HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Æakramy » SAHASRĀRA ÆAKRAM

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964439
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Siódmy, najwy¿szy lotos czy oœrodek spoœród siedmiu œwieczników bywa najbardziej ezoteryczny, gdy¿ niewiele o nim powiedziano, a jeszcze mniej napisano, aby nie dokonywaæ profanacji Sacrum. Obszar Korony ponad szczytem g³owy w istocie sk³ada siê z trzech wielkich lotosów, z trzech zwojów p³atków daj¹cych obraz kwiatu, chocia¿ najczêœciej mówi siê o œrodkowym z nich, którego liczb¹ p³atków jest 1000, Sahasra! Prawdziwym jednak korzeniem, pocz¹tkiem pracy nad rozwojem Lotosu Korony, w istocie Trójlotosu jest praktykowanie z 12-to p³atkowym lotosikiem Guru-Padma, który znajduje siê na szczycie g³owy, dok³adnie na czaszce! Bez gruntownego rozwiniêcia dwunastu energii Guru-Æakry oraz jej wewnêtrznych aspektów i zewnêtrznych rytua³ów nie ma mo¿liwoœci rozwoju czy pobudzenia Trójlotosu Korony ponad g³ow¹. To Guru-Æakram na szczycie g³owy jest w istocie Bram¹ do Korony. Powi¹zanie systemu lotosów Korony ponad g³ow¹ ze szczytem g³owy jest w istocie powi¹zaniem z Guru-Æakr¹ o 12-tu p³atkach, który jest siedzib¹ Najwy¿szej Zasady, Guru-Tattwy, zasady podlegania ka¿dej ludzkiej duszy pod przewodnictwo ¿yj¹cego na Ziemi Mistrza i Przewodnika, Nauczyciela spoœród mistrzów Duchowej Hierarchii 144 tysiêcy proroków, mistrzów i œwiêtych! Tylko osoba posiadaj¹ca czysty i dobry, wiecznotrwa³y zwi¹zek ze Œri Guru mo¿e byæ wprowadzona w istotn¹, g³êbsz¹ pracê z Trójkoron¹, z siódmym sanktuarium poœród oœrodków œwiadomoœci Duszy.

Trójkorona sk³ada siê z trzech du¿ych lotosów, pierwszy ma 960 p³atków, drugi 1000, a trzeci 1100, a symbol potrójnej Korony Króla-Mistrza M¹droœci mia³ symbolizowaæ rozwój tych trzech wielkich i wspania³ych, magiczno-duchowych Lotosów! Najczêœciej wspominane Serce Trójkorony o dok³adnie 1000-u p³atków le¿y dok³adnie w obszarze, gdzie ³¹cz¹ siê obie d³onie, gdy dwie rêce mocno i wysoko wyci¹gamy ponad szczyt g³owy w pozycji modlitewnej. Jest to zwykle odleg³oœæ dobrego ³okcia w³asnego osoby ponad w³asn¹ g³ow¹. Lotos 960 p³atków jest w po³owie tej drogi do szczytu g³owy, a lotos 1100 p³atków jest w lustrzanej odleg³oœci ponad lotosem 1000 p³atków. Z uwagi na iloœæ p³atków bywa, ¿e lotosy te s¹ mylone w literaturze, st¹d ró¿nie podawane ich umiejscowienie ponad g³ow¹, ale zawsze jedno miano oko³o Tysi¹cp³atkowego. Dolna Korona, liczona wraz z kwiatem Guru-Æakra to 960 + 12, czyli dok³adnie 972 p³atki, a raczej energetyczne wêz³y, kana³y kosmicznej energii.

Ciekawa jest budowa wieñcowa œrodkowej Korony, bo dok³adnie 1000 p³atków to 20 wieñców (Ïala) po 50 p³atków ka¿dy wieniec, co daje 20 stopni wzrostu i ewolucji w oddzielnych, coraz subtelniejszych krêgach wy¿szego, duchowego istnienia. Œwiadomoœæ (Æitta) obudzona w Koronie, tak czy owak pozwala Duszy na nieograniczon¹ komunikacjê z ca³ym Wszechœwiatem, szczególnie z wy¿szymi, anielskimi bytami (Dewa, Bóstwa, Anio³y). Lotos Trójkorony to najwy¿szy oœrodek œwiadomoœci w Z³otym Wieku Prawdy (Satya, Kŗta Yuga), prawie nieosi¹galny przez byty wcielaj¹ce siê w epoce Kālī Yugi, w wiekach spêtania czasem. Najni¿szy wieniec (Ïala) œrodkowej Korony, jego 50 p³atków tworzy powi¹zania, sieæ kana³ów energii buduj¹cych p³atki wszystkich szeœciu oœrodków w tu³owiu, szyi i g³owie. Dala to wieniec 50 wibracji, sylab alfabetu Devanagari, dŸwiêki mowy Niebios tworz¹ce Sanskŗti, jêzyk anio³ów Boga.

Guru-Padma, Lotos Mistrza-Przewodnika to miejsce na szczycie g³owy rozwijaj¹ce siê niczym kwiat o 12-tu p³atkach, w istocie wêze³ 12-tu kana³ów energii cia³a zwanych sieci¹ meridianów. Jest tam diamentowy Tron, na którym zasiada Guru, jako boska para, Œiwa i Œakti, jako Bóstwo i Bogini, co przypomina ludziom o poszukiwaniu Boskiego Króla i Królowej, którzy strzeg¹ Bramy do wy¿szego œwiata. Kto nie doœwiadcza Guru jako boskiej istoty, jako emanacji Bóstwa i Bogini, kto nie jest przy³¹czony szczytem swej g³owy do wy¿szego przewodnictwa, jakie od Guru pochodzi, ten nie bêdzie wprowadzony do siódmej komnaty, a w istocie Trójkomnaty Korony! Pe³na synchronizacja 12 kana³ów energii i œwiadomoœæ ich wibracji, opisywanych w wêz³ach jako p³atki kwiatu lotosu o brzmieniu Ha, Sa, Kha, Frem (Phrem), Ha, Sa, Ksza, Ma, La, Wa, Ra, Yūm, jest bardzo pocz¹tkowym, wstêpnym warunkiem pracy i jakiegokolwiek postêpu duchowego.

Praca z Piêcioma ogólnymi kolorami lotosów Trójkorony, raczej ich Æakr, czyli Krêgów, to inny wa¿ny punkt pracy. Piêæ Kolorów Korony to zieleñ, czerwieñ, ¿ó³ty, bia³y i niebieski, w trzech ró¿nych uk³adach odpowiadaj¹cych pracy trzech g³ównych aspektów boskoœci, jakie wyra¿aj¹ twórczy Brahmā, podtrzymuj¹cy Wiszñu i anihiluj¹cy Œiwa! Kontemplowanie sylab na szczycie g³owy, w rytm przep³ywu regularnego i pog³êbionego oddychania nale¿y do istotnych praktyk wspomagaj¹cych oczyszczenie i o¿ywianie systemu meridianów zodiakalno-solarnej energii, jakie p³yn¹ przez obszar lotosu szczytu g³owy, którego œrednica obejmuje szerokoœæ czterech palców w³asnej d³oni praktykuj¹cego. Jest to jeden z najwa¿niejszych obszarów przyk³adania d³oni dla uzdrawiania i b³ogos³awienia. Sta³e i regularne przyjmowanie b³ogos³awieñstw ¿yj¹cego Guru przez oœrodek szczytu g³owy jest jednak najbardziej istotn¹ praktyk¹.

Idea³em, Bóstwem kieruj¹cym Lotosem Korony jest Sūrya, Duch czy w istocie Anio³ S³oñca, a g³êbsza nauka mówi o Trzech S³oñcach jako o trzech coraz wy¿szych stanach œwiadomoœci w Trójkoronie. Wielkie Centralne S³oñce, PraŸród³o Energii ca³ego Wszechœwiata jest jako najwy¿szy anio³ i patron siódmego, trójczêœciowego poziomu ewolucji Duszy! Kult solarny tak czy owak, materialnie zwi¹zany jest z oœrodkiem splotu s³onecznego, nadpêpkowym, a duchowo z oœrodkiem ponad g³ow¹. Obraz S³oñca ponad g³ow¹, którego promienie œwiat³a i blasku sp³ywaj¹ przez szczyt g³owy do cia³a i jego oœrodków energii to bardzo podstawowy, ogólny wzór dla medytacyjnych procesów! Ludzie zwi¹zani z lotosem Korony, to ju¿ byty bardziej anielskie, pó³boskie, jednak g³êbiej lgn¹ do œwiat³a S³oñca ni¿ ludzie Manipura!

Lotos Korony to zawsze Œwi¹tynia S³oñca, wewnêtrzna, duchowa œwi¹tynia, solarne sanktuarium Duszy. Œwiadomoœæ osi¹ga tutaj zdolnoœci pozacielesne i ponadmaterialne, które czasem odkrywane s¹ podczas spontanicznej ekstazy lub niekontrolowanej, przymusowej eksterioryzacji do wy¿szej, subtelnej pow³oki. Diamentowa, krystalicznie czysta energia Wy¿szej, Boskiej Prawdy, sp³ywa z góry, zasilaj¹c oœrodki cielesnej œwiadomoœci, p³atki aktualnie aktywniejsze i rozwijaj¹ce siê w procesie ewolucji cz³ekozwierza. Parambrahman to ogólnie przyjêta nazwa Najwy¿szego Ducha, jakiego siedzib¹ i oœrodkiem skupienia s¹ Lotosy Trójkorony, symbolizowane trzyczêœciowym o³tarzem boskoœci, trójdzielnoœci¹ œwiatów.

Bija (BidŸa) Mantram, czyli dŸwiêk Ÿród³owy Lotosu Œri Guru na szczycie g³owy to sylaba AIM (EIM, AEIM), specyficzna samog³oska anielskiej mowy powstaj¹ca przez zlewanie dŸwiêków ‘A/E’ oraz ‘I’ z mocnym unosowionym ‘M’ (NG.), wysoko wibrowana, postawiona na szczycie g³owy. Pozwala rozwijaæ siê Lotosowi Guru zwanym te¿ górnym sercem, tak, aby osoba dojrza³a do przyjêcia przewodnictwa Boskiego Guru, mistrza pos³anego przez Boga, bêd¹cego w Duchowej Hierarchii. Przyjêcie Guru musi byæ trwa³e i sta³e, poparte duchow¹ inicjacj¹ oraz w miarê regularn¹ praktyk¹ i b³ogos³awieñstwem. Dla wielu prymitywnych ludzi jest to trudne do przyjêcia z powodu nadmiernie przeroœniêtego i wybuja³ego egotyzmu, a tak¿e z powodu opêtañ. D³ugotrwa³e æwiczenie siê w kierunku wype³niania Woli Bo¿ej, ¿ycia zgodnie z prawami i zasadami Niebios Królestwa Boga to jak najbardziej pomocne, ¿yciowe praktyki! Ludziom zwykle jest ³atwiej skupiæ siê na szczycie g³owy, w obszarze Guru-Æakra, a tak¿e tu¿ ponad g³ow¹, gdzie le¿y lotos o 960 p³atkach Duszy, Wy¿szej JaŸni.

Pracuje siê z obszarem siódmym, z przestrzeniami Trójlotosu w ten sposób, ¿e wszystkie subtelne energie, jakie maj¹ w nim siedzibê s¹ doprowadzane do odpowiednich miejsc w lotosach le¿¹cych wewn¹trz cia³a. Jest to praca g³êboko alchemiczna i bardzo subtelna, wymagaj¹ca ogromnej wiedzy i praktyki, szczególnie o wibracjach dŸwiêku oraz o kana³ach wewnêtrznej energii. Æakramy ponad g³ow¹ to zbiorniki i transformatory subtelnej energii duchowej, która jest zlewana wzd³u¿ subtelnych Nādis (Strumieni) do p³atków i oœrodków wnêtrza cia³a. Nauka wymaga tu opanowania kilkudziesiêciu intensywnych praktyk przewodzenia energii oraz oko³o tysi¹ca specjalistycznych æwiczeñ duchowych. Mamy trzy stopnie pracy, a staro¿ytna Laya Yoga z krainy Œang-Œung zwie te schodki piramidy odpowiednio metodami Sthulla-Kriyā, Sukszma-Kriyā i Laya-Kriyā, gdzie Sthulla dotyczy rozmaitych rytua³ów i ceremonii o ezoterycznym charakterze!

Manïala znana jako Matrika, czyli 50 liter, g³osek alfabetu mowy niebios, Devanagari, Sanskŗti, to 50 wibracji pierwszego wieñca Lotosu Sahasrara, Ïala dŸwiêków od ‘A’ do ‘Ksza’! Kontemplowanie sylab alfabetu, ich wibrowanie i nucenie, po³¹czenie z odpowiednim obiegiem Nādi, kana³ów subtelnej energii Duszy, to w³aœciwe wyczucie u¿ycia elementu Matriki do pracy nad wy¿szym rozwojem duchowym w zwi¹zku z Trójkoron¹! Bardzo ciekawie jest jednak opisywany Lotos 960 (972) p³atków, miêdzy innymi jako 81x12, czyli 81 p¹ków po 12 p³atków, gdzie Guru-Æakra opiera siê na szczycie g³owy. Dolna Korona przypomina w ten sposób krzak winogron z jego kiœciami owoców, co jest znanym symbolem. Ogólna liczba p³atków Trójkorony, w³¹cznie z ma³ymi lotosikami Bindu, to mniej wiêcej 3000 energetycznych jakoœci, wêz³ów czy p³atków, akurat tyle, ile noc¹, w bezchmurn¹ ciemn¹ noc ko³o Nowiu Ksiê¿yca widaæ go³ym okiem gwiazd na Niebosk³onie.

Skupianie wszystkich energii, œwiat³a gwiazd oko³o Nowiu, to praktyka ³¹czenia siê z kosmiczn¹ œwiadomoœci¹, z przes³aniem, jakie p³ynie od systemów gwiezdnych, jakie tylko s¹ widoczne na niebie ponad g³ow¹. Kopu³a czaszki odzwierciedla kszta³t sklepienia niebieskiego w miejscu urodzenia, subtelnie tworz¹c lokalne jakoœci ludzkich spo³ecznoœci. Nie ma mo¿liwoœci rozwoju Korony bez znajomoœci energii gwiazd widocznych noc¹ woko³o miejsca zamieszkania! To czucie i znajomoœæ wa¿niejszych gwiazd i ich wp³ywu wskazuje na budzenie siê Duszy w kierunku kosmicznej œwiadomoœci lotosu Korony. Tradycyjny nowicjat w organizacji duchowej, zakonnej, polegaj¹cy na spêdzeniu przynajmniej 1000 dni w bezpoœredniej obecnoœci Œri Guru, Duchowego Mistrza-Przewodnika to zwyczajny, inicjacyjny czasokres na pob³ogos³awienie Lotosu Korony.

Idea³y duchowe takie jak Paramātman czy Parampurusha, Najwy¿sza Dusza, Najwy¿szy Duch odnosz¹ siê do lotosów Trójkorony. Œiwa Maheœwara, Najwy¿szy Król to okreœlenie Boga, imiê Boga w lotosach Korony. Boska Para Rodzicielska, Stra¿nicy Woli Niebios odzwierciedlaj¹ siê jako Moryah i Menāka w dolnym lotosie Korony o 960/972 p³atkach. Œcie¿ka Morya wi¹¿e siê z Koron¹ 81 gron czy pêków p³atków, acz piêkno lotosu polega na jego wibracyjnym uporz¹dkowaniu, bo praca w cyklu smoczym obejmuje oko³o 20 lat, a w ka¿dym kolejnym roku 12 kolejnych p³atków, co daje 240 energii rozbudzonych w cyklu smoczym, a cztery takie cykle to 80 lat ¿ycia i 960 pobudzonych twórczo p³atków. Œcie¿ka Vajrasattva (WadŸra-sattwa) Czohan Moryah nawi¹zuje do tego rodzaju obiegu energetycznego wyznaczanego przez dolny lotos Korony tu¿ ponad g³ow¹, najmocniej zwi¹zany z Guru-Æakr¹ jako swoj¹ podstaw¹, Bindu.

Praca z siódmym obszarem systemu lotosów to praca nad przekraczaniem wszelkich ograniczeñ, ale te¿ jest to praca wyrzeczenia i renuncjacji, g³êboka Samnyāsa pod kierunkiem Œri Guru. Tylko osoby zdolne do trwa³ej, wiecznej wiêzi z Guru mog¹ byæ powa¿niej wtajemniczone w praktyki i nauki Sahasrara-Æakra! Znikniêcie ego, osobistej jaŸni, to zwykle pocz¹tek praktyki, a jest to znikniêcie ego i po³¹czenie siê w s³u¿bie Guru, totalne oddanie i poœwiêcenie, co ma cztery stopnie, a wcale nie jest ³atwe! Trójk¹t jest wierzcho³kiem ku górze, równoboczny, z OKIEM w œrodku jako wy¿sze Oko Boga, Oko Nieba jest starym symbolem wymagaj¹cym skupienia i d³ugiej praktyki. Odczuwamy Trójk¹t i Oko ponad g³ow¹, a Oko jest w istocie S³oñcem. Czuwanie na szczytach gór pozwala na swobodny dostêp kosmicznych promieni do p³atków lotosów Trójkorony! Istnieje wiele praktyk, symboli, mantr i æwiczeñ, które poruszaj¹ system Korony, praktyki z Moryah i Menāk¹ tak¿e do nich nale¿¹, bo to duchy Dobrej Woli i Mocy Bo¿ej strzeg¹ce tajemnic himalajskiej Lo¿y Œwiêtych Mistrzów Duchowej Hierarchii czuwaj¹cej w imieniu Boga, Œiva nad rozwojem duchowym ludzkoœci.

Niech œwiat³o i b³ogoœæ Anio³a S³oñca zawsze jest z Tob¹!
OM AIM NAMAH!

Lotos Korony odmierza Tysi¹clecia
Lotos Guru – podstawowy winiec Boskiego Dnia Korony!
Lotos Tysi¹clistny to Kwiat Dnia Boga trwaj¹cego Millenium!

The Himalaya Master
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
13
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3