Laja Joga :: Tantra :: Laja Marga :: Biblioteka Laja Jogi :: Laja Warsztaty
» Laja Joga » Biblioteka Laja Jogi » Laja Joga - Istota Wszelkiej Religii

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964458
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Joga oznacza 'Jedniê' i stanowi esencjê wszelkiej religii, istotê ka¿dego wyznania, rdzeñ ka¿dej drogi duchowej. W dawnych Indiach jogê praktykowali tacy mêdrcy jak Œiwa, Rama, Kryszna czy Wjasa. Kryszna naucza ArdŸuny nie krysznaizmu ale w³aœnie jogi! U podstaw d¿ajnizmu jest joga, gdy¿ Mahawira praktykowa³ hatha jogê. Za³o¿yciel religii perskiej, Zaratusztra tak¿e praktykowa³ jogê. Wiedza o Jednoœci znana by³a i praktykowana przez Proroków Beni Israel: Seta, Henocha, Noego, Abrahama, Moj¿esza, Eliasza, Dawida, Jezusa czy Muhammada. Jezus Chrystus odby³ nawet kilka lat trwaj¹c¹ pielgrzymkê poœwiêcon¹ studiowaniu jogi. Tak¿e Gautama Buddha przez ca³e ¿ycie studiowa³ jogê. Bodhidharma przyniós³ rad¿a jogê Buddy z Indii do Chin. W krajach bliskiego Wschodu mówi siê o tej praktyce SUFA lub ZUF(hebr.). Jak œwiadczy Biblia, tacy mê¿owie jak Prorok Samuel czy Dawid zwi¹zani byli ze szko³¹ sufich (ryszich), W Tybecie ludzie nie mówi¹ o sobie, ¿e s¹ buddystami, tylko ¿e praktykuj¹ jogê. Padmasambhawa tak¿e jest joginem.

Joga jest sednem ka¿dej religii i tym co wspólne we wszystkich religiach. Jeœli cz³owiek naprawdê chce zg³êbiæ mistyczno duchow¹ istotê swojej religii przychodzi praktykowaæ jogê. Mówimy ¿e joga nie jest religi¹ w sensie osobnego wyznania czy sekty oddzielaj¹cej siê od innych. Mówimy te¿, ¿e joga jest treœci¹ i g³êbi¹ ka¿dej religii, Jej wewnêtrznym kultem. Dlatego mo¿esz byæ cz³onkiem ka¿dej religijnej spo³ecznoœci i praktykowaæ jogê. Dwie regu³y czy jak wolimy dwa przykazania obecne we wszystkich œwiêtych pismach takich jak Weda, Koran czy Biblia s¹ jakby dwoma skrzyd³ami anielskiego, niebiañskiego treningu Laja Jogi. "Œwiêtymi b¹dŸcie bo Jam jest Œwiêtym" oraz "B¹dŸcie tak doskonali jak Ojciec wasz niebieski doskona³ym jest". Oto znaki autentycznej duchowej drogi uniwersalnego ¿ycia.

Mistyczne kontemplacje, g³êbokie nauki Odwiecznej M¹droœci, misterium modlitwy, opanowanie zmys³ów, charyzmatyczne cuda, wszystko to te¿ jest przedmiotem jogi w ka¿dej z istniej¹cych religii. Joga to realna praktyka i pomoc w g³êbszym zrozumieniu ka¿dej z istniej¹cych religii czy wyznañ, nie zaœ zbiór dogmatów. Laja joga ukazuje w szczególnoœci to, co "wspólne w naukach wszystkich religii i wyznañ duchowych. Joga jest Drog¹ czyst¹ i bit¹ œcie¿k¹ prawoœci i mi³oœci. Nawet taoistyczna tradycja religijna swoje g³êbsze i rdzenne nauki raczy nazywaæ jog¹. Laja jest Œwiat³em Ekumenii, które jednoczy w sobie prawdê wszystkich istniej¹cych religii. Mo¿na powiedzieæ, ¿e religie stanowi¹ uproszczon¹ i egzoteryczn¹ zewnêtrzn¹ stronê jogi. Wed³ug staro¿ytnych i wspó³czesnych przepowiedni Joga w³aœnie stanie siê podstaw¹ nowoczesnej, duchowej kultury przysz³ego tysi¹clecia. Mo¿emy zjawisko to zaobserwowaæ na przyk³adzie duchowej awangardy naszej cywilizacji jak¹ s¹ Ruchy New Age. Wszystkie one szeroko czerpi¹ ze staro¿ytnych duchowych idea³ów jogi. Nawet reforma sekciarskiego chrzeœcijañstwa wysz³a z krêgów jogi lub jog¹ jest inspirowana. Odnowowe ruchy zielonoœwi¹tkowe i chrystusowe przejê³y indyjskie formy duchowej praktyki znane z ezoterycznej Bhakti Jogi i dziêki temu przyjmuj¹ swego Zbawiciela do serca. Reformatorski, soborowy papie¿ Pawe³ VI ka¿dego poranka przez pó³ godziny oddawa³ siê medytacjom jogi. Chocia¿ ciemne si³y t³umi¹ soborow¹ ekumeniczn¹ rewolucjê jednak zwyciêstwo zastêpów Boga ¯ywego jest nieuniknione i nowa kultura inspirowana jog¹ rozprzestrzeni siê ogarniaj¹c ca³¹ ziemiê i transformuj¹c wszelkie sekty religijne czy raczej ich wyznawców.

Pomimo u¿ywania terminów takich jak joga chrzeœcijañska, tybetañska, buddyjska czy taoistyczna w odniesieniu do w³asnych religii, joga pozostaje jog¹ i oznacza wewnêtrzne, misteryjne nauki i praktyki ka¿dej z tych religii. Separatystyczne sekciarstwo powstaje z powodu nienawiœci i fanatyzmu, których nie wyzbyli siê cz³onkowie wspólnot religijnych. Œwiat³o Ducha wlane do brudnego naczynia psychiki ska¿onej nienawiœci¹ tworzy antagonizmy, podzia³y i waœnie pomiêdzy wspólnotami religijnymi. Z tego powodu joga k³adzie nacisk na wszechstronne oczyszczenie i zrozumienie miêdzyludzkiego braterstwa, na przepe³nienie siê darem duchowej Mi³oœci. Cztery charyzmatyczne filary ka¿dej jogi to Mi³oœæ, Prawda, Œwiêtoœæ i Pokój. Joga zawsze jest Œwiat³em Ekumenii, które jednoczy wyznawców wszystkich wiar i orientacji religijnych w Bo¿ym Duchu Mi³oœci i Prawdy. Joga s³u¿y pokazywaniu Drogi Czystej i Bitej, W¹skiej Drogi wiod¹cej do Ostatecznego Celu. Zaprawdê, Droga Doskona³ych jest w¹ska i ciasna.

Joga oferuje proces inteligentnego doskonalenia w którym rozumiemy wierzenia i bêdziemy w stanieje skutecznie praktykowaæ. W³aœnie do tego celu s³u¿¹ æwiczenia kontemplacyjne zwane na ogó³ medytacjami. Nie - œlepemu i fanatycznemu (czytaj nienawistnemu) dogmatyzmowi. Tak - rozumnemu i inteligentnemu wype³nianiu ¿ycia w g³êbi religijnego misterium. Joga jest MISTERIUM ka¿dej tradycji duchowo - religijnej i spuœcizn¹ kultury indoeuropejskiej, której pierwotnym jêzykiem jest Sanskryt. Uniwersalne ¯ycie i Duchowe Odrodzenie to synonimy jogi. Narodzenie z Ducha Œwiêtego to proces Duchowej Inicjacji (Dikszan) w jogê. Œwiadomoœæ Boga i œwiadomoœæ Buddy, Jezusa czy Kryszny to ci¹gle ta sama wszystkoogarniaj¹ca œwiadomoœæ, cel wszystkich religii. Kogo wielbi³ jogin Œiwa? Czci³ Pana Rudra, Bo¿ego Ducha ¯ycia i Pana Przyrody. Kogo czci³ Kryszna i Rama? Pan Rama i Pan Kryszna, ka¿dy z nich jako jogin czci³ Œiwê, Mistrza Joginów. Kogo wielbi³ Æaitanja? Pan Æaitanja wielbi³ Ramê i Krysznê. Kogo wielbi³ Jezus Chrystus? Jezus wielbi³ Pana Œiwê i Pana Buddê, najwiêkszych joginów w historii planety ziemi. Oto duchowa hierarchia zbawicieli, wyzwolicieli dusz ludzkich z ich splamieñ i ska¿eñ czy jak kto woli grzechów.

Uzdrawianie cia³a, psychiki i duszy jest jednym z zasadniczych kierunków jogicznej dzia³alnoœci s³u¿¹cych ca³kowitej odnowie psychobiologicznej i duchowej. Oczyszczaj¹ce, uzdrawiaj¹ce i odm³adzaj¹ce æwiczenia jogi mog¹ przywróciæ zdrowie, si³ê ¿ycia, radoœæ, a tak¿e przed³u¿yæ ¿ycie. Duchowe uzdrawianie jest istotn¹ czêœci¹ ka¿dej religijnej drogi ¿ycia. Praktyki Laja Jogi s³u¿¹ wyzwoleniu, zbawieniu duszy i pojednaniu jej z Bogiem. Czym jest Bóg dla joginów? Staro¿ytni mêdrcy przez wszystkie religie powtarzaj¹ te same prawdy. Jest On tym w którym ¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy, Tym który sam daje wszystkim ¿ycie i oddech. Jest On œwiat³em œwiadomoœci, duchem wszechœwiata, ogniem p³omiennym i Panem wszystkiego. Jest On Dobrem które mieszka tak wewn¹trz nas jak i poza nami. Moc Bo¿a uzdrawia, a wielu œwiêtych mêdrców zrealizowawszy jogê s³u¿y bliŸnim darem cudownego uzdrawiania aby mogli poznaæ Bo¿¹ Obecnoœæ.

Himalaya Tirtha Sangha jest organizacj¹ duchow¹ s³u¿¹c¹ aran¿owaniu nauczania i praktykowania Laja Jogi pochodz¹cej od Mêdrców z Himalajów, którzy przechowuj¹ klejnoty duchowej wiedzy i praktyki ludzkiej cywilizacji Grupy Laja Jogi prowadz¹ spotkania dla wszystkich zainteresowanych w wynajêtych salach lub oœrodkach. Cz³onkowie uprawiaj¹ æwiczenia jogi g³ównie we w³asnych domach, ¿yj¹c w codziennym œwiecie i wiod¹c zwyczajne ludzkie ¿ycie.

Joga jest sednem ka¿dej religii i tym co wspólne we wszystkich religiach. Jeœli cz³owiek naprawdê chce zg³êbiæ mistyczno duchow¹ istotê swojej religii przychodzi praktykowaæ jogê. Joga nie jest religi¹ w sensie osobnego wyznania czy sekty oddzielaj¹cej siê od innych. Joga jest treœci¹ i g³êbi¹ ka¿dej religii jej wewnêtrznym kultem. Mo¿esz byæ cz³onkiem ka¿dej religijnej spo³ecznoœci i praktykowaæ jogê, choæ szatañskie sekty w zazdrosnej i ob³udnej trosce przecz¹ prawu wolnoœci duszy do zjednoczenia siê z Bogiem i w swej œlepej ciemnoœci usi³uj¹ powstrzymaæ dusze pragn¹ce Boga od praktykowania wszelkiej JOGI. Joga to œwiat³o ekumenii, jednoœci ludzi Boga spoœród wszystkich religii jakie istniej¹. Termin JOGA dos³ownie oznacza pojednanie, zjednoczenie. EKUMENIA tak¿e oznacza pojednanie i zjednoczenie. Wielka JEDNIA jak¹ jest JOGA nie oznacza jednak w ¿aden sposób uniformizmu ani synkretyzmu. Akceptuje siê i popiera rozmaite formy praktyki i kultu pamiêtaj¹c i¿ cel wszelkiej religijnoœci i duchowoœci czy mistyki jest zawsze ten sam. Jednoczymy siê we wspólnocie CELU zachowuj¹c odrêbnoœæ w szczegó³owych metodach jego osi¹gania.

Nauczanie Laja Jogi zosta³o zainicjowane w Polsce w 1983 roku przez Mahaguru Swami Baba Œiwanandê z Darjeeling, który w trzy lata póŸniej rozpozna³ jednego ze swoich polskich uczniów jako inkarnacjê linii przekazu Himalaya i wyœwiêci³ go jako Duchowego Przewodnika (Guru) i Mistrza (Kandha) tej szko³y jogi w Polsce. Aktualnie prowadzi nauczanie pod duchowym imieniem Himalaya Master. Dzia³a tak¿e oko³o 50 Nauczycieli i kandydatów, którzy prowadz¹ zajêda i spotkania laja jogi, subudh i pokrewnych metod. HTS posiada ³¹cznie ponad 6000 cz³onków zwyczajnych, którzy posiadaj¹ formalne, inicjacyjne przekazy praktyk laja. Grono sympatyków stanowi kr¹g oko³o 1500 osób w ca³ej Polsce. Wiêksze grupy praktykuj¹cych znajduj¹ siê miêdzy innymi w Gliwicach, Szczecinie, GnieŸnie, Stargardzie Szcz., Opolu, Wroc³awiu, Toruniu, Karpaczu, W³oc³awku, Gdañsku, Sopocie, £odzi, Czêstochowie, Zielonej Górze, Brzegu, Kielcach, E³ku, Pu³awach, Zabrzu, Bydgoszczy, Jaworznie, Warszawie, Pile, Zawierciu czy Krakowie, gdzie odbywaj¹ siê mniej lub bardziej regularne spotkania.


The Himalaya Master
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
10
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3