Rad¿a Joga :: Biblioteka RadŸa Jogi :: Rad¿a Warsztaty
» Rad¿a Joga » Biblioteka RadŸa Jogi

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964419
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
• Ezoteryczne biblioteki: HTS, Laja Jogi, Ajurwedy, Hatha Jogi i WadŸrasattwy
• Zbiory nauk Uniwersytetu Himalaya oraz wedyjskie pieœni duchowe i mantramy


Afirmacje Przep³ywu ¯ycia
Czytaj sobie codziennie pó³g³osem lub szeptem wszystkie wspaniale zmieniaj¹ce ¿ycie nasienne myœli, a przed przeczytaniem ka¿dej weŸ g³êboki, od­prê¿aj¹cy oddech. Nastêpnie siedz¹c skrzy¿nie, klêcz¹c w modlitwie lub le¿¹c w pozycji relaksacji na wznak, zrób kilkanaœcie g³êbokich, pe³nych oddechów i powtarzaj sobie Afirmacjê (Dobr¹ Myœl) o numerze dzisiejszego dnia miesi¹ca, zgodnie z kalendarzem.
Medytacja RadŸa Jogi
Instrukcja do praktyki medytacji RadŸa Jogi. "Uœwiadamiamy sobie siebie jako oœrodek energii, punkt œwiat³a, który jest po³¹czony œwietlistymi promieniami ze wszystkimi oœrodkami energii i œwiat³a, jakie istniej¹ poœród ca³ej ludzkoœci planety Ziemia ..."
Szlachetna Oœmioraka Œcie¿ka
Jest to bardzo krótka i elementarna nauka o Oœmiu W³aœciwoœciach, które s¹ drogowskazem ka¿dego autentycznego i szczerego Ucznia buddyjskiej Drogi, tak jak zosta³a wprowadzona  i przekazana przez Œri Gautama Buddha, zwanego te¿ Siddhārtha, zrealizowanym i obfituj¹cym Siddh¹, co widaæ po dziœ dzieñ poprzez kolejny rozkwit buddyjskiej myœli ogarniaj¹cy ca³¹ planetê. Nale¿y gruntownie i dog³êbnie studiowaæ tych osiem wskazañ oryginalnych, jakie poda³ i g³êboko oraz czêsto omawia³ Œri Buddha oraz jego bezpoœredni Uczniowie, którzy byli ¿ywymi Nauczycielami Dharmy (Āæārya)
Gorej¹ce Serce!
Centralnym i najwa¿niejszym z dwunastu organów, zarz¹dców cia³a jest ludzkie SERCE. Duchowo, centralnym i najwa¿niejszym dla ludzi oœrodkiem skupienia uczuæ i myœli, psyche, jest oœrodek SERCA po³o¿ony tak, jak i fizyczne serce, w œrodku klatki piersiowej, pod mostkiem. Ju¿ w dalekiej staro¿ytnoœci wi¹zano Serce z poczuciem siebie, z poczuciem „ja”. Umiejscawiano w fizycznym sercu siedzibê Duszy, Psyche. Tradycje mistyczno-religijne wi¹¿¹ w Sercu trzy aspekty ludzkiej istoty, które grecka filozofia okreœla terminami Soma (Cia³o), Psyche (Dusza) i Nous (Duch, Wy¿sza JaŸñ).
Buddha Dhyana
Wielkim zainteresowaniem wszystkich otwartych, uduchowionych umys³ów ludzkich ciesz¹ siê dzisiaj nauki i praktyki duchowe, jakie g³osi³ Mêdrzec Siddharta Gautama Buddha (VII-VI w. p. e. ch.), oœwiecony reformator panindyjskiej, pradawnej duchowoœci i religijnoœci. Jednak¿e pomimo wielkiego zainteresowania oryginaln¹, autentyczn¹ nauk¹ i praktyk¹ polecan¹ przez Œrî Gautama Buddha, nie ma wielu t³umaczeñ prawdziwych nauk ani opisów oryginalnych æwiczeñ duchowej kontemplacji, jakich naucza³ sam ksi¹¿ê Siddharta Gautama.
Kurs wprowadzaj¹cy w RadŸa Joga
Droga w Œwiaty Nadzmys³owe – RadŸa Joga Nowoczesna. Józef Aæarya Œwitkowski. "Je¿eli bierzesz do rêki tê ksi¹¿kê, to poza ciekawoœci¹ powodowa³a tob¹, byæ mo¿e, chêæ znalezienia drogi, po której móg³byœ pójœæ sam, zamiast tylko czytaæ o drodze, któr¹ inni szli oraz id¹. Mo¿e ju¿ od dawna b³¹kasz siê i szukasz, bo czujesz, ¿e ta droga szeroka i udeptana, po której st¹paj¹ wszyscy woko³o, nie jest dla ciebie odpowiednia. Jest ju¿ mo¿e zbyt prosta, zbyt ³atwa, a przede wszystkim, zbyt pozioma. Id¹ ni¹ wszyscy powoli, wygodnie, bez wysi³ku, a te¿ i bez widoków. Niewiele musz¹ dawaæ z siebie, ale te¿ i niewiele za to otrzymuj¹. A ty wola³byœ ofiarowaæ wiêcej, aby wiêcej osi¹gn¹æ. Wola³byœ w³o¿yæ choæby najwiêkszy wysi³ek, daæ siebie ca³ego, ale za to otrzymaæ tyle, ile wart jest ten wysi³ek, ile ty ca³y jesteœ wart..."

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3