HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Listy od Mistrza

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964453
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
W przeci¹gu ostatnich lat, Himalaya Master napisa³ kilka tysiêcy listów do swoich uczniów i nie tylko. Wszystkie listy zawieraj¹ bardzo cenn¹ wiedzê duchow¹, porady i wskazówki. Dlatego postanowiliœmy zebraæ je wszystkie razem i upubliczniæ dla po¿ytku  wszystkich Pielgrzymów Duchowej Drogi! Dzia³ "LISTY OD MISTRZA" poœwiêcony jest w³aœnie tym unikatowym, oryginalnym per³om duchowej wiedzy i m¹droœci!

UWAGA! Ze wzglêdu na ogromn¹ iloœæ LISTÓW do opublikowania, bêd¹ one umieszczane sukcesywnie (w miarê mo¿liwoœci) na tej stronie. Informacja m.in. o nowododanych LISTACH od MISTRZA zawsze jest umieszczana w menu Co nowego?
List do Biskupa Miros³awa z dnia 14 listopada 2002 r. e.ch. - Esencjonalny wyk³ad o Mistyce Chrzeœcijañskiej - jednej z wielu dróg prowadz¹cych do zjednoczenia (jogi, pojednania) z Bogiem.

List do Magdy i Tomka z 13 lipca 5105r. Kâli - Prawa Duchowego ¯ycia; podstawy duchowej podró¿y; 3 klejnoty - Sangha, Dharma i Guru; duchowa wspólnota; izolacja i osamotnienie; w³aœciwe pogl¹dy i przekonania; o datkach czyli Dakszinie; dobro i z³o

List do Kapali z 20 lipca 5105r. Kâli - Gematria, Numerologia - nauka o wibracjach liczby s³ów i imion; uk³adanie modlitw w oparciu o nauki Gematryczne; Œiwa, Om, Œiwaja, Namah, Pan Œiwa, Pan Bóg Œiwa, Œwiêty, Œwiêtowit, Sai, Perun, Harah, Hara. 23 dobre Imiona Duchowe do dawania Abhjasinom.


SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3