HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Mapa Strony

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971287
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Himalaya Tirtha Sangha (home page)
    Co nowego na stronie HTS?
    O nas ... czyli czym jest Himalaya Tirtha Sangha?
    Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej
       Spis Bibliotek Ezoterycznych Himalaya Tirtha Sangham
       • Bhagawad Gita (t³um. Wanda Dynowska, 1947) 
       • Joga-Ajurweda-Tantra. Pytania i Odpowiedzi!
       • Rozmowy Jogina z Bogiem
       • Tao Te King - Drogi Cnoty Ksiêga. Lao-Tse
       • Œiwa – Mistrz Jogi i W³adca Przemian
       • Bogini Kali Devi
       • Ewangelia Prawdy. Juliusz S³owacki
       • Odradzanie, Oddychanie, Joga
       • Hara Œiwa i Wawel
       • Desiderata Przemijania
       • Duch Œwiêty w Trójcy (Brahma, Vishnu, Œiva)
       • Œwiat³o Zjednoczenia - Szirdi Sai Baba.
       • Yoga[h] - Istotne Pojêcia i Prawid³a Wymowy
       • Kim jest siddha, rishi, deva i czym siê ró¿ni¹?
       • Dobrobyt. Sukha Sutra
       • Iœwarapranidhana - Duchowa Praktyka Oddania
       • Sadhana - Swami Wiwekananda
       • Prawo Przyczyny i Skutku - Wanda Dynowska
       • Prawo Ofiary i Nauka Serca - Wanda Dynowska
       • Szepty z Wiecznoœci - Paramahansa Yogananda (edycja z 1949 r.)
       • Rozwój Potêgi Woli - Wincenty Lutos³awski (edycja z 1923 r.)
       • Traktat o Bia³ej Magii lub Œcie¿ka Ucznia (Alice A. Bailey)
       • Karma Joga (Swami Wiwekananda, przek³. Wandy Dynowskiej, 1962 r.)

    Himalaya Master - Doga do Boga
    Galeria Zdjêæ i Duchowych Obrazków
    Multimedia, Muzyka Duchowa, Muzyka Religijna, Mantry ...
    Podcast HTS - radio internetowe
    Kwartalnik Ezoteryczny Z£OTY BRZASK
    Kalendarz Ezoteryczny
       • Kalendarz Ezoteryczny 2008
       • Kalendarz Ezoteryczny 2007
       • Kalendarz Ezoteryczny 2006
       • Wa¿niejsze Œwiêta Duchowe Indii w 2006 r.
    Joga, Medytacja - Warsztaty i Seminaria
    Joga, Medytacja - zajêcia cykliczne
    Kontakt do Himalaya Tirtha Sangha
    Dotacje na Himalaya Tirtha Sangha


FILIE Himalaya Tirtha Sangham:

Laja Joga, Tantra
    Czym jest Laja Joga?
    Tantra - Zwi¹zki Mi³oœci i Prosperity
    Laja Marga - Œcie¿ka Wch³oniêcia
    Biblioteka - Laja Joga
      • Laja Joga - Wprowadzenie w Istotê Œcie¿ki
      • Laja Joga w S³u¿bie ...
      • Mohana Tantra: Nauka o Wyzwoleniu
      • Tañce i Œpiewy LAYA
      • Laja Joga - Istota Wszelkiej Religii
      • Cisza Umys³u
      • LAJA KRIJA – pierwowzór rebirthingu, holotropii i regresingu
      • Anahata Æakra - Oœrodek Serca
    Laja Joga - Warsztaty, Seminaria
   
BhaiszadŸja Joga, Ajurweda
    BhaiszadŸja SamadŸ - Szko³a Duchowego Uzdrawiania
    Ajurweda - Indoeuropejska Medycyna Naturalna
    Biblioteka - Ajurweda, Uzdrawianie
       • Woda ¯ycia - Joga Uzdrowienia
            Wprowadzenie
            1. Promieñ Uzdrawiania. Korzenie Bhaiszad¿ja. Pole energii ¿ycia
            2. Struktura SZU. Piêæ stopni si³y ¿ycia. Oœrodki energii
            3. Czym jest Joga Uzdrawiania Guru Bhaiszad¿ja. Madhu Joga
            4. Kim Jest Archanio³ Rafael. Atrybuty. Przebaczenie
            5. Naturalne oddychanie uzdrawia. Wszystko lecz¹ca Wibracja
            6. Symbolika dysku s³oñca. O dobroci. Archanio³ Micha³
            7. Rytm natury: cykle s³oñca i ksiê¿yca. Energie ¯ywio³ów
            8. Uzdrawianie w Z³otym Wieku Prawdy. Transmisja. Trójk¹ty
            9. Osiem Œlubowañ Zdrowia i Pomyœlnoœci. Dwanaœcie Przykazañ
       • Porady przeciwnowotworowe!
       • ASPARTAM - Œmiertelna Trucizna
       • FLUOR szkodzi!
       • APATIA - Przemêczenie i Ospa³oœæ
       • STRES - Przyczyna setek chorób psychosomatycznych
    BhaiszadŸja Joga - Warsztaty, Seminaria

Rad¿a Joga Œigatse
    Czym jest Rad¿a Joga Œigatse?
    Biblioteka - Rad¿a Joga
       • Afirmacje Przep³ywu ¯ycia
       • Medytacja Rad¿a Jogi
       • Szlachetna Oœmioraka Œcie¿ka
       • Gorej¹ce Serce!
       • Buddha Dhyana
       • Kurs wprowadzaj¹cy w RadŸa Joga.
         Droga w Œwiaty Nadzmys³owe (Józef Aæarja Œwitkowski)
            1. Cel i Œrodki
            2. Zasady [Rta]
            3. Szko³y Tajemne [Sampradaya/h]
            4. Œcie¿ka [Marga/h]
            5. Wyniki
            6. Jama (Oczyszczanie)
            7. Nijama (Nabywanie cnót)
            8. Asana (Postawa ¿yciowa)
            9. Pranajama (Rytm ¿yciowy)

Natha Sampradaja Hatha Joga
    Czym jest Natha Sampradaja Hatha Joga?
    Biblioteka - Hatha Joga
       • Gherandasanhita
       • Hatha Yoga Pradipika
       • Œodhana - Szeœæ Rytua³ów Oczyszczania
    Asany
       • Serie Asan (Juti Rupaka)
           • Seria Mocy (Indra DŸuuti)
           • Strumieñ Si³y (Sakti Sanchar)
       • Surya Namaskar (Powitanie S³oñca)
       • Æandra Namaskaram (Powitanie Ksiê¿yca)
    Hatha Joga - Warsztaty

WadŸrasattwa
    WadŸrasattwa Marga
    Biblioteka - WadŸrasattwa
       • Liœcie z Ogrodu Morya. Zew - 1924
       • Liœcie z Ogrodu Morya. Oœwiecenie - 1925
       • Duchowe Podró¿e Pos³añca Niebios
       • Konfirmacje Woli Bo¿ej
       • Klejnoty M¹droœci Guru Morya
          • cz. 1. Cisza Umys³u, Œwiadomoœæ Mocy i Woli Boga, Aforyzmy
          • cz. 2. Praktyki Uczniów Zakonu MORYA
          • cz. 3. El Morja Khan. Droga Ognia i Œwiat³a
    Codzienna Medytacja Pokoju
    WadŸrasattwa - Warsztaty, Seminaria


Uniwersytet Himalaya

    Sutry HRIDAYA (Apokryfy)
       Czym jest HRIDAYA?
       Spis tematyczny sutr HRIDAYA
      
       SERIA I

       1. Samourzeczywistnienie Klejnotu W³asnej Pierwotnej JaŸni HRID!
       2. Klejnoty z R¹k Mojego Guru!
       3. Wybrane Aspekty Inicjacji!
       4. Dikszan - Jak rozpoczyna siê praktykê Jogi?
       5. O zjawiskach Œwiadomoœciowych i ich uspokojeniu.
       6. O Czterech Aspektach Praktyki Jogi.
       7. Wielkie Bia³e Braterstwo
       8. Wielkie Wtajemniczenie
       9. Podstawy Laja Margi - Œcie¿ki Wch³oniêcia
       10. Jak Rozwijaæ Duchow¹ Praktykê?
      
       SERIA II

       11. Brahmawihara - Podstawy Etyki Jogi i Religii
       12. Laja Sadhana. Praktyki wprowadzaj¹ce w Prathjajê.
       13. Laja Joga – pojêcia wprowadzaj¹ce!
       14. Abhjasa Prathamakalpika - Praca Adepta Laja Jogi!
       15. Materialny Dobrobyt i Powodzenie. Misterium Obfitoœci i Dobrobytu.
       16. MANSA JOGA – Praktyka Opanowania Umys³u!
       17. MANTRA JOGA – Potêga Wibracji!
       18. Bhakti Sadhana Œri Rama
       19. Kalkin - Mesjasz, Zbawiciel, Chrystus
       20. RadŸa Joga - Sufi Tariqah. Królewska Œcie¿ka Wtajemniczenia Serca!
     
       SERIA III
       21. Sztuka Konfirmowania
       22. Wielkie Wtajemniczenia
       23. GAJATRI - Narajana Mantra. Joga Œwiat³a i Wschodu S³oñca.
       24. Znaczenie Guru w Rozwoju Duchowym
       25. Joga o Koñcu Œwiata i o Tragicznej Zag³adzie Ludzkoœci
       26. Czym jest Joga Uzdrawiania Guru BhaiszadŸja
       27. Bractwo Czystoœæi i Praktyka Duchowego Oddania
       28. Dziewiêciostopniowa Klasyczna Laja Joga
       29. Agniloka - Niebiosa Ducha Ognia
       30. Ustanawianie Wewnêtrznego Przewodnictwa
      
       SERIA IV

       31. Z³oty Wiek Prawdy w Naukach Proroka Izajasza
       32. Trataka - Fundament Skupienia
       33. Mahasandhi
       34. Oczyszczanie P³atków Serca
       35. Boska Wiara - Wiecznie ¯ywa Religia
       36. Tantrajana - Pojazd Wysubtelnienia
       37. O D¿inach i Karinach
       38. Œwiat³o Himalaya i Transmisja – Staro¿ytna Górska Szko³a Lajów
       39. Rozpoznawanie Guru
       40. Lila - Gra Staro¿ytnych Ryszich
     
      
SERIA V
       41. Kontrowersje Uduchowienia
       42. Wirat - Œcie¿ka Mahadewi
       43. Nauka o Æakramach
       44. Elohim to JAHWEH i SZEKINACH
       45. Laja Joga - Wersety Staro¿ytnuch Nauk
       46. Nathasampradaya Hatha Joga
       47. Medytacja Transmisyjna
       48. O B³êdach w Praktyce
       49. Czym jest Mudra?
       50. Wodolecznictwo a Terapia Moczem
      
       SERIA VI

       51. Dlaczego Ego nie lubi Inicjacji!
       52. Kalarypajat - Œiwaicka Sztuka Walki
       53. Om Namaœœiwaja - Chwa³a £askawemu
       54. Lekarstwa Jogi Uzdrawiania
       55. Kultywowanie Duchowej Œcie¿ki Laja Margi
       56. Chrzeœcijañstwo
       57. Wedyjskie Regu³y Praktyki
       58. Wielkie Bia³e Bractwo. Zakon Misterium
       59. Praktyki Oddechu i Œwiat³a
       60. Nauki NagaradŸa Babad¿i
      
       SERIA VII

       61. Okruchy Prawdziwej Ezoteryki (Okultyka, Upaniszada, Kalidewi)
       62. Lilith, Adam, Elohim i Stworzenie
       63. Pielgrzymowanie Ludu Bo¿ego
       64. Sen Œmierci
       65. Podstawy Agni Jogi
       66. Niektóre Aspekty Uduchowienia
       67. Przes³anie Archanio³a Gabriela
       68. Praktyki Czarnej Œcie¿ki
       69. Nauka i Praktyka Jogi Chrzeœcijañskiej
       70. Dusza Ksiêgi - Esencja Œwiêtych Imion
      
       SERIA VIII

       71. Promienne Orêdzie Zakonu Sufich
       72. Sekciarstwo i Inne Demonizmy w Czystych Naukach Duchowych
       73. Hara Œiwa Hara Œiwa
       74. Celtowie, Druidzi, Mitra, a Unia Europy!
       75. Hatha Joga - Zasady i Podstawy Praktyki Natha Sampradaja
       76. Duchowa Wspólnota (Morya Sangham)
       77. Krótki Kurs Uduchowienia
       78. Spo³ecznoœæ Timokratyczna
       79. Droga do Pe³ni Oœwiecenia
       80. O Duchowej Organizacji
      
       SERIA IX

       81. Duchowa M¹droœæ w Przypowieœciach
       82. Wêdrowanie Ludu Ksiêgi ¯ycia
       83. Ko³o 8 Grzechów Zatracenia
       84. Potêga Œwiat³a
       85. Om Prema – Œantih. Droga Uczniostwa i Lingamu
       86. Marana Tantra
       87. Tajemnica Ewangelii Chrystusa
       88. Toksyczne Idee Pseudoreligii
       89. Zasada Ognia i Niekrzywdzenia
       90. Ajurweda Radzi Wzmaganie Odpornoœci Umys³u
      
       SERIA X

       91. Wegetarianizm a Cz³owieczeñstwo
       92. Œwiat³o Czohaniya
       93. Tajemnice Krzy¿a Egipskiego
       94. Wspólnota Œaiwita - Przymierze £aski
       95. Jazusa Chrystusa Kazanie na Górze
       96. Rozwój Duchowy a Zachowanie Ludzi
       97. Rozmowa z Anio³ami o Mi³oœci Bo¿ej
       98. Uwagi Mistrza o Praktyce Duchowej
       99. Filozofia Stanowienia Prawa
     100. Plejady, Astrologia i Gwiazdy Sta³e

SERIA XI
     101. Himalayan Spiritual Community (ang)
     102. Joga - Gimnastyka czy filozofia? Za co Zachód pokocha³ jogê i asany?
     104. Moralnoœæ jako podstawa duchowego rozwoju

    Przekazy Mistrza Himalaya
       Spis tematyczny Przekazów Mistrza Himalaya
     
       I Mandala Pere³ M¹droœci

       1. Kim Jestem? Ods³anianie Swej Istoty i Celu ¯ycia!
       2. O Odwiecznej Zasadzie i Dobrostanie!
       3. O Przezwyciê¿aniu Samotnoœci!
       4. Podstawy D³ugowiecznoœci i Zdrowia
       5. Mitologia Miêso¿erstwa a Wegetarianizm!
       6. O Mleku i innych ¯ywieniowych Truciznach!
       7. O Z³otym Podziale i Wâstu!
       8. Medytacja – Sztuka ¯ycia, Zdrowia i Postêpu!
       9. Cztery Podstawowe Wartoœci Moralne Ludzkoœci!
       10. Ekologiczne Oznaki Rozwoju Duchowego!
     
       II Mandala Pere³ M¹droœci
       11. O Szczêœciu, Zdrowiu, Mocy i Rozwoju!
       12. O Stawaniu Siê Jednoœci¹ z Wy¿sz¹ JaŸni¹!
       13. Sztuka Medytowania
       14. Elementarna Wiedza o Æakramach!
       15. Skutki Traktowania Zwierz¹t Domowych!
       16. O Pragnieniu Boga, Ducha i Wiary!
       17. Kakao jako Lek i Duchowy Napój Bogów!
       18. Tantra – Duchowa Praktyka Bia³ej Magii!
       19. Taniec, Duchowe Szczêœcie, Joga ¯ycia!
       20. Epoka Rozwoju i Postêpu!
    
       III Mandala Pere³ M¹droœci
       21. O Dobrym Myœleniu, Poœcie i Odpoczynku Wielkiego Cz³owieka!
       22. Praktyka Harmonii i Równowagi Serca!
       23. Podstawy Praktyki Modlitewnej Mantra Jogi!
       24. Kszta³towanie Osobowoœci Geniusza!
       25. Królewska Sztuka Wewnêtrznego Rozwoju Cz³owieka!
       26. Wiedza, M¹droœæ i Moc Szamana!
       27. O Pod¹¿aniu Œcie¿k¹ Uczniostwa Siedmiu Lotosów!
       28. Jak skutecznie praktykowaæ duchowo?
       29. ¯ycie i Nauki Jezusa Chrystusa w Egipcie!
       30. Jak Zostaæ Uczniem Prawdziwej Duchowej Drogi?
     
       IV Mandala Pere³ M¹droœci
       31. Jak ¯ycie i Œwiat Zacz¹æ Zmieniaæ na Lepsze
       32. Charakterystyczne Cechy Ludzi-Anio³ów
       33. O Pomocy i Wsparciu Ofiar Stresu, Terroru i Gwa³tu!
       34. Ochrona Przyrody a Cz³owieczeñstwo
       35. ¯ycie bez Raka, Demencji i Innych Ciê¿kich Chorób
       36. Prezentacja Mówców i Wyk³adowców a Zasady Sukcesu
       37. Indywidualny Nowy Rok - Œwiêtem Narodzenia
       38. Œladami Odwiecznej Kultury Duchowej Narodu Polan
       39. Czy UFO to Zjawiska Metafizyczne?
       40. Socjalne Pañstwo Prawa
     
       V Mandala Pere³ M¹droœci
       41. Budowanie Nowego Œwiata Ca³ej Ludzkoœci
       42. PREMAN – Bo¿a Mi³oœæ i Jej Przejawianie!
       43. Zapobieganie Telomerazie, Zarazie Degradacji Ludzi!
       44. Sztuka Masowania – Wszechstronna Terapia
       45. Praca z Energi¹ ¯ywio³ów i Oczyszczania Æakramów!
       46. Waruna – Stra¿nik £adu i Porz¹dku Niebios
       47. Wiecznie ¯ywa Historia ¯ycia Adama i Ewy!
       48. Po³o¿enie Cywilizacji Atlantydów!
       49. Przewodnicy Duchowi, Kolory Dusz i Praktyki Drogi!
       50. Zmierzch Instytucjonalnych Religii Starego Œwiata!
      
       VI Mandala Pere³ M¹droœci

       51. O Rozpowszechnianiu Nauki i Uczniostwie!
       52. Nauka o Tym Jak Rozmawiaæ z Bogiem!
       53. Odpowiedzialnoœæ Grupowej Karmy Ludzi
       54. Podstawy Naturalnej Medycyny i Dobrego Zdrowia!
       55. O Szarlatañskim Pseudoleczeniu Zwanym Psychiatri¹
       56. Pochodzenie Ludzi i Inne Byty Zielonej Planety!
       57. Myœli Œwiêtego Orêdownika, Proroka!
       58. Poznawanie Wy¿szych Sfer Œwiata i Bytu!
       59. Jak Zostaæ Uczniem Prawdziwego Duchowego Mistrza?
       60. Kszta³cenie Charakteru Narodowego
      
       VII Mandala Pere³ M¹droœci

       61. Potêga Ludzkiej Podœwiadomoœci!
       62. Siedem Æakramów, Œwiête Planety i Rytm Tygodnia
       63. Ksiê¿ycowy Rytm Zdrowia, Postu i Oczyszczenia!
       64. Jak Skutecznie Wyleczyæ Cz³owieka z Raka!
       65. Samoskoordynowanie w Duchowej Wspólnocie
       66. Prawda o Straszliwych i GroŸnych Sektach!
       67. Uniwersalny Mistrz Duchowy
       68. S³owo o Pochodzeniu i ¯yciu Dusz Ludzkich
       69. Staro¿ytna Tantra i Mahāsandhi (Dzogczen)
       70. Ewangelia Henocha – Syna Bo¿ego Wniebowziêtego
      
       VIII Mandala Pere³ M¹droœci

       71. Jak rozpoznajemy uduchowionych ludzi?
       72. O Przezwyciê¿aniu Z³a w Drodze Oœwiecenia!
       73. Stopnie Transformacji Ni¿szej JaŸni, Ego!
       74. Wiedza Astrologiczna o ¯ywio³ach i Æakrach
       75. Grupa Terapii Duchowej a Wspólnota Religijna!
       76. O Dwóch Rodzajach Wolnoœci i Wyzwolenia!
       77. Suficka M¹droœæ Staro¿ytnej Persji!
       78. Œwiadomoœæ Bycia i Stawania siê Bosk¹ Istot¹!
       79. Tajemnice ¯ycia Œwiêtego Hioba
       80. Podstawy Samnyāsa Yogi, Poœwiêcenia Bogu!
      
       IX Mandala Pere³ M¹droœci

       81. Przes³anie Jednoœci ród³a i Celu Drogi!
       82. Kultura Aryan, a Demony Niegodziwoœci!
       83. Psychopatyczne Meandry Choroby Egoizmu!
       84. Dzieci Noah (Noe)
       85. Uzdrawianie a Rozwój Duchowy Cz³owieka!
       86. O Odrzucaniu Najgorszego Z³a!
       87. O Królewskiej Œcie¿ce Ognia i Œwiat³a
       88. ¯ycie i Mêczeñstwo Œwiêtego Savonarda!
       89. Cierpienie Mistrza z Powodu B³êdów Ucznia!
       90. ¯ywe S³owo Bo¿e!
      
       X Mandala Pere³ M¹droœci

       91. Om Mani Padme Hum Hri!
       92. Dwa Podstawowe Poziomy Percepcji Prawdy!
       93. Charakter i Natura Proroka - Mity i Fakty!
       94. Buddha-Dharma-Sangha-Karma
       95. Zasady Duchowego ¯ycia Ludu Bo¿ego
       96. G³ówne Stacje Transformacji JaŸni, Ego!
       97. Mózg Ludzki Zbudowano dla Poznania Boga!
       98. Jak Postêpowaæ z Wrogami Duchowoœci?
       99. Zasada Ofiary w B³ogos³awieniu Abrahama!
       100. Apokaliptyczna Bestia i Falszywy Mesjasz!
      
       XI Mandala Pere³ M¹droœci

       101. Granica Œwiat³a i Ciemnoœci
       102. Magiczna Wiedza Liczb – Numerologia
       103. Rozwój Wspó³czucia, Przewodnictwo i Œcie¿ka!
       104. Lêkowo-Depresyjna Psychoza Religijna!
       105. Budowa J¹dra Atomu, a Wy¿szy Œwiat Duchowy!
       106. Sk¹d Siê Bierze i Jak Dzia³a Sumienie?
       107. O Mi³oœci i Mniejszej Tablicy Szmaragdowej
       108. Sekretna Wiedza o Wybranych Anio³ach!
       109. Rola Przewodnika a Praca Ucznia Drogi
       110. Tajemnica Zag³ady Wielkiej Nierz¹dnicy!
      
       XII Mandala Pere³ M¹droœci
       111. Budowanie Ochronnych Krêgów Œwiat³a!
       112. Rozwijanie Zdolnoœci Rozró¿niania Dobra Od Z³a
       113. B³êdy Demonicznych Uczniów
       114. O Z³ych Skutkach Choroby Zazdroœciowej!
       115. Wprowadzenie do filozofii Sānkhya!
       116. Rodzaje Cudownej Wiedzy i Mocy Siddhów!
       117. Si³y Lucyferyczne i Arymaniczne w Cz³owieku!
       118. W³aœciwe Nauczanie i Prowadzenie Ludzi!
       119. Tajemnice Wiedzy Henochiañskiej!
       120. Leczenie Duszy Narodu!
      
       XIII Mandala Pere³ M¹droœci

       121. Stopnie Wtajemniczenia i B³ogos³awieñstwa
       122. Postêp Oczyszczaniem z Dogmatycznego Fa³szu i Wypaczeñ.
       123. Oznaki Nowego Przymierza Chrystusa
       124. Shat-Siddhi-Bala, czyli Szeœæ Pierwszych Mocy Ducha!
       125. Dlaczego Wielcy Mistrzowie Nie Uczyli Kobiet?
       126. Medytacja Ofiarowania Piêciu Zwierz¹t!
       127. Podstawy Staro¿ytnej Wiedzy o Wcieleniach Duszy!
       128. Ezoteryczne Krêgi Duchowego Rozwoju!
       129. Œwiêto Wszystkich Joginów – Mahaœiwaratri!
       130. Zapomniane Subtelne Przykazania!
      
       XIV Mandala Pere³ M¹droœci

       131. Leczenie Dobr¹ Myœl¹!
       132. Œwiat³o i Mi³oœæ Podstaw¹ Istnienia!
       133. Budowanie Spo³eczeñstwa Timokratycznego!
       134. Profilaktyka zdrowia, d³ugowiecznoœci i dobrobytu
       135. Metafizyczne Przyczyny Depresji!
       136. Unia Europy - Celtycka Inkarnacja Mitra!
       137. Praktyka Duchowa a Zwi¹zek z Sādhu!
       138. Opêtania i Egzorcyzmy Z³ego Ducha
       139. O Uczniu, WoŸnicy, Rydwanie i Koniach
       140. Nale¿yte Æwiczenie Hatha Jogi

       XV Mandala Pere³ M¹droœci
       141. Trzecie Oko – Podstawy Otwarcia i Rozwoju
       142. Karmiczne Skutki Zaniechania Obrony Guru
       143. Kszta³towanie Zwi¹zków Mi³osno-Erotycznych
       144. Pobudzanie i Rozprzestrzenianie Œwiat³a!
       145. Epoka Wodnika – Œwit Prawdy i Postêpu!
       146. Dzieci INDYGO – Idea³ Duchowego Oddania
       147. Gāyatrî - Pieœñ Œwiat³a Bogini Matki Ziemi!
       148. DRZEWO - Wielki Symbol Ezoteryki
       149. DHARMA - Trzy G³ówne Rodzaje Pracy
       150. Anio³y, Sfery Niebios i Ewolucja Ludzkoœci!

       XVI Mandala Pere³ M¹droœci
       151. Gematria, Yantra i Bractwo Pitagorasa!
       152. Duchowa Œwiadomoœæ Ograniczeñ W³adzy
       153. Kroniki Akasha - Widzenie Bogów i Anio³ów!
       154. ¯ycie i M¹droœæ Mistrzów z Dachu Œwiata!
       155. Jak li Uczniowie Szkodz¹ Swoim Mistrzom i Sobie!
       156. Czy Psychodeliki S³u¿¹ Duchowemu Rozwojowi?
       157. Satya, Satya, Satya Nam – Pochwa³a Prawdy
       158. Fa³szywa Dharma, B³êdne Nauki!
       159. Czas w Procesie Duchowego Wzrostu
       160. Jogging, Bieg Transowy – Podstawy Praktyki!

       XVII Mandala Pere³ M¹droœci
       161. Asury - Przezwyciê¿anie Szeœciu Rodzajów Mroku
       162. Przyczyny Niepowodzeñ u Praktykuj¹cych Magiê Dobrobytu
       163. Wolnoœæ Sumienia i Wyznania
       164. Asury – Jak Rozpoznawaæ Wcielone Demony?
       165. Pokonywanie Choroby jako Walka z Wrogiem!
       166. Nastawienie Lidera ku Duchowej Pracy Nauczania
       167. Waga Prawoœci i Sprawiedliwoœci Boskich Si³ Œwiat³a
       168. Podstawy Pod¹¿ania Œcie¿k¹ Ducha!
       169. Dlaczego i z Jakiego Powodu Cierpimy?
       170. Represjonowanie Hinduizmu a Prawo Karmana

       XVIII Mandala Pere³ M¹droœci
       171. Duchowe Przyczyny Kryzysów Gospodarczych
       172. Psychologia Archetypowa Awatarów Wisznu
       173. Demokracja, Homoseksualizm i Dewiacje W³adzy
       174. Hinduizm - Sanatana Dharmah - Centrum Religii Boga
       175. O Mi³oœci, Karmie, Gniewie Bo¿ym i Cierpieniu
       176. Zasady ¯ycia Duchowego
       177. TANTRA – Duchowoœæ i Metafizyka Wschodu
       178. Prostowanie Ezoterycznej Ignorancji
       179. Sufizm – Duchowoœæ B³ogos³awiona przez Mahatmê
       180. Odwieczna Nauka o Guru i Awatarach

       XIX Mandala Pere³ M¹droœci
       181. DHRUVA – Gwiazda Polarna, Precesja, a Pozycja Drzewa
       182. Irracjonalizm w Polityce
       183. Demony, diab³y, wojny oraz b³êdy religii
       184. Bóg ma wznios³e imiona w³asne
       185. Biblijne grzechy Adama i Ewy, Kaina oraz Chama
       186. Szósty Zmys³ i Trzecie Oko
       187. Rad¿a Joga – Królewska Œcie¿ka Zjednoczenia
       188. Przyjmowanie uczniów do szkó³ ezoterycznych i tajemnych
       189. Prawo Karmana, a Karma przodków i reinkarnacja
       190. Moralnoœæ jako podstawa duchowego wtajemniczenia

      
XX Mandala Pere³ M¹droœci
       191. Joga – jej etapy, metody i warunki praktyki
       192. O po¿yczaniu pieniêdzy i nieoddawaniu d³ugów
       193. Wibracje ¯ywio³ów a Krija Joga
       194. Œwiadome i Po³¹czone Oddychanie Laja Krija
       195. Egregory – chmury podobnych myœli, wierzeñ i przekonañ
       196. Dobrobyt i Œwiadomoœæ Prosperuj¹ca
       197. Imiona Boga, Serce, Karman, Atman i Rozwój Duchowy
       198. Rola mê¿czyzny w rozwoju i budowaniu wspólnoty duchowej

    Tajemna Wiedza o Æakramach
       1. Muladhara Æakram
       2. Swadhiszthana Æakram
       3. Manipuraka Æakram
       4. Anahata Æakram
       5. Viœuddha Æakram
       6. Ajña Æakram
       7. Sahasrara Æakram

    Jogasutra: Komentarze
       1. Jogasutra - Lekcja Pierwsza, Werset I.1
       2. Jogasutra - Lekcja Druga, Werset I.2

    Gematria: Mistyczna Numerologia
       • Kosmogram Gematryczny - Kalkulator
       • Podstawy Gematrii
       • Numerologia - Gematria Imion

    Listy od Mistrza
       List do Biskupa Miros³awa
       Prawdziwa Religijnoœæ i Pobo¿ne ¯ycie!
       Gematria - Numerologia

    Gatha: Nauki wierszem, poematy i powiedzenia
       Drogowskaz Œcie¿ki
       ProwadŸ Drog¹ Chwa³y
       Droga, Prawda i ¯ycie - Codzienna Modlitwa Serca
       Prawo AHINSAH. SadaœiwaSamhita – ¯ywego Boga Ksiêga Pieœni
       Smak Rajskiej Rozkoszy
       Credo Duchowej Wiary
       Drogowskaz Duszy - Pielgrzym
       Chwa³a Ognia
       Zbawienie Dobrych Ludzi
       Nektar Mistyki

    S³ownik Pojêæ Duchowych


WYDAWNICTWO EZOTERYCZNE - Oferta wydawnicza HTS

Ksi¹zki

    Devanagari - blok do æwiczeñ kaligrafii sanskrytu
    Przekazy Mistrza Himalaya TOM 1 - Per³y Duchowej Wiedzy
    Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2 - Per³y Duchowej Wiedzy
    Œwiat³o Uzdrowienia - Wybór Nauk
    Œwiat³o Mistyki - Poradnik Pielgrzyma Szambali

P³yty CD, DVD

    Urodziny Œri Guruji - warsztat weekendowy, Gliwice, luty 2009
    Czohanija - Swadhisztana - odosobnienie medytacyjne, Szczyrk 2010
    BhaiszadŸja Joga, Ajurweda - warsztat weekendowy, Puck, maj 2009
    BhaiszadŸja Joga, Ajurweda - warsztat weekendowy, Puck, maj 2010
    Laja Czilla - odosobnienie medytacyjne, Szczyrk 2009
    Czohanija 2008 - Bhad¿any i Mantry
    Czohanija - Anahata - odosobnienie medytacyjne, Szczyrk 2008
    Sukha Sutra - Kurs Œwiadomoœci Dobrobytu
    Warsztaty Medytacyjne 1998-2002 - zapis cyfrowy na p³ytach CD


WARSZTATY Medytacyjne - Kalendarz Imprez
    Warunki uczestnictwa w Warsztatach
    Cotygodniowe i cykliczne Warsztaty Jogi


Og³oszenia
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3