HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Biblioteka » Prawo Przyczyny i Skutku » Sfery wszechœwiata

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964388
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Spis Treœci:
Prawo karmy. Cel przyczyny i skutku
Karma i reinkarnacja
NiewzruszonoϾ prawa
Sfery wszechœwiata
Tworzenie siê myœlo-kszta³tów
Dzia³anie myœlokszta³tów
Tworzenie siê karmy
Koniec cyklu
Nasz stosunek do karmy
Urabianie karmy
Ustanie karmy indywidualnej
Zakoñczenie
Karma kolektywna


Chc¹c zrozumieæ dzia³anie Karmy, musimy zdobyæ nieco wiadomoœci o trzech ni¿szych sferach wszechœwiata, jak i o odpowiadaj¹cych im trzech przewodnikach, czyli tzw. cia³ach cz³owieka. Za³¹czony tu wykres przedstawia te sfery oraz odpowiednie czynniki w psychicznej budowie cz³owieka. Nazwy ich wyra¿aj¹ stany, w jakich œwiadomoœæ dzia³a w ka¿dej z tych sfer.

W szko³ach prawdziwej Jogi, w powa¿nych praktycznych studiach okultystycznych, ka¿dy siê uczy samodzielnie dzia³aæ w tych poszczególnych dziedzinach i sprawdzaæ w³asnym doœwiadczeniem zdobywane nauki, potwierdzaj¹c teoriê praktyk¹.

Najni¿szy przewodnik naszej œwiadomoœci to cia³o fizyczne; s³u¿y jej do dzia³ania w fizycznym œwiecie; tutaj ograniczeniem œwiadomoœci bêdzie stopieñ rozwoju i pojemnoœci mózgu oraz wra¿liwoœæ zmys³ów i systemu nerwowego.

Ale cia³o fizyczne posiada swój „odpowiednik” lotny, dla bardzo niewielu ludzi widzialny w postaci delikatnej fio³kowo-szarawo-niebieskawej owalnej „chmury” otaczaj¹cej je, a zwanej czasem „aur¹ zdrowia”, „cia³em eterycznym” lub przewodnikiem tzw. Prany - ¿ywotnej si³y, energii s³onecznej. Ma ono zasadnicze znaczenie dla ¿ycia, zdrowia i sprawnoœci fizycznego organizmu. Gdy zostaje czêœciowo wydalone przez zemdlenie, œrodek usypiaj¹cy (chloroform, itp.) lub hipnotyzm cia³o fizyczne jest jakby sparali¿owane, bezw³adne, niezdolne do ruchu ani dzia³ania. Jeœli jest nadwyrê¿one przez sposób ¿ycia i od¿ywiania niezgodny z prawami przyrody wiotczeje, gorzej spe³nia sw¹ funkcjê - przyswajania subtelniejszych ¿ywotnych energii - co oddzia³ywa na cia³o fizyczne, zmniejsza jego odpornoœæ i sprowadza wszelkie niedomagania, chroniczn¹ anemiê, itp. Wa¿noœæ cia³a eterycznego, przewodz¹cego równie¿ magnetyczne pr¹dy, jest dla sprawnoœci cia³a fizycznego zadnicza.

 ATMA - DUCH NAJWY¯SZY
Sfera duchowa wszechœwiata BUDDHI - INTUICJA
wszechmi³oœæ, wszechrozumienie
Przewodnik w cz³owieku,
cia³o duchowe
Sfera myœlowa wszechœwiata
MANAS - MYŒL
Myœl wy¿sza, syntetyczna. JaŸñ - Indywidualnoœæ “Dusza”
Przewodnik w cz³owieku,
cia³o przyczynowe
 Myœl ni¿sza, analityczna, intelekt Przewodnik w cz³owieku,
cia³o myœlowe
Sfera psychiczna lub astralna wszechœwiata
KAMA - MANAS
czyli myœlo-czucie
Przewodnik w cz³owieku,
cia³o psychiczne lub astralne
KAMA
namiêtnoœæ, ¿¹dza, po¿¹danie
Sfera eteryczna wszechœwiata SFERA FIZYCZNA
eteryczna
Stany - 4 etery
Przewodnik w cz³owieku,
a) cia³o eteryczne
Sfera fizyczna wszechœwiata gazowy
p³ynny
sta³y
b) cia³o fizyczne


Nastêpne tzw. „cia³o psychiczne”, to przewodnik namiêtnoœci, po¿¹dañ, pragnieñ, uczuæ i wzruszeñ; odpowiada on olbrzymiej, a wielce ró¿norodnej sferze wszechœwiata, zwanej te¿ psychiczn¹ lub astraln¹, gdy¿ materia jej, w porównaniu do wszystkiego co znamy w œwiecie fizycznym jest œwietlista „jak gwiazdy”, st¹d „gwiezdny” czyli astralny.

A ¿e dzia³anie myœli-rozumowanie, kojarzenie pojêæ, przewidywanie, planowanie itp. - jest niemal zawsze z namiêtnoœciami i uczuciami z³¹czone, przeto zwie siê tê sferê, w Sanskrycie, mianem podwójnym, Kama - ¿¹dza, w ni¿szych; a Kama-manas - Myœlo-czucie, w jej wy¿szych dziedzinach czy „warstwach”.

Nastêpna sfera myœli ma tak¿e dwa, jeszcze bardziej odrêbne poddzia³y czy te¿ regiony; ni¿szy - myœli konkretnej, analitycznej, porównuj¹cej i wyobraŸni, która tworzy wyraŸne obrazy i kszta³ty; oraz wy¿szy, myœli syntetycznej, uogólniaj¹cej, operuj¹cej wœród zasad, praw, pierwowzorów, czyli archetypów a nie buduj¹cej wyraŸnych obrazów.

W pierwszym œwiadomoœæ cz³owieka pos³uguje siê przewodnikiem utkanym z subtelnej, lotnej, materii tej sfery, zwanym cia³em myœlowym lub mentalnym; w drugim zaœ o wiele subtelniejszym, które nosi miano - „przyczynowego”, gdy¿ ono gromadzi rezultaty naszych prze¿yæ i doœwiadczeñ podczas jednego ¿ycia, a przetworzone na sk³onnoœci, talenty, wrodzone tendencje itd. przekazuje psychice cz³owieka w jego nastêpnym wcieleniu na ziemi.

O sferze intuicji i wszechmi³oœci, ojczyŸnie prawdziwej Ducha cz³owieka, o tym „pierwiastku Chrystusowym” jego Ducha ani o œwietlistym jego przewodniku niewiele mo¿emy tu powiedzieæ, bowiem u znacznej wiêkszoœci ludzi pozostaje on jeszcze w uœpieniu, w zal¹¿ku, a studium nasze ogranicza siê do trzech ni¿szych sfer, w których dzia³a ka¿dy przeciêtny cz³owiek. Do tej czwartej, wznios³ej sfery duchowej siêgaj¹ rzadkie wyj¹tki, a dzia³aj¹ w niej w ca³ej pe³ni œwiadomie tylko wysocy Jogowie i œwiêci. Choæ przeb³yski nag³ych olœnieñ, natchnieñ i najwy¿szych wzruszeñ - „wieœci” z tej sfery - zna niejeden wielki artysta, myœliciel, geniusz lub cz³owiek czystego serca, który umie gor¹co, prosto, bezinteresownie mi³owaæ, a w chwilach niezwyk³ych wzniesieñ poznaje czym jest wszechmi³oœæ, wszechwspó³czucie i jednoœæ ¯ycia.

Tym mniej mo¿emy powiedzieæ o najwy¿szej sferze Ducha, sferze czystego Bytu poza tym, ¿e jest Ÿród³em i celem wszystkiego, co istnieje, jego przyczyn¹ i wieczystym pod³o¿em. Poznanie w sobie Ducha - odpowiadaj¹cego tej sferze wszechœwiata - to poznanie to¿samoœci z Bogiem, co jest jednoznaczne ze „zbawieniem”, gdy widzi siê jasno, i¿ „wszystko z Ducha i dla Ducha jest, a nic dla ziemskiego celu nie istnieje”. Jest to dostateczne wzniesienie siê w boskoœæ.

Choæ wszystkie te sfery sk³adaj¹ siê z „materii”, jest ona w ka¿dej inna, im wy¿ej tym subtelniejsza, bardziej lotna i podatna do szybszych wibracji. Mamy analogiê tego w przyrodzie - im wy¿ej w górach tym powietrze jest rzadsze i l¿ejsze. Ka¿da z tych sfer, podobnie do znanej nam dobrze fizycznej, jest przepe³niona milionami mieszkañców o ró¿nym stopniu rozwoju; tak jak tutaj - od kamienia do cz³owieka, od dzikusa do geniusza, tak i tam - od wznios³ych i potê¿nych Anio³ów duchowej i myœlowej sfery do owych pó³œwiadomych istnoœci elementarnych, fizycznego œwiata, skala ró¿nic jest olbrzymia. W ka¿dej sferze, w ka¿dej cz¹steczce duch i materia s¹ najœciœlej ze sob¹ z³¹czone - ka¿dej cz¹steczki cia³em jest materia a o¿ywiaj¹cym ¿yciem - duch. A wszelkie niezale¿ne agregaty cz¹steczek, wszystkie oddzielne, najró¿norodniejsze kszta³ty i formy wszelkiego typu i rodzaju maj¹ jako sw¹ duszê owe ¿ywe istnoœci, ró¿ni¹ce siê skal¹ swego rozwoju, odpowiednio do stopnia rozwoju formy i organizmu, który o¿ywiaj¹. Nie istnieje we wszechœwiecie ¿aden kszta³t, który by nie mia³ swej „duszy;” mo¿e ni¹ byæ najwy¿sza duchowa Istota - Anio³ lub ni¿szy elementarny stwór (trudno go nawet nazwaæ „istot¹”), lub jakakolwiek istnoœæ znajduj¹ca siê pomiêdzy tymi dwoma biegunami wielkiej Jakubowej drabiny ¯ycia. Tutaj musimy siê przede wszystkim zaj¹æ istotami sfery psychicznej, astralnej, bowiem one to s¹ z cz³owiekiem zwi¹zane, po³¹czone z jego przewodnikiem odpowiadaj¹cym tej sferze, zwanym w Sanskrycie „Kama-rupa” (dos³ownie - „kszta³t Kamy”, ¿¹dzy i uczucia,) nieraz te¿ zwany: organizmem lub cia³em wra¿eñ i uczuæ; one s¹ weñ wetkane, wplecione, one te¿ zasilaj¹ i rozwijaj¹ jego psychiczne zmys³y. Nazywa siê je w Sanskrycie - „Rupa-dewata”, co by po polsku mo¿na prze³o¿yæ jako - „duszki kszta³tu” (w innych jêzykach przyjê³a siê nazwa - „elementale formy”). Pracuj¹ one w œwiecie zwierz¹t; sprowadzaj¹ te¿ zmiany przetwarzaj¹ce wibracje na wra¿enia.

Charakterystyczn¹ ich cech¹ jest w³aœnie wra¿eniowoœæ, czyli zdolnoœci nie tylko odpowiedzi na wibracje - bodŸce - ale i odczuwania ich. Sfera astralna roi siê od tych tworów - o ró¿nej skali rozwoju œwiadomoœci - które odbieraj¹ przeró¿ne bodŸce, kojarz¹ je i przetwarzaj¹ we wra¿enia i odczucia. Tote¿ ka¿da istota - zwierzê czy cz³owiek - posiadaj¹ca w sferze psychicznej przewodnik, w którego sk³ad s¹ owe istotnoœci - Kama-dewata - wplecione, staje siê przez to samo zdolna do odbierania i odczuwania wra¿eñ. Wszyscy doœwiadczamy wszelkich wra¿eñ poprzez cia³o psychiczne.

Cz³owiek nie jest œwiadom ¿ycia cz¹stek i komórek swego fizycznego cia³a. Posiadaj¹ one w³asn¹ œwiadomoœæ i ni¹ powodowane kieruj¹ procesami wegetatywnymi organizmu ludzkiego; ale jego w³aœciciel nie dzieli z nim tej œwiadomoœci i nie bierze udzia³u w ich pracy ani im œwiadomie pomaga, ani przeszkadza w procesach selekcji przyswajania i wydalania oraz odnawiania i budowania komórek i tkanek. Nie potrafi te¿ w ka¿dej chwili tak zjednoczyæ swej œwiadomoœci z „dusz¹” komórki, serca np., aby zdaæ sobie sprawê, co w niej zachodzi. Œwiadomoœæ cz³owieka - normalnie - skupia siê g³ównie i dzia³a w sferze psychicznej, bo nawet w wy¿szych jej regionach, gdzie myœl jest te¿ ruchliwa i czynna, pozostaje ona zawsze œciœle z czuciem spleciona. Myœl zupe³nie od wzruszeniowego pierwiastka wolna, „czysta”, w tej sferze nie przejawia siê, a nale¿y do nastêpnej. Lecz najwy¿sze uczucia zdolne wyraziæ siê w najsubtelniejszej materii tej sfery „uderzaj¹” niejako sw¹ wibracj¹ w ponad-myœlowy œwiat, budz¹c zdolnoœæ wibracyjn¹ w odpowiednim przewodniku cz³owieka; dlatego to nieraz ludzie prawdziwie œwiêtobliwi, czyœci i bezinteresowni s¹ niezaprzeczalnie „uduchowieni”, choæ rozwojem umys³owym mog¹ nie dorównywaæ wybitnym inteligencjom swych czasów.

Ca³y ten olbrzymi, astralny œwiat roi siê od istnoœci podobnych do tych, które wchodz¹ w sk³ad psychicznego cia³a cz³owieka, jak i o wiele prymitywniejszych i mniej zorganizowanych psychicznych cia³ zwierz¹t. Tote¿ t¹ stron¹ swej natury - wzruszeniow¹, emocjonaln¹ - cz³owiek wchodzi w bezpoœredni kontakt z tymi istnoœciami w ca³ej sferze i dziêki nim i poprzez nie niejako nawi¹zuje ³¹czniki i stosunki z ró¿nymi otaczaj¹cymi go przedmiotami. Jedne s¹ mu mi³e i poci¹gaj¹ce, inne niemi³e i odpychaj¹ce, czyli wywo³uj¹, upodobania lub wstrêty. Sw¹ wol¹, namiêtnoœciami, rodzajem uczuæ i wzruszeñ oddzia³ywaj¹ bardzo konkretnie na owe niezliczone rzesze tworów - Kamadewata - które oddŸwiêkaj¹ bardzo ¿ywo na ka¿de drgnienie emocji i uczuæ, jakie cz³owiek nieustannie, acz mimowiednie, rzutuje na wsze strony w otaczaj¹cy go œwiat. Jego w³asne psychiczne cia³o odgrywa rolê aparatu, który zarówno przetwarza wibracje przychodz¹ce z zewn¹trz we wra¿enia, jak i uczucia id¹ce z wnêtrza przemienia w wibracje rozchodz¹ce siê naokó³.

Cia³o astralne cz³owieka jest aparatem niemal równie misternym i z³o¿onym jak i fizyczny organizm. Posiada równie¿ swe oœrodki „zmys³ów”, zwane „czakramami” lub „kwiatami lotosu” w literaturze indyjskiej. To ostatnie miano dziêki podobieñstwu szybko wibruj¹cych, œwietlistych dysków, zamkniêtych krêgów lub kó³, - tak siê one przedstawiaj¹ oczom jasnowidza - do ró¿nobarwnych, wielkich p³atków kwiatu lotosu pozostaj¹ w ³¹cznoœci z oœrodkami nerwowymi cia³a fizycznego. W cz³owieku pierwotnym lub na niskim stopniu rozwoju s¹ s³abo zarysowane i w mêtnych barwach. Im wy¿szy rozwój tym siê staj¹ bardziej œwietliste, szybciej wibruj¹ce i coraz doskonalej spe³niaj¹ swe wielorakie funkcje; a wszelkie tzw. „psychiczne zdolnoœci” jak jasnowidzenie - polegaj¹ce na rozszerzeniu skali wra¿liwoœci na wibracje œwiat³a a w „jasnos³yszeniu” - dŸwiêku, przekraczanie ograniczeñ przestrzeni przez porozumiewanie siê na odleg³oœæ, przenoszenie siê z miejsca na miejsce poza fizycznym cia³em, itp. - zdolnoœci dobrze znane wszystkim prawdziwym Jogom zale¿¹ w³aœnie od rozwoju cia³a psychicznego i jego „czakramów”, o których istnieje ogromna literatura; przyœpieszenie ich rozwoju nale¿y do æwiczeñ Jogi.

Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3