HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Gematria » Gematria Imion

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964499
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Jak wszyscy uduchowieni ludzie wiedz¹, Gematria jest g³êbok¹, mistyczn¹ numerologi¹ dziêki której mo¿liwe jest pe³ne obrazowanie ludzkich osobowoœci, szczególnie do celów duchowych. Iloœæ informacji, które mo¿na odczytaæ z zapisu numerologicznego imion i nazw jest ogromna, porównywalna z ilosci¹ danych z kosmogramu i tranzytów astrologicznych, tylko ¿e Gematria jest bardziej matematycznie œcis³a i dopracowana od strony interpretacyjnej. Poszczególne alfabetyczne systemy zapisu imion i nazw jak grecki, ³aciñski czy hebrajski maj¹ swoje w³asne wibracje numeryczne i zmiana zapisu imion czy nazw zmienia wiele z otoczki somatycznej, psychicznej i duchowej. Podstaw¹ analizy jest Gematryczny Kosmogram obliczaj¹cy NOUS (Ducha/G³êbiê), PSYCHE (JaŸñ/Umys³) i SOMA (Cia³o/¯ycie). Ostatnia czeœæ, taka Gematria skrócona znana jest powszechnie jako numerologia.

Kiedy zmienia siê zapis imion duchowych takich jak przyk³adowo KRISZNA (Kryszna) z liter Sanskrytu na literacjê ³aciñsk¹, zmienia sie wartoœæ i obrazowanie osoby u¿ywaj¹cej tego zapisu w ró¿nych transkrypcjach czy transliteracjach. Osoba u¿ywaj¹ca takiego imienia bêdzie modelowana nie tylko zgodnie ze znaczeniem pojêcia w rodzinie rdzeni ³aciñskoliterowych, ale te¿ zgodnie z wibracjami numerologicznymi zawartymi w kodzie literowym wyliczanym ju¿ w czasach Pitagorasa, który te¿ musia³ siê tego od kogoœ nauczyæ! Ludzie sensytywni czêsto wyczuwaj¹ negatywne wibracje imienia i czuj¹, ¿e jakieœ imiê czy nazwisko do kogoœ nie pasuje lub przynosi jakieœ z³e energie. Mo¿na to badaæ z naukow¹, arytmetyczn¹ precyzj¹ przy pomocy Gematrii. Oczywiœcie imiê Kriszna (Kryszna), choæ w Indii odnoszone do Proroka i Awatara Boga, Œri Kriszna ¿yj¹cego wedle wiêkszoœci Ÿróde³ na Ziemi oko³o 3,1 tysi¹ca lat p.e.ch, w jêzyku polskim jest typowo rodzaju ¿eñskiego jak imiona Bo¿ena, Helena, Dobrosna, Miszna, Wiosna, i podobne. Zapis spolszczony mo¿e mieæ kilka postaci, jak KRISZNA, KRYSZNA, KRSZNA, a ka¿dy ma trochê inne oddzia³ywanie czy wp³yw na osobê, która u¿yje taki zapis jako nazwê firmy, dzia³alnoœci, stowarzyszenia religijnego czy jako imienia w³asnego.

W strefie polsko-jêzycznej jak i w ka¿dej innej opartej na ³aciñskim alfabecie, gdzie wydŸwiêk s³owa Kriszna kojarzony jest z rodzajem ¿eñskim, mê¿czyzna u¿ywaj¹cy takiego imienia przez d³u¿szy czas ulegnie widocznemu i wyraŸnemu zniewieœcieniu, a nabieranie wymuszonych cech kobiecych mo¿e siê skoñczyæ karmicznie na rozwoju sk³onnoœci biseksualnych w kolejnej inkarnacji. To s¹ kwestie ogólnie znane jeœli o MOC S£OWA i DWIÊKU chodzi. Dobrym byæ mo¿e rozwi¹zaniem jest u¿ywanie na tak¹ okolicznoœæ formy takiej jak KRISZNAN/T dla mê¿czyzn, o ile nie jest zbytnim wypaczeniem orygina³u i dziwactwem w jêzyku oryginalnym, albo z jak¹œ koñcówk¹ wzmagaj¹c¹ rodzaj mêski, jak KRISZNADAS.Osoby nadaj¹ce imiona duchowe ludziom z Zachodu myœl¹cym europejskimi literami, powinni o tym pamiêtaæ, aby nie szkodziæ swoim uczniom i uczennicom. To wymaga nauczenia siê podstaw numerologii ³aciñskiej.

ANALIZA IMIENIA W ZAPISIE "KRISZNA"

Jako pierwszy sprecyzujemy dok³adniej N-P-S imienia w spolszczeniu KRISZNA, jako najczêœciej u¿ywanym. Imiê Kriszna jakkolwiek pisane rozpoczyna siê na literê K – o wibracji N-P-S odpowiednio 110, 11 i 2, co daje parê cech inicjalnych godnych uwagi jako kapita³ Inicja³u tego imienia. Cykl ¿ycia rozpoczyna siê od wibracji K = 2, dwójni, dwoistoœci czy podstawowej ambicji stworzenia zwi¹zku w postaci pary i wokó³ tego mo¿e siê krêciæ ca³y œwiat i zainteresowania osoby. Mistyczna liczba Psyche literki K – 11 daje pewien kapita³ intuicji i wznios³ego natchnienia, ale Nous – 110 literki inicja³u K jest w istocie nihilistyczny i pró¿niaczy.

  Nous Psyche Soma
K 110
11
2
R 117
18
9
I 108
9
9
S 118
19
1
Z 125
26
8
N 113
14
5
A 100
1
1
  791
98
35
  17
17
8

NOUS osoby Kriszna 791 skraca siê do liczby 17, a to wibracja z³ych demonicznych duchów, które siê pod³¹czaj¹ i dzia³¹j¹ przez takie imiê czy nazwê w³asn¹ w zapisie ³aciñskim. Osoba o takim imieniu jest maksymalnie podatna na demoniczne opêtania i wp³ywy z³ych duchów, czy z³ych a wp³ywowych "przyjació³". Nie s³ucha dobra, a raczej wybiera z³o. Iluzja jedynoœci, wy³¹cznoœci i uduchowienia powstaje u takiej osoby, ale jest to pozoranctwo i œwiêtoszkowatoœæ typowa dla ezoterycznych rakszasów lub asurów, a raczej rakszasic i asurzyc. Iloczyn Nous 7x9x1 daj¹cy 63 daje koñcow¹ dziewi¹tkê, subtelne silne pozoranctwo najwy¿szej doskona³oœci. Osoby takie bardzo ³atwo podaj¹ siê za bogów, niestety fa³szywych. Koñcz¹ we frustracji. Liczba 63 to i owszem liczba iloœci mistrzów aktywnych w œwiecie wedle pewnych szkó³ duchowych, ale w ezoterycznej psychologii to dobrze znana wibracja egoistycznego serca, chciwego pochwa³, zaszczytów, uwagi, ksobnoœci mog¹cej siê skoñczyæ autyzmem w kolejnej inkarnacji (autystyczne dzieci).

PSYCHE to wibracja 98 daj¹ca 17, liczbê demoniczn¹, co pozwala na opêtania i posesje demoniczne dokonywane przez z³e duchy planety poprzez myœli i emocje osoby. Obsesje jedynoœci w formie osobowoœci narcystycznej bardzo ³atwo siê wykszta³caj¹, a pseudoduchowoœæ polega na ob³udnej manipalacji znajomymi. Liczba 791 to 7+91, czyli 98, i przez ten kana³ osoba myli inspiracje duchowe z zachciankami swego demonicznego ego, sp³ycaj¹c wszystko co duchowe do tandetnego psychizmu. Liczba poboczna Nous 791 jako 79+1 to wibracja 80 daj¹ca tendencje do silnego, skrajnego materializmu i pustki. Osoba nie pozwala na nic, co by³oby bezinteresowne czy bezdochodowe, a jednoczesnie ta materialistycznoœæ prowadzi j¹ do pustki i depresji typu nihilistycznego. Co nie jest dochodowe odrzuca i niszczy. Egotyczno-interesowny psychik wyrasta z posiadacza czy posiadaczki takiego imienia/ksywy czyli osobonazwy. Iloczyn Psyche 98 to 9x8 daj¹ce 72, duchowoœæ i chwiejnoœæ zarazem, procentuj¹c¹ cechami zwyk³ej dwulicowoœæi i ob³udy, a dalej 7x2 daj¹ce 14 i koñcowe 4 to pewna tonizacja cech psychoegoicznych, mog¹ca siê te¿ przejawiaæ ¿ywio³ow¹ emocjonalnoœci¹. Daje to obraz infantylnego dziecka, które jak siê wykrzyczy to przestaje szaleæ i siê uspokaja.

SOMA w postaci 35 daj¹cej prost¹ cyfrê 8 to skorupka zewnêtrzna na pokaz, osoba zachowuj¹ca siê wobec innych jako typowa ósemka, materialistka szukaj¹ca we wszystkim korzyœci w³asnej. Sk³adowe 3 oraz 5 w 35 daj¹ pozory dobrego serca i ezoterycznych osi¹gniêæ, które jednak trwaj¹ dopóty, dopóki osoba ma z nich jakieœ wymierne korzyœci czy zyski, chocia¿by towarzyskie. Wibracje 17 w Psyche i Nous blokuj¹ wiêkszoœæ jeœli nie wszystkie pozytywne cechy cyfry OSIEM, st¹d nie nale¿y ich tutaj rozpatrywaæ, chyba, ¿e w kategoriach braku i dewiacji lub cienia archetypu. Iloczyn 3x5 = 15 te¿ dodaje silny zewnêtrzny pierwiastek egotyczny. Mo¿e to byæ obraz kobiety z pozoru dobrej, ambitnej, wznios³ej, ale faktycznie pustej i ja³owej duchowo w swoim wnetrzu z ambicjami do pozorowania œwiêtoœci lub kogoœ kim w pozycji spo³ecznej nie jest. Cykl ¿yciowy jest lekko upadkowy, degradacyjny z pocz¹tkowego K=2 do koñcowego A=1 co jest niedobre i prowadzi do lekkich "do³ków", ledwie zauwa¿alnego psucia siê wielu osi¹gniêtych rzeczy czy celów.

Dobra psychoterapia musi obejmowaæ procesy gor¹cego krzes³a i zdzierania iluzorycznych mitów na swój temat. Trzeba jednak uwa¿aæ, aby nie obudziæ nihilistycznych, krotochwilnych tendencji nihilistyczno-samobójczych u takiej osobo-nazwy, to jest osoby posiadaj¹cej takie imiê i myœl¹cej na codzieñ ³aciñskimi literami. Analiza dla rdzennej ludnoœci greckiej, hebrajskiej czy chiñskiej musi byæ oczywiœcie wykonana wedle systemu numerologicznego alfabetu nosiciela Imienia/Nazwy.

ANALIZA IMIENIA W ZAPISIE "KRYSZNA"

Druga wersja zapisu imienia w jêzyku polskim w postaci KRYSZNA jest tylko nieco lepsza pod pewnymi wzglêdami, mniej demoniczna, ale za to bardziej egoistycznie zorientowana na zadowalanie swego niskiego ja.


Nous Psyche Soma
K 110 11 02
R 117 18 09
Y 124 25 07
S 118 19 01
Z 125 26 08
N 113 14 05
A 100 01 01
  807 114 33
  15
6  

NOUS osobonazwy Kryszna 807 daje koñcow¹ wibracjê 15, a to liczba egotyczna, silnej osobowoœci egocentrycznej, z zerem w pozycji œrodkowej Nous, czyli osadzona na nihilizmie. Takie osoby potrafi¹ terroryzowac wszystkich, ¿e jeœli ich roszczenia nie zostan¹ zaspokojone zrobi¹ sobie krzywdê, pope³ni¹ samobójstwo. ¯¹dania w pierwszym okresie s¹ roszczeniowo-materialne, a przy ich dojrzewaniu przechodz¹ w abstrakcyjne formy kwalifikuj¹ce do choroby psychicznej nawet. "Nie warto ¿yæ jeœli ludzie nie bêd¹ dla mnie mili, jeœli mi nie zmaterializujesz mistrzu wibhuti albo samochodu, pope³niê samobójstwo w twoim aœramie pozoruj¹c morderstwo", i podobne ekscesy. "Jeœli nie bêdê uznany/uznana za Mistrza to zniszczê ciebie i twoj¹ dzia³alnoœæ, pokazuj¹c wszystkim krzywdy jakie mi wyrz¹dzasz." To s¹ postawy osób z takim Nous, budz¹ce siê w wyniku siêgania do g³êbi chorego ego.

PSYCHE 114 to wibracja egoicznej szóstki, tutaj zmodelowanej przez podwójn¹ jedynkê sk³aniaj¹c¹ do postawy robienia za jedyny autorytet w sprawach ma³ej wagi, i ¿ywio³owy, emocjonalny charakter. Liczba typowa dla autorytarnych paranoików, jeœli taka osobowoœæ nie bêdzie temperowana i wychowywana nale¿ycie. Wszyscy musz¹ s³u¿yæ i obs³ugiwaæ osobê o takiej postaci imienia, ale jest to typowa choroba, dewiacja ego, ja, które bardziej jest modelowane przez si³y natury, ¿ywio³y niŸli podatne na opêtania. Z tak¹ psyche nie ma dialogu, gdy¿ nie s³ucha rozmówcy i nic nie przyjmuje do wiadomoœci, nawet od autorytetu (Guru) jakiego rzekomo wyznaje, czy wielbi. Ogólne tendencje do lenistwa i ignorowania innych oraz podatnoœæ na psychosomatyczne choroby wynik³e z nadmiernego egoizmu jak rak czy alergia jest wyraŸna. Liczby poboczne Nous 807, w obu wypadkach 8+7 czyli 15 daje potê¿ne wzmo¿enie cech egotyzmu i apodyktycznoœci u nosicielki czy nosiciela takiego imienia. Wystêpuj¹ce liczby poboczne Psyche s¹ identyczne 114 to bowiem 1+14 = 15 lub 11+4 = 15 i równe z wartoœciami liczb pobocznych NOUS, co oznacza, ¿e osoba próbuje siê skontaktowaæ z wy¿szymi si³ami, tylko wtedy gdy czegoœ po¿¹da w egoistyczny sposób. Jednoczeœnie trzeba pamiêtaæ, ¿e brak takiej osobo-nazwie rozró¿nienia pomiedzy sfer¹ Duchow¹ Nous, a sfer¹ Psyche, st¹d osoba swoje myœli i emocje oraz wyobra¿enia myli i uto¿samia z Duchem oraz Boskoœci¹!

SOMA 33 daje bardzo dobr¹ zewnêtrzn¹ prezencjê MISTYCZNO-DUCHOW¥. Osoba z niewielk¹ albo ¿adn¹ wiedz¹ duchow¹, potrafi wytworzyæ obraz siebie jako zaawansowanej czy wiedz¹cej i stwarzaæ pozory wysokiego uduchowienia, dobrego serca. Potrafi byæ subtelna i delikatna na zewnatrz, ale jest to teatralne zagranie roli, dla której nie ma pokrycia w wewnêtrznej rzeczywistoœci. Osoby z takim kosmogramem numerologicznym chêtnie rw¹ siê do w³adzy administrowania organizacji duchowych i religijnych, w rzeczywistoœci niszcz¹c je swoj¹ ma³ostkowoœci¹ egotyzmem i pozoranctwem œwiêtoœci.

ANALIZA IMIENIA W ZAPISIE "KRSZNA"

Trzecia postaæ zapisu, tzw. serbsko-chorwacka, KRSZNA ma konotacjê bardziej jak pierwszy zapis, co wiadomo, bo od³¹czaj¹c I=108 czyli 9-¹tke nie zmienia siê wyniku koñcowego, acz ulegaj¹ zmianie sk³adowe obrazuj¹ce powstawanie koñcowej postaci struktury NPS.

  Nous Psyche
Soma
K 110 11
02
R
117
18
09
S
118
19
01
Z
125
26
08
N
113
14
05
A
100
01
01
  683
89
26
  17
17
08

NOUS Krszna to 683 daj¹ce 17, z liczbami pobocznymi 71 oraz 89, jak 89 w Ps yche co generalnie nastrêcza podobne problemy nieodró¿niania osobiœcie sfery psychicznej od czysto duchowej. Nous oparte na pocz¹tkowym 6 jest kierowane do celów materialnych 8 w dalszym rozwoju, a dopiero na koñcu budz¹ siê ludzkie odruchy. Osoby takie po czynieniu z³a miewaj¹ silne wyrzuty sumienia, co zwykle tonizuje ewentualne demoniczne sk³onnoœci i stanowi element oporu w wypadku opêtania. Mistyczny iloczyn 6x8x3 daj¹cy 144 daje jednak silniejsze poczucie doskona³oœci, boskoœci czy jedynoœci i s³usznoœci, nawet gdy osoba robi najgorsze b³êdy i grzechy, uwa¿a, ¿e to jest pozytywna oznaka boskoœci i wy¿szego uduchowienia.

Psyche 89 ma zasadniczo te sam¹ jakoœæ co Psyche KRISZNA 98, ale w odwrotnych proporcjach. Osoby o tych imionach, by³yby dla siebie wzajem psychicznymi odwrotnosciami, robi¹cymi to samo ale w obowi¹zkowo innej, sprzecznej z lustrem kolejnoœci, jako antagoniœci!

SOMA Krszna to 26 jedna z najbardziej chwiejnych moralnie i egoistycznie podszewek pod materialistyczn¹ powierzchownoœæ ¿¹dn¹ zysku z ka¿dej szczególnie tzw. duchowej dzia³alnoœci. Iloczyn 26, czyli 2x6 daje 12 i cyfrê 3 obrazuj¹c zdolnoœæ do okazywania wielkiego serca, ale z uwagi na ca³oœæ postaci, w jakichœ raczej szczególnych okolicznoœciach lub dla szczególnych swoich celów, np. zyskania s³awy jako osoba przewodz¹ca ruchowi pomocy charytatywnej w roli prezesa. Pozosta³e, koñcowe elementy maj¹ wydŸwiêk i natê¿enie wibracji imienia KRISZNA z uwagi na transpozycjê dziewi¹tkow¹ nazwy serbo-chorwackiej KRSZNA.

ANALIZA IMIENIA W ZAPISIE "KRISHNA"

Warto szczególnie przeanalizowaæ wydŸwiêk imienia w postaci anglojêzycznego, miêdzynarodowego zapisu, bo u¿ywany jest najszerzej jako etykietka ruchu duchowego zwi¹zanego z kultem Pana Krishna. O zapis w postaci KRISHNA w³aœnie chodzi i modelowanie charakterów osób, które zidentyfikuj¹ siê pod tak pisanym imieniem, osobonazw¹, jako spo³ecznoœci, a tak¿e dla osób nosz¹cych tak pisane imiê duchowe. Popularne s¹ praktyki duchowe w których adepci i adeptki uto¿samiaj¹ siê ze swoim bóstwem, a nie znaj¹c bóstwa tak naprawdê uto¿samiaj¹ siê z wibracj¹ imienia i tworz¹ zbiorowego egregora kultowego, pust¹ formê poprzez któr¹ oddzia³ywuj¹ wszelkiej maœci duchy o energetyce zblizonej do cech wibracji osobo-nazwy. Bezmyœlne powtarzanie œwiêtych imion i pró¿niacze uto¿samianie z imieniem pogarsza sprawê wychwytywaniem akurat wibracji o negatywnym dzia³aniu.

  Nous Psyche
Soma
K
110
11
02
R
117
18
09
I
108
09
09
S
118
19
01
H
107
08
08
N
113
14
05
A
100
01
01
  773
80
35
  17
08
08

NOUS imienia jest ci¹gle demoniczny i wystawiaj¹cy na opêtania i ow³adniêcia przez z³e si³y o asurowym czy rakszasowym pochodzeniu. Liczba 17 nale¿y do najbardziej demonicznych jako wibracja Hierarchów czarnej lo¿y si³ z³a i chaosu na tej planecie. Zreszt¹ nawet w kawiarnianym wró¿eniu z kalendarza nie uchodzi za szczêœliw¹ jako dzieñ miesi¹ca czy d³u¿szego cyklu ¿yciowego. Dwie siódemki w 773 tonizuj¹ jednak demonicznoœæ wypadkow¹ ca³oœci, uzale¿niaj¹c j¹ od zachowañ i potrzeb Psyche oraz Soma. Liczby poboczne to 77+3 = 80 oraz 7+73, tak¿e 80, podporz¹dkowuj¹c Nous ca³kowicie w obu kana³ach wibracyjnych po³aczeñ z energiami Psyche, które ma wartoœæ 80.

PSYCHE liczby 80 to wibracja materialistyczno-nihilistyczna, pod¹¿anie do zysku za wszelk¹ cenê prowadz¹ce do negatywnej pró¿ni, do psychicznej pustki zagubienia i autodestrukcji ¿ycia duchowego w szczególnoœci.Wibracja 80 daje tendencje do silnego, skrajnego materializmu i pustki. Osoba nie pozwala na nic, co by³oby bezinteresowne czy bezdochodowe, a jednoczesnie ta materialistycznoœæ prowadzi j¹ do pustki i depresji typu nihilistycznego. Co nie jest dochodowe odrzuca i niszczy. Osoby o takiej Psyche (Kamamanas) potrafi¹ dokonywaæ samouszkodzeñ i miewaj¹ silne sk³onnoœci samobójcze. Mog¹ to byæ te¿ jednostki roztrwaniaj¹ce œrodki materialne na pró¿niacze cele. Je¿eli taka osoba staje w roli lidera, winduje ceny za programy zajeæ duchowych w sposób nieuzasadniony ich kosztami. Jeœli zostanie skarbnikiem jakiejœ grupy duchowej, bêdzie rozrzutnie wydawaæ fundusze wspólne w istocie na zaspokojenie w³asnych zachcianek, np. na zwiedzanie kraju rzekomo celem znalezienia odpowiedniego oœrodka na kilkudniowe medytacje. Osoby takie czêsto potrafi¹ aktywnie zbieraæ du¿e z pozoru charytatywne religijne datki i wydatkowaæ je na prywatne cele. Psyche jest szczêœliwie bardziej materialistyczne niŸli demoniczne (jak w imieniu spolszczonym Kriszna), co utrudnia bezpoœrednie demoniczne opêtania poprzez myœli i emocje, zmuszaj¹c z³e duchy do bardziej wyrafinowanych technik manipulowania takimi osobami z poziomu NOUS (Ducha, JaŸni Wy¿szej). Jest to psyche celuj¹ce jednak w postawach nihilistycznych oraz materialistycznych. Za przyk³ad b³êdu nihilistycznego mog¹ pos³u¿yæ osoby kultowo fanatyczne, które niszcz¹ zwi¹zki i relacje z przedstawicielami innych ruchów duchowych niŸli w³asnych, albo próbuj¹ nawracaæ osoby bardziej od siebie duchowo zaawansowane nie bacz¹c na braki w swojej wiedzy i moralnoœci oraz na braki w doœwiadczeniach rzeczywiœcie duchowych. Podwójny kana³ liczb pobocznych to¿samych z Psyche w Nous uniemo¿liwia osobom wyraŸne doznania duchowe które by by³y odró¿nialne od doznañ w³asnej Psyche, a objawienie duchowe przychodz¹ce jêzykiem psychiki zdaje siê byæ czysto emocjonalno-uczuciowe. Takie osoby myœl¹ zwodniczo, ¿e jak s¹ przyk³adowo dla innych mi³e i uprzejme, to jest to oznak¹ ich wysokiego uduchowienia, co jest szkodliwym b³êdem w ich rozwoju duchowym. Iloczyn 80, to 8x0, w istocie iloczyn cyfr ka¿dej liczby z zerem zawsze jest zerem, co jest starciem z nihilizmem i pró¿ni¹, obrazem katastrofy ¿yciowej lub próby samobójczej, tym bardziej niebezpiecznym jeœli to element koñcowy, koñcz¹cy cykl ¿yciowy.

SOMA w postaci 35 daj¹cej prost¹ cyfrê 8 to skorupka zewnêtrzna na pokaz, osoba zachowuj¹ca siê wobec innych jako typowa ósemka, materialistka szukaj¹ca we wszystkim korzyœci w³asnej. Sk³adowe 3 oraz 5 w 35 daj¹ pozory dobrego serca i ezoterycznych osi¹gniêæ, które jednak trwaj¹ dopóty, dopóki osoba ma z nich jakieœ wymierne korzyœci czy zyski, chocia¿by towarzyskie. Wibracje 17 w samym Nous blokuj¹ wiêkszoœæ jeœli nie wszystkie pozytywne cechy cyfry OSIEM, st¹d nie nale¿y ich tutaj zbytnio rozpatrywaæ, chyba, ¿e w kategoriach braku i dewiacji lub cienia archetypu. Iloczyn 3x5 = 15 te¿ dodaje silny zewnetrzny pierwiastek egotyczny. Mo¿e to byæ obraz mê¿czyzny czy kobiety z pozoru osoby dobrej, ambitnej, wznios³ej, ale faktycznie pustej i ja³owej duchowo w swoim wnêtrzu z ambicjami do pozorowania œwiêtoœci lub kogoœ kim w pozycji spo³ecznej nie jest. Cykl ¿yciowy jest lekko upadkowy, degradacyjny z pocz¹tkowego K=2 do koñcowego A=1 co jest niedobre i prowadzi do lekkich "do³ków", ledwie zauwa¿alnego psucia siê wielu osi¹gniêtych rzeczy czy celów. Soma imienia Krishna jest praktycznie identyczna jak w spolszczeniu Kriszna, z tolerancj¹ wp³ywu niewielkiego przesuniêcia dzia³ania elementu Psyche o innej jakoœci na Soma.

To co tu omawiamy nie jest krytyk¹ religii Kriszny i nie ma wp³ywu na jakoœæ BÓSTWA ŒRI KRISHNA wystêpuj¹cego w bohaterskiej roli jako Guru wojownika Ard¿uny w Bhagawad Gita, gdy¿ tamtejsze postacie nie myœla³y o sobie u¿ywaj¹c zapisu ³aciñskiego, którego jeszcze nie by³o, a starowedyjskim Sanskrytem z jego dawnymi znakami sylabiczno-literowymi. Wspó³czesne zapisy mog¹ byæ pewn¹ profanacj¹ i zmian¹ jakoœci odbioru staro¿ytnego zapisu i wibracji numerologicznej wyra¿onej w Sanskrycie, co zbytnio nie dziwi, kiedy widzi siê chrzeœcijañsk¹, ³aciñsk¹ cywilizacjê œmierci wogóle! Jakoœæ koncepcji duchowych wyra¿anych przez osoby identyfikuj¹ce siê z imieniem w zapisie ³aciñskim mo¿e byæ jednak w¹tpliwa i wibracyjnie nale¿y raczej do g³êboko niekorzystnych. Mo¿e to byæ jedn¹ z przyczyn negatywnego odbioru ruchu duchowego maj¹cego imiê Krishna czy Kriszna na sztandarze i na ustach, oprócz oczywiœcie epidemii psychozy lêkowej o nazwie sektofobia, jaka opêta³a wiele jednostek o z³ej kondycji psychicznej na pod³o¿u lêkowym. O ile jednak sektofobia to tylko choroba psychiczna, a fobie wogóle s¹ doœæ ³atwo uleczalne, jeœli tylko pacjent chce siê leczyæ, o tyle wibracja numeryczna imienia, osobo-nazwy pozostaje i tak czy owak oddzia³ywuje na wszystkich ludzi rozprzestrzeniaj¹c swój subtelny wp³yw porównywalny z wp³ywem energii kszta³tu, koloru, pogody, gwiazd czy pory roku na stan umys³u i ducha oraz cia³a. Nie jest anio³om, bóstwom opiekuñczym ludzkoœci trudno zapisaæ ludzkiego karmana (losu) w postaci cyfrowej, matematycznej, a wrêcz przeciwnie, wszystkie procesy ¿yciowe i ewolucyjne uporz¹dkowane s¹ zgodnie z zasadami i regu³ami o matematycznej precyzji, czego numerologia jest jedynie skromnym wyrazem. Ludzie s¹ tym, co oznacza wibracyjnie ich Imiê!

Analiza Psychometryczna
wed³ug nauk Mistrzów Gematrii, Pithagorasa i Tomira Zori
Mag ATHENOR

Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
45
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3