Hatha Joga :: Biblioteka Hatha Jogi :: Asany :: Hatha Warsztaty
» Hatha Joga » Biblioteka Hatha Jogi » Hatha Yoga Pradîpikā » Czêœæ I

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874356
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Wprowadzenie
Czêœæ I
PariwradŸaka
Czêœæ II – Kiticzaka
Czêœæ III – Hamsah
Czêœæ IV – Paramahamsah

Om Namaœsiwāja Adîœwarāja!

1. Chwa³a Pierwszemu Panu, Œivie, który wy³o¿y³ Hathavidjam Pārvatî i da³ jej tym samym niezbêdny œrodek do urzeczywistnienia Rād¿a Jogi (Rāya-Yoga).

2.
Jogin Svātmarāma, oddawszy pok³on swemu Guru, ustanowi³ zasadê, ¿e jest Hathavidja jedynie œrodkiem do urzeczywistnienia Rād¿a–Jogi.

3.
Nie³atwo osi¹gn¹æ Rād¿a–Jogê temu, kto pod¹¿a w mroki przeró¿nych sk³óconych sekt. Mi³oœciwy Jogin Svātmarāma ofiarowuje œwiat³o Hathavidji.

4.
Goraksza i Matsjendra dobrze znali Hathavidjê. Jogin Svātmarāma pozna³ j¹ od nich, dziêki ich szczególnej ³asce.

5-9.
Œiva, Matsjendra, Œabara, Anandhabhairava, Æaurangin, Mîna, Goraksza, Virupaksza, Bilesaja, Manthana, Bhairawa, Siddhi, Buddha, Kathadi, Korantaka, Surānanda, Siddhapada, Æarpari, Kanerin, PudŸjapada, Nitjanātha, NirandŸana, Kapalin, Bindunātha, Kāka, Æandîœvara, Allama-Prabhudeva, Ghodaczilin, Tintini, Bhanukin, Nāradeva, Khanda, Kapalika i inni wielcy Siddhowie- oni zwyciê¿yli czas i oddali siê œwiat³u.

10.
Hatha-Joga jest schronieniem dla zranionych przez trzy cierpienia. Dla nich wszystkich, wytrwa³ych w praktyce Jogi, buduje Hatha-Joga opokê, wspieraj¹c¹ wszystek œwiat. Trzy cierpienia to ból, zanikanie i rozwój (narodziny i œmieræ).

11.
Jogin pragn¹cy pozyskaæ Sidhi, musi baczyæ na tajemnicê Hatha Jogi, jeœli nie chce poprzestaæ na tanich wynikach. Jeœli bezmyœlnie ujawni siê, jego wysi³ek bêdzie daremny.Chatka Mnicha Pustelnika
         
12. Praktykuj¹cy Hatha-Jogê powinien mieszkaæ samotnie w ma³ej chatce d³ugoœci ³uku, w miejscu pozbawionym szczelin, wody i ognia, w krainie urodzajnej, pod dobrym panowaniem i na koniec nie mo¿e byæ niepokojony.

13.
Chatka powinna mieæ ma³e drzwi, pozbawiona okien, równa, bez szpar, nie mo¿e byæ zbyt wysoka i d³uga, musi byæ czysta i zabezpieczona przed owadami. Na zewn¹trz powinien byæ ma³y korytarz z ma³ym siedzeniem i pochy³oœæ otoczona murem. S¹ to warunki ustalone przez Siddhów, którzy praktykowali Hatha-Jogê.Postawa Psychiczna i Moralna

14. Zaj¹wszy takie miejsce, musi Jogin uwolniæ swój umys³ od zmartwieñ i praktykowaæ Jogê pod³ug zaleceñ w³asnego Guru.

15.
Jogin ginie przejadaj¹c siê, zbyt ciê¿ko pracuj¹c, rozmawiaj¹c bez umiaru, bluŸni¹c, przebywaj¹c w z³ym towarzystwie i przez nienasycony ¿o³¹dek.

16.
Powodzenie osi¹ga Jogin, kultywuj¹c radoœæ, wytrwa³oœæ, odwagê, m¹droœæ i wiarê. Konieczne jest poleganie na s³owach Guru.

17.
Nieczynienie z³a, mówienie prawdy, niewyci¹ganie rêki po cudze, wstrzemiêŸliwoœæ, tolerancyjnoœæ, si³a woli, wspó³czucie bliŸniemu, skromnoœæ, przestrzeganie diety, oczyszczanie siê- wszystkie te przymioty stanowi¹ Jamê.Praktykowanie podstawowych Āsan (Postaw)

18. W dalszym ci¹gu przedstawione s¹ niektóre Āsany, przyjête przez takich mêdrców jak

19.
Trzymaj¹c stopy unieruchomione pomiêdzy udami i ³ydkami, winien praktykuj¹cy siedzieæ wyprostowany, na p³askim miejscu. Jest to Svāstikāsana (Postawa Pomyœlna).

20.
U³ó¿ praw¹ stopê pod lewym poœladkiem i lew¹ pod prawym. Zwie siê to Gomukhāsana i przypomina pysk krowy.

21.
U³ó¿ stopê na przeciwleg³ym i drug¹ pod drugim udem. Jest to Virāsana (Postawa Bohatera).

22.
Silnie uciskaj odbytnicê podeszwami stóp i siedŸ bardzo ostro¿nie. Wed³ug Joginów jest to Kurmāsana (¯ó³w).

23.
Siedz¹c w pozycji Padmāsana, ulokuj rêce pomiêdzy udami i ³ydkami. U³o¿ywszy d³onie na ziemi, unieœ siê na rêkach. Jest to Kukkutāsana (Kogut).

24.
Przebywaj¹c w Kukkutāsanie, zapleæ ramiona wokó³ szyi i trwaj uniesiony niczym ¿ó³w. Jest to Uttana- Kurmakāsana (Lotosowy P³ód).

25.
Chwytaj¹c du¿e palce stóp rêkami, pozostaw jedno ramiê wyprostowane a drug¹ rêkê cofnij do ucha, jakby napinaj¹c ³uk. Jest to Dhanrusāna.

26.
Umieœæ praw¹ stopê na lewym udzie i lew¹ poza prawym kolanem. Chwyæ praw¹ stopê lew¹ rêk¹ i lew¹ stopê rêk¹ praw¹, zwracaj¹c g³owê jak najbardziej w lewo. Jest to Matsjendrāsana.

27.
Ta Matsjendrāsana wzmaga apetyt, pobudzaj¹c sok trawienny i niszcz¹c najgroŸniejsze choroby. Praktykuj¹c j¹, wznosi siê Kundalini i czyni ksiê¿yc (cia³o emocji) nieruchomym.

28.
Wyprostuj nogi i chwyæ rêkami palce stóp, uk³adaj¹c g³owê na kolanach. Jest to Paœæimotāsana.

29.
Jest to najwspanialsza ze wszystkich āsan. Sprawia, ¿e oddech przep³ywa Suszumn¹, wzniecaj¹c ogieñ ¿o³¹dkowy i niwecz¹c wszelkie dolegliwoœci.

30.
U³ó¿ d³onie nieruchomo na ziemi, wspieraj¹c cia³o na ³okciach, uciskaj¹c  boki nerek. Unieœ w górê wyprostowane i napiête nogi do poziomu g³owy. Jest to Majurāsana (Paw).

31.
Āsana ta leczy zaburzenia ¿o³¹dkowe, puchlinê wodn¹ i choroby œledziony, usuwaj¹c wszelkie dolegliwoœci spowodowane nadmiarem gazów (wata), ¿ó³ci (pitha) i flegmy (kapha). £atwo przyswajane s¹ pokarmy ciê¿kostrawne i nadmiar po¿ywienia. Spalony zostaje straszliwy jad Hālahala (Esencja Mroku).

32.
U³ó¿ siê na plecach jak nieboszczyk- Œavāsana. Usuwa to zmêczenie spowodowane innymi Āsanami i daje spokój umys³u.Cztery Kardynalne Postawy Jogi

33. Stworzony przez Œivê Āsan jest 84, z których cztery s¹ najwa¿niejsze.

34.
Siddha, Padma, Simha i Bhadra. Najwygodniejsz¹ i najpiêkniejsz¹ z nich jest Siddhāsana.

Postawa Doskona³ego Owocu (Siddha)

35. Silnie uciskaj krocze piêt¹ i u³ó¿ drug¹ na organie p³ciowym. Napieraj podbródkiem na pierœ. Pozostawaj wyprostowany, panuj¹c nad uczuciami i skieruj wzrok pomiêdzy brwi. Zwie siê to Siddhāsan¹ i usuwa wszelkie przeszkody na drodze do wyzwolenia.

36.
Ulokuj praw¹ piêtê na narz¹dach p³ciowych i lew¹ poni¿ej prawej. To tak¿e zwie siê Siddhāsan¹.

37.
Niektórzy nazywaj¹ j¹ Siddhāsan¹, drudzy VadŸrāsan¹, inni Muktāsan¹, jeszcze inni Guptāsan¹.

38.
Siddhowie powiadaj¹, ¿e pomiêdzy Jamami najwa¿niejsze jest niewyrz¹dzanie niczemu krzywdy (Ahinsa) i pomiêdzy Nijamami- umiarkowana dieta. Podobnie pomiêdzy Āsanami.

39.
Spoœród 84 Āsan nale¿y zawsze praktykowaæ Siddhāsanê. Oczyszcza ona 72 tysi¹ce Nādi (Kana³ów Energii, Meridianów).

40.
Jogin, który kontempluje swego Ātmana (JaŸñ, Duszê, Istotê), zwa¿a na umiarkowan¹ dietê i praktykuje Siddhāsanê przez 12 lat, osi¹ga Siddhi Jogi.

41.
Gdy opanuje siê Siddhāsanê i zatrzymuje siê oddech, praktykuj¹c Kevala-Kumbhakê, na có¿ zdadz¹ siê inne Āsany?

42.
Kiedy zostanie opanowana Siddhāsana, Unmani-Avastha, co daje rozkosz; ksiê¿yc i trzy Bandhy osi¹gniête bêd¹ bez wysi³ku i naturalnie.

43.
Nie masz Āsany ponad Siddhê, drugiego Kumbhaki jako Kevala, drugiego Mudry jako Kheæari i Laji równego Nādzie.

Postawa Lotosu (Padma)

44. Ulokuj praw¹ piêtê przy nasadzie lewego uda i lew¹ piêtê przy nasadzie prawego, skrzy¿uj rêce poza plecami i dotknij palców stóp: prawy palec- praw¹ d³oni¹ i lewy palec- lew¹. Podbródkiem napieraj na pierœ, kieruj¹c wzrok ku czubkowi nosa. Zwie siê to Padmāsan¹ i usuwa wszelkie dolegliwoœci.

45, 46.
Ulokuj stopy na przeciwleg³ych udach, d³onie-jedn¹ na drugiej, wzrok skieruj  ku czubkowi nosa, jêzyk zetknij z dzi¹s³ami przednich zêbów, podbródkiem dotknij piersi i unoœ powoli Prānê.

47.
Jest to Padmāsana, która niszczy wszelkie dolegliwoœci. Nie mo¿e byæ osi¹gniêta przez zwyk³ych œmiertelników. Jedynie niektóre inteligentne osoby osi¹gaj¹ j¹.

48.
W  Padmāsanie, u³o¿ywszy jedn¹  d³oñ na drugiej, zetknij podbródek z piersi¹ i kontempluj Brahmana (Ducha Œwiêtego). Zwieraj wytrwale odbytnicê, wznosz¹c Apānê, przy jednoczesnym kurczeniu gard³a, wt³aczaj¹c Prānê do do³u (tu³owia). W taki sposób uzyskuje siê niezrównane poznanie, dziêki szczególnej ³asce Kundalini.

49.
Siedz¹c w Padmāsanie Jogin zatrzymuje powietrze wci¹gane do Nādi i tak oczekuje wyzwolenia (zbawienia).

Postawa Lwa (Simha)

50. Umieœæ kostki stóp pomiêdzy odbytnic¹ i j¹drami, praw¹ kostkê po lewej stronie i lew¹ po prawej.

51.
U³ó¿ d³onie na kolanach, prostuj¹c i rozsuwaj¹c palce. Skieruj wzrok ku czubkowi nosa, usta otwarte i umys³ skupiony.

52.
Jest to Simhāsana, wysoko ceniona przez najlepszych Joginów. Ta wspania³a Āsana u³atwia trzy Bandhy.

Postawa Dobrobytu (Bhadra)

53. Ulokuj kostki stóp po obu stronach Œivāni (³ona, odbytu, peryneum), praw¹ po prawej stronie i lew¹ po lewej.

54.
Nastêpnie opleæ uda rêkami. Jest to Bhadrāsana, która niszczy wszelkie dolegliwoœci.

55.
Siddhowie i Jogini zw¹ to Gorakszāsana. Nale¿y praktykowaæ wytrwale te Āsany, póki nie odczuje siê zmêczenia i bólu.Kierunki Zaawansowania w Āsanach

56. Z kolei nale¿y oczyœciæ Nādi (Kana³y Energii), wykonuj¹c Prānajamê i praktykuj¹c ró¿nego rodzaju Mudry i Kumbhaki.

57.
Potem w czasie dalszej nauki, przedmiotem koncentracji jest Nādā (DŸwiêk). Brahmaæarin (Poœwiêcony Bogu), prowadz¹c czyste ¿ycie i przestrzegaj¹c umiarkowanej diety, praktykuje tê Jogê i wyrzeka siê owocu swoich czynów. Niewiele wiêcej ponad rok wystarczy, aby sta³ siê Siddh¹. Nie nale¿y w to w¹tpiæ.Regu³y Od¿ywiania

58. Umiarkowana dieta polega na spo¿ywaniu pokarmów s³odkich i smacznych. Czwarta czêœæ ¿o³¹dka musi pozostaæ pusta, a pokarm ofiarowuje siê Œivie.

59.
Nastêpuj¹ce rzeczy nieodpowiednie s¹ dla Joginów: pokarmy ostre, kwaœne, gor¹ce, zwyk³y olej, sezam, gorczyca, alkohol, ryby, miêso zwierzêce, twaróg (ser), œmietana, owoce jujuby i czosnek.

60.
Nastêpuj¹ce pokarmy musz¹ byæ uznane za szkodliwe dla zdrowia: posi³ek odgrzewany, bardzo s³ony i kwaœny, pokarmy ciê¿kostrawne i przyprawione liœæmi kwazji.

61.
Goraksza powiada, ¿e nale¿y unikaæ z³ego towarzystwa, wygrzewania siê przy ogniu w czasie zimy, (nadmiernych) stosunków p³ciowych, d³ugich podró¿y, porannej k¹pieli (dokonywanej przed  wschodem s³oñca), g³odowego postu i ciê¿kiej (wyczerpuj¹cej) pracy fizycznej.

62.
Nastêpuj¹ce pokarmy mog¹ byæ spo¿ywane bezpiecznie przez Joginów: pszenica, ry¿, jêczmieñ, mleko, cukier (¿ó³ty), mas³o (ghi), miód, suszony imbir, ogórki, zielone roœliny str¹czkowe i dobra woda.

63.
Jogin powinien jadaæ pokarm s³odki i gêsty, wymieszany z mlekiem, po¿ywny i przyjemny dla podniebienia.Siddha Joga

64. Jakakolwiek osoba usilnie praktykuj¹ca Jogê, m³oda, stara, chora i s³aba- staje siê Siddh¹ (Doskona³¹, Charyzmatyczn¹, Cudown¹).

65.
Ten co praktykuje, osi¹gnie Siddhi (Owoc, Charyzmat, £askê). Z drugiej strony, Siddhi Jogi nie mo¿e byæ pozyskane przez samo czytanie ksi¹g (œwiêtych pism).

66.
Siddhi nie bêd¹ osi¹gniête dziêki noszeniu szaty jogowskiej i rozprawianiu o niej. Potrzebna jest niestrudzona praktyka – oto tajemnica powodzenia- nie ma w¹tpliwoœci co do tego.

67.
Ró¿ne Āsany, Kumbhaki i przeró¿ne Mudry Hatha- Jogi nale¿y wykonywaæ tylko wtedy gdy nie praktykuje siê Rād¿a Jogi.Wprowadzenie
Czêœæ I
PariwradŸaka
Czêœæ II – Kiticzaka
Czêœæ III – Hamsah
Czêœæ IV – Paramahamsah
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3