Hatha Joga :: Biblioteka Hatha Jogi :: Asany :: Hatha Warsztaty
» Hatha Joga » Asany » Serie Asan (Juti Rupaka) » Seria Mocy

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874378
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Dzia³anie: Seria Mocy zwiêksza si³ê fizyczn¹ i wytrzyma³oœæ,
a tak¿e zapewnia równowagê umys³ow¹ i emocjonaln¹.
1. K³adziemy siê w Œawaasanie i odprê¿amy cia³o. 20-100 g³êbokich oddechów!
2. P³ynnie przechodzimy do pozycji odwróconej — Wiparita Karani. Trwamy w niej przez dziesiêæ sekund (oddechów). 10-20 oddechów na pocz¹tek ka¿dej pozycji! Zaawansowani robi¹ 80-100 oddechów g³êbokich i powolnych w ka¿dej pozycji! Lub 4-5 serii po 20 oddechów!
3. Przechodzimy do œwiecy i trwamy w niej przez dziesiêæ sekund.
4. Przechodzimy do pozycji p³uga. Trwamy w niej przez dziesiêæ sekund.
5. Trwaj¹c w pozycji p³uga, rozluŸniamy kolana, opuszczaj¹c je w kierunku uszu. Rêkoma obejmujemy nogi pod kolanami, przechodz¹c w ten sposób do pozycji paj¹ka. Trwamy w tej pozycji przez dziesiêæ sekund.
6. Prostujemy nogi w kolanach, dotykaj¹c maty palcami stóp. Wyci¹gamy ramiona poza g³owê i dotykamy stóp d³oñmi. Jest to pozycja naci¹gniêtego ³uku.
7. Powoli i stopniowo unosimy nogi znad g³owy, przenosimy je nad g³ow¹ i równie¿ powoli opuszczamy na matê.
8. Przechodzimy do pozycji ryby, trwamy w niej przez dziesiêæ sekund, po czym opuszczamy tu³ów na matê i odpoczywamy.

Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3