel; zasada kieruj¹ca wszechœwiatem;
GURU - Œwiête S³owo, Przewodnik, Zbawiciel

H

HIERARCHIA - Bia³a Lo¿a, Œwiêtych Obcowanie - 144 tysi¹ce ¿yj¹cych na Ziemi Œwiêtych Mistrzów i Guru ró¿nych tradycji duchowych, bêd¹cych cia³em Boga na Ziemi.
HIERARCHIE/CHÓRY NIEBIAÑSKIE - Wewnêtrzna struktura Niebios, podzia³ Dewaczanu wed³ug stopnia rozwoju Jego mieszkañców. W wiêkszoœci tradycji duchowych przyjmuje siê podzia³ na trzy podstawowe Sfery Niebios, z których ka¿da z kolei zawiera kolejne trzy wewnêtrzne sfery (loki), tak, ¿e w sumie daje to dziewiêæ Chórów Niebiañskich. W skrócie i pewnym uproszczeniu podzia³ ten przedstawia siê nastêpuj¹co:
HIRANJA DEWA/HIRANJI DEWI, HIRANINI - 7–my anio³ z orszaku Surji (Surja Dewa), Z³ocista JaŸñ Kosmosu, Z³ote Œwiat³o. Hiranja – Z³ote Jajo, z którego wylêga siê ca³y wszechœwiat. Kosmiczne Jajo Pana Brahmy. Rozœwietla 8–mio p³atkowy Lotos Mocy w Dolnym Sercu. Pomaga wejœæ do 3–cich Niebios i przebudziæ siê w blasku naszej w³asnej JaŸni. Symbolizuje potencja³ budz¹cej siê Z³ocistej JaŸni, w której odkrywamy Absolutn¹ Prawdê.

I

IDA (ÆANDRANI) - Ksiê¿ycowa ma³¿onka Æandry, wciela siê w Ghi.
INDRA DEWA/INDRANI DEWI - Jeden z najwa¿niejszych anio³ów tradycji wedyjskiej, któremu poœwiêcona jest najwiêksza iloœæ hymnów i modlitw Rygwedy. Król Niebios tantrycznych (œrodkowych). Duch opiekuñczy najni¿szego 4–ro p³atkowego lotosu (Muladhary), gdzie kontempluje siê Go jako W³adcê si³y fizycznej. Mêdrzec o rdzawym ciele i rudych w³osach. Kieruje te¿ ¯ywio³em Ziemi. Ma moc panowania nad natur¹ zmys³ów – wizualizowany w AdŸnie (Indrija DŸaja Joga). Piorun, Iskra rozpalaj¹ca P³omieñ, Pan i Stra¿nik Wschodu, tak¿e patron Arjów. Dewa wtajemniczaj¹ca w Moc WadŸry. Si³acz, mocarz, dusza obdarzona ogromn¹ duchow¹ Moc¹, bardzo charyzmatyczna. Jest Stra¿nikiem Weda warny, czyli podzia³u na role i funkcje w spo³eczeñstwie. W³adca rytua³ów i magii, a tak¿e niebiañskiego rycerstwa i wojowników. Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse (X) ;
INDRAD¯ID - jedno z imion Indry (Indra Dewa) – Pan Gromu, W³adca piorunów.
IŒANA DEWA - Patron Pó³nocnego Wschodu, Strze¿e Góry Sumeru. O¿ywia i buduje formy. Zbawiciel, podobny aspekt jak Wisznu. Okreœla Prawa Œwiata Ludzi, obowi¹zuj¹ce w ludzkim œwiecie.
IŒRAFIL - Archanio³ Mi³oœci w Sercu, pomaga ¿yæ i dzia³aæ zgodnie z kierunkiem Serca.
ĪŒWARA - Dusza, Lotosowy Jogin w Sercu

J

JAHOEL - Archanio³ dobrobytu w tradycji ¿ydowskiej.
JAMA DEWA/JAMI DEWI - Pan Œmierci, Krainy Przodków i Umar³ych, Stra¿nik Po³udnia, nadzoruje te¿ Piek³a. W³adca Lipików. W³adca karmy. Wspó³pracuje z Syriuszem, Szambal¹ w aspekcie Sprawiedliwoœci – jako Sprawiedliwy Sêdzia. Jako Pan Karmy decyduje o losach zarówno „dobrej”, jak i „z³ej” karmy. Jest te¿ duchem powstrzymuj¹cym, mo¿e stworzyæ warunki, dziêki którym przepala siê karma, ale utrudnia siê ¿ycie. Uczy przyjmowaæ wszystko, co ¿ycie przynosi. Zwraca nam to wszystko, co wytworzyliœmy. Jego aspektem planetarnym jest Saturn (Œani).
JEHOSZUA - Jezus Chrystus

K

KALI DEWI - Stra¿niczka cyklu Kali Jugi. Rozpuszcza i wysubtelnia pragnienia namiêtnoœci, wulgarne ¿¹dze.
KALI JUGA - wiek anielicy dewi Kali, wiek w³adzy czasu i ¿elaza (techniki);
KĀLĪ YUGA - Ciemny Wiek, Ciemna Epoka, w której rz¹dz¹ (dominuj¹) si³y z³a i w której w³aœnie ¿yjemy
KALI - Czarna Madonna; ¿eñska manifestacja boskoœci; królowa czasu;
KĀLĪ - Matka Boska, Ma³¿onka Œiwa
KANDA KUMARI DEWI (ŒRI KUMARI) - Wiecznie m³oda i dziewicza Matka Œwiata. Ma³¿onka Stwórcy. ¯eñska „forma” Boga. Jest symbolem czystoœci i niewinnoœci od wszystkich ska¿eñ i win. Przywo³ywana czêsto jako Ganga (Ganga Dewi).
KARMA - zespó³ ludzkich uwik³añ i uwarunkowañ, które determinuj¹ los; cz³owiecza dola; nagroda i kara za czyny, myœli i d¹¿enia, reakcja Wszechducha (Brahmana) na stan ludzkiego sumienia, jego d¹¿eñ, czynów i roszczeñ.
KARMA - zespó³ uwarunkowañ losowych, splot ¿yciowych okolicznoœci; los, dola ludzka;
KHAGA DEWA/KHAGANI DEWI - 5–ty anio³ z orszaku Surji. Ten który szybko porusza siê po Niebie. Przyspiesza tempo ¿ycia rozwija efektywnoœæ dzia³ania, uczy docierania do sedna spraw.
KRISZÑA - Zbawiciel, Awatara Wisznu
KRYSZNA (PAN KRYSZNA) - druga osoba Trójcy Œwiêtej, Syn Bo¿y ucieleœniaj¹cy Wisznu czyli nieskoñczon¹ wszechprzenikliwoœæ;
KUBWERA DEWA - Stra¿nik Pó³nocy, Stra¿nik bogactw, który wszystkim obdarza. Stolica Jego jest na zboczu Góry Kailaœ.
KUNTHA (sanskr.) - zamkniêty, specyficzny obszar oddzielony od innych.

L

LAKINI DEWI - Postaæ wizualizowana w Splocie S³onecznym, wewn¹trz 10–cio p³atkowego Lotosu. W³aœcicielka Laja Mantry, inspiruje i napêdza proces „laja”, dzia³a tak samo, jak laja mantra! Daje ca³kowi-te panowanie nad Umys³em i wielk¹ Moc Umys³u. Wizualizowana z bia³ym cia³em to Dharani, z czerwonym, to Bhadra Kali, a z czerwono-rakowym to Rudrani.
LAKSZMI DEWI - Ma³¿onka Wisznu obdarzaj¹ca dobrobytem i obfitoœci¹, pomyœlnoœci¹, pomyœlnymi zdarzeniami. Aby zaskarbiæ sobie Jej ³askê, trzeba szczerze i z g³êbi serca obdarowywaæ innych.
LAYA DEWA - Opiekun Œcie¿ki Laya.
LAYA YOGA - Nauka o Æakramach
LAYA - Rozpuszczenie, Uwolnienie
LIÑGAM - dos³. cecha, znak, symbol boskiej si³y stwarzania, kreacji; znak Œiwy, £aski Boga; liñgam posiada kszta³t okr¹g³ego, zakoñczonego pó³koliœcie, s³upa, który umieszczony jest w niszy symbolizuj¹cej joni    –    Ÿród³o wód kosmicznego praoceanu; liñga to moc rozpuszczania wszelkich b³êdów, grzechów, cierpieñ, a ostatecznie wszelkiej karmy; liñgam jest znakiem mistycznej tajemnicy i ezoterycznego misterium; tak¿e symbol mêskiego aspektu Boskoœci.
LIÑGAM - Œwiêty Symbol Indii, owalny kamieñ materializowany lub rodzony przez ¿yj¹cych
LOKA (sanskr.) - Obszar, sfera, rodzaj mini–œwiata, kraina o okreœlonych w³aœciwoœciach.
LOTOS - Æakram, Oœrodek Duchowej Energii

M

MAHABHARATA - epopeja opisuj¹ca dawne dzieje narodu indyjskiego;
MAHĀDEVA - Wielki Anio³, Imiê Œiwa
MAHADEWA/MAHADEWI - Stra¿nik 8–ego Chóru Niebios. Wzór doskona³oœci. Okreœla Prawa Œwiata Anio³ów. Król Anio³ów. Reprezentuje pierwotny aspekt Wisznu – podtrzymuj¹cy.
MAHAN - Przestrzeñ
MAHATMA - wielka dusza, tytu³ wznios³ego mistrza duchowej hierarchii;
MAHEŒWARA - jedno z imion Œiwy
MAITREJA - Nauczyciel Ludzi i Anio³ów. Pierwotny DŸagad Guru dla wszystkich. W³adca Œwi¹tyni Œigatse, Serce Œwi¹tyni Œigatse. Aspekt Mi³uj¹cej M¹droœci. Ma w³aœciwoœci magnetyczne, przyci¹ga dusze spragnione Œwiat³a i duchowych nauk ze wszystkich œwiatów. Jest Tym, który nadejdzie; oczekiwany przez dusze, inwokowany przywo³ywany. Czasem inkarnuje siê jako awatara.
MALAK (hebr.) - Anio³, pos³aniec (Boga)
MALĀK - Anio³
MALAKUTH (hebr.) - Królestwo Niebios
MANALOKA - Niebiosa Indry (Indra Dewa), Niebiosa Powietrza, kieruj¹ anio³ami, a nie œwiatem materialnym, rzadko wiêc mamy z nimi do czynienia. Anio³y z tej sfery czasem w ogóle nie zdaj¹ sobie sprawy z istnienia œwiata materialnego. Niebiosa najbardziej ludzkie (Manakaœa – niebiañski cz³owiek), s¹ to „œrodkowe” Niebiosa, w których dewy przypominaj¹ kszta³tem postacie ludzkie. S¹ to Niebiosa Mi³oœci (Prema) i doskona³ego Umys³u (Manas), dzia³aj¹ wed³ug prawa Mi³oœci. Zamieszka³e przez doskona³ych niebiañskich ludzi o œwietlistym ciele przypominaj¹cym kszta³tem piêcioramienn¹ gwiazdê – symbol doskona³ego cz³owieka.
MANASA DEWI - Wê¿owa Stra¿niczka Œwi¹tyni Pana Œiwy daj¹ca oœwiecenie. Królowa Naga Loki. W³adczyni Stra¿niczek Wê¿owych.
MANGALA DEWA - Dewa kosmiczna, w³adca planety Mars. Zwi¹zana z Kubwer¹ czyli dobrobytem i bogactwem. Patronuje zdobywcom, tym, którzy coœ zdobyli – bogactwo, s³awê, tytu³y, m¹droœæ.
MANTRA - najœwiêtsza modlitwa o wielkiej duchowej mocy; ochrona w dŸwiêku mocy; inwokacja czy wezwanie pomocy samego Boga lub Jego anio³ów (bóstw, dewów); fragment Œwiêtych Pism recytowany w szczególny sposób, który budzi g³êboki duchowy odzew Bo¿ych anio³ów lub nawet odpowiedŸ samego Boga.
MANTRA - Wibracyjna Modlitwa
MARA, MĀRYA - Iluzja, Koszmar, Z³y Duch
MARIÆA DEWA/MARIÆI, MARIÆANI DEWI - 8–my anio³ z orszaku Surji. Pan Zmierzchu, opiekun, chroni przed z³ymi wp³ywami i si³ami; opiekuje siê jak matka. Dewa wielkiego wspó³czucia, daje te¿ w³adzê nad mrokami duszy. Daje si³ê do podró¿y przez mrok.
MARTHANDA DEWA - Ptak niebios, S³oneczny Ptak, ten, który urodzi³ siê z martwego jaja; z martwej materialnej egzystencji. Oznacza narodziny w Bogu. Uczy zmartwychwstania, powstaj¹cy z martwe-go. Ci¹gnie Wóz S³oñca po Niebie. Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse.
MARUTOWIE - Anio³y, dworzanie orszaku Indry. Pochodz¹ od Nich pomniejsze linie 21 tantr.
MATARIŒWAN - jedna z postaci Indry. Ten, który wzrasta w chmurach; Wzrastaj¹cy w Chmurze B³ogos³awieñstw.
MIKHAEL (MICHA£) - Archanio³ Najwy¿szych Niebios, Pogromca Z³ego, Wojownik, DŸaja Dewa. Anio³ Stró¿ narodu ¿ydowskiego. Patron sukcesu. Daje Moc Zwyciêstwa i zwyciê¿ania. Boskie Zwyciêstwo, moc Boga do odnoszenia zwyciêstw.
MIRABAI - poetka i pieœniarka hinduska;
MITRA DEWA - rzyjaciel, ¯yczliwy wspieraj¹cy. Ten, który pracuje jako Maitreja. Zwi¹zany z lotosem Serca, Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse (I). Pierwotny Hierofant. Anio³ Przyjaciel. Duch Zbawiciela. Zwi¹zany ze œrodkow¹ sfer¹ œrodkowych Niebios (Tuszita). Oznacza te¿ rozkwit Bo¿ej Mi³oœci.
MŖTYUÑJĀYA - Zwyciêzca Œmierci
MUMUKSZU - Têsknota za Bogiem, pragnienie po³¹czenia z Najwy¿szym
MURUGA - Karttikeya, Skanda, m³odszy syn Pana Œiwa; imiê tamilskie (drawidyjskie);
MURUGA - Œri Muruga Krytikeja, Syn Pana Œiwy.

N

NADA/NADAMAI - Anielska istota, która wprowadza w Œwiat Bez-foremny. Boski G³os wewn¹trz, wibracja Wszechœwiata, „dŸwiêk” Ciszy, wibracja Najwy¿szych, Bezforemnych Niebios. DŸwiêk, który chroni. Tak¿e aspekt Najwy¿szej Matki. Stra¿niczka 10–tej Sfery Niebios.
NARAYANA - Istota Najwy¿szego Boga. Punkt, w którym Brahma, Wisznu i Œiwa s¹ Jednym. Jest w ci¹g³ej ³¹cznoœci ze sfer¹ Absolutu.
NIDRA - Jogiczny Stan Œwiadomoœci, Sen Jogiczny bez zjawisk sennych
NIRRYTI DEWA - Zag³ada, zniszczenie. Niszczyciel. Niszczy wszystko, tak¿e g³êbsze plany ni¿ materialny. Pracuje wówczas, gdy nadchodzi kres jakiejœ cywilizacji, gatunku, pañstwa. Opiekuje siê te¿ armi¹, maj¹c¹ dokonaæ zniszczenia. Patron Œwiêtej Wojny. Kierunek œwiata – Po³udniowy Zachód.

O

OMKARA DEWA - Anio³ wibracji „Om”, Omkara. Dewa naszej w³asnej duszy, w³asnej JaŸni, „Dewoludek”.

P

PAKSALA - Niebiosa Pana Morji.
PANDAWOWIE - piêciu braci królewskiego rodu walcz¹cych z Kaurawami w epoce Mahabharaty;
PARAMAGURU - Najwy¿szy Przewodnik Duchowy; u¿ywane w sensie zwierzchnika generalnego duchowej tradycji czy linii przekazu jogi; guru o najwy¿szej mocy zbawczej.
PARAMATMA - najwy¿sza wola, dusza wszechrzeczy;
PARD¯ANJA DEWA - Imiê mêskie i ¿eñskie jednoczeœnie. W³adca deszczów i grzmotów. Anio³ chmur, gromadzi i rozprasza chmury. Zwi¹zany z Indr¹ (Indra Dewa).
PARINAMA - Proces Transformacji, Ewolucji
PARWATI DEWI - Pierwsza nauczycielka Tantr. ¯y³a na ziemi ok.10–12 tyœ. lat temu. Córka Morji i Menaki. Dusza Gór.
PAŒUPATI DEWA - Pan Zwierz¹t, kontroluje zwierzêce impulsy naszej w³asnej natury, egoistyczne moce psychiczne i instynkty. Okreœla Prawa Œwiata Zwierz¹t. Aspekt Rudry (Rudra Dewa).
PITAMBARI DEWI (NAGA AMMA, MATAD¯I) - Stra¿niczka Œwi¹tyni Pana Œiwy. Czyste Zwierciad³o Dharmy, dzia³a jak lustro, w którym siê przegl¹damy, odzwierciedla stan, w którym jesteœmy. Jest tak¿e stra¿niczk¹ sfery istot pó³demonicznych, którym œle energiê, pacyfikuj¹c je.
PRAD¯APATI - Aspekt Boskiego Ojca – Stwórcy. Osadza w czystym Boskim Ojcostwie.
PRAKŖTI - Natura
PRALAYA - Zag³ada Œwiata W Ogniu
PRASADAM - wegetariañski pokarm ofiarowany anio³owi w czasie pudŸy lub pokarm specjalnie b³ogos³awiony do spo¿ycia, komunia;
PRATYAHARA INDRIYAM - W³adza Nadzmys³owa
PREMA - duchowy dar Bo¿ej Mi³oœci, najwy¿sza i najczystsza postaæ Mi³oœci; mi³oœæ jak¹ Stwórca ukocha³ ca³e swoje stworzenie; najwa¿niejszy z charyzmatów.
PREMANANDA - dos³. Mi³uj¹ca £aska Bo¿a, Szczêœcie Mi³oœci lub B³oga Mi³oœæ Boga; tutaj jako imiê w³asne wielkiego awatara obecnej epoki wodnika, proroka o potê¿nej duchowej mocy, obdarzonego wielkim darem duchowego uzdrawiania p³yn¹cym z potêgi najwy¿szej Boskiej Mi³oœci.
PREMANANDA - Mi³uj¹ca Szczêœliwoœæ;
PRTTHIWI DEWI - W³adczyni Ziemi i ¿ywio³u Ziemi. Matka Ziemia. Wielka Krowa, Karmicielka, Dusza Ziemi. Zwi¹zana z Lotosem Muladhary.
PUDA - ceremonialne nabo¿eñstwo odprawiane tak¿e jako praktyka duchowa adepta jogi;
PURANA - poemat mistyczno-duchowy;
PURUSZA - Dusza wszystkich istot planety. Doskona³y cz³owiek, dusza doskona³ego cz³owieka.
PUSZAN - Karmi¹cy, od¿ywiaj¹cy. Zaopatruje w pokarm i rzeczy niezbêdne do przetrwania.
PUSZNA DEWA/PUSZNI DEWI (PUSZNANI) - 6–ty anio³ z orszaku Surji. Dawca Si³y, Mocy, Potêgi. Inspiruje innych Moc¹ Ducha.
PUSZTI DEWI - Opiekunka ka¿dego ³ona. B³ogos³awi ³ono, aby dziecko siê poczê³o, rozwinê³o i urodzi³o. Rodzicielka, Opiekunka rodz¹cych, zarówno kobiet jak i zwierz¹t.

R

RADHĀ - Ma³¿onka Kriszny
RAFAEL - Anio³ uzdrowienia, opiekun i lekarz naszej Przesz³oœci. Ochrania nas i wspiera, zw³aszcza w podró¿y. Wizualizowany z ty³u, os³ania plecy.
RAJ, Rāj Raja - Pierwotne s³owiañskie s³owo na okreœlenie Niebios
RAKSZAS - Demon
RATRI DEWI - Przedœwit. Anielica w³adaj¹ca kresem nocy. Oznacza te¿ Rozkosz, spe³nienie pragnieñ.
RAWA DEWA/RAWANI - 2–gi anio³ z orszaku Surji (Surja Dewa). Anio³ promienny, jaœniej¹cy, budz¹cy radoœæ ¿ycia i pogodê ducha.
RIZWAN - Anio³ z tradycji sufickiej, zwi¹zany z mistyczn¹ œmierci¹, mi³oœci¹ i m¹droœci¹.
RODASI - ¯eñskie formy Marutów, anio³y z orszaku Indry, w³adczynie pomniejszych Tantr.
ŖSZI - Mêdrzec
RUDRA DEWA/RUDRANI DEWI - Pan ¯ycia, Duch ¯ycia. Jedna z najwa¿niejszych postaci tradycji wedyjskiej. „Poprzednik” Œiwy, Jego kult poprzedza³ kult Œiwy. Pan Natury, najsilniej odczuwany w miejscach dzikich, nietkniêtych ludzk¹ rêk¹. Harmonia z Natur¹ oznacza harmoniê z Rudr¹. Postêpowanie zgodne z Prawem Natury uwalnia od grzechów i b³êdów. Jest to zgodne z Inteligencj¹ Rudry. Imiê Jego t³umaczy siê te¿ jako „czerwony”, „dziki”, „pierwotny”, „naturalny”. Jest 11–tu Rudrów, s¹ przejawem Boskiej Przyrody.
RUDRA - imiê Œiwa, aspekt Natury, Przyrody
RUKMINĪ - Ma³¿onka Kriszny
RYDWAN NIEBIAÑSKI - Linia Ewolucji przebiegaj¹ca „przekrojowo” przez wszystkie kolejne Chóry Niebiañskie od do³u do góry.
RYGWEDA (ŖGVEDA) - Jedna z Wed – Œwiêtych Ksi¹g Staro¿ytnej Indii
RYSZI - mêdrzec, osoba b³ogos³awiona urzeczywistnieniem Boga i darem m¹droœci Bo¿ej;

S

SADDHU - osoba, która porzuci³a œwiatowe ¿ycie aby poœwiêciæ siê duchowoœci, czyni¹c œluby ubóstwa;
SADGURU - zrealizowany guru, nauczyciel œwiata;
SADHANA - dyscyplina praktyki duchowej, która prowadzi do realizacji;
SALOKHJA DEWALAJA - Pe³na nazwa Niebios Lajów.
SAMAEL - Anio³ strzeg¹cy Œcie¿ki Jezusa tak¿e opiekun ludów hetyto–aramejskich.
SAMNYASIN - wyrzeczeniec, celibatowy lub œwiecki uczeñ duchowy najwy¿szego stopnia;
SAMSARA - Cierpienie
SANATHANA DHARMA - wieczne i niezmienne prawo, wieczna religia, która okreœla prawa postêpowania;
SANDNA - Ma³¿onka Surji (Surja Dewa), Œwiat³o s³oneczne, wszechwiedz¹ca, Duch S³oñca.
SANGHA - wspólnota duchowa, ruch religijny; koœció³;
SANSKRYT - Œwiêty, Staro¿ytny alfabet indoeuropejski, jêzyk Anio³ów
SATI DEWI - Wspieraj¹ca forma Parvati (Parwati Dewi), pierwotna ¿eñska natura.
SATSANG - wspólne spotkanie Ludu Bo¿ego, zgromadzenie duchowe lub religijne;
SAWITAR/SAWITRI - S³oneczna JaŸñ, Pobudzaj¹cy. Ostatni Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse (XII), 10–ty anio³ z orszaku Surji (Surja Dewa). Œwietlista Matka, Przedwieczna Macierz, Duch S³oñca, dusza S³oñca, œwiadomoœæ bycia gwiazd¹. Uzmys³awia z³o¿onoœæ kosmiczne-go i planetarnego istnienia. Ogarnia Ca³oœæ, jest Matk¹ dla Ca³oœci. Odpowiedzialny za wszystkie formy ¿ycia Logosu S³onecznego. Czysta wiedza i m¹droœæ p³yn¹ca z gwiazd.
SIDDHA - Cudotwórca
SIDDHI - charyzmatyczna moc duchowa, dar Ducha Œwiêtego; cudowna moc Boga; tak¿e owoc duchowego urzeczywistnienia, owoc zjednoczenia z Boskoœci¹ na drodze ¿arliwego mistycznego wysi³ku; siddhi zawsze s¹ darami duchowymi udzielanymi przez samego Boga tym, którzy pozostaj¹ w jego duchu; siddhi nie mo¿na osi¹gn¹æ za pomoc¹ ¿adnej techniki ani metody, choæ mo¿na prosiæ o wszelkie duchowe dary i b³ogos³awieñstwa; Siddha to charyzmatyk, cudotwórca; siddhi towarzysz¹ czcicielom Pana Œiwy czyni¹c z tej tradycji duchowo-religijnej, najbardziej mistyczn¹ i charyzmatyczn¹ szko³ê duchow¹ na œwiecie.
SIDDHIS - Cudowne Moce
SITA DEWI - Dos³ownie „bruzda”. Zwi¹zana z Rudr¹ (Rudra Dewa). Jest symbolem Pocz¹tku i nowego cyklu rozwoju ewolucji. Jest patronk¹ Pocz¹tku – na przyk³ad nowej Jugi! Jest te¿ patronk¹ b³ogos³awieñstw inicjacji.
SOMA - Istota, która uczy i przyjmuje duchowe oddanie. Tak¿e jako Anio³ M¹droœci.
SŪFI - Mistyk, odpowiednik Jogina w Tradycji Perskiej
SURA - Anio³ wcielony w Naturê jako minera³, zwierzê lub roœlina
SURJA DEWA - W³adca 3–cich, Najwy¿szych Niebios (Chóry 7–9). W³adca lotosu Korony o 1000 p³atkach – œwiadomoœæ Absolutu, Wszystkoœci, Wszechbytu. Rozwija Moc i si³ê Woli, promiennoœæ, œwiadomoœæ Woli. Jako w³adca najwy¿szych Niebios koordynuje pracê pozosta³ych dew. Jest S³oñcem dla ca³ych Niebios, zawsze s³oneczny i pogodny, tak jak S³oñce. Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse (VII).
SWĀDHĀ - Ma³¿onka Agni Dewa, forma Niszcz¹ca
SWĀHĀ - Ma³¿onka Agni Dewa, forma ¿yczliwa
SWAMI - Œwiêty, Czcigodny, Dostojny; tytu³ œwiêtej osoby; Ojciec Œwiêty;
SWAMIDI - duchowy opiekun, protektor, ochroñca, Czcigodna Bo¿a JaŸñ; osoba która urzeczywistni³a stan bycia w³asn¹ prawdziw¹ JaŸni¹, Bo¿¹ Dusz¹; Boski Cz³owiek.
SWAMIDI - Czcigodny Ojciec, Œwi¹tobliwoœæ;
SZAHID - Sêdzia S¹du Ostatecznego, Wykonawca Bo¿ej Kary i Nagrody
ŒACI DEWI - Indrani, ma³¿onka Indry (Indra Dewa).
ŒAKTI DEWI - Moc Niebios, twórcza moc dew, udziela mocy wszystkim anio³om, bez Niej nic nie mog³oby siê wydarzyæ. Ma³¿onka Pana Œiwy.
ŒAKTI - moc i potêga boskiej natury, ¿eñski aspekt Boga, Boskoœæ; tak¿e si³a czy energia Œwiêtego Ducha Bo¿ego udzielaj¹ca wszelkich charyzmatów, duchowych darów (siddhi).
ŒANI - Dewa kosmiczno – planetarna, w³adca planety Saturn. Pan anio³ów, które reguluj¹ sp³atê naszych d³ugów karmicznych.
ŒANTHI DEWA - Stra¿nik Œwi¹tyni Czohan Morja, Anio³ Pokoju, Pacyfikacji. Czuwa nad œwiatem, aby spacyfikowaæ te miejsca na ziemi i te konflikty, które zagra¿aj¹ ca³emu œwiatu. Cia³o ma ciemnoniebieskie, w prawej rêce Miecz Prawdy, w lewej – Tarczê Œwiat³oœci (Blask Pokoju). Szef ca³ej grupy anielskich bytów o wibracji „œantih”, strzeg¹cych ³adu i porz¹dku wszechœwiata.
ŒANTIH - pokój, spokój i pacyfikacja, unieszkodliwienie si³ chaosu i bez³adu.
ŒARWA DEWA (AGASTJA) - £ucznik, ten, który trafia w cel. Po-maga ¿yæ celowo, daje poczucie sensu i celu istnienia. Jeden z anio³ów w mandali Rudry.
ŒESZA DEWA - W¹¿ Wisznu, Król Nagów, M¹droœæ Pana Wisznu.
ŒIWA - dos³. 'przyjazny, ¿yczliwy, ³askawy, przychylny'; osoba Ducha Œwiêtego, £aska Bo¿a; wszech¿yczliwa i wszech³askawa postaæ Rudradewa, niszczyciela wszelkiego grzechu; Pan Œiwa jest za³o¿ycielem wszystkich szkó³ jogi, pierwszym mistrzem i nauczycielem joginów; ziemsk¹ siedzib¹ Pana Œiwa jest Œwiêta Góra Kailasa w Tybecie; cudowne, charyzmatyczne moce s¹ niezawodnym znakiem Jego Obecnoœci; Œiwa jest niszczycielem grzechów, b³êdów i win.
ŒIWA - Najœwiêtsze Imiê; £aska, Przychylnoœæ, Trzecia Osoba Stwórcy uosabiaj¹ca aspekt niszczenia formy, a tak¿e z³a, grzechu i b³êdu (ego).
ŒIWARATHRI - dos³. 'noc ³aski', nocne czuwanie modlitewne poœwiêcone Panu Œiwie, trzeciej osobie Œwiêtej Trójcy, które odbywa siê ca³y dzieñ i ca³¹ noc w czasie miesi¹ca kumbha (wodnika); najwa¿niejsze œwiêto czcicieli £aski Ducha Œwiêtego; w czasie dnia zachowuje siê œcis³y post, a ca³¹ noc poœwiêca siê na modlitwy i œwiête tañce Pana Œiwa.
ŒRI DEWI - Ma³¿onka Kubwery (Kubwera Dewa), obdzielaj¹ca dobrami i bogactwem.
ŒRI RAMAKRYSZNA PARAMAHANSA - wielki mêdrzec i jogin z XIX w.;
ŒRI - przed imieniem lub tytu³em duchowym oznacza tyle, co zwrot "Wasza Œwi¹tobliwoœæ".

T

TARA DEWI - Niebiañska przewodniczka, Gwiazda. Opiekunka wtajemniczenia Kiticzaka – ¿ycia na granicy absolutnie uœwiêconego, Niebios w pe³ni.
TRIMURTI - Trójca Œwiêta – Brahma (Kreacja), Wisznu (Utrzymanie), Œiwa (Niszczenie)
TRĪŒULA - Trójz¹b Œiwa symbolizuj¹cy w³adzê na trzema œwiatami
TRITAPITA DEWA - Jedna z postaci Indry (Indra Dewa), Ten, który jest Trzeci¹ Wod¹.
TURIJA - Stan Ci¹g³ej Œwiadomoœci
TWASZTAR - Patron Architektury, Boski Rzemieœlnik, opiekun rzemios³a. Tak¿e — Patron Tantr i Wiedzy Tajemnej. Twórca i nauczyciel ró¿nych rzeczy, które ludzie s¹ w stanie zrobiæ.

U

UGRA DEWA - Jedna z form Rudry (Rudra Dewa). GroŸny, odstrasza wszystko, co niepotrzebne w ¿yciu. Pomaga tez wêdrowaæ wêdrowcom Œcie¿ki, usuwaj¹c wszelkie niebezpieczeñstwa i równaj¹c drogê. Reprezentuje straszliwe i potê¿ne Moce Przyrody (wulkan, powódŸ, trzêsienie ziemi). Jest wyrazem dzia³alnoœci ¿ywio³ów, niszcz¹cych dotychczasowe struktury. W naturalnym stanie s¹ one impulsem Przyrody, na której buduje Ona na nowo. Pojawia siê te¿ jednak wtedy, gdy narusza siê Prawa Natury w sposób ewidentny i skrajny. Prawa te s¹ inteligentne, ale bezwzglêdne! Nigdy jednak nie zabijaj¹ na œle-po. Ka¿dy, kto nie jest czysty – boi siê tej si³y. Wielki anio³ wizualizowany w Splocie S³onecznym, spalaj¹cy wszystko, co niepotrzebne.
URIEL - Anio³ opiekuñczy Œcie¿ki sufickiej, W³adca Œwiat³a i ¿ywio³u Ognia Wizualizowany z przodu, prowadz¹cy do Œwiat³a.
USZAS DEWI - Jutrzenka, Jaœniej¹cy Blask Œwitu. Jedna z najwa¿niejszych patronek duchowego rozwoju, bez bli¿szego poznania Jej – nie mo¿na osi¹gn¹æ oœwiecenia! Siostra Ratri Dewi.

V

VIBHUTI - cudownie materializowany popió³, symbol czystoœci i œwiêtoœci, ³aska Pana Œiwy;

W

WAÆ DEWI - Pani i W³adczyni Mowy, testuje prawdziwoœæ naszych s³ów i obietnic, intencji. Ma³¿onka Ambara Dewy.
WAIKUNTHA (sanskr.) - Bezforemne Niebiosa, Arupa (bezforemny, bezkszta³tny) Dewaczan, œwiat wolny od formy, uto¿samiane czasem z Absolutem, Niebiosa Pana Wisznu, œwiat istot w pe³ni wyzwolonych.
WAJU DEWA/WAJU DEWI - W³adca Serca i uczuæ Serca, budzi œwiadomoœæ Serca. Najwy¿sza œwiadomoœæ emocji, pomaga uœwiadomiæ stany oparte na emocjach. Oddech Niebios, Duch Syntezy, o¿ywcze tchnienie. W³adca Wiatru i ¿ywio³u Wiatru. Odzwierciedla Narajanê (Narajana Dewa).
WARUNA DEWA - Stra¿nik Ryty, £adu i Harmonii Wszechœwiata, Odwiecznego Porz¹dku Rzeczy. £ad ten podtrzymuje i wspiera tych, którzy s¹ z Nim w zgodzie, a zabija i niszczy tych, którzy Go ³ami¹. Stra¿nik Dharmy. Pan Wód i ¿ywio³u Wody. Do Niego zanosi siê modlitwy o przebaczenie i uwolnienie od win. Waruna jest obecny wszêdzie tam, gdzie jest woda, opiekuje siê istotami ¿yj¹cymi w wodzie. Wizualizowany z Trójzêbem, otoczony jasno¿ó³tym, kulistym œwiat³em. Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse (IV), w³adca 2–giej sfery Niebios.
WASANY - Dewy, które w Niebiosach s³u¿¹ za pojazdy wielkim dewom np. Gêœ – pojazd Pana Brahmy, Byk – pojazd Pana Rudry, Orze³ (Garuda Dewa) – pojazd Pana Wisznu.
WASTOSZPATI - Dewa opiekuj¹ca siê domostwem i miastami niebiañskimi. Anio³ Stró¿ Domu Rodzinnego, patron domowego ogniska, odstrasza i niszczy wszystkie si³y, które zagra¿aj¹ domowi i jego mieszkañcom.
WEDY - najstarsze ksiêgi œwiête religii objawionej przez Boga; spuœcizna duchowa Aryjczyków!
WĪRAGA - Odwaga, Bohaterstwo
WISZNU - drugi aspekt Brahmana, zapewniaj¹cy ci¹g³oœæ i zachowanie Wszechœwiata, Ten, który podtrzymuje. Wisznu jako forma immanentna Boga pojawia siê jako Awatara w takich czasach historii cz³owieka gdy istnieje koniecznoœæ nowego nauczania. Rama, Kryszna, Budda s¹ inkarnacjami Wisznu.
WIŒWAKARMAN - Anio³ ofiary i rytua³u, opiekun wszystkich czy-nów. Opiekuje siê te¿ rytua³em codziennego ¿ycia. Twórca kodeksów honorowych, norm i sposobów postêpowania.
WIWASWANT - Œwiat³o Œwiat³a, B³yszcz¹cy, jaœniej¹cy, Œwietlisty, ¿ywo œwiec¹cy. Stra¿nik Œwi¹tyni Œigatse (XI).
WIWEKA - Wyczucie, Rozró¿nianie, W³aœciwy Os¹d Rzeczy
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
18
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3