HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Prezenty dla sponsorów » Jak otrzymaæ prezent: Ksi¹¿kê, Skrypt, CD?

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964428
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

¯eby otrzymaæ wybrany przez Ciebie prezent (ksi¹¿kê, skrypt, p³ytê CD) napisz do nas maila hridaya@himalaya-tirtha.org z proœb¹ o wys³anie wybranych przez Ciebie materia³ów podaj¹c przy tym dok³adny adres na jaki przesy³ka ma zostaæ dostarczona. Takie zamówienie mo¿na tak¿e zrealizowaæ telefonicznie: +48 518 300 138 (ksi¹¿ki, p³yty CD), +48 791 898 858 (p³yty CD), lub +48 794 390 921 (ksi¹¿ki, p³yty CD)

UWAGA: P³yty CD z zapisem audio z warsztatów medytacyjnych wysy³amy wy³¹cznie uczestniokom warsztatów.

Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjêciu Twojego zamówienia (mailowo lub telefonicznie) prosimy o wp³acenie na poni¿sze konto odpowiedniej dotacji - (minimalna dotacja za wybrany prezent podana jest przy jego opisie) powiêkszonej o koszty przesy³ki, o której dowiesz siê wraz z potwierdzeniem przyjêcia zamówienia.Dotacjê mo¿esz wp³aciæ na wiele sposobów:

1. Przez internet (on-line) - kliknij w poni¿szy baner i wp³aæ dotacjê u¿ywaj¹c karty kredytowej lub za poœrednictwem innego kana³u przesy³ania pieniêdzy on-line (np. mTransfer, Inteligo, Multitransfer, Przelew24 i kilkanaœcie innych kana³ów)2. Bezpoœrednia wp³ata na konto. Wp³aæ dotacjê lub przelej pieni¹dze na podany ni¿ej numer rachunku (na poczcie - zwyk³ym przelewem pieniê¿nym lub w dowolnym Banku)

W³aœciciel konta: CZWARTE OKO
Bank: BRE BANK SA - mBank
Nr: 64 1140 2004 0000 3202 7437 1470

Dla wp³acaj¹cych z zagranicy:
W³aœciciel konta: CZWARTE OKO
Bank: BRE BANK SA - mBank
Nr: PL 64 1140 2004 0000 3202 7437 1470
SWIFT: BREXPLPWMUL
W tytule przelewu proszê o wpisanie "DOTACJA ZA PREZENT"Wysy³ka zostanie uruchomiona kiedy dotacja wp³ynie na w/w konto. Czas realizacji zamówienia (od momentu jego przyjêcia) nie powinien przekroczyæ 2 tygodni.

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ wys³ania zamówionych materia³ów ZA POBRANIEM, czyli odbiorca p³aci dotacjê w momencie otrzymania przesy³ki. Przy tej opcji, cena przesy³ki powiêkszona jest o op³aty pocztowe (koszt us³ugi "za pobraniem") oraz koszty przesy³ki.

Prosimy o poinformowanie nas o formie realizacji zamówienia.
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3