HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Tablica Og³oszeñ

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964498
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Mag ATHENOR. Analizy numerologiczne, prognostyki ¿ycia. Horoskopy numerologiczne. Tajemnica i Magia imion i nazw. Jak unikaæ z³ego losu i ¿yciowych niepowodzeñ. Mag Athenor odpowie na wszystkie pytania (dla sponsorów strony Himalaya Tirtha Sangham). Kontakt e-mail: mag_athenor@yahoo.com

Terapie Cia³a, Serca, Duszy i Umys³u! Przebaczanie dla zdrowia • Relaks, g³êbokie odprê¿anie • Modlitwa, Medytacja, Joga Zdrowia • Usuwanie przyczyn raka i zawa³u • Æwiczenia oddechowe • Pokonywanie bólu i cierpienia • Æwiczenie si³y wyobraŸni w terapii • Myœli, które lecz¹ – Afirmacje Zdrowia • Medytacja jako dieta cud • Przezwyciê¿anie samotnoœci. Tel.  +48 518-300138; e-mail: priyasrimataji@yahoo.com

Staropolski Leczniczy Masa¿ Deptany znany ju¿ od czasów pierwszych S³owian ze swych uzdrawiaj¹cych i relaksuj¹cych w³aœciwoœci! Gliwice, tel. 0518-300138

Wró¿ka. Doradztwo duchowe, pomoc w rozwi¹zywaniu problemów ¿yciowych, uzdrawianie. Tel. (034) 361 50 23, tel. kom. 0661 426260


Masa¿ uzdrawiaj¹cy, relaksuj¹cy, energetyzuj¹cy. Czêstochowa tel. (034) 361 50 23, tel. kom. 0661 426260


Ajurwedyjscy Uzdrowiciele. Ajurweda - synteza wiedzy i praktyki o uzdrawianiu cia³a, duszy i ¿ycia. G³êbokie efektywne metody uzdrawianiaod diety, niekonwencjonalne metody leczenia uzale¿nieñ, nowotworów, schorzeñ krêgos³upa po dog³êbne uzdrawianie duszy, riberhting. Zapraszamy do autoryzowanych oœrodków ajurwedyjskiego uzdrawiania.

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3