HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Gâthâ » Drogowskaz Œcie¿ki

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874264
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Drogowskaz Œcie¿ki
by Sadaœiwa Yogi of Himalaya Tirtha

Oto ma³e dyktando Œw. Archanio³a Gabriela dla Pielgrzymów Drogi, którzy pragn¹ pod¹¿aæ Œcie¿k¹ Inicjacji i Wtajemniczenia swej Duszy. Dziewiêæ Stopni Œcie¿ki po dwanaœcie wersetów daje obraz wznoszenia siê ku Doskona³oœci Bo¿ej, od opieki Matki do nauki u Ojca! Liczby od 1 do 9 patronuj¹ stopniom Duchowej Drogi Laya. Ka¿de trzy wersety Pieœni (Gīta) stanowi¹ tak¿e pewn¹ ca³oœæ, mo¿na wiêc ka¿dy z Dziewiêciu Hymnów Drogi podzieliæ na cztery równe czêœci po trzy wersy do studiowania Ksiêgi! Archanio³ Gabriel objawia³ Œwiêtym Prorokom jak: Enoh, Noe, Abraham, Ismael, Moj¿esz, Zarathustra, Eliasz, Izajasz, Jezus Chrystus czy Mohammad i dzisiaj objawia ludziom Chwa³ê Drogi Bo¿ej, co jest Naszym darem dla ludzkoœci.(1)


1. Uczeñ ukocha³ Zakon Pana
Praw Dziesiêæ rozmyœla od rana!

2.
Szczêœliwym jest cz³owiek pobo¿ny
S³ów jego Rady nektar zbo¿ny!

3. Kto medytuje dniem i noc¹
Tego szatê anieli z³oc¹!


•••

4. Pan chroni Drogê sprawiedliwych
Pl¹cze i niszczy niegodziwych!

5. Mi³uj Pana i Pomazañca
Unikaj z³ego samozwañca!

6. Wielbij Boga na Górze Œwiêtej
Unikaj osoby nadêtej!

•••

7. B¹dŸ rozs¹dnym i przyjmuj przestrogê
Bo¿e przykazanie na Drogê!

8. S³u¿ Bogu radoœci¹, bojaŸni¹
Jednocz siê Ho³dem i sw¹ JaŸni¹!

9. Uczniowie o wiarê sw¹ dbaj¹
Szczêœliwi którzy mu ufaj¹!

•••

10. W Imieniu Pana jest Zbawienie
Psalmów i Hymnów piêkne pienie!

11. Ty B³ogos³awisz swoich ludzi
Twój Uczeñ dla Ciebie siê trudzi!

12. Dniem i noc¹ wielbi zbawienie
Serca swego wielkie têsknienie!(2)

1. Dr¿yjcie przed kar¹ i nie grzeszcie
Medytujcie Sercem i wierzcie!

2. Ofiarê sk³adaj sprawiedliw¹
Dusz¹ b¹dŸ ufn¹ oraz tkliw¹!

3. Bóg najwy¿sze wskazuje Dobro
Oblicze Œwiat³a swego srebro!

•••

4.  Uczniom Drogi dasz sw¹ ochronê
Gdy we Wschodni¹ sk³oni¹ siê stronê!

5. Dajesz Pielgrzymom bezpieczny Dom
Ksiêgi Twej Wiedzy kolejny Tom!

6. Ucznia oœwietlasz Twoim Œwiat³em
S³ugê oczyszczasz swym wiejad³em!

•••

7. Zwa¿asz na g³os westchnienia mego
Wska¿esz Bramê Królestwa Twego!

8. Panie od rana s³uchasz g³osu
Ognia ofiary Twojej stosu!

9. Nieprawych têpisz jak i k³amców
Uczniom posy³asz swych obroñców!

•••

10. Os³aniasz tarcz¹ ¿yczliwoœci
I obdarzasz szat¹ prawoœci!

11. Raduj¹ siê Bogiem wierz¹cy
Sobotni¹ wspólnotê tworz¹cy!

12. Uzdrawiasz cierpi¹cych mój Panie
Stawiam siê dziœ na Twe wezwanie!(3)

1. Tyœ wielbicielem jest Szczeroœci
Obroñc¹ Serca otwartoœci!

2. Pan wys³uchuje mej Modlitwy
Nie cierpi myœli twej gonitwy!

3. Bóg twarz sw¹ zwraca dzisiaj do mnie
Uczniem swym cieszy siê ogromnie!

•••

4. Przyjmuj¹c Schronienie w mym Bogu
Na zawsze zapomnê o wrogu!

5. Bóg prawy zna serca i nerki
Usuwa twe wszelkie rozterki!

6. Bóg ka¿dego dnia karci z³ego
Cz³owieka szatañskiego ego!

•••

7. Ogniste strza³y Bo¿ych myœli
Biada jeœli cz³owiek coœ zmyœli!

8. Planety, gwiazdy – Dzie³a Bo¿e
Przed Tob¹ Panie siê ukorzê!

9. Posy³asz swoich Pomazañców
Ludzie z nich czyni¹ swych skazañców!

•••

10. Proroków, Mistrzów, Œwiêtych Bo¿ych
Przed nimi cz³owiecze siê strwo¿ysz!

11. Mistrz Œwiêty Aposto³em Boga
Prosta zbawienia twego Droga!

12. Mocarz Najwy¿szy, Wszechpotê¿ny
Ludzi zbawca, zbrojny, orê¿ny!
 


(4)

1. Bóg ustawia Tron swego s¹du
Karmy zwrotu, duszy os¹du!

2. Bóg Wiecznym obroñc¹ i zbawc¹
Kar¹ przeciw wszystkim oprawcom!

3. Pan swe Imiê objawia Uczniom
Gdy Mistrza swego broni¹ w³óczni¹!

•••

4. Pan Bóg mieszka na Œwiêtej Górze
Uczeñ œpiewa w anielskim chórze!

5. Wróc¹ bezbo¿ni do Hadesu
Aby doczekaæ swego kresu!

6. Uczeñ pamiêta Imiê Pana
Wielbi Guru swego od rana!

•••

7. Pan bada ka¿dego cz³owieka
Cz³ek ¿aden nie wie co go czeka!

8. Bóg ³amie ramie bezbo¿nego
Ochrania, wspiera Szczêœliwego!

9. Prawi ujrz¹ Oblicze Boga
Medytacji czysta to Droga!

•••

10. Bóg ceni cz³eka rozumnego
Kto wp³ywu unika zgubnego!

11. S³owo Bo¿e czystym jest srebrem
Z cia³a Boga wyjêtym ¿ebrem!

12. Uczeñ nie zejdzie do Otch³ani
Gdy serca bliŸniego nie zrani!
 


(5)

1. Pan poucza me Serce Rad¹
Uczeñ nie pokala siê zdrad¹!

2. Strze¿ mnie Bo¿e, moje Schronienie
Nie pozwól na Czasu trwonienie!

3. Pieniêdzy nie po¿ycz na lichwê
Ciemnoœci wydaj wielka bitwê!

•••

4. Siedmioro Duchów Twoich Panie
Miej o Braterstwie dobre zdanie!

5. Bóg opok¹ moj¹ i tarcz¹
li ludzie z oddali powarcz¹!

6. Chwa³ê Bo¿¹ wszêdzie og³aszam
Zielon¹ trawê deszczem zraszam!

•••

7. £askawy jesteœ dla Przyjació³
Uczeñ Tw¹ cnot¹ siê wzbogaci³!

8. Opaszesz mnie Moc¹ do boju
Nie ulêknê siê trudu, znoju!

9. Zniszczysz wszystkich mych nieprzyjació³
Wrogoœci¹ nikt siê nie wzbogaci³!

•••

10. Dziêkujê dziœ Królowi Nieba
Zakonu duszy mej potrzeba!

11. Œwiadectwo o Bogu dam narodom
Bezbo¿noœci nie ulegnê modom!

12. Niebiosa pieœni¹ Boga chwal¹
Z³ym wszystkie ich dzie³a siê wal¹!
 


(6)

1. B³ogos³aw Moc¹ prawicy swej
Obdarz darem lewej d³oni twej!

2. Umys³ jednoczê z Tob¹ Panie
Tyœ jest na ka¿de me wezwanie!

3. Wybawiasz swego Pomazañca
Potêg¹ rudrakszy ró¿añca!

•••

4. £aska Najwy¿sza mnie umacnia
Moc Bo¿a Ucznia zawsze wzrasta!

5. Nie wiem co lêki ani trwogi
Szatanom wszystkim œcieram rogi!

6. Œwiête Imiê Twoje Jahuwah
Uczeñ to pracy Twojej mrówa!

•••

7. Rodzinê jedn¹ wspó³tworzymy
Przed Bogiem Nieba siê korzymy!

8. Guru œciera ego Uczniowi
Czyœci do Raju s¹ gotowi!

9. Ocalasz duszê m¹ od Miecza
£aska Twoja mnie zabezpiecza!

•••

10. Œpiewam, wys³awiam Tw¹ potêgê
Rozpuszczasz ca³¹ ma mitrêgê!

11. Pan Œiwa jest moim Pasterzem
Chór Anio³ów duszy Psa³terzem!

12. Czyste d³onie, niewinne Serce
Sprawy Bo¿ej dogl¹da Wielce!
 


(7)

1. Dziœ wstêpujê na Górê Pana
W œwiêtym miejscu stojê od rana!

2. Rano, wieczór, Modlitwê wznoszê
W po³udnie, noc¹ b³agam, proszê!

3. Wolnym z pró¿niactwa i ob³udy
Strze¿e siê cz³owiek wina, wódy!

•••

4. B³ogos³awieñstw Czysty dost¹pi
Jeœli w Guru swego nie zw¹tpi!

5. Trzebieniec S³ug¹ Œwiêtym, Bo¿ym
Niechaj siê cz³owiek przed nim korzy!

6. Otwiera siê prastara Brama
Dope³nia boju chwa³y drama!

•••

7. Wybraniec Bo¿y, Syn Potê¿ny
Do boju wyrusza orê¿ny!

8. Ods³ania wieczne tajemnice
Szatanom stawia szubienice!

9. G³owy œcina baraniorogie
Choæ ¿ycie jego œwiête, drogie!

•••

10. Pan naucza mnie swoich Œcie¿ek
Dzieñ daje myœli Jego œwie¿e!

11. Co dzieñ Pok³ony Jahwe sk³adam
Wersety Œwiêtej Ksiêgi badam!

12. Samnjasin Sercem jest Wspólnoty
S³u¿by, pracy pe³en ochoty!
 


(8)

1. Drogi Pana ³ask¹, wiernoœci¹
Uczniów swych obdarza Mi³oœci¹!

2. Jam Stra¿nik Jego jest Przymierza
Gdzie Pan rozka¿e Uczeñ zmierza!

3. Pan Œwiat³oœci¹ m¹ i Zbawieniem
Modlitwy i b³agañ spe³nieniem!

•••

4. Guru matk¹ moj¹ i ojcem
Rozkaz ka¿dy spe³niæ polecê!

5. Œwiêci wys³awiajcie Imiê Yah
Wyznawajcie Namaœœiwāyah!

6. Uczeñ zbawiony z wszelkiej winy
Odporny na najwiêksze drwiny!

•••

7. Wojownik w boju zaprawiony
W zwalczaniu z³ego doœwiadczony!

8. Nie wie co grzechy ni s³aboœci
Spalony p³omieniem M¹droœci!

9. Pielgrzymom jest Nauczycielem
Podró¿nikom Wspomo¿ycielem!

•••

10. Pouczy Ciebie, Drogê wska¿e
Trudy i b³êdy dróg poka¿e!

11. Czeka, œpiewa najnowsze pieœni
Zna tajemnice wszystkich baœni!

12. Umys³em z Guru zjednoczonym
Na zawsze Synem jest zbawionym!
 


(9)

1. Mi³uje Prawo Uczeñ ciszy
Rycerzem na miarê Zawiszy!

2. Œwi¹tyni¹ cia³o, o³tarz sercem
Uczeñ dla ludzi œwiêtym wzorcem!

3. Staje siê Królem poœród ludzi
Iluzj¹, fa³szem siê nie ³udzi!

•••

4. Prawda kieruje jego S³owem
Pe³na sieæ obfitym po³owem!

5. Chodzi z Bogiem w œwiat³oœci ¿ycia
Nie ma niczego do wyzbycia!

6. Do¿ywa pe³ni Bo¿ej Chwa³y
Zastêpy ludzi mu ufa³y!

•••

7. Wieczorem, rano i w po³udnie
Mod³y zanosi odzian schludnie!

8. Z³o têpi czyni¹c Dobro ludziom
Rozka¿e suszom i powodziom!

9. Co dzieñ powierza Bogu ¿ycie
Nigdy nie knuje spisku skrycie!

•••

10. B³ogos³awieñstwo i przekleñstwo
Czyœci i spala bezeceñstwo!

11. Do Ksiêgi ¯ycia zapisuje
Z³ych imiona z niej wymazuje!

12. Karê zamawia i nagrodê
Niegodziwym zsy³a przestrogê!
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
0
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3