HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» Karta Ruchu Z³otego Wieku

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964356
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Karta RUCHU NOWEGO WIEKU
NEW AGE MOVEMENT CARDPrzynale¿noœæ osób i organizacji do Powszechnego Braterstwa Duchowego i Ruchu Z³otego Wieku jakim jest w swej istocie wspó³czesna globalna Nowa Reformacja Religijna (NRR) zostaje okreœlona intencj¹ twórców i za³o¿ycieli Ruchu Nowego Wieku (RNW), wyra¿on¹ ogólnie w nastêpuj¹cych 21 punktach niniejszej Deklaracji RNW dla zbudowania Nowego Œwiata.

1. Œwiadomie byæ osob¹ holistyczn¹, syntetyczn¹ i systematyczn¹, co oznacza posiadanie wizji globalnej (planetarnej) i stosowanie globalnej analizy wszystkich sytuacji i dziedzin ¿ycia oraz wyzbycie siê egoizmu w duchu powszechnej solidarnoœci, mi³oœci i braterska wszystkich stworzeñ.

2. Szanowaæ siebie, innych i œrodowisko przyrodnicze, uznaj¹c swoje i innych prawo do b³êdu, akceptuj¹c ich jako innych i nale¿¹cych do jednej ca³oœci.

3. Regularnie kwestionowaæ, badaæ i przepytywaæ samego siebie, stale siê formowaæ i odradzaæ, byæ ciekawym i zainteresowanym ku przysz³oœci i ku nowemu, mieæ umys³ otwarty i giêtki, kszta³towaæ przysz³oœæ œwiata zmieniaj¹c i odnawiaj¹c siebie samego.

4. Byæ optymist¹ i realist¹ mocno krocz¹cym po ziemi, mieæ dobre poczucie humoru, jednoczeœnie bêd¹c przytomnym i zachowuj¹c realistyczna œwiadomoœæ swojej odpowiedzialnoœci, swoich praw i obowi¹zków jako jednostki.

5. Stawiaæ twórcze pytania sobie i innym oraz poszukiwaæ harmonii w swoim ciele, duchu i duszy, uwa¿aj¹c ¿e s¹ nieroz³¹czne i wewnêtrznie powi¹zane.

6. Integrowaæ czas dzia³ania, nabieraæ dystansu wobec wydarzeñ i mieæ wolê d¹¿enia do wznios³ych idea³ów, tak spo³ecznych jak i duchowych.

7. Tworzyæ, u¿ywaæ wyobraŸni, wynajdywaæ, podejmowaæ ryzyko, mieæ poczucie grupy i zgadzaæ siê na dzielenie z bliŸnimi, by siê wzbogaciæ wewnêtrznie (duchowo) i zewnêtrznie (materialnie).

8. Odrzucaæ pañstwo opiekuñcze (a w istocie totalitarnie zniewalaj¹ce), samemu braæ odpowiedzialnoœæ za swoje ¿ycie, dawaæ dowody swej inicjatywy, uczyæ siê staro¿ytnej sztuki ¿ycia i wzrastaæ samemu z innymi.

9. Przyjmowaæ obok instynktu i umys³u (psychiki), które ka¿dy posiada, wymiar intuicyjny (duchowy) u¿ywaj¹c wszystkich swych zmys³ów, otwieraj¹c siê tak¿e na postrzeganie pozazmys³owe.

10. Szanowaæ ziemiê jako istotê ¿yw¹, oraz budowaæ prawdziwe Nowe Przymierze z Natur¹ myœl¹c o planecie ziemi jako o wielkiej planetarnej wiosce.

11. Po³¹czyæ na nowo œwiadomoœæ i nauki œcis³e, godziæ ze sob¹ ró¿norakie tradycje i najstarsze wartoœci z postêpem techniki, a w szczególnoœci wcielaæ w ¿ycie naukê o jednoœci Ÿród³a i celu wszystkich wielkich tradycji duchowych, mistycznych i religijnych zarazem.

12. ¯yæ tu i teraz, wci¹¿ maj¹c przed oczyma wizjê wspólnej przysz³oœci ca³ej ludzkoœci jako jednego wielkiego duchowego Braterstwa-Siostrzeñstwa, które ¿yje w œwiat³oœci, pokoju i wzajemnej mi³oœci oraz poszanowaniu wszystkich stworzeñ i ich podstawowego prawa do ¿ycia.

13. Byæ przekonanym, ¿e mi³owanie i poznawanie innych to przede wszystkim kochanie i poznawanie siebie i swych relacji (zwi¹zków) z innymi (ludŸmi i stworzeniami), czerpi¹c si³ê, moc i energiê ¿ycia ze swego boskiego wnêtrza (mikrokosmosu, duszy) dla oczyszczenia wszystkich wiêzi i wolnoœci.

14. Odrzucaæ wszelkie 'a priori', odmawiaæ przyjmowania œciemniaj¹cych umys³ dogmatów i ideologii, aby móc rozumnie wybieraæ i budowaæ sw¹ w³asn¹ drogê ¿ycia i sw¹ etykê we wspó³dzia³aniu i ³¹cznoœci z innymi ludŸmi.

15. Przyjmowaæ trudnoœci, problemy, niepowodzenia i k³opoty jako lekcje ¿ycia i za ka¿dym razem wyci¹gaæ z nich wnioski w duchu zrozumienia, rozwagi, m¹droœci, sympatii i ¿yczliwej mi³oœci.

16. Szanowaæ wszystkich ludzi, zarówno kobiety, mê¿czyzn i dzieci, bez wzglêdu na ich przekonania, kulturê, rasê, wyznanie i kolor skóry, jako cz³onków jednej i tej samej ludzkoœci.

17. Wyra¿aæ siê wszystkimi mo¿liwymi œrodkami, uznaj¹c sztukê, naukê i duchowoœæ (mistykê, kulturê) za motory ¿ycia i czynnie uczestniczyæ w nowym Renesansie (Odrodzeniu) na miarê XXI wieku i Trzeciego Tysi¹clecia e.ch.

18. Przyj¹æ, ¿e skoro potencja³ mózgu ludzkiego wykorzystywany jest zaledwie w oko³o jednej dziesi¹tej naszych mo¿liwoœci, to nale¿y staraæ siê zwiêkszyæ swe mo¿liwoœci twórcze poprzez rozwój osobowoœci, doskonalenie moralne charakteru, wszelki trening ducha, umys³u i cia³a, wyobraŸni i wizji oraz z pomoc¹ wszelkiej staro¿ytnej psychotechniki i mistyki (duchowoœci).

19. Zachowywaæ dobr¹ formê i dobre zdrowie oraz d³ugowiecznoœæ za pomoc¹ jarskiej diety i æwiczeñ zdrowotnych (joga) oraz uciekaæ siê do wszelkich rodzajów ³agodnej i holistycznej medycyny, a jeœli chodzi o ducha - do uzdrowienia wewnêtrznego poprzez rozwój zdolnoœci swego umys³u (psychiki) i boskiej duszy (jaŸni).

20. Bezustannie poszukiwaæ równowagi (zrównowa¿enia), w³aœciwej pozycji, celu i sensu swego indywidualnego ¿ycia oraz czynnie uczestniczyæ w budowaniu œwiata wolnoœci, mi³oœci, harmonii i pokoju.

21. Okreœlenie siê w orientacji Ruchu Nowego Wieku (New Age Movement) to nie tylko dzia³aæ, otwieraæ i rozwijaæ siê, robiæ, mieæ, móc, musieæ czy przewidywaæ - to oznacza przede wszystkim BYÆ, uœwiadomiæ sobie siebie w obecnoœci JESTEM.


Miêdzynarodowy Ruch Nowego Wieku jest organizmem zarówno wspó³czesnym (gdy¿ prze¿ywa swój rozkwit) jak i bardzo staro¿ytnym (gdy¿ zawsze istnia³ jako Duchowe Bractwo Mistrzów i Œwiêtych), zarówno chrzeœcijañskim jak buddyjskim, hinduistycznym, taoistycznym czy muzu³mañskim. Miêdzynarodowa SIEÆ znana jako RUCH NOWEGO WIEKU lub Ruch Z³otego Wieku stanowi luŸn¹ konfederacjê duchow¹ grup, osób i instytucji s³u¿¹cych duchowemu rozwojowi i rzeczywiœcie zgodnie dzia³aj¹cych w oparciu o niniejsz¹ Kartê Ruchu. SIEÆ jest organizacj¹ niedochodow¹, ponadnarodow¹ i ponadczasow¹. RNW ³¹czy w Rzeczpospolitej Polskiej ponad trzy miliony ludzi o ró¿nych orientacjach duchowych, mistycznych, ezoterycznych, okultystycznych i psychotronicznych, wspólnie pracuj¹cych dla zbudowania nowej, lepszej, pokojowej przysz³oœci pozbawionej elementów przemocy, wyzysku, nacjonalizmu, dogmatyzmu, fanatyzmu, przymusu i militaryzmu. Sieæ jednoczy ludzi w duchu syntezy, wspó³pracy, dzielenia siê, braterskiej mi³oœci, ¿yczliwoœci i sympatii. Ruch Nowego Wieku jest bezcenn¹ inicjatyw¹ kulturaln¹ i duchow¹ rozwijana przez Bia³e Bractwo Wniebowziêtych Mistrzów Duchowych, takich jak Set, Henoch, Eliasz, Jezus, Mohammad, Œhiwa, Kryszna, Rama, Buddha, Padmasambhawa, Æaitanja, Morja, DŸ³alkhul czy Babad¿i, którzy zjednoczeni w duchowym œwietle i w mi³oœci Kreacji (Stwórcy) inspiruj¹ i aran¿uj¹ tê bezsprzecznie najpotê¿niejsz¹ Reformacjê Ludzkoœci jaka kiedykolwiek mia³a miejsce na naszej macierzystej planecie ZIEMI. Sieæ Miêdzynarodowego Ruchu Nowego Wieku opiera siê w swych ideach i dzia³aniach na duchowej spuœciŸnie ca³ego rodzaju ludzkiego, jaka przetrwa³a we wspólnej nam wszystkim kulturze duchowej indoeuropejczyków (arjów, s³owian, greków, celtów i wielu innych narodów) oraz drawidyjczyków, jako na najlepiej zachowanych. Miêdzynarodowe Bractwa Ruchu Nowego Z³otego Wieku Prawdy g³êboko czerpi¹ z ca³okszta³tu kultury duchowej ludzkoœci, zwracaj¹c jednoczeœnie szczególn¹ uwagê na wszelkie podobieñstwa i to co wspólne we wszystkich religiach oraz w pe³ni szanuj¹c kulturowe odmiennoœci i dyferentyzmy. Wspólnie s³u¿ymy przysz³emu stuleciu na wszystkich frontach tworz¹c nowe i lepsze jutro dla wszystkich dzieci ziemi!Cele dzia³alnoœci Ruchu Nowego Wieku

1. Urzeczywistniæ i rozprzestrzeniæ wiedze o duchowej jednoœci ca³ego stworzenia, religiê œwiat³a. mi³oœci i mocy Boga. tak a¿eby uprzedzenie wiar i wierzeñ mog³y zostaæ oddalone, a ludzkie serca mog³y przepe³niæ siê mi³oœci¹ i ¿eby wszelka nienawiœæ powodowana sporami i odmiennoœciami mog³a byæ wykorzeniona.

2. Ods³oniæ œwiat³o, mi³oœæ i moc ukryte w cz³owieku, tajemnicê wszystkich religii, moc mistyki i esencjê filozofii niedualnej, bez mieszania siê do zwyczajów i wierzeñ.

3. Pomóc w doprowadzeniu do zbli¿enia pomiêdzy Wschodem a Zachodem, pomiêdzy dwoma przeciwleg³ymi obszarami œwiata poprzez wzajemn¹ wymianê myœli i idei tak. a¿eby mog³o zostaæ utworzone Powszechne Braterstwo Duchowe, a cz³owiek móg³ spojrzeæ na cz³owieka spoza ciasnych granic rasy i narodowoœci.

4. Rozprzestrzeniaæ Orêdzie Œwiat³a, Mi³oœci i Mocy Dobrej Woli - istotê nauk ryszich i istotê wszelkiej religijnoœci, dla budowania Z³otego Wieku Prawdy.

5. Wzbudziæ w ludzkich sercach duchowe w³aœciwoœci takie jak: Wspó³czucie, Mi³osierdzie, Serdecznoœæ, Bliskoœæ, Szlachetnoœæ, Odwagê, Radoœæ, Spokój, PrzyjaŸñ czy Mi³oœæ, a¿eby cz³owiek móg³ funkcjonowaæ spontanicznie w o-parciu o tak cenne naturalne w³aœciwoœci.

6. Promowaæ zrozumienie jednoœci Ÿród³a i celu wszystkich religii oraz zrozumienie jednoœci nauk wszystkich religii, na przyk³adzie jednoœci celu czterech tradycyjnych szkó³ jogicznego nauczania stanowi¹cych odwieczn¹ drogê MAHA JOGI: mantra, hatha, laja i rad¿a.

7. Propagowaæ metody praktyki i æwiczenia prowadz¹ce do samopoznania, do poznania i urzeczywistnienia Boga, rozwoju duchowych si³ uzdrawiaj¹cych, do opanowania w³asnego umys³u.

8. Wzbudziæ w ludzkich sercach i umys³ach naturaln¹ tendencjê do religijnoœci i duchowego oddania, do czystej religijnoœci jako stylu ¿ycia, niezale¿nie od wyznawanej religii czy wiary.

9. Rozprzestrzeniaæ nauki o duchowej ekologii promuj¹ce piêkno w przyrodzie, ³ad i harmoniê z natur¹ i w naturze w oparciu o przemianê wewnêtrzn¹.

10. Promowanie duchowej ekologii jako sposobu ¿ycia, myœlenia i czucia w bliskim kontakcie i zwi¹zku z naturalnym œrodowiskiem i wszystkimi istotami planety ziemi.

11. Szerzyæ naukê o celu ¿ycia cz³owieka, który choæ ró¿nie nazywany jest zawsze jeden i ten sam, pokazywany ¿yciem i dzia³alnoœci¹ mistrzów, œwiêtych i proroków wszystkich religii - o oœwieceniu, zbawieniu, wyzwoleniu czy samourzeczywistnieniu.

12. Pomóc, poprzez nauki i æwiczenia jogi, ka¿dej potrzebuj¹cej jednostce ludzkiej w odnajdywaniu celu jej indywidualnej egzystencji oraz w samospe³nieniu tego celu.

13. Doprowadziæ do realnego spostrzegania siebie, innych i procesu ¿ycia, a w koñcu do spostrze¿enia Boskiej Prawdy i Pokoju - celu mistrzów, œwiêtych i proroków wszystkich religii œwiata.

14. Tworzenie sieci modlitwy, zrozumienia i wspó³czucia jako fundamentów pokoju, mi³oœci i braterstwa ca³ej ludzkoœci opartych na duchowych podstawach.

15. Uczynienie ¿ycia na naszej planecie œwiêtym, sakrum i promowanie ochrony ¿ycia we wszystkich jego postaciach jako naczelnej zasady moralnej dla ludzkoœci.


Szczegó³owe informacje:
info@himalaya-tirtha.orgSZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3