HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy) » Czym jest Hridaya?

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874307
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

W umyœle cz³owieka tkwi pomieszanie spowodowane aktem wolnego wyboru oddzielenia siê od boskoœci, oddzielenia od Ÿród³a czy korzenia w³asnego istnienia, od prawdziwego zaopatrzenia we wszystko czego tylko cz³owiek naprawdê potrzebuje. Z powodu popadniêcia w ciemnoœci materialnego œwiata iluzji (Maja), po¿¹dañ i zwierzêcych instynktów, ludzkie istoty znajduj¹ siê z dala od ich w³aœciwej i jedynej œcie¿ki rozwoju, któr¹ jest w¹ska i ciasna droga do boskoœci. Czas zakoñczyæ bezsensowne b³¹kanie siê po bezdro¿ach i demonicznych manowcach ludzkiej egzystencji.

Uœwiadomienie sobie dzieciêctwa Bo¿ego ca³ego ludzkiego rodzaju w poczuciu wspólnoty wszystkich istot, to pierwszy krok przebudzenia ku prawdzie jedynej rzeczywistoœci. Wszyscy jesteœmy jedn¹ istot¹, jedn¹ dusz¹. Tylko dlatego, kiedy ranisz innych, tak naprawdê ranisz siebie. Prêdzej czy póŸniej poczujesz g³êbok¹ prawdê tego faktu. Jeœli zaœ wszyscy, wraz z m³odszymi naszymi braæmi zwierzêtami i roœlinami jesteœmy jedn¹ istot¹, jednym duchem ¿ycia, to mo¿emy powiedzieæ i¿ wielcy zbawiciele tacy jak Jezus Chrystus ponieœli tyle samo cudze jak i w³asne brzemiê grzechu. W poczuciu jednoœci, cudze cierpienie jest bowiem dok³adnie w³asnym cierpieniem. Oto esencja wspó³odczuwania której próbowa³ nauczyæ wielki prorok i jogin, Gautama Buddha.

Maheœwara to Wielka Doskona³oœæ, Wielki Idea³ wszystkich duchowych, boskich Idea³ów i Doskona³oœci. Maheœwara to jaœniej¹cy obraz Esencji Sain w któr¹ wpatruj¹ siê wszystkie udoskonalone w procesie przemiany dusze ¿yj¹cych istot. Maheœwara to ostateczny cel Apjajany, Œcie¿ki Wewnêtrznego ¯ycia.

Otwórzcie swe serca i s³uchajcie g³osu Pana Boga, który wzywa was jak Pasterz nawo³uj¹cy swoje stado. Maheœwara to najdoskonalsza osobowa forma czy postaæ Pana Boga, jak¹ tylko mo¿na sobie jeszcze uzmys³owiæ w g³êbi swej anielskiej duszy.

Maheœwara, Najwy¿szy Pan powiada: "Gdy schodzicie siê razem w Moim Imieniu, ustanawiacie Kr¹g (Æakram) do którego Moja mi³oœæ (Prema) mo¿e sp³ywaæ tak swobodnie, ¿e nawet mo¿e spowodowaæ poczucie nadmiernego przepe³nienia si³¹ tej mi³oœci i moc¹ wspó³odczuwania, która jej towarzyszy. Mi³oœæ Moja ³amie wszelkie bariery i ods³ania Boga we wnêtrzu prawdziwej waszej istoty, która zawsze jest obrazem i uosobieniem samego Boga. Coraz bardziej jaœniej¹c stajemy siê podobni do Rzeczywistoœci na obraz i podobieñstwo której zostaliœmy stworzeni. Zawsze jestem obecny we wnêtrzu ka¿dej ludzkiej istoty, jednak¿e wy nie zdajecie sobie z tego sprawy. Odbijam siê w czystym zwierciadle duszy jak obraz s³oñca w lustrze. Tylko wtedy, kiedy wy sami stwarzacie w³aœciwe warunki, mo¿ecie doœwiadczaæ Mojej wszechobecnoœci."

KR¥G HRIDAJA to kr¹g studiowania wiedzy ezoterycznej w po³¹czeniu z g³êbok¹ kontemplacj¹ czy rozwa¿aniem nad przedmiotem studiów. Ezoteryczna wiedza tajemna budzi siê w sercu i umyœle jako przyp³yw rozumienia pojawiaj¹cy siê z g³êbi ludzkiej istoty, z jej anielskich poziomów œwiadomoœci zawsze wpatrzonych w Najwy¿szego Pana i Boga, w Maheœwarê. Ka¿da Grupa studiuj¹ca ezoteryczne pisma Himalaya Tirtha Sangha jest w swej istocie Krêgiem Hridaja.

Krêgi Hridaja które powo³ano s¹ jedynie zapocz¹tkowaniem ca³ego ruchu niebiañskiej m¹droœci i bêd¹ stopniowo wzrasta³y. Koordynatorzy (Snataka) Krêgów Hridaja powinni dodawaæ odwagi cz³onkom swoich w³asnych grup studyjnych do zapocz¹tkowywania ich w³asnych nowych krêgów ezoterycznych studiów, nawet z dwoma lub trzema osobami. Maheœwara zawsze przeleje swoj¹ mi³oœæ do ka¿dego nowego Krêgu Nauki Ezoterycznej Szko³y Duchowej.

Maheœwara, Najwy¿szy Pan powiada i¿ potrzeba wiêcej grup skupionych na rozwijaniu charyzmatycznego daru duchowej m¹droœci, pojmowania i rozumienia wed³ug ducha adwaity, m¹droœci niedualnej, która zawsze spogl¹da z punktu widzenia jednoœci, który to jest jedynym boskim punktem widzenia. Jedno Oko Boga widzi zawsze tylko z punktu jednoœci i ca³oœci. Trzecie Oko jest zawsze boskim okiem pogl¹du adwaity, punktu widzenia jednoœci i ca³oœci wzoru stworzenia.

Obowi¹zkiem istot Przebudzonych Duchowo jest rozprzestrzenianie Orêdzia Laja Jogi, które jest Orêdziem Prawdy, Pokoju i Mi³oœci. Istnieje wiele sposobów wype³niania tego boskiego obowi¹zku przebudzonej duszy, jednak¿e Krêgi Nauki przybli¿aj¹ce anielsk¹ œwiadomoœæ stanowi¹, ze wzglêdu na wsparcie samego Pana Maheœwary, sposobnoœæ najbardziej u¿yteczn¹ w boskiej Misji.

Rozpoczêcie nawet najskromniejszej pracy w tym kierunku spowoduje, ¿e po pewnym czasie pojawi¹ siê zupe³nie nowe mo¿liwoœci, a nasza skromna praca powiêkszy siê i wyda niezliczone duchowe owoce. Poznacie ich po owocach (siddhis). Tak okreœla siê uczniów œcie¿ki i ich pracê. Jest to s³u¿ba dla nowego wieku prawdy.

Kr¹g Hridaja to dziewiêciostopniowa œcie¿ka niebiañskiej wiedzy duchowej pochodz¹cej od Bo¿ych anio³ów (dew). Hridaja (Hrydaja) to Kr¹g studiów ezoterycznej wiedzy tajemnej opartej o zasadê widzenia jednoœci i ca³oœci. Duch jednoœci (zgody) musi zawsze towarzyszyæ takim ezoterycznym spotkaniom. Œcie¿ka jest dziewiêciostopniowa, gdy¿ istnieje dziewiêæ stopni poznania m¹droœci, poprzez które przechodz¹ adepci zanim ostatecznie zg³êbi¹ Misterium Tajemnicy.

Hrydaja (Hridaya) to dos³ownie Cia³o Serca. Daja bowiem to pow³oka lub cia³o, a HRH (Hryh, Hrih) to j¹dro, rdzeñ, tak¿e serce lub wnêtrze oraz esencja (Sain) naszej istoty. Niebiañska œcie¿ka okazuje siê podró¿¹ ku coraz bardziej esencjonalnemu poznaniu Rzeczywistego - zwanego Misterium.

Lotos (Padma) Hrydaja, jako oœrodek skupienia, odnajdujemy w obszarze grasicy, jako tak zwane górne serce w formie kwiatu lotosu o dziewiêciu p³atkach, które symbolizuj¹ odpowiednio dziewiêæ sfer niebiañskich podzielonych na trzy grupy czy hierarchie zwane Bhutakaœa, Manakaœa i Æittakaœa. Kolejne p³atki oznaczaj¹ kolejne stopnie wtajemniczenia w Ducha Niebiañskiej M¹droœci.

S³owo Hridaja oznacza serce, j¹dro, wnêtrze, rdzeñ, a tak¿e esencjê. Nazwa ta odnosi siê tak¿e do oœrodka subtelnej energii zwanego oœrodkiem grasicznym, anielskim lub górnym sercem. Bogactwo jogi jest ogromne. Sûtry "Hridaja" to ledwie szkice obejmuj¹ce podstawê wiedzy duchowej czy ezoterycznej Wielkich Mêdrców, jednak¿e tak pomyœlane, by dotkn¹æ tego co jest najwa¿niejsze i najistotniejsze dla pracy nad sob¹ w Drodze duchowego rozwoju. Wspólnie bêdziemy przebywaæ Drogê do coraz bardziej rdzennych i mistycznych nauk Himalaya. Œri Widja, Œwiêta Wiedza, to serce wszelkich nauk i przedmiot uwielbienia anio³ów Bo¿ych, dew zamieszkuj¹cych Niebiosa, Raj.

Kolejne tematy pomyœlane jako lekcje do œwiêtych czytañ, jak na Wschodzie zwane s¹ krêgi w których przekazuje siê czyst¹ wiedzê ze Ÿród³a zwanego prawd¹, przeznaczone s¹ dla osób zainteresowanych nauk¹ i praktyk¹ laja jogi. Stanowi¹ tak¿e materia³ dla osób zainteresowanych g³êbsz¹ praktyk¹ oczyszczania aury, æakramów i rozwoju duchowego.

Kolejne serie zawieraj¹ po dziesiêæ lekcji ezoterycznych wprowadzaj¹cych coraz g³êbiej na drogê czystoœci i œwiêtoœci, wyjaœniaj¹c rozmaite aspekty duchowej wiedzy niezbêdnej w podró¿y dla powa¿nych poszukiwaczy prawdy. Laja Joga jest jedn¹ z najstarszych form jogicznego przekazu, jakie istniej¹ i jedn¹ z czterech, które w tym wieku Kali mog¹ byæ z powodzeniem praktykowane (oprócz mantra, hatha i radŸa jogi). Nauczyciel Laja Jogi przekaza³ wiele œrodków do osi¹gania harmonii, oczyszczenia, wyciszenia, uzdrowienia, oœwiecenia... Jest ¿yczeniem pisz¹cego te s³owa, aby przekaz ten móg³ pop³yn¹æ do wszystkich, którzy tego potrzebuj¹ i pragn¹ siê weñ wg³êbiæ.

Sûtry "Hridaja" (Apokryfy) pomyœlane s¹ jako materia³ dla wszystkich Wnuków Ksiêgi, którzy inicjowani czy te¿ nie, potrzebuj¹ zsynchronizowania z Odwieczn¹ M¹droœci¹ i jej ¿ywym Ÿród³em. W szczególnoœci polecamy wiedzê tu zawart¹ jako przedmiot medytacji i skupienia wszystkim inicjowanym adeptom Laja Margi, w tym BhaiszadŸja Jogi, Narajana Jogi, Wastoszpati Jogi, Kundalini Jogi, BhutadŸaja Jogi i wielu innych form przekazu Laja Margi. Zakon Misterium niesie bowiem ideê jednoœci duchowych œcie¿ek tak Wschodu jak i Zachodu, ideê jednoœci wszystkich religii.

Wszystkich zainteresowanych dzia³alnoœci¹ Krêgów Hridaja zapraszamy do korespondencji, któr¹ prosimy kierowaæ na adres hridaya@himalaya-tirtha.org

Wiele B³ogos³awieñstw
The Himalaya Master
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
8
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3