Hatha Joga :: Biblioteka Hatha Jogi :: Asany :: Hatha Warsztaty
» Hatha Joga » Biblioteka Hatha Jogi » Gherandasanhita » Lekcja 1

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874387
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

>>> Lekcja: 1  2  3  4  5  6  7

9. Siedem æwiczeñ czyli sadhan, które stanowi¹ jogê, s¹ nastêpuj¹ce: 1. oczyszczanie 2. wzmacnianie 3. sta³oœæ 4. uciszenie 5. lekkoœæ 6. postrzeganie 7. odosobnienie

10-12. Pierwsze: siodhanê czyli oczyszczenie dokonuje siê szeœcioma karmanami (które opiszemy pokrótce). Drugie: asany czyli postawy daj¹ drhohatê czyli si³ê (wytrzyma³oœæ). Trzecie: mudra dajê sthiratê czyli sta³oœæ. Czwarte: pratjahara daje dhajrjatê czyli odwagê lub spokój. Pi¹te: pranajama daje lekkoœæ czyli laghimê. Szóste: dhjana daje postrzeganie (pratjakszatwê) siebie samego. Siódme: samadhi daje odosobnienie (nirliptata), które zaprawdê jest wyzwoleniem.

ŒODHANA CZYLI OCZYSZCZENIE

13. (1) Dhauti, (2) basti, (3) neti, (4) laukiki, (5) trataka, (6) kapalabhati - stanowi¹ szeœæ karmanów, czyli szeœæ zabiegów, znanych jako siodhana.

Dhauti

14. S¹ cztery rodzaje dhauti - usuwaj¹ one nieczystoœci cia³a. A to: a. antardhauti (obmywanie wewnêtrzne) b. dantadhauti (czyszczenie zêbów) c. hrddhauti (oczyszczanie serca) d. mulasiodhana (oczyszczanie odbytnicy)

15. Antaradhauti - dzieli siê znów na cztery czêœci: watasara (oczyszczenie wiatrem), warisara (oczyszczenie wod¹), wahmisara (oczyszczenie ogniem) i bahiskrta.

16. Watasaradhauti - œci¹gnij usta w dzió wrony (kruka) i powoli wci¹gaj powietrze, wype³niaj¹c nim stopniowo brzuch (¿o³¹dek), poruszaj nim wewn¹trz, a potem wolno wypuszczaj je dolnym przepustem (odbytnic¹).

17. Watasara jest bardzo tajemnym zabiegiem oczyszczania cia³a, niszczy wszelkie choroby i wzmaga ogieñ ¿o³¹dkowy.

18. Warisaradhauti - nape³nij usta wod¹, a¿ po gard³o, a nastêpnie pij j¹ powoli, a potem przesuwaj j¹ przez brzuch, cisn¹c ku do³owi i wypuszczaj¹c przez kiszkê stolcow¹.

19. Ten zabieg winien byæ utrzymywany w wielkiej tajemnicy. Oczyszcza on cia³o, a praktykuj¹c go starannie osi¹ga siê œwietliste czyli promienne cia³o.

20. Warisara stanowi najwy¿sze dhauti. Ten który je stosuje, z ³atwoœci¹ oczyszcza swoje brudne cia³o i przemienia je w promienne.

21. Agnisaradhauti czyli oczyszczenie ogniem - wciskaj pêpek, lub jelita ku krêgos³upowi sto razy. Jest to agnisara, czyli zabieg ogniowy. Daje powodzenie w praktyce jogi, leczy wszystkie choroby i wzmaga ogieñ ¿o³¹dkowy (sok ¿o³¹dkowy).

22. Ta dhauti winna byæ utrzymywana w wielkiej tajemnicy i jest trudna do osi¹gniêcia nawet przez bogów.

23. Bahiskrtadhauti - za pomoc¹ kakaciauci (czyli mudry koszyczka kruczego) wype³nij ¿o³¹dek powietrzem, zatrzymaj je przez pó³torej godziny, a potem wyciœnij je w dó³ ku jelitom. Ta dhauti musi byæ utrzymana w wielkiej tajemnicy i nie mo¿e byæ nikomu wyjawiona.

24. Nastêpnie wszed³szy do wody, siêgaj¹cej po pêpek, wyci¹gnij siaktinadi (kiszkê prost¹), wymyj nadi rêk¹ i myj starannie, dopóki nie zostanie zmyty wszystek brud, a potem wci¹gnij j¹ zpowrotem do brzucha.

25. Ten zabieg winien byæ zachowany w tajemnicy. Nie jest ³atwy do opanowania nawet przez bogów. Dziêki temu dhauti ³atwo siê osi¹ga dewadehê (boskie cia³o).

26. Dopóki ktoœ nie jest w stanie zatrzymaæ powietrza przez pó³tora godziny (czyli zatrzymaæ wiatr w ¿o³¹dku przez ten czas), dopóty nie mo¿e opanowaæ tego wielkiego zabiegu oczyszczaj¹cego znanego jako bahiskrtadhauti.

27. Dantadhauti czyli oczyszczenie zêbów - jest piêæ rodzajów dantadhauti: oczyszczenie zêbów, nasady jêzyka, dwu otworów w uszach i zatok czo³owych.

28. Dantamuladhauti - trzyj zêby proszkiem z katechu (areki), lu czyst¹ ziemi¹ tak d³ugo, a¿ zostan¹ usuniête z zêbów nieczystoœci.

29. To oczyszczenie zêbów stanowi wielkie dhauti i wa¿ny zabieg w praktykowaniu jogi dla joginów. Joginowie winni je wykonywaæ codziennie rano dla pielêgnacji zêbów. Spoœród œrodków oczyszczenia jest ono zalecane przez joginów.

30. Dziwahwasiodhana czyli dhauti jêzyka - podam ci teraz sposób oczyszczenia jêzyka. Wyd³u¿enie jêzyka usuwa staroœæ, œmieræ i choroby.

31. Z³¹cz trzy palce: wskazuj¹cy, œrodkowy i serdeczny. WsadŸ je do gard³a, pocieraj dobrze i czyœæ nasadê jêzyka, sp³ukuj¹c wielokrotnie wod¹. Usuñ flegmê.

32. Wymywszy go w ten sposób, nacieraj wielokrotnie mas³em i mlekiem. Nastêpnie ujmuj¹c koniec jêzyka ¿elaznymi szczypcami, wyci¹gaj wolniutko na zewn¹trz.

33. Pilnie wykonuj to codziennie przed wschodem i zachodem sloñca. Czyni¹c w ten sposób jêzyk siê wyd³u¿y.

34. Karnadhauti czyli czyszczenie uszu - czyœæ obydwie dziurki w uszach palcem wskazuj¹cym i serdecznym. Praktykuj¹c to codziennie, bêdziesz s³ysza³ mistyczne dŸwiêki.

35. Kapalarandhrauti - pocieraj kciukiem prawej rêki wg³êbienie na czole ko³o nasady nosa. Przez praktykowanie tej jogi leczy siê choroby powsta³e z nieuporz¹dkowania humorów flegmatycznych.

36. Oczyszczaj¹ siê naczynia krwionoœne i pobudza siê jasnos³yszenie. Winno siê to praktykowaæ codziennie po przebudzeniu siê ze snu i po posi³kach wieczornych.

37. Hrddhauti czyli oczyszczanie serca - jest trojakie, a mianowicie: za pomoc¹ dandy (kija), wymany (wymiotów), i przy pomocy wastry (szmaty).

38. Dandadhauti - weŸ ³odygê babki, lub ³odygê kurkumy (haridzi), lub te¿ ³odygê ³oœcinow¹ i w³ó¿ je powoli w prze³yk, a nastêpnie powoli j¹ wyci¹gaj.

39. Dziêki temu zabiegowi wszystka flegma, ¿ó³æ i inne nieczystoœci zostan¹ wyrzucone ustami. Dziêki owej dandadhauti wyleczy siê wszelk¹ chorobê serca.

40. Wamanadhauti - po posi³ku niech m¹dry praktyk wypije wodê , a¿ po samo gard³o, nastêpnie spojrzawszy na krótko w górê, niech zwymiotuje j¹ z powrotem. Praktykuj¹c codziennie tê jogê, wyleczy siê z zatarasowania flegmy i ¿ó³ci.

41. Wastradhauti - po³knij powoli cienk¹ szmatkê na cztery palce szerok¹, a nastêpnie wyci¹gnij ja z powrotem. Nazywa siê to wastradhati.

42. Leczy to gulmê czyli choroby ¿o³¹dkowe, goryczkê, powiêkszenie œledziony, tr¹d i inne choroby skórne oraz zaburzenia flegmy i ¿ó³ci. Z dnia na dzieñ praktykuj¹cy zyskuje na zdrowiu, sile i pogodzie ducha.

43. Mulasiodhana czyli oczyszczanie odbytnicy - dopóki odbytnica nie jest oczyszczona, apana waju nie przep³ywa swobodnie. Dlatego z najwiêksz¹ dba³oœci¹ nale¿y dokonywaæ oczyszczenia odbytnicy.

44. £odyg¹ korzenia haridzi (kurkumy), lub palcem œrodkowym nale¿y starannie oczyszczaæ odbytnicê wod¹, p³ucz¹c j¹ wielokrotnie.

45. Usuwa to zatwardzenie, niestrawnoœæ, dyspepsjê, powiêksza wigor i piekno cia³a, wzmaga sferê ognia (sok ¿o³¹dkowy).

Koniec dhautiCZÊŒÆ 2


Basti


46. Rozró¿nia siê dwa rodzaje basti, a mianowicie dzialabasti (czyli basti wodne) i sukszmabasti (czyli basti suche). Basti wodne wykonuje siê w wodzie, a basti suche zawsze na l¹dzie.

Dzialabasti

47. Wszed³szy do wody po pêpek i przybrawszy postawê zwan¹ utkatasana, œci¹gn¹æ i rozluŸniæ zwieracz odbytnicy. Nazywa siê to dzialabasti.

48. Leczy to premehê (zaburzenia moczowe), gudawartê (obstrukcje) i krurwaju (zaburzenia wiatru). Cia³o uwalnia siê od wszelkich chorób, oraz staje siê tak piêkne jak cia³o boga mi³oœci.

Sthalabasti

49. Przybrawszy postawê zwan¹ paœcimotanasana, powoli poruszaæ jelitami w dó³, a nastêpnie œci¹gn¹æ i rozluŸniæ zwieracz odbytnicy przy pomocy aœwinimudry.

50. Przez praktykowanie tej jogi nigdy siê nie zdarzy zatwardzenie i wzmo¿e siê ogieñ ¿o³¹dkowy oraz uleczy wzdêcia.

Koniec bastikarmanaCZÊŒÆ 3

Neti

51. WeŸ cienk¹ niæ na miarê pó³ ³okcia i w³ó¿ j¹ do nozdrzy. Przepuœæ j¹ przez nie i wyci¹gnij ustami. Nazywa siê to netikrija.

52. Praktykuj¹c netikrijê osi¹ga siê kheciarisidhi. Niszczy ona zaburzenia flegmy i daje jasnowidzenie czyli jasn¹ wizjê.CZÊŒÆ 4

Laulikijoga

53. Przerzucaj bardzo silnie jelitami z jednej strony na drug¹. Nazywa siê to laulikijoga. Usuwa ona wszelkie choroby i wzmaga ogieñ cia³a.CZÊŒÆ 5

Trataka czyli wpatrywanie siê

54. Wpatruj siê bez mrugania w jakikolwiek ma³y przedmiot, a¿ zaczn¹ ciec ³zy. M¹dry nazywa to tratak¹.

55. Praktykuj tê jogê - osi¹ga siê przez ni¹ siambhaawisiddhi i znikn¹ na pewno wszelkie choroby oka, a pojawi siê jasnowidzenie.CZÊŒÆ 6

Kaphalabhati

56. Kphalabhati jest trojaka: wjutkarma, wamakrama i sitkrama. Usuwaj¹ one zaburzenia flegmy.

Wamakrama

57. Wci¹gnij powietrze lewym nozdrzem i wypuszczaj je prawym, a nastêpnie wci¹gnij prawym, a wypuszczaj lewym.

58. To wdychanie i wydychanie ma byæ wykonane bez jakiegokolwiek wysi³ku. To æwiczenie usuwa zaburzenia flegmy.

Wjutkrama

59. Wci¹gnij wodê przez obydwa nozdrza i wypuszczaj j¹ ustami bardzo powoli. Nazywa siê to wjutkrama i niszczy zaburzenia flegmy.

Sitikrama

60. Wci¹gnij wodê ustami i wypuszczaj j¹ nozdrzami. Przez uprawianie tej jogi staje siê on podobny bogu mi³oœci.

61. Nigdy nie przyjdzie na niego staroœæ i zgrzybia³oœæ nigdy go nie oszpeci. Cia³o stanie siê zdrowe, elastyczne i zostan¹ usuniête zaburzenia flegmy.

koniec pierwszej lekcji

>>> Lekcja: 1  2  3  4  5  6  7
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3